• Thumbnail

  การปกครองตำบลและหมู่บ้านของประเทศไทย 

  อยุธย์ คชพิมพ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  นับแต่มีการปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แนวทางการปกครองตำบลและหมู่บ้านมีลักษณะไปในทางที่จะให้ประชาชนในตำบล หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการปกครองและดำเนินกิจการของตำบล หมู่บ้าน มากขึ้น แม้ว่าความพยายามเช่นนี้จะได้หยุดชงักไปบ้างตามสมัยและวาระต่าง ๆ แต่ในที่สุดกลายเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในอันที่จะให้ตำบลมีการปกครองอย่างจริงจังโดยจัดตั้งสภาตำบล ต่อมาก็จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น กิจการเหล่านี้ยังจะต้องพัฒนาต่อไปอีกมาก แต่จะต้องใช้เวลาบ้างเพราะมีอุปสรรคหลายประการ อุปสรรคเหล่านั้นได้แก่ ...
 • Thumbnail

  การวางแผนปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 

  เพชร สิทธิสาร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์.-
 • Thumbnail

  การวางแผนและการปฏิบัติตามแผน : การศึกษาเฉพาะกรณีการก่อสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดี 

  วุฒิชัย จำนงค์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  การศึกษาเรื่องนี้มุ่งพิจารณาในด้านการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน ตามเทคนิคของการจัดการไม่ได้เน้นหนักไปทางเทคนิคการก่อสร้าง และการศึกษาก็จำกัดขอบเขต เฉพาะในงวดงานที่ 4 และที่ 5 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อจะทราบว่าบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างมีวิธีการดำเนินการที่ทันสมัย มีมาตรการทางการบริหารหรือการจัดการมากน้อยเพียงใด
 • Thumbnail

  กิจกรรมฝึกอบรมของฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ 

  ประยุทธ ไทยวุฒิพงศ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  แต่เดิมมาการฝึกอบรมของกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ มักมุ่งไปในการฝึกอบรมวิชาเฉพาะของแต่ละหน่วยนั้น ไม่เคยทำการฝึกอบรมในด้านการควบคุมและการบริหารงานมาก่อนเลย ต่อมาผู้เชี่ยวชาญ พี.เอ.เอส. แห่งสหรัฐชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในการบริหารราชการหลายประการ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการมีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมข้าราชการทั่วไป ฝ่ายการฝึกอบรมเสนอให้ตั้งกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายการฝึกอบรมระดับชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่เสนอนโยบายและโครงการฝึกอบรมข้าราชการของรัฐบาล
 • Thumbnail

  บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผย 

  มานะ สังขวิจิตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  ประเทศไทยกำลังถูกรุกรานโดยไม่เปิดเผยจากพวกคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นการกระทำที่มีแผนการระยะยาว แต่มีการปฏิบัติอันแน่นอนเพื่อแทรกซึม บ่อนทำลาย และก่อการร้าย เพื่อนำไปสู่การปฏิวัติล้มล้างในที่สุด รัฐบาลได้พยายามป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผยนี้ในหลายระดับ วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษารายละเอียดเฉพาะการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งได้แก่จังหวัดและอำเภอ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า และรับผิดชอบโดยตรงต่อการป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผย การโฆษณาชวนเชื่อ แทรกซึม บ่อนทำลายและการก่อการร้าย ตลอดจนทำการปฏิวัติ
 • Thumbnail

  ปัญหาการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษาแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

  ประยูร ศรีประสาธน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  การปฏิบัติงานในหน้าที่ของสภาการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นหนักไปทางด้านการปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย แต่ผลปรากฏว่าสภาการศึกษาแห่งชาติหาได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กฎหมายบัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ไม่ ผู้เขียนจึงได้นำเรื่องนี้มาศึกษาค้นคว้า และก็ปรากฏว่ามีปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ คือ.-
 • Thumbnail

  พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงในการก่อตั้งสถาบันการปกครองของชาติไทย 

  สุทัศน์ สิริสวย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงในแง่ของการบริหารโดยศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่จะรักษาเอกราช ด้วยการสร้างสถาบันทางการปกครองขึ้นมาจนประชาชาติไทยมีลักษณะเป็นประเทศไทยโดยสมบูรณ์
 • Thumbnail

  ปัญหาการปฏิบัติตามโครงการทำบัตรประจำตัวประชาชน 

  ประกิต เทพชนะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  การออกพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้ราษฎรได้มีหลักฐานไว้แสดงตนเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและผลประโยชน์ของราษฎร และเพื่อสะดวกแก่การตรวจตราควบคุมการแทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่การที่ประชาชนไปติดต่อขอทำบัตรกับเจ้าหน้าที่มักจะปรากฏว่าไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้า ระเบียบการปฏิบัติงานยุ่งยาก มีระเบียบและพิธีการมากเกินไป และผลงานที่ออกมาก็มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร เครื่องมือเครื่องใช้ของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับเวลาเป็นต้น ผู้เขียนจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ...
 • Thumbnail

  ภาวะผู้นำทางการบริหารของนายกเทศมนตรี 

  ถวิล ไพรสณฑ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  ความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อทราบพฤติกรรมทางการบริหารของนายกเทศมนตรีว่ามีอยู่ในลักษณะเช่นไร โดยผู้เขียนได้กำหนดหัวข้อศึกษาออกเป็น 4 ประการ คือ ภาวะผู้นำที่เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาและการควบคุมงานของเทศบาล
 • Thumbnail

  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : บทศึกษาเฉพาะกรณีภาวะผู้นำทางการบริหาร 

  ชัชสรี บุนนาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาบทบาททางการบริหารของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เพื่อพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้นำทางการบริหารที่มีความสามารถและสร้างรากฐานความเจริญให้แก่ประเทศไทย ผู้เขียนวิเคราะห์โดยยึดภาวะผู้นำแบบประชานิยมเป็นหลัก และเนื่องจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้นำในระดับชาติ ผู้เขียนจึงศึกษาภาวะผู้นำของท่านในฐานะเป็นพฤติกรรมทางการบริหารของไทยโดยทั่วไปด้วย โดยได้ตั้งสมมติฐานไว้ 3 ประการ คือ.-
 • Thumbnail

  กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของครูเทศบาลนครกรุงเทพ 

  บุญสิน จตุรพฤกษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ในการศึกษากำลังขวัญในการปฏิบัติงานของครูเทศบาลนครกรุงเทพที่โอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะสามารถทราบว่าในการเปลี่ยนแปลงสังกัดตัวครูที่โอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ มาขึ้นกับเทศบาล มีกำลังขวัญในการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อที่เทศบาลนครกรุงเทพจะได้นำผลการวิจัยครั้งนี้มาพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ถ้ามี และในขณะเดียวกัน เมื่อรัฐบาลจะดำเนินการโอนโรงเรียนประชาบาลไปให้องค์การบริหารส่วนเทศบาลดำเนินการก็จะได้เป็นแนวทางแก้ปัญหาในทำนองเดียวกันที่อาจเกิดขึ้น
 • Thumbnail

  บทบาทของพัฒนานิเทศก์ในทัศนะของพัฒนากร 

  ดำริ วัฒนสิงหะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะทราบว่าการปฏิบัติงานของพัฒนานิเทศก์ปัจจุบันถูกต้องและเหมาะสมกับบทบาทที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจากทัศนะของพัฒนากรเอง และเพื่อทราบความรู้สึกของพัฒนากรที่มีต่อพัฒนานิเทศก์และการนิเทศก์งาน ในการศึกษาเรื่องนี้ผู้เขียนได้กำหนดขอบเขตเฉพาะพัฒนานิเทศก์ตรีเท่านั้น จากการศึกษาปรากฎว่า อำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการมีอิทธิพลมากต่อการปฏิบัติราชการ พัฒนากรส่วนใหญ่เข้าใจว่าพัฒนานิเทศก์มีส่วนร่วมในการใช้อำนาจบ้างโดยการให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นไปจึงมีความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติตาม ...
 • Thumbnail

  การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรมการปกครอง 

  บรรณสิทธิ์ สลับแสง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้ออุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ของการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรมการปกครอง ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในตำแหน่งปลัดอำเภอตรี ผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่นตรี และจ่าจังหวัดตรี ซึ่งกรมการปกครองได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2503 จนถึงรุ่นที่ 3 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2504 ทั้งนี้เนื่องจากผู้เขียนได้เห็นว่าการฝึกอบรมมีความสำคัญต่อข้าราชการในอันที่จะทำให้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องทันสมัย และเหมาะสม และในการฝึกอบรมปฐมนิเทศของกรมการปกครองนั้นยังมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในอันที่จะทำให้การฝึกอ ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ 

  ศรีสุรางค์ อัศวนิก (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ เพราะการปรับปรุงจะให้ผลดีอย่างน้อย 3 ประการคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ซึ่งเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และศีลธรรม และด้านการเมือง รัฐบาลได้มอบหมายให้เทศบาลนครกรุงเทพดำเนินการนี้ จึงได้จัดตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณากำจัดอาคารผิดสุขลักษณะและรกรุงรัง (ก.อ.ส.ร.) ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2502 คณะกรรมการมีความเห็นว่าก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุงแหล่งชุมชนในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ ควรจะได้ทราบจำนวนและลักษณะแห่งความเสื่อมโทรมของแหล่งเสื่อมโทรมภายในเขตที่จะทำการปรับปรุง ...
 • Thumbnail

  การเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้\ 

  สมาน รังสิโยกฤษฏ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  สาระสำคัญของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เพื่อชี้ให้เห็นปัญหา ลักษณะ และมูลเหตุของปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีอยู่อย่างไรบ้าง มีมูลเหตุมาจากอะไร และปัญหาแต่ละปัญหานั้นมีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ และเสถียรภาพของภูมิภาคส่วนนี้อย่างไรบ้าง เพื่อจะนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดวิธีการเข้าถึงประชาชนที่เหมาะสมที่สุด และสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากที่สุด
 • Thumbnail

  การดำเนินการสอบแข่งขันวิชาข้าราชการพลเรือนชั้นตรี 

  วินิต ทรงประทุม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ความมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อให้ทราบอย่างแน่ชัดถึงสภาพและปัญหาในการดำเนินการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนชั้นตรีว่ามีอยู่อย่างไร การปรับปรุงการสอบควรจะทำหรือไม่อย่างไร และในทัศนะของกรรมการสอบแข่งขันชั้นตรีทั่วประเทศมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อสภาพปัญหาและการปรับปรุงการดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรีดังกล่าว เพื่อสามารถนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางและประกอบการพิจารณาปรับปรุงการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการศึกษา ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยเฉพาะการดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรี ลักษณะและทัศนคติของกรรมการสอบแข่งขันช้นตรี ...
 • Thumbnail

  การจัดสวัสดิการของกรมตำรวจ 

  ประภา ถิรพันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  กรมตำรวจได้จัดตั้งแผนกสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2493 ขึ้นตรงต่อกองจเรตำรวจ แผนกสวัสดิการนี้มีหน้าที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือตำรวจและครอบครัวในกรณีที่ประสบความเดือดร้อนทุกข์ยากต่าง ๆ จัดการฌาปนกิจศพข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมทั้งดำเนินการในเรื่องทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และการจัดสหกรณ์รูปต่าง ๆ ขึ้นในกรมตำรวจ ต่อมาเมื่อปี 2496 แผนกสวัสดิการนี้ขึ้นอยู่กับส่วนบัญชาการของกองบัญชาการจเรตำรวจ และมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก คือ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร สถานที่ราชการ และโรงเรียนของตำรวจ ...
 • Thumbnail

  การจัดส่วนราชการเพื่อการสหกรณ์ 

  สมาน ทองสิมา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การส่งเสริมการสหกรณ์เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลไทย เพราะการมีสหกรณ์เป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น อันหมายถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวมจะดีขึ้น ผู้เขียนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ทำการศึกษาโดยมุ่งเฉพาะในตอนที่มีฐานะเป็นกรม สังกัดอยู่ในกระทรวงครั้งหลังสุดและตอนที่มีฐานะเป็นกระทรวงสหกรณ์เป็นสำคัญ โดยศึกษาถึงการจัดส่วนราชการ ช่วงการบังคับบัญชา ระดับขั้นของส่วนราชการและการประสานงาน
 • Thumbnail

  การวิจัยทางสังคมศาสตร์ต่างวัฒนธรรม : ศึกษาวิเคราะห์จากการวิจัยของคณะวิจัยชาวต่างประเทศที่มีนักวิจัยไทยเป็นผู้ช่วย 

  ธวัช วิชัยดิษฐ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ เพื่อสำรวจดูว่าเทคนิคในการวิจัยของชาติตะวันตกอันเป็นวิธีการที่ทันสมัยนั้นจะสามารถนำมาใช้ในสังคมไทยที่มีสภาพสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างไปจากชาติตะวันตกได้มากน้อยหรือไม่ เพียงใด จากผลการศึกษาปรากฏว่าการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศที่มีนักวิจัยไทยเป็นผู้ช่วย ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานได้มาก ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยโดยตรง และในส่วนที่เกี่ยวกับความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พฤติกรรมของสังคม และภาษา ฉะนั้นความสำเร็จของงานวิจัยสภาพทางสังคมศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ย่อมขึ้นอยู่กับความรอบรู้ท ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานของฝ่ายสาธารณสุข เทศบาลนครกรุงเทพ 

  สนอง ยุตตานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ผู้เขียนมุ่งศึกษาเฉพาะกระบวนการบริหารงานของฝ่ายสาธารณสุข เทศบาลนครกรุงเทพ ในแง่ของการจัดบริการสาธารณสุขแก่ชุมชนโดยมุ่งศึกษาในสาระ 10 ประการ คือ.-