• Thumbnail

  การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรมการปกครอง 

  บรรณสิทธิ์ สลับแสง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้ออุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ของการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรมการปกครอง ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี ผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่นตรี และจ่าจังหวัดตรี ซึ่งกรมการปกครองได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2503 จนถึงรุ่นที่ 3 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2504 ทั้งนี้เนื่องจากผู้เขียนได้เห็นว่าการฝึกอบรมมีความสำคัญต่อข้าราชการในอันที่จะทำให้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องทันสมัย และเหมาะสม และในการฝึกอบรมปฐมนิเทศของกรมการปกครองนั้นยังมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในอันที่จะทำให้การฝึกอ ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานด้านรักษาความสะอาดในหน้าที่ของเทศบาลนครกรุงเทพฯ 

  ชัชวาลย์ เชาวน์ทวี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  It is the Government's firm policy to maintain public cleanliness, especially in the Bangkok Municipal Area which is Thailand's most populous area. This has resulted in a cleaner and a more beautiful Bangkok acclaimed by foreigners as one of those cities most modernized in public cleanliness. The Government's "Keep our City Clean" drive, however, meets with many increasingly urgent and complicated obstacles and troubles. Most important of these are: (1) the increase in the city's population; (2) the doubled expansion of the municipal area from ...
 • Thumbnail

  การควบคุมหอพักนักเรียนนักศึกษาของเอกชนโดยทางราชการ 

  เชาวน์ อยู่จำรัส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  ผู้เขียนได้ศึกษาถึงปัญหา ความสำคัญของปัญหา ตลอดจนอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการบริหารงานของรัฐบาลในการควบคุมหอพักนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนในพระนครและธนบุรี ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษา ยกเว้นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนราษฎร์พิเศษ เป็นการศึกษาในแง่บริหารสวัสดิการสังคมโดยเพ่งเล็งถึงการจัดสวัสดิการแก่นักเรียน นักศึกษา.
 • Thumbnail

  กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของครูเทศบาลนครกรุงเทพ 

  บุญสิน จตุรพฤกษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ในการศึกษากำลังขวัญในการปฏิบัติงานของครูเทศบาลนครกรุงเทพที่โอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะสามารถทราบว่าในการเปลี่ยนแปลงสังกัดตัวครูที่โอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ มาขึ้นกับเทศบาล มีกำลังขวัญในการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อที่เทศบาลนครกรุงเทพจะได้นำผลการวิจัยครั้งนี้มาพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ถ้ามี และในขณะเดียวกัน เมื่อรัฐบาลจะดำเนินการโอนโรงเรียนประชาบาลไปให้องค์การบริหารส่วนเทศบาลดำเนินการก็จะได้เป็นแนวทางแก้ปัญหาในทำนองเดียวกันที่อาจเกิดขึ้น
 • Thumbnail

  บทบาทของพัฒนานิเทศก์ในทัศนะของพัฒนากร 

  ดำริ วัฒนสิงหะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะทราบว่าการปฏิบัติงานของพัฒนานิเทศก์ปัจจุบันถูกต้องและเหมาะสมกับบทบาทที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจากทัศนะของพัฒนากรเอง และเพื่อทราบความรู้สึกของพัฒนากรที่มีต่อพัฒนานิเทศก์และการนิเทศก์งาน ในการศึกษาเรื่องนี้ผู้เขียนได้กำหนดขอบเขตเฉพาะพัฒนานิเทศก์ตรีเท่านั้น จากการศึกษาปรากฎว่า อำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการมีอิทธิพลมากต่อการปฏิบัติราชการ พัฒนากรส่วนใหญ่เข้าใจว่าพัฒนานิเทศก์มีส่วนร่วมในการใช้อำนาจบ้างโดยการให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นไปจึงมีความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติตาม ...
 • Thumbnail

  คุณค่าของพุทธศาสนาในการบริหารราชการ 

  ทินพันธุ์ นาคะตะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ คือ.- 1. เป็นการศึกษาหน้าที่และความสัมพันธ์ของศาสนาที่มีต่อสังคมโดยทั่วไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าศาสนาเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารอย่างไร 2. เพื่อแสดงว่าพุทธศาสนามีคุณค่าต่อสังคมโดยส่วนรวม มีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจและการประพฤติปฏิบัติของคนไทย 3. เพื่อศึกษาหลักธรรมที่สำคัญ ๆ ที่มีคุณค่าควรแก่การยึดถือเป็นหลักจริยธรรมในการบริหารทั้งในด้านการใช้ศิลปและเทคนิคในการปฏิบัติราชการ 4. เพื่อศึกษาถึงคุณค่าและอิทธิพลของพุทธปรัชญาที่มีต่อจริยธรรม และพฤติกรรมในการปกครองและการบริหารในทางปฏิบัติที่เป็นอยู่ ...
 • Thumbnail

  การวางแผนปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 

  เพชร สิทธิสาร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์.-
 • Thumbnail

  การวางแผนและการปฏิบัติตามแผน : การศึกษาเฉพาะกรณีการก่อสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดี 

  วุฒิชัย จำนงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  การศึกษาเรื่องนี้มุ่งพิจารณาในด้านการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน ตามเทคนิคของการจัดการไม่ได้เน้นหนักไปทางเทคนิคการก่อสร้าง และการศึกษาก็จำกัดขอบเขต เฉพาะในงวดงานที่ 4 และที่ 5 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อจะทราบว่าบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างมีวิธีการดำเนินการที่ทันสมัย มีมาตรการทางการบริหารหรือการจัดการมากน้อยเพียงใด
 • Thumbnail

  การปราบปรามยาเสพติดให้โทษของคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ 

  สุมน เบญญศรี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2504 คณะกรรมการนี้แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน คณะกรรมการอื่น ๆ ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในทางปราบปราม ป้องกัน และบำบัดรักษา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สืบสวนผู้มีกรณีเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดให้โทษระหว่างประเทศตามข้อตกลงขององค์การสหประชาชาติหรือที่องค์การตำรวจสากลหรือที่ต่างประเทศขอร้องมา ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานของหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่กองกำกับการ 7 เป็นกองเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติงานนี้อีกด้วย.
 • Thumbnail

  กิจกรรมฝึกอบรมของฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ 

  ประยุทธ ไทยวุฒิพงศ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  แต่เดิมมาการฝึกอบรมของกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ มักมุ่งไปในการฝึกอบรมวิชาเฉพาะของแต่ละหน่วยนั้น ไม่เคยทำการฝึกอบรมในด้านการควบคุมและการบริหารงานมาก่อนเลย ต่อมาผู้เชี่ยวชาญ พี.เอ.เอส. แห่งสหรัฐชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในการบริหารราชการหลายประการ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการมีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมข้าราชการทั่วไป ฝ่ายการฝึกอบรมเสนอให้ตั้งกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายการฝึกอบรมระดับชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่เสนอนโยบายและโครงการฝึกอบรมข้าราชการของรัฐบาล
 • Thumbnail

  การปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลด้วยระบบผู้จัดการ 

  ธวัช ธนีมิตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาว่าการบริหารงานเทศบาลในระบบที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง ถ้าจะนำเอารูปการบริหารงานของเทศบาลแบบผู้จัดการมาใช้จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้นได้อย่างไร จะมีข้อบกพร่องประการใด และควรจะปรับปรุงจุดอ่อนของระบบผู้จัดการเก่าที่ขัดกับสภาพสังคมไทยอย่างไร จึงจะทำให้การบริหารงานเทศบาลในระบบใหม่บังเกิดผลสมความมุ่งหมายของทางการอย่างมีประสิทธิภาพได้
 • Thumbnail

  การผลิตกำลังคนระดับมัธยมศึกษาเพื่อสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

  โสภณ ปภาพจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  แม้จะเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความต้องการกำลังคนระดับมัธยมศึกษาอยู่มากก็ตามแต่ปรากฏว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.ศ. 3 และ ม.ศ. 5 ยังหางานทำไม่ได้เป็นจำนวนมาก ผู้เขียนจึงเกิดความสนใจทำการศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากำลังคนระดับมัธยมศึกษา.
 • Thumbnail

  ความสำคัญของภาษีอากรฝ่ายสรรพากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

  บุญรอด โบว์เสรีวงศ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  ความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์เพื่อที่จะทราบถึงบทบาทของภาษีอากรฝ่ายสรรพากรต่อการส่งเสริมการลงทุนของเอกชนและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญและแน่นอนเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจว่ามีอยู่อย่างไรหรือไม่เพียงใด และมีข้อบกพร่องอันควรปรับปรุงแก้ไขเพียงใด ผู้เขียนได้กำหนดขอบเขตศึกษาเฉพาะภาษีสำคัญ ๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีการค้าของปีงบประมาณ 2508 มิได้รวมภาษีสรรพากรอื่น ในการศึกษาวิเคราะห์ ผู้เขียนได้พิจารณาทั้งในด้านตัวบทกฎหมายและผลของกฎหมายนั้น ๆ ประกอบกับการศึกษาถึงพฤติกรรมไปในคราวเดียวกัน
 • Thumbnail

  การบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก 

  อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  รัฐบาลคณะปฏิวัติได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 เพื่อดำเนินการส่งเสริมสินค้าขาออก จากการศึกษาการบริหารงานของ ก.ส.อ. ปรากฏว่าการดำเนินงานส่งเสริมสินค้าขาออกของ ก.ส.อ. ส่วนใหญ่อาศัยวิธีการประสานงานเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพราะรัฐบาลต้องการให้ ก.ส.อ. เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านส่งเสริมสินค้าขาออก แต่โดยเหตุที่กฎหมายมิได้ระบุหน้าที่ของ ก.ส.อ. ให้แน่ชัด ว่าให้ทำหน้าที่ประสานงาน จึงทำให้สับสนระหว่างหน้าที่ของ ก.ส.อ. กับหน้าที่ของหน่วยราชการอื่นที่คล้ายคลึงกันจนถึงกับปฏิบัติงานซ้อน ...
 • Thumbnail

  การดำเนินการสอบแข่งขันวิชาข้าราชการพลเรือนชั้นตรี 

  วินิต ทรงประทุม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ความมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อให้ทราบอย่างแน่ชัดถึงสภาพและปัญหาในการดำเนินการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนชั้นตรีว่ามีอยู่อย่างไร การปรับปรุงการสอบควรจะทำหรือไม่อย่างไร และในทัศนะของกรรมการสอบแข่งขันชั้นตรีทั่วประเทศมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อสภาพปัญหาและการปรับปรุงการดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรีดังกล่าว เพื่อสามารถนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางและประกอบการพิจารณาปรับปรุงการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการศึกษา ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยเฉพาะการดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรี ลักษณะและทัศนคติของกรรมการสอบแข่งขันช้นตรี ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

  มนัส บ่างสมบูรณ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานของกรมวิสามัญศึกษาซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงานระดับมัธยมศึกษา ผู้เขียนแบ่งการพิจารณาออกเป็นส่วน ๆ ว่ามีความสัมพันธ์หรือจำเป็นก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือไม่เพียงไร ในตอนแรกกล่าวถึงประวัติการศึกษาของไทยสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนที่สองกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของกรมวิสามัญศึกษา การบริหารงานของกรมวิสามัญศึกษาด้านบริหารและด้านวิชาการ ตลอดจนอุปกรณ์การสอน วิธีการสอน หลักสูตร แบบเรียนและปัญหาต่าง ๆ จากผลของการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้สรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อแ ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู : ศึกษาเฉพาะกรณี : โครงการผลิตครูปริญญาและครูประกาศนียบัตร 

  สุริยัน นนทศักดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ศึกษาถึงวิวัฒนาการของการฝึกหัดครู เริ่มตั้งแต่โรงเรียนการฝึกหัดครูสมัยรัชกาลที่ 5 เหตุผลที่ต้องให้มีการพัฒนาการศึกษาซึ่งเกี่ยวกับการผลิตครู ศึกษาถึงแผนการศึกษาของชาติและการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้ทราบปริมาณงานซึ่งกรมการฝึกหัดครูจะต้องรับผิดชอบ พิจารณาโครงการพัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดครูซึ่งมี 3 โครงการ แต่เลือกศึกษาเฉพาะ 2 โครงการที่เกี่ยวกับการผลิตครู โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงาน พร้อมกับวิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ แล้วชี้แจงให้เห็นว่าโครงการทั้ง 2 ได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด พร้อมกับเปรียบเทียบ ...
 • Thumbnail

  การทะเบียนราษฎรในหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย 

  สมนึก ชูวิเชียร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนราษฎรนั้นเพื่อประโยชน์ในการเกณฑ์ทหารป้องกันประเทศ ในการเก็บภาษี ในการเกณฑ์พลเมืองเพื่อทำกิจการบางอย่าง เพื่อทราบสถิติจำนวนราษฎร เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมพลเมืองเพื่อความปลอดภัยของประเทศ ด้วยเหตุที่การทะเบียนราษฎรมีความสำคัญต่อระบบการปกครอง ทางราชการจึงได้ปรับปรุงแก้ไขการจดทะเบียนราษฎรตลอดมา ส่วนใหญ่แก้ไขในรูปของการจัดระบบงาน
 • Thumbnail

  การบินพาณิชย์ : การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจัดระเบียบราชการ / สืบ ทรรพมัทย์ 

  สืบ ทรรพมัทย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การบินพลเรือนมีลักษณะเป็นกิจการทางการเมืองโดยมีการดำเนินงานเกี่ยวข้องอยู่กับต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้าในลักษณะตอบแทนกันระหว่างประเทศ ฉะนั้นการบินพลเรือนไม่ควรรวมหรือขึ้นอยู่กับการบินทหาร การจัดระเบียบราชการงานบินพลเรือนของไทยแยกออกเป็นกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม และกรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศ นอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาข้อยุ่งยากหลายประการดังผู้เขียนได้กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์แล้ว ยังขัดต่อเจตน์จำนงของรัฐบาลที่มีนโยบายให้แยกการบินพลเรือนออกจากการบินทหาร และยังเป็นการจัดโครงร่างของหน่วยงานที่ไม่ประสานกัน ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอิ ...
 • Thumbnail

  การบริหารราชการของอำเภอในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ 

  บุญธรรม ทองสังข์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  อำเภอ ตามความหมายของวิทยานิพนธ์นี้หมายถึง หน่วยงานที่ประกอบขึ้นด้วยนายอำเภอ และส่วนราชการที่กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ตั้งขึ้นประจำอำเภอ การศึกษาเรื่องการบริหารราชการของอำเภอในเขตเทศบาลนครกรุงเทพนี้มุ่งศึกษาเฉพาะในด้านรูปลักษณะหรือองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ของอำเภอโดยทั่ว ๆ ไป กับอำเภอในเขตเทศบาลนครกรุงเทพว่ามีอยู่อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครกรุงเทพ และอำเภอที่อยู่ในเขตเทศบาลนี้ว่ามีอยู่ในลักษณะใด