Now showing items 2086-2105 of 3317

 • Thumbnail

  ขวัญของนักพัฒนาชุมชน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

  กัญญ์พิชญา ไฝศิริ; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  ขอบเขตของการเป็น"ผู้ใช้": ศึกษากรณีผู้ถูกใช้ตัดสินใจกระทำความผิดเเล้วต่อมาเปลี่ยนใจไปกระทำความผิดอันใหม่ที่เป็นผลมาจากการก่อให้กระทำความผิด 

  พงศ์พิงค์ มูลพงศ์อนุพันธุ์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ในเรื่องผู้ร่วมกระทำความผิดหลายคนในคดีอาญา ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึง เฉพาะ ผู้ร่วมกระทำความผิดที่เป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุนเท่านั้น ในกรณีที่มีผู้กระทำความผิดหลายคน เนื่องจากในระบบกฎหมายอาญาของไทย เป็นระบบที่ยอมรับหลักการลดหย่อนโทษผุู้ร่วมกระทำความผิด ดังนั้นหากเกิดกรณีที่ต้องวิเคราะห์ว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ เเละผู้ใดเป็นผู้สนับสนุน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เราจะใช้หลักเกณฑ์อะไรมาเป็๋นจุดแบ่งแยกของการาใช้เเละการสนับสนุน นอกจากนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะต้องรับผิดในฐานอะไรบ้าง โดยเฉพาะเมื่อปี 2553 เนติบัญฑิตยสภาได้ออกข้อสอบกลุ่มวิชาอาญา เพื่อทดสอบน ...
 • Thumbnail

  ขอบเขตของวิสาหกิจมหาชนกรณีที่ต้องแข่งขันกับเอกชน ศึกษากรณี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

  จุไรรัตน์ ทองทรัพย์; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  หลักการสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมสมัยใหม่ คือ การให้เอกชนดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจได้อย่างเสรีและต้องการจำกัดอำนาจรัฐในทางเศรษฐกิจ กิจการใดที่เอกชนสามารถ ประกอบการได้รัฐต้องให้เอกชนเป็นผู้ประกอบการ รัฐจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการหรือลงทุน ในกิจการที่เอกชนไม่สามารถทำได้หรือไม่เต็มใจที่จะรับภาระ รวมทั้งกิจการที่เป็นการรักษา ประโยชน์สาธารณะเท่านั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับรองแนวความคิดทางเศรษฐกิจ แบบเสรีนิยมสมัยใหม่ไว้อย่างชัดเจน โดยห้ามมิให้รัฐประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ เอกชนเว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประ ...
 • Thumbnail

  ขั้นตอนการขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกัน : กรณีศึกษา ชุมชนธรณีคำ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

  อภิชาติ สุขแสง; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความหมาย ลักษณะ/องค์ประกอบ ขั้นตอนการ ขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกนของชุมชน การสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกัน วิธีการวิจัยดำเนิน ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (Interview Guide) กับผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ ควบคู่ไปกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากอาศัยแนวการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ศึกษาจึงทำการวิเคราะห์ ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล โดยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์อย่างไม่เป็น ...
 • Thumbnail

  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่มีวิวัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ 

  รุณี ไกรทอง; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  รูปแบบแผนภูมิและตัวชี้วัดทางเทคนิค เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้สา หรับการตัดสินใจในการ ลงทุน เทคนิคต่างๆ ได้รับการเสนอสาหรับการซื้อขาย เช่น Candlestick Chart, Moving Average, และ Psychological Indices วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทั่วไปในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นา เสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขั้นตอนวิธี เชิงทางพันธุกรรมที่มีวิวัฒนการทา งานร่วมกันเทคนิคได้รับการประเมินโดยใช้ ราคาและปริมาณ ข้อมูลจาก 10 หุ้นสุ่มเลือกในขนาดต่างๆกันและอุตสาหกรรมต่างกัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ ตลาดสาหรับลงทุนทางเลือก ...
 • Thumbnail

  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบหลายวัตถุประสงค์ที่มีวิวัฒนาการทำงานร่วมกันสำหรับแก้ปัญหาการจัดตารางสอน 

  ผกาวดี แสงสุวรรณ; โอม ศรนิล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การแก้ปัญหาการจัดตารางสอนมความสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆของ สถาบันการศึกษาเพื่อให้ตารางสอนตรงกับความต้องการให้มากที่สุดตารางสอนของมหาวิทยาลัย จะถูกจัดขึ้นโดยพิจารณาตารางสอนแบบรายสัปดาห์ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆได้มี การนำเอาวิธีการโปรแกรมประยกต์ต่างๆมาแก้ปัญหาการจัดตารางสอนซึ่งมักจะใช้ได้เฉพาะแต่ละสถานศึกษาเท่านั้นวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือนําเสนอขนตอนวิธีเชิงพันธกรรมแบบหลาย จุดประสงค์ที่มีวิวัฒนาการทำงานร่วมกันเพอใช้ในการแก้ปัญหาการจัดตารางสอนโดยทดลองแบ่งกลุ่ม ประชากรออกเป็น 2 แบบคือแบ่งกลุ่มประชากรตามผู้สอน ...
 • Thumbnail

  ขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  ณัฐรินท์ เดชะสกุล; วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยเรื่องขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาว่าขีดความสามารถทางการสื่อสารอะไรของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยที่มีผลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในองค์การ งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่าง 147 คน ที่ทำงานอยู่ในบริษัทให้คา ปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบว่า 1) ขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การมิติความรู้ในการสื่อสารมีอ ...
 • Thumbnail

  ขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  วิทยานิพนธ์นี้ให้ความสนใจอย่างยิ่งกับการศึกษาถึงความคิดเห็นของกรรมการสภาตำบลและทัศนคติของประชาชนต่อขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาตำบล และทัศนคติประชาชนต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ITERMS กับ N ในฐานะที่ ITERMS,N เป็นตัวแบบหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณาถึงขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบลได้โดย ITERMS ซึ่งประกอบขึ้นด้วยข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ฐานะทางการเงินของสภาตำบล ทรัพยากร การเสียสละเพื่อส่วนรวมของกรรมการสภาตำบล ...
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014-07)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2557 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014-09)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2557
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 กันยายน - ธันวาคม 2557 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014-09)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 กันยายน - ธันวาคม 2557
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015-01)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 มีนาคม - เมษายน 2558 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015-03)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 มีนาคม - เมษายน 2558
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015-05)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016-07)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2559 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016-09)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2559
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016-11)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 1/2561 กรกฎาคม - ตุลาคม 2560 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017-07)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 1/2561 กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017-01)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 2/2561 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017-11)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 2/2561 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560