Now showing items 1-20 of 3060

 • Thumbnail

  การบริหารงานการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในความช่วยเหลือขององค์การ สปอ. 

  บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1966?])

  ความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงลักษณะและข้อเท็จจริงของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจขององค์การ ส.ป.อ. ในการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในประเทศไทยว่ามีอยู่อย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่ทำหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในโครงการ ตลอดจนดำเนินงานฝึกสอนช่างฝีมือว่าเป็นไปในลักษณะใดเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และพยายามศึกษาให้ทราบที่มาของปัญหาในการบริหารของโครงการหรือหาทางแก้ไข ตลอดจนประเมินผลงานของโครงการช่างฝีมือที่ดำเนินมาว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
 • Thumbnail

  การขยายงานกับทุนดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  จรรยา นาถสุภา; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1973])

  การท่าเรือแห่งประเทศไทยมิได้ขยายงานเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเทียบเรือเพิ่มขึ้นเลย หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดปัญหาท่าเรือคับคั่งอย่างมาก เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะดังกล่าว รายงานของคณะสำรวจชุดต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศก็ระบุให้เห็นโดยแน่ชัดว่า จะต้องมีการขยายงานการท่าเรือโดยเร็วที่สุด การท่าเรือก็ได้ตกลงสร้างเขื่อนตะวันออกเพิ่มขึ้น จึงจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปี
 • Thumbnail

  การวางแผนและการปฏิบัติตามแผนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีแผนงานถนนชนบท 

  ประสิทธิ์ สารธรรม; ไพโรจน์ สิตปรีชา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1974])

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผน ซึ่งเป็นตัวแบบของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อทราบว่าทฤษฎีเหล่านั้นจะสามารถนำมาดัดแปลงเข้ากับระบบราชการได้ดีเพียงใด เหมาะสมหรือไม่ และมีข้อจำกัดอะไร และเมื่อทราบผลการทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผนแล้ว หากเป็นผลในทางปฏิฐาน การปฏิบัติงานปัจจุบันก็จะได้นำไปประยุกต์ในงานวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความมั่นคงในระดับของ ร.พ.ช.หรือแผนในลักษณะเดียวกันต่อไป.
 • Thumbnail

  การกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกบนเส้นทางวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร 

  โพยม เพียรล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1975])

  การกำหนดพื้นที่บริเวณชานเมืองให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการผังนครหลวงได้กำหนดให้บริเวณเส้นทางคมนาคมรอบนอกของกรุงเทพมหานครหรือเส้นทางวงแหวนรอบนอกเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเมือง จึงจำเป็นต้องศึกษาว่าบริเวณใดบนเส้นทางวงแหวนสมควรจะเป็นตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก และศึกษาครอบคลุมไปถึงการตัดสินหาจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ขนาดของสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแห่ง ตลอดจนการจัดสรรการใช้บริการภายในระบบการจำแนกแจกแจง ปัจจัยที่นำมาศึกษาเพื่อกำหนดตำแหน่งของสิ่ ...
 • Thumbnail

  การปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลระดับสถานีตำรวจ 

  ประกิจ เปมกิตติ; ภรณี กีร์ติบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1976?])

  เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของนายตำรวจชั้นสารวัตรและรองสารวัตรของสถานีตำรวจนครบาล เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของสารวัตรตามความเป็นจริงและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไข การศึกษาการปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลนี้จะมองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือระบบใดระบบหนึ่งของตำรวจนครบาลย่อมไม่เป็นการเพียงพอในการวินิจฉัยและแก้ปัญหา จะต้องมองทั้งระบบใหญ่ คือ กรมตำรวจ และต้องไม่ลืมว่าระบบตำรวจก็เป็นเพียงระบบย่อยระบบหนึ่งของระบบบริหาร ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับระบบอื่น ๆ ของสังคม เช่น ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอีกด้วย และปริมาณงานจะชี้ให้เห็นความสัมพัน ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานสหกรณ์การเกษตรกับการพัฒนาชนบท 

  สัญญา เจริญศรีวงษ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1988])

  การพัฒนาชนบทในประเทศไทย แม้ว่าจะได้กระทำกันมาเป็นเวลานาน และเป็นที่กล่าวขวัญถึงตลอดมามิขาดสาย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีต มักจะมองชนบทในแง่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรอง มุ่งเห็นความเจริญเติบโตโดยส่วนรวมเป็นอันดับสูง ทรัพยากรที่จัดสรรให้แก่การพัฒนาชนบทมักจะเป็นส่วนที่เหลือจากการพัฒนาด้านอื่น ๆ แล้ว นอกจากนั้นการพัฒนาชนบทยากจน ยังถูกมองในทำนองการประชาสงเคราะห์ เป็นเหตุให้การพัฒนาชนบทเท่าที่เป็นมา กระทำกันในรูปของการสงเคราะห์(full subsidy) หยิบยื่นให้แก่ชาวบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีเป้าหมายระยะยาวที่จะให้ชาวบ้านช่วย ...
 • Thumbnail

  การจัดองค์การและการบริหารงานออกโฉนดที่ดินในประเทศไทย 

  จงเจริญ อนันตริยกุล; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2507])
 • Thumbnail

  A Development of High Definition 3D Scanner System for Planar and Non-Planar Surfaces 

  Chalermyos Thiengchanya; เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา; Tanasai Sucontphunt; ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์; National Institute of Development Administration. School of Applied Statistics; Tanasai Sucontphunt; ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์ (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  Computer graphics technologies are significantly advanced. This results in the requirements for 3D models that are realistic in order to display on the screens of the electronic devices in the movie, video game, animation, sculpture, architecture, product design, augmented reality (ar) and virtual reality (vr) technologies industries as well as to print the 3D models through 3D printers. The purpose of this research study is to design and develop the object scanning system for storing the high definition 3D data of the planar and non-planar ...
 • Thumbnail

  MODEL FOR QUALITY OF LIFE ENHANCEMENT IN COMMUNITY-BASED TOURISM BY UNDERSTANDING FACTORS INFLUENCING SOCIAL INEQUALITIES, THAILAND 

  Akkhaporn Kokkhangplu; อรรฆพร ก๊กค้างพลู; Kanokkarn Kaewnuch; กนกกานต์ แก้วนุช; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Tourism Management; Kanokkarn Kaewnuch; กนกกานต์ แก้วนุช (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This research aimed 1) investigate the factors that effect to Social Inequality in communities -based tourism, Thailand  2) to examine the structural equation model between factors that effect to social inequality and factors that effect to quality of life in communities-based tourism, Thailand and 3) propose model quality of life enhancement in community-based tourism by understanding factors influencing social inequalities, Thailand.  This study was a mixed methods research based on quantitative and qualitative research to obtain data. The ...
 • Thumbnail

  BANK FINANCIAL CAPABILITY & COMPLIANCE ON MSME LENDING AMID ECONOMIC CHANGE & THE GROWTH OF FIN-TECH COMPANIES IN INDONESIA 

  Martino Wibowo; Martino Wibowo; Vesarach Aumeboonsuke; เวสารัช เอื้อมบุญสุข; National Institute of Development Administration. International College,; Vesarach Aumeboonsuke; เวสารัช เอื้อมบุญสุข (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This paper studies ten years (2008-2018) of annual financial data from four state-owned banks, macroeconomic data and data from the financial technology (fintech) industry using ratio analysis, dynamic estimation and common size statements analysis. The study also considers the analysis of independent attributes, for example, GDP growth, interest rates and fintech lending capacity and capability that could affect the financial performance of the banks. Moreover, this research emphasizes that competition with fintech companies could affect banks’ ...
 • Thumbnail

  Street Food Destination Image Development Through Foreign Tourists' Perspective: A Case Study of Yaowarat, Bangkok 

  Yanisa Mitgosoom; ญาณิศา มิตรโกสุม; Suwaree Namwong; สุวารี นามวงค์; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Tourism Management; Suwaree Namwong; สุวารี นามวงค์ (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This study explores how is the image of Yaowarat street food in Bangkok by analyzing foreign tourists’ perspectives. The research consists of four objectives: 1) to analyze the elements of tourist attractions in Yaowarat area through the perspective of foreign tourists; 2) To analyze the functional and psychological elements of Yaowarat through the perspective of foreign tourists; 3) to analyze the uniqueness of Yaowarat through the perspective of foreign tourists; and 4) Guidelines for the development of the street food destination image of ...
 • Thumbnail

  Guidelines for Tourism Management in the Context of Conflict Area Study of Yala Province  

  MUHAMMAD.ADIS LEKDEE; มูฮำหมัดอาดีส เหล็กดี; Paithoon Monpanthong; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Tourism Management; Paithoon Monpanthong; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  The research "Guidelines for tourism management in conflict areas Case study of Yala Province. Objective 1) To study travel behavior and needs of tourists traveling in Yala Province. 2) To assess the potential and readiness of tourism management in Yala Province. 3) To study tourists' perceptions on the situation of conflict in Yala Province and 4) to set guidelines for tourism development in the context of the conflict in Yala Area. . The researcher has determined the sample population size at 400 people and determined the Quantitative research ...
 • Thumbnail

  THE MODEL OF YACHT TOURISM MANAGEMENT IN PHUKET 

  Natdaporn Chonweerawong; ณัชฎาพร ชลวีระวงศ์; Paithoon Monpanthong; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Tourism Management; Paithoon Monpanthong; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This research proposed the Model of Yacht Tourism Management in Phuket. The objectives of this research consist of 1) study the current situation and context of the Yacht Tourism in Phuket, 2) analyze the Yacht tourist behavior in Phuket, 3) evaluate the potential of the Yacht Tourism Management in Phuket, and 4) propose the Model of Yacht Tourism Management in Phuket. A mixed research methodology was employed in this study. Questionnaires were distributed to collect quantitative data. The data were collected from a sample of 400 yacht tourists ...
 • Thumbnail

  Determinants of Demand and Supply in Tourism Related to Word of Mouth Behavior 

  Kinggarn Sinsup; กิ่งกาญจน์ สินทรัพย์; Rugphong Vongsaroj; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Tourism Management; Rugphong Vongsaroj; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This paper has objectives to; 1) Explore, synthesis, and categorize negative word of mouth by Service Marketing Mix 2) investigate the correlation between the supply-side factors (star ranting, location, size, management system, and pricing level) and negative word of mouth towards the Thai tourism industry. 3) investigate the correlation between the demand-side factors (gender, travel season, objective, group of travel, origin, and group of the country.) and negative word of mouth towards the Thai hotel industry. Furthermore, this paper also ...
 • Thumbnail

  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICE MODELOF SUVARNABHUMI AIRPORT, THAILAND 

  Thanida Duangpaen; ฐานิดา ดวงแป้น; Therdchai Choibamroong; เทิดชาย ช่วยบำรุง; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Tourism Management; Therdchai Choibamroong; เทิดชาย ช่วยบำรุง (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This research study proposes a model for the human resources management practices of Suvarnabhumi Airport, Thailand and has five objectives: 1) to synthesize the process of human resources management practices of Taiwan Taoyuan International Airport, which is one of the world’s best ranking airports and recipient of the Worldwide Best Airport Staff in the World and Best Airport in Asia awards; 2) to evaluate the efficiency of the human resources management practices of Suvarnabhumi Airport; 3) to evaluate the effectiveness of the human resources ...
 • Thumbnail

  ROLES OF PEOPLE'S MEDIA FOR VIOLENCE NEGOTIATION IN DEEP SOUTH THAILAND'S PEACE PROCESS 

  Samatcha Nilaphatama; สมัชชา นิลปัทม์; Asawin Nedpogaeo; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Communication Arts and Management Innovation; Asawin Nedpogaeo; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This research aims to study the negotiation role of people’s media against violence under the context of peace process in the deep south Thailand through an emergence and development of the public space initiated by local civil society actors. This research applies the qualitative methods to study the practices of 8 people’s media organizations during 2017-2018 by gathering data from the field works, as well as document analysis and textual analysis. Based on the analytical framework of the concepts of citizen’s media, public sphere, and speech ...
 • Thumbnail

  CROSS-NATIONAL COMPARISON ON THE IMPACT OF ONLINE CONSUMERS' TRUST AND RISK PERCEPTIONS ON B2C ONLINE MARKETPLACE ACCEPTANCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF ONLINE CONSUMERS IN THAILAND AND GERMANY 

  Bastian Eine; Bastian Eine; Peerayuth Charoensukmongkol; พีรยุทธ เจริญสุขมงคล; National Institute of Development Administration. International College,; Peerayuth Charoensukmongkol; พีรยุทธ เจริญสุขมงคล (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  The usage of B2C online marketplaces for shopping online is different around the world. While most online consumers in North America and several western countries in Europe as well are used to shop online via well-established B2C online marketplaces such as Amazon for quite some time, online consumers in some Asian countries have started using B2C online marketplaces quite recently. Analyzing cross-country differences in the influences of online consumers’ beliefs and perceptions of B2C online marketplaces on the online consumers’ acceptance of ...
 • Thumbnail

  Guidelines for the Development of Foundation Law to Prevent Fraud 

  Nattawan Rujinaronk; นัฏวรรณ รุจิณรงค์; Prapin Nuchpiam; ประพิน นุชเปี่ยม; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Law; Prapin Nuchpiam; ประพิน นุชเปี่ยม (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  Foundation is one of legal organization with a purpose of solving society’s problems. There are 25,048 foundations registered under Thailand’s Ministry of Interior which is a good sign. However, there are also many corruptions happened within the foundations such as defraud or money launder. One of the possible causes is that the Legal measures of Foundation controls and supports has never been updated since 1992 as it mostly focuses on advantages of the society more than problem prevention and solution. For example, the definition and purpose ...
 • Thumbnail

  Developing Mathematical Model for Improving Runway's Capacity Using Landing Re-sequencing Approach : Case Study Suvarnnabhumi Airport 

  Natthawut Jirathammawat; ณัฎฐาวุฑฒิ์ จิรธัมมวัฒน์; Sarawut Jansuwan; สราวุธ จันทร์สุวรรณ; National Institute of Development Administration. School of Applied Statistics; Sarawut Jansuwan; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This research develops a mathematical model for improving runway's capacity using landing re-sequencing approach. The case study Suvarnnabhumi airport isapplied. The objectives of this study are to (1) study the factor causing delay of arrival traffic at Suvarnnabhumi airport, (2) develop a mathematical model for re-sequencing of landing aircraft in the final approach phase to maximize the runway capacity and (3) apply the result of study as a tool to improve planning strategy for the air traffic controller in the future. The data used in this ...
 • Thumbnail

  DEVELOPING DESTINATION SAFETY INDICATORS AND STRATEGY FOR PROMOTING TOURISTS' SAFETY CONFIDENCE 

  Thanapol Inprasertkul; ธนพล อินประเสริฐกุล; Rugphong Vongsaruj; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Tourism Management; Rugphong Vongsaruj; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  As safety and security issue is playing an important role to ensure a quality in tourism and is considering as a key factor in tourist’s decision-making process to select a destination, therefore the necessary improvement of safety and security must be considered and implemented. To provide safe and secured perception, a clear understanding of tourists' safety requirements, measures and concerns must be noticed. Then appropriate measures and strategies can be created to serve international tourists. Therefore, this study aims to develop and assess ...