คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • Thumbnail

  EXPLORING CASUAL FACTORS OF ACTIVE SPORT TOURISTS AFFECTING THE REVISIT INTENTIONS TO SPORT EVENT PARTICIPATION IN THAILAND 

  Kanokwan Phoaroon; Watsida Boonyanmethaporn (NIDA, 9/28/20)

  Sport event is a main driver that generate large proportion of income of sport tourism industry which is a growing sector of global tourism industry. However, it remains relatively untapped research in Thailand. Triathlon event is chosen as a case study for this research as it is becoming very popular in Thailand, yet there is no research being done. The scope of the study has been defined by the following research objectives (1) To access the level of Thai triathletes’ perceptions towards the sport event elements, destination attributes, event...
 • Thumbnail

  THE EFFECT OF AUTHENTIC LEADERSHIP AND INNOVATION ADOPTION ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOR IN THAI CONTEXT 

  Prapai Charoonnarth; Bung-on Sorod (NIDA, 7/9/20)

  The objective of this study was to examine the effect of Authentic Leadership (AL) on Innovative Work Behavior (IWB) with a consideration on the moderating effect of Innovation Adoption (IA) on that effect. Four questionnaires were used to collect data, aimed at measuring demographic information, authentic leadership, innovative work behavior, and innovation adoption of the respondents who were employees working in a private Thai company.  The authentic leadership and innovative work behavior questionnaires were derived from previous research, ...
 • Thumbnail

  STUDENTS AND TEACHER'S VIEWS ON A MULTIMODAL APPROACH TO ENGLISH READING SKILL DEVELOPMENT OF THAI EFL STUDENTS IN A UNIVERSITY CONTEXT 

  Phaisan Phengsuai; Kasma Suwanarak (NIDA, 6/1/20)

  This study aims to explore the NPRU students’ views on how English reading skills were taught through the use of a traditional teaching approach, investigate the NPRU students’ views on how the teacher teaches English reading skills through the use of a multimodal approach, and find out what the NPRU students and the teacher have experienced from the use of the two different approaches. The results from the use of questionnaire surveys and semi-structured interviews show that most students felt very uncomfortable with the use of the traditional...
 • Thumbnail

  LEVEL OF CIVIC ENGAGEMENT ON FACEBOOK AND FACTORS AND MOTIVATIONS TO CREATE CIVIC NETIZENS : CASE STUDY OF ASSUMPTION UNIVERSITY STUDENTS 

  Ammaritta Rattanapanop; Warat Karuchit (NIDA, 11/29/19)

            The research of Level of civic engagement on Facebook and factors and motivations to create civic netizens: case study of Assumption university students is a quantitative and qualitative research. The researcher uses an experiment on Facebook and in depth interview to find (1) level of engagement (2) factors facilitate university students to become civic netizens (3) motivations facilitating for youth to become civic netizens (4) approach to create civic netizens. The research result demonstrates that (1) Thai youth have low level of ...
 • Thumbnail

  Rhythm Authentication Using Multi-Touch Technology:A New Method of Biometric Authentication 

  Nakinthorn Wongnarukane; Pramote Kuacharoen (NIDA, 11/8/19)

  A keystroke authentication method has a relatively low cost, yet it is more powerful and easier to use than other biometric authentication methods. However, traditional keystroke authentication has many weaknesses and is easily exploited by malicious actors. Malicious attacks can include shoulder surfing attacks, eavesdropping attacks and key-logger attacks. When users try to access their computer or portable device by using a keystroke authentication method, the users must push the correct buttons with the correct rhythm in order to be authent...
 • View more