คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • Thumbnail

  การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  กมล สงบุญนาค; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  The causal relationships between cultural intelligence and global mindset among hr practitioners in Thailand 

  Rundee Eiadkaew; Oranuch Pruetipibultham (National Institute of Development Administration, 2016)

  This research mainly explored the causal relationships between two constructs; cultural Intelligence (CQ) and global Mindset (GM) that are important for individual and organization success in this globalized era. Besides the causal relationships between the two constructs which is the first research question, the second research questions was; “what is the CQ level of HR practitioners in Thailand?”, and the third research question was “how do age and gender influence the CQ level among HR practitioners in Thailand?”.
 • Thumbnail

  A firm's performance and its dividend policy 

  Prates do Amaral, Adriano; Aekkachai Nittayagasetwat (National Institute of Development Administration, 2016)

  -
 • Thumbnail

  Contribution of social media use at work to social capital and knowledges sharing : a comparison between Chinese and Thai employees 

  Mei, Ying; Peerayuth Charoensukmongkol (National Institute of Development Administration, 2016)

  Efficient knowledge sharing behavior within enterprises plays a key role in increasing organizations’ competitive strength and productivity. Social media is a way that provides a broader knowledge sharing platform for organizations. However, different culture backgrounds may affect employees’ attitude towards knowledge sharing. This research aims to explore how social media use at work affects knowledge sharing behavior under the cross culture values between Thai and Chinese employees. Social capital was introduced as mediating effects, i...
 • Thumbnail

  การสื่อสารขององค์กรเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

  ไพลิน เม้ยขันหมาก; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • View more