คลังปัญญาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บสงวนรักษาและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานเท่านั้นผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทําและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการอนุญาตแก่คลังปัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผู้ใช้งานคลังปัญญาสามารถเข้าถึงสืบค้นเรียกดูเพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าเท่านั้นและต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มารวมถึงไม่ทําสําเนาต่อไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและนําความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • Thumbnail

  การศึกษาทักษะในการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  ณัฐิกา ชุณห์สุทธิวัฒน์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่ น่าเชื่อถือของเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อวิเคราะห์ทักษะในการประเมินข้อมูล ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือของเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 411 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear Regression) และ สหสัมพันธ์(Pearson Correlation) ผลการวิจัย พบว่า (1) เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ใน กรุงเทพมหาน...
 • Thumbnail

  การใช้มาตรการ ทางเลือกในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย 

  ฐานนันต์ ศรีแสงฉาย; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาการพนันออนไลน์ 

  อรพิณ ปานเกษม; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail

  บทบาท อำนาจหน้าที่ และที่มาของวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

  ศักดา ศรีทิพย์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail
 • View more