คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Wisdom Repository) เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรสถาบัน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของสถาบันในรูปแบบของสื่อดิจิทัล โดยปัจจุบันดำเนินการในส่วนของคอลเลกชั่น วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์รูปแบบสื่อดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือหลักฐานอื่นใด ที่แสดงถึงการอนุญาตแก่คลังปัญญาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และนำความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบรรณสาร การพัฒนาในการจัดเก็บ สงวนรักษา บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนา โดยบุคลากรสถาบันฯ

NIDA Wisdom Repository (NIDA WR) started its development in 2009, which is the project for designing and developing a digital data repository system using the Open Source Software (OSS) based on international standards. NIDA WR is also a source collecting, storing, preserving, and disseminating knowledge and wisdom in the form of digital media which are the work of the Institute’s personnel, including faculty members, researchers, academics, personnel and students, including alumni of the Institute. Currently, NIDA WR has been conducting the collections of theses and dissertations as permitted by the owner under License Agreement on Thesis Preparation and Dissemination in Electronic Formats, National Institute of Development Administration, or by any other evidences that express showing permission granted to NIDA WR. NIDA WR aims at being a channel for disseminating academic works of National Institute of Development Administration to be recognized domestically and internationally and aims at applying the acquired knowledge for the good of country’s further development, all of which are in accordance with the mission of Library and Information Center in terms of providing storage, preservation, information resources retrieval service and dissemination of knowledge developed by the Institute’s personnel.

คู่มือการสืบค้นคลังปัญญา (NIDA WR Manual)

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • Thumbnail

  Public funding system for Thailand higher education 

  Nuttaya Yuangyai; Amonrat Apinunmahakul (National Institute of Development Administration, 2016)

  This study employs a two-stage double-bootstrap Data Envelopment Analysis (DEA) to evaluate efficiency of Thai public Higher Education Institutions (HEIs) and investigate the relationship between public funding and HEIs’ efficiency. The results from the first-stage analysis disclose a rather high level of average teaching efficiency score, but low level of average research efficiency score. From the analysis of scale efficiency, the findings reveal that teaching inefficiency of Thai public HEIs is mainly caused by inappropriate production scale...
 • Thumbnail

  A welfare analysis of pollution control and FDI 

  Kanthasat Boontem; Santi Chaisrisawatsuk (National Institute of Development Administration, 2017)

  Foreign Direct Investment (FDI) inflows to the host country can drive economic growth especially in developing countries. It is then the strategic planning of such a host country to create a roadmap appealing to these foreign interests. Several policies are then looked at, whereby host countries would implement them in order to attract and leverage these FDI inflows into their economies. On the other hand, when we consider how companies look at their expenditures in terms of overall cost minimization, foreign investors are looking to regions wi...
 • Thumbnail

  The perception of Myanmar development on its return migrants: implications for burmese migrants in Thailand 

  Thet, Mya Mya; Piriya Pholphirul (National Institute of Development Administration, 2015)

  Recent development in Myanmar has created stronger pull factors on emigrant Burmese workers to return to their motherland. Using a survey of 433 Burmese migrants in Thailand as a case study, this paper examines the impact of Myanmar’s development on the probability of the return of Burmese migrants to Myanmar from Thailand. Development factors such as more foreign direct investment, deregulation, and improvement of public services will encourage Burmese migrant workers to return home. Additionally, in terms of economic development, better job o...
 • Thumbnail

  Customer purchase intention toward new energy passenger vehicles: a case of China 

  Yuan, Aoxue; Aweewan Panyagometh (National Institute of Development Administration, 2017)

  From 2009 to 2015, the sales of new energy passenger vehicles in China rapidly surged from 319 to 206,793 units, which recorded an increasing popularity of new energy vehicles. This study aims to investigate the effects of customer perceived value (price value, quality value, emotional value and social value), government policy and environmental consciousness on customer purchase intention toward new energy passenger vehicles in China. This study also intends to give suggestions to promote the new energy vehicle market as well as to increase th...
 • Thumbnail

  An exploration of the effectiveness of the use of multimedia computer-assisted english writing 

  Sirin Sawangwan (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study aims to investigate the effects of multimedia computer-assisted English writing (MCAEW) on English writing performance and to explore motivational factors together with perceptions towards the use of MCAEW. Both quantitative and qualitative research techniques were employed. The quantitative method was used to investigate the difference in overall English writing performance of students before and after the integration of MCAEW by comparing pretest and posttest mean scores. The quantitative technique was also applied to discover moti...
 • View more