Now showing items 1918-1937 of 3814

 • Thumbnail

  งบกลาง งบกลาง งบกลาง... 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-12-05)

  มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นมาตรการที่นักวิชาการทางการคลังรู้สึกกังวล คือวิธีการและช่องทางของการออกมาตรการที่ดูแล้วยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก กล่าวคือ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในส่วนของงบกลางก็มีปัญหาสำคัญ เพราะในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตั้งวงเงินงบกลางเป็นเพียงการนำเสนอตัวเลขวงเงินงประมาณโดยรวมเท่านั้น ไม่ได้มีการนำเสนอรายละเอียดของแนการใช้จ่ายเงินไว้ในเอกสารงบประมาณให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติได้พิจารณา ซึ่งก็ถือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใสทางการคลังที่ดี และการจัดสรรงบประมาณให้กับงบกลางเพิ่มขึ้นก็อาจหมายถึงเงินงบประมา ...
 • Thumbnail

  งบสวัสดิการสังคมกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-06)

  ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่องบประมาณรายจ่ายในโครงการสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและการรักษาพยาบาลที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีกมาก ในขณะเดียวกันการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุย่อมหมายถึง สัดส่วนแรงงานต่อประชากรในประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มปรับลดลง ซึ่งจะส่งผลในเชิงลบต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาล ความไม่สอดคล้องระหว่างการปรับเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายในโครงการสัวดิการสังคมกับฐานภาษีเงินได้ที่มีแนวโน้มลดลง ย่อมเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงทางการคลังที่สำคัญที่ไทยจะเผชิญในอนาคต
 • Thumbnail

  งานฉลอง"ห้าทศวรรษนิด้า" 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-23)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานฉลอง"ห้าทศวรรษนิด้า...สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา" ในโอากสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาบันสถาบัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
 • Thumbnail

  : งานบริการปรึกษาแนะนำด้านการจัดการของศูนย์เพิ่มผลผลิตประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์. 

  อัชนา ลิมป์ไพฑูรย์. (ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย., 1999)

  ภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากที่ต้องเผชิญกับราคาตกต่ำมานานพอสมควร จนส่งผลกระทบต่อรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจของบรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในตะวันออกกลาง หรือกลุ่มโอเปค แต่ขณะที่ประเทศผู้บรืโภคน้ำมันทั้งหลายได้รับผลดีต่อการใช้น้ำมันราคาถูก และกำลังจะต้องรับภาระจากราคาน้ำมันที่กำลังไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้
 • Thumbnail

  งานบริการปรึกษาแนะนำด้านการจัดการของศูนย์เพิ่มผลผลิตประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์. 

  อัชนา ลิมป์ไพฑูรย์.; นงพรรณ จายนียโยธิน. (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ., 1990)

  ภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจาหที่ต้องเผชิญกับราคาตกต่ำมานานพอสมควร จนส่งผลกระทบต่อรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจของบรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในตะวันออกกลาง หรือกลุ่มโอเปค แต่ขณะที่ประเทศผู้บริโภคน้ำมันทั้งหลายได้นับผลดีต่อการใช้น้ำมันราคาถูก และกำลังจะต้องรับภาระจากราคาน้ำมันที่ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้
 • Thumbnail

  งานประชาสัมพันธ์ของรัฐ : บทศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงของกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น 

  ถวัลย์ กิตติศรีสุวรรณ; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เลือกศึกษาเฉพาะการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงกองประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดขอนแก่นแต่เพียงแห่งเดียว เพราะจะสามารถทำให้ทราบบทบาทและความสำคัญในการปฏิบัติงานของสถานีอื่น ๆ ว่า จะดีกว่าสถานีวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำอย่างไร และจะสามารถทราบถึงการปฏิบัติงานได้ว่าได้ผลเป็นประการใด แหล่งการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 จังหวัดขอนแก่น จากผลการศึกษาปรากฏว่าโดยทั่วไปการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งในด้านการจัดรายการ และในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนรับฟังข่าวสารมากขึ้นนั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และหน่วยงานต่าง ๆ ...
 • Thumbnail

  งานวิจัยของทีดีอาร์ไอที่อาจจะทำให้คนไทยรอดตาย! (ตอน 2) 

  อภิวัฒน์ มุทิรางกูร (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-07-02)

  ในทางวิชาการและการวิจัย เมื่อใครได้ตีพิมพ์สิ่งใดออกมาแล้ว ทุกๆ คนมีสิทธิ์ที่จะทราบได้ โดยเฉพาะงานวิจัยของทีดีอาร์ไอ ที่ได้งบวิจัยมาจาก สปสช. เป็นงบประมาณแผ่นดินที่ได้มาจากภาษีของประชาชน และงานวิจัยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน ย่อมต้องเป็นเรื่องที่ควรเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ
 • Thumbnail

  งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นเนลเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดแผนการตลาดนานาชาติ 

  Unknown author (โพสต์ทูเดย์, 2017-07-29)

  งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นเนลเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดแผนการตลาดนานาชาติ
 • Thumbnail

  จรรยาบรรณทางการค้า บนเส้นทางสู่การปฏิบัติ: แรงขับเคลื่อนจากแบรนด์ การต่อต้านของโรงงานและสิทธิของแรงงาน 

  Philip S., Robertson Jr. (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2011)

  มาตรฐานจรรยาบรรณเป็นข้อกำหนดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า และอุตสากรรม ส่งออกอื่นๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อที่จะให้โรงงานเคารพในสิทธิของ คนงาน เช่น กำหนดให้คนงานต้องมีเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม และให้นายจ้างต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในเรื่องค่าจ้างและสภาพการจ้างเป็นอย่างน้อย ข้อกำหนดในมาตรฐานจรรยาบรรณ ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณร่วมที่กำหนดโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้-เสีย หรือมาตรฐานจรรยาบรรณ ของแบรนด์เอง ล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อตกลงในอนุสัญญา ...
 • Thumbnail

  จะเกิดอะไรขึ้น...เมื่อรถยนต์มีสมอง 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-05-06)

  โลกเทคโนโลยีแห่งศตวรรษนี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ กลายเป็นสมาร์ทกันไปหมด เช่น สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอทช์ สมาร์ททีวี หรือสมาร์ทคาร์ ก็เริ่มมีให้เห็นแล้ว ซึ่งสมาร์ทคาร์นี้ได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาบูรณาการกับนวัตกรรมทางด้านรถยนต์
 • Thumbnail

  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสามารถโหลดข้อมูลเข้าสู่สมองมนุษย์ได้ 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-01-13)

  บทความที่น่าสนใจบทความหนึ่งจาก Harvard Business Review โดยกล่าวถึง 8Tech Trends to Watch in 2016 แนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี พ.ศ. 2559 ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจของบทความนี้ที่ได้กล่าวถึงก็คือ Augmented Knowledge แปลเป็นภาษาไทยว่า "ความรู้เสริม" คือการสอนให้คอมพิวเตอร์เข้าใจมนุษย์เราได้
 • Thumbnail

  จัด MDA2018 หนุนไทยเป็นเมดิคัลฮับเอเชีย 

  Unknown author (แนวหน้า, 2018-02-16)

  จัด MDA2018 หนุนไทยเป็นเมดิคัลฮับเอเชีย
 • Thumbnail

  จัดคาราวานบิ๊กไบก์ไทยมาเลย์ 

  Unknown author (ข่าวสด, 2561-07-29)

  จัดคาราวานบิ๊กไบก์ไทยมาเลย์
 • Thumbnail

  จัดงานแสดงอุตฯพลาสติกก.ย.นี้ 

  Unknown author (มติชน, 2018-02-21)

  จัดงานแสดงอุตฯพลาสติกก.ย.นี้
 • Thumbnail

  จัดระเบียบสังคมอย่างไรให้ยั่งยืน 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-06)

  ในการจัดระเบียบสังคมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ประชาชนในประเทศหรือในสังคมนั้นต้องมีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนทัศนคติในการตัดสินใจที่จะไม่คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสาธารณะโดยรวมด้วย และต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการกระทำของตนเองและผลกระทบของพฤติกรรมนั้นต่อสังคมด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างและปลูกฝังให้เกิดขึ้นในประเทศหรือในสังคมนั้น
 • Thumbnail

  จับ'พิกัด'การเมือง เข้าโหมดชี้ขาด'ร่าง รธน.' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-04-15)

  ความเห็นของนักวิชาการต่อกรณีสถานการณ์การเมือง ภายหลังที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) สรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อย และส่งมอบสาระสำคัญให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่จะเข้าสู่โหมดการรณรงค์เพื่อเตรียมการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 • Thumbnail

  จับกระแส'ตปท.-ม.61' ชี้วัดประชามติ'ร่างรธน.' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-07-05)

  ความคิดเห็นของนักวิชาการต่อมุมมองและท่าทีขององค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งบรรยากาศการรณรงค์การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญช่วงโค้งสุดท้าย ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า มาตรา 61 วรรคสอง ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ไม่ขัดกับมาตรา 4 รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
 • Thumbnail

  จับชีพจรเศรษฐกิจไทยฟื้น เงินท่องเที่ยว-ค้าชายแดนดันจีดีพี 3.5% 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-05-28)

  ก่อนที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เตรียมปรับประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจใหม่อีกครั้งเดือนกรกฎาคมนี้ ทางหอการค้าไทยได้จัดทำสรุปยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหอการค้าและภาวะเศรษฐกิจภาค ทั้ง 5 ภาค ได้ข้อสรุปว่า นักธุรกิจภูมิภาคยังมองมุมบวกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคยังขยายตัวดี
 • Thumbnail

  จับตามองเทคโนโลยีในกลุ่ม Reality กันไว้ให้ดี(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-11-09)

  เข้าสู่ช่วงปลายปี ค.ศ.2016 ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่โลกเทคโนโลยีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมาย จะเห็นว่าปีนี้เป็นอีกปีที่เทคโนโลยีในกลุ่ม Reality เช่น เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน มาแรงกว่าใครๆ
 • Thumbnail

  จับตามองเทคโนโลยีในกลุ่ม Reality กันไว้ให้ดี(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-11-16)

  มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ระบุว่าระบบที่เขาสาธิตไปนั้นยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกระยะหนึ่งถึงจะพร้อมสำหรับการปล่อยออกให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กทั่วไปได้ใช้งานกันจริง ซึ่งเมื่อใดที่เฟซบุ๊กสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ่ เชื่อว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกเทคโนโลยี ที่การออกมาพบปะหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง คนรู้จักหรือแม้แต่การหาสังคมเพื่อนใหม่ๆ สามารถทำได้ผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ซึ่งตัวของมาร์ก ซักเคอร์เบิร์กนั้นเชื่อว่าประสบการณ์ลักษณ์นี้จะได้รับความนิยมอย่างมากในอนาคต