• Thumbnail

  ขวัญของนักพัฒนาชุมชน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

  กัญญ์พิชญา ไฝศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  ขอบเขตของการเป็น"ผู้ใช้": ศึกษากรณีผู้ถูกใช้ตัดสินใจกระทำความผิดเเล้วต่อมาเปลี่ยนใจไปกระทำความผิดอันใหม่ที่เป็นผลมาจากการก่อให้กระทำความผิด 

  พงศ์พิงค์ มูลพงศ์อนุพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ในเรื่องผู้ร่วมกระทำความผิดหลายคนในคดีอาญา ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึง เฉพาะ ผู้ร่วมกระทำความผิดที่เป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุนเท่านั้น ในกรณีที่มีผู้กระทำความผิดหลายคน เนื่องจากในระบบกฎหมายอาญาของไทย เป็นระบบที่ยอมรับหลักการลดหย่อนโทษผุู้ร่วมกระทำความผิด ดังนั้นหากเกิดกรณีที่ต้องวิเคราะห์ว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ เเละผู้ใดเป็นผู้สนับสนุน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เราจะใช้หลักเกณฑ์อะไรมาเป็๋นจุดแบ่งแยกของการาใช้เเละการสนับสนุน นอกจากนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะต้องรับผิดในฐานอะไรบ้าง โดยเฉพาะเมื่อปี 2553 เนติบัญฑิตยสภาได้ออกข้อสอบกลุ่มวิชาอาญา เพื่อทดสอบน ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่มีวิวัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ 

  รุณี ไกรทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  รูปแบบแผนภูมิและตัวชี้วัดทางเทคนิค เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้สา หรับการตัดสินใจในการ ลงทุน เทคนิคต่างๆ ได้รับการเสนอสาหรับการซื้อขาย เช่น Candlestick Chart, Moving Average, และ Psychological Indices วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทั่วไปในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นา เสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขั้นตอนวิธี เชิงทางพันธุกรรมที่มีวิวัฒนการทา งานร่วมกันเทคนิคได้รับการประเมินโดยใช้ ราคาและปริมาณ ข้อมูลจาก 10 หุ้นสุ่มเลือกในขนาดต่างๆกันและอุตสาหกรรมต่างกัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ ตลาดสาหรับลงทุนทางเลือก ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ขายตรง"อินโดนีเซีย"ในมุมมองของ"แอนดูว์ โฮ" 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัทลีดเดอร์ไทม์ คอร์ปอเรชั่น, 2005)

  มีคำกล่าวว่า"ธุรกิจขายตรง" คือ "ธุรกิจโลกที่ไร้พรมแดน" คำกล่าวนี้ดูเหมือนจะมีน้ำหนักของความเป็นจริงเพิ่มทวีคูณขึ้นทุกขณะเนื่องเพราะธุรกิจขายตรงทุกวันนี้ได้มีการแผ่ขยายอาณาจักรทางธุรกิจแทบทุกวันทั่วโลก จากยุโรปสู่อเมริกามาเอเชีย จนกลายมาเป็น"เครือข่ายเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้ง" ที่กว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมอยู่ทั่วทุกมุมโลก
 • Thumbnail

  ขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  ณัฐรินท์ เดชะสกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยเรื่องขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาว่าขีดความสามารถทางการสื่อสารอะไรของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยที่มีผลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในองค์การ งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่าง 147 คน ที่ทำงานอยู่ในบริษัทให้คา ปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบว่า 1) ขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การมิติความรู้ในการสื่อสารมีอ ...
 • Thumbnail

  ขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  วิทยานิพนธ์นี้ให้ความสนใจอย่างยิ่งกับการศึกษาถึงความคิดเห็นของกรรมการสภาตำบลและทัศนคติของประชาชนต่อขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาตำบล และทัศนคติประชาชนต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ITERMS กับ N ในฐานะที่ ITERMS,N เป็นตัวแบบหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณาถึงขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบลได้โดย ITERMS ซึ่งประกอบขึ้นด้วยข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ฐานะทางการเงินของสภาตำบล ทรัพยากร การเสียสละเพื่อส่วนรวมของกรรมการสภาตำบล ...
 • Thumbnail

  ข้อคิดจาก แจ๊ค หม่า แห่งอาลีบาบา(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-11-02)

  อีกประเด็นหนึ่งที่แจ๊ค หม่า พูดถึงคือการถ่ายโอนของแรงงานหรืออาชีพของกลุ่มคนจำนวนมากในอนาคต คือจะมีคนอีกจำนวนมากต้องตกงาน โดยเขาได้ทำนายไว้ว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะหุ่นยนต์สามารถคิดได้เร็ว คิดได้ถูกต้องและฉลาดกว่ามนุษย์ การพัฒนาทางด้านปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการหุ่นยนต์ เทคโนโลยีในกลุ่มเรียลิตี้ หรือเทคโนโลยีชีวภาพจะเริ่มเข้ามาแทนที่แรงงานหรืออาชีพต่างๆ เชื่อว่าในอีกสิบปีข้างหน้า การแทนที่แรงงานมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ย่อมเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
 • Thumbnail

  ข้อคิดจากแจ๊ค หม่า แห่งอาลีบาบา(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-10-19)

  แจ๊ค หม่า ผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบา ซึ่งเป็นบริการอีคอมเมิร์ซขายส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน แจ๊ค หม่า ให้ข้อคิดที่น่าสนใจคือเรื่องของการมี Passion ในงานที่ทำ โดยเขาบอกว่าตัวเขาเองนั้นชอบคุยกับคนที่มี Passion หรือคนที่มีความอยากที่จะทำ มีแรงปรารถนาที่จะก้าวไปข้างหน้าทำสิ่งที่ฝันให้เป็นจริง ซึ่งเขาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากกว่าเรื่องตัวเงินเสียอีก
 • Thumbnail

  ข้อคิดจากแจ๊ค หม่า แห่งอาลีบาบา(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-10-26)

  แจ๊ค หม่า ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจในเรื่องของการมี Passion ในงานที่ทำ ซึ่งการทำงานด้วย Passion จนประสบความสำเร็จนี้ไม่ได้เป็นจริงแค่กับแจ๊ค หม่า แห่งอาลีบาบาเท่านั้น แต่สิ่งเดียวกันนี้สามารถเห็นได้จากกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกในศตวรรษที่ 21 หลายคน เช่น บิล เกตส์, มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซึ่งเชื่อได้ว่าบุคคลเหล่านี้เริ่มต้นจากความชอบที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่พวกเขาเชื่อว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้
 • Thumbnail

  ข้อคิดเห็นต่อรายงานการวิจัยและพัฒนาเรื่อง “การเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานอาเซียน” 

  เชิญ ไกรนรา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2007)

  การสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 10 เมษายน 2550
 • Thumbnail

  ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช้งานเทคโนโลยี Time-shifting บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

  นภัสรพี พิชยเมธพนธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)
 • Thumbnail

  ข้อเสนอ'แรงงานไทย'ปรับค่าแรง-เพิ่มคุณภาพ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-04-30)

  มีความเห็นของภาคเอกชน ผู้นำแรงงาน และนักวิชาการ ถึงข้อเสนอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม
 • Thumbnail

  ข้าวของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ภาษาลาว] 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2008)
 • Thumbnail

  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

  ชีวธันย์ เมธีธนาภิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2550) กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระบุให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร หลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ แต่จนบัดนี้ยังมิได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังมิได้มีการศึกษาถึงโครงสร้างตลอดจนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมแต่อย่างใด ...
 • Thumbnail

  คนรุ่นหลังยังได้เห็น : ป่าสันทรายชายหาดที่กำลังหด... หาย... 

  ไพรวัลย์ ณนที. (มูลนิธิโลกสีเขียว., 2000)

  มองจากทางด้านถนนลูกรังที่ทอดขนานฝั่งทะเลลึกเข้ามาไม่กี่ร้อยเมตร หมู่ไม้ที่เห็นไม่ให้ภาพของป่าอย่างที่เคยคุ้น ต้นไม้ใหญ่มีไม่มาก เรือนำพุ่มค้อนข้างเล็ก และส่วนใหญ่เป็นต้นซ้ำๆชนิดเดียวกัน ซ้ำร้ายยอดของบรรดาต้นใหญ่ยังมีกิ่งแห้งและกิหงิกๆงอๆ อยู่ด้วย
 • Thumbnail

  คนไทยได้รับ ISO มากที่สุดในอาเซียน บริษัทยางไทยได้มาตรฐาน ฯ กว่า 60 ราย 

  สุริยะ คชินทร (บริษัทที.อาร์.ไอ.โกลบอล, 2000)

  มาตรฐานรับรองหรือมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO) เป็นสิ่งที่องค์ธุรกิจทั่วโลกตั้งขึ้นมาเพื่อการันตีระบบการบริหารองค์กรรวมไปถึงสินค้าและบริการต่างๆ องค์กรรัฐและเอกชนในทุกประเทศก็ต้องการที่จะได้รับรองดังกล่าว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต ขณะที่ผู้บริโภคก็เกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ รัฐบาลไทย ได้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังเมื่อ 6 ปีที่แล้ว คาดว่าองค์กรรัฐและเอกชนไทยจะได้รับ ISO ครบ 3,000 รายการในปี 2543 เพื่อครองแชมป์การได้ ISO มากที่สุดในอาเซียน ซึ่งหากทำได้ก็จะส่งผลดีอย่างมากต่อประเทศไทย ขณะที่บริษัทยางในไทยก็ให้คว ...
 • Thumbnail

  ครบรอบ 50 ปี นิด้า มุ่งสู่การวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-12-11)

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทางสถาบันได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยโดยมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปลี่ยนจากกรอบคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบ 3 เสาหลัก มาสู่กรอบคิดใหม่ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน
 • Thumbnail

  ครอบครัวลูกยางทำบุญถวายในหลวง ร.9 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ไทยรัฐ, 2016-11-15)

  ครอบครัวลูกยางทำบุญถวายในหลวงร.9