Now showing items 2111-2130 of 4192

 • Thumbnail

  งบกลาง งบกลาง งบกลาง... 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-12-05)

  มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นมาตรการที่นักวิชาการทางการคลังรู้สึกกังวล คือวิธีการและช่องทางของการออกมาตรการที่ดูแล้วยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก กล่าวคือ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายในส่วนของงบกลางก็มีปัญหาสำคัญ เพราะในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตั้งวงเงินงบกลางเป็นเพียงการนำเสนอตัวเลขวงเงินงประมาณโดยรวมเท่านั้น ไม่ได้มีการนำเสนอรายละเอียดของแนการใช้จ่ายเงินไว้ในเอกสารงบประมาณให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติได้พิจารณา ซึ่งก็ถือว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใสทางการคลังที่ดี และการจัดสรรงบประมาณให้กับงบกลางเพิ่มขึ้นก็อาจหมายถึงเงินงบประมา ...
 • Thumbnail

  งบสวัสดิการสังคมกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-06)

  ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่องบประมาณรายจ่ายในโครงการสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและการรักษาพยาบาลที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีกมาก ในขณะเดียวกันการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุย่อมหมายถึง สัดส่วนแรงงานต่อประชากรในประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มปรับลดลง ซึ่งจะส่งผลในเชิงลบต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาล ความไม่สอดคล้องระหว่างการปรับเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายในโครงการสัวดิการสังคมกับฐานภาษีเงินได้ที่มีแนวโน้มลดลง ย่อมเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงทางการคลังที่สำคัญที่ไทยจะเผชิญในอนาคต
 • Thumbnail

  งานฉลอง"ห้าทศวรรษนิด้า" 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-23)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานฉลอง"ห้าทศวรรษนิด้า...สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา" ในโอากสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาบันสถาบัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
 • Thumbnail

  งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นเนลเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดแผนการตลาดนานาชาติ 

  Unknown author (โพสต์ทูเดย์, 2017-07-29)

  งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นเนลเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดแผนการตลาดนานาชาติ
 • Thumbnail

  งานบริการปรึกษาแนะนำด้านการจัดการของศูนย์เพิ่มผลผลิตประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์. 

  อัชนา ลิมป์ไพฑูรย์.; นงพรรณ จายนียโยธิน. (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ., 1990)

  ภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจาหที่ต้องเผชิญกับราคาตกต่ำมานานพอสมควร จนส่งผลกระทบต่อรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจของบรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในตะวันออกกลาง หรือกลุ่มโอเปค แต่ขณะที่ประเทศผู้บริโภคน้ำมันทั้งหลายได้นับผลดีต่อการใช้น้ำมันราคาถูก และกำลังจะต้องรับภาระจากราคาน้ำมันที่ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้
 • Thumbnail

  : งานบริการปรึกษาแนะนำด้านการจัดการของศูนย์เพิ่มผลผลิตประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์. 

  อัชนา ลิมป์ไพฑูรย์. (ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย., 1999)

  ภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากที่ต้องเผชิญกับราคาตกต่ำมานานพอสมควร จนส่งผลกระทบต่อรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจของบรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในตะวันออกกลาง หรือกลุ่มโอเปค แต่ขณะที่ประเทศผู้บรืโภคน้ำมันทั้งหลายได้รับผลดีต่อการใช้น้ำมันราคาถูก และกำลังจะต้องรับภาระจากราคาน้ำมันที่กำลังไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้
 • Thumbnail

  งานประชาสัมพันธ์ของรัฐ : บทศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงของกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น 

  ถวัลย์ กิตติศรีสุวรรณ; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เลือกศึกษาเฉพาะการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงกองประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดขอนแก่นแต่เพียงแห่งเดียว เพราะจะสามารถทำให้ทราบบทบาทและความสำคัญในการปฏิบัติงานของสถานีอื่น ๆ ว่า จะดีกว่าสถานีวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำอย่างไร และจะสามารถทราบถึงการปฏิบัติงานได้ว่าได้ผลเป็นประการใด แหล่งการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 จังหวัดขอนแก่น จากผลการศึกษาปรากฏว่าโดยทั่วไปการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งในด้านการจัดรายการ และในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนรับฟังข่าวสารมากขึ้นนั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และหน่วยงานต่าง ๆ ...
 • Thumbnail

  งานวิจัยของทีดีอาร์ไอที่อาจจะทำให้คนไทยรอดตาย! (ตอน 2) 

  อภิวัฒน์ มุทิรางกูร (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-07-02)

  ในทางวิชาการและการวิจัย เมื่อใครได้ตีพิมพ์สิ่งใดออกมาแล้ว ทุกๆ คนมีสิทธิ์ที่จะทราบได้ โดยเฉพาะงานวิจัยของทีดีอาร์ไอ ที่ได้งบวิจัยมาจาก สปสช. เป็นงบประมาณแผ่นดินที่ได้มาจากภาษีของประชาชน และงานวิจัยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน ย่อมต้องเป็นเรื่องที่ควรเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ
 • Thumbnail

  เงินงบประมาณขาดดุลเพิ่ม 6.1% กระตุ้นเศรษฐกิจ-พัฒนาคน รับ Thailand 4.0 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2017-06-22)

  ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ผ่านการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ไปเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 มีวงเงินทั้งสิ้น 2.9 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 2.3 หมื่นล้านบาท และได้ตั้งเป็นงบประมาณขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท เป็นการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 6 ยุทธศาสตร์ 56 แผนงาน
 • Thumbnail

  เงินที่ไม่ใช่เงิน 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-12-25)

  แวดวงเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานี้ ปรากฏการณ์บิตคอยน์ที่มูลค่าของมันพุ่งขึ้นไปแตะเกิน 4.5 แสนบาทต่อ 1 บิตคอยน์ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนสูงเป็นประวัติการณ์ เป็นที่สนใจของคนทั้งโลก ในประเทศไทยเองก็มีคนตั้งตัวเป็นกูรูให้ความรู้และชวนลงทุนในบิตคอยน์ผุดตัวขึ้นมาอย่างมากมายในสื่อออนไลน์ จนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องออกมาเตือนให้คนไทยระวังว่าบิตคอยน์ไม่ใช่เงิน และไม่ได้รับการรับรองจากธนาคารกลาง แต่ในทางเศรษฐศาสตร์ เงินคืออะไรก็ได้ที่มีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ใช้แลกเปลี่ยนได้ ใช้เก็บมูลค่าได้ และใช้วัดมูลค่าได้ และต้องเป็นที่ยอมร ...
 • Thumbnail

  เงินปันผลและความคาดหวัง 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-05-02)

  การลงทุนในหุ้นมีผลตอบแทนทั้งกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นและเงินปันผล ซึ่งนักลงทุนแต่ละคนอาจมีความมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละบริษัทจะประกาศอัตราการจ่ายเงินปันผล ว่าจะจ่ายไม่น้อยกว่าสัดส่วนเท่าไหร่ของกำไรสุทธิ บางบริษัทที่เป็นที่หมายปองของนักลงทุนจะประกาศเลยว่าจะจ่ายเงินปันผล 100% ของกำไรสุทธิ ซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ที่มีประวัติดีในเรื่องนี้จะรู้กันในวงการ จึงทำให้ราคาหุ้นเทพเหล่านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงเหมือนได้กำไร 2 ต่อ ทั้งเงินปันผลและกำไรจากส่วนต่างของราคา
 • Thumbnail

  เงินอุดหนุนเทศบาล 

  ประเสริฐ บุญซื่อ; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ผู้เขียนมุ่งศึกษาเรื่องของเงินอุดหนุนเทศบาลในประเทศไทยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากไหน มีหลักการจัดสรรแบ่งปันให้แก่เทศบาลต่าง ๆ อย่างไร และเทศบาลจะนำเงินไปใช้จ่ายในทางใดบ้าง โดยจำกัดขอบเขตศึกษาเฉพาะเงินอุดหนุนที่แท้จริง 3 ประเภท คือ เงินอุดหนุนเทศบาลเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป เงินอุดหนุนพิเศษเฉพาะกิจการ และเงินอุดหนุนการศึกษา.
 • Thumbnail

  แง้มฝาเตรียมตัก'พม่า''Rice bowl of Asia'. 

  พิศาล มุกดารัศมี. (1995)

  ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเหคุผลกลใดก็ตามของข้ออ้างผลสำเร็จให้รัฐบาลทหารพม่าหรือสภาฟื้นฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ (SLORC) ทั้งของประชาคมอาเซียนว่าด้วยนโยบาย "Constructive Engagement"ไปจนถึงของประชาคมโลกในการแซงชั่นโดดเดี่ยวประเทศพม่าให้ปล่อยตัววีรสตรีประชาธิปไตยและเจ้าของรางวัลโนเบลนาม "ออง ซาน ซุ จี"
 • Thumbnail

  จรรยาบรรณทางการค้า บนเส้นทางสู่การปฏิบัติ: แรงขับเคลื่อนจากแบรนด์ การต่อต้านของโรงงานและสิทธิของแรงงาน 

  Philip S., Robertson Jr. (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2011)

  มาตรฐานจรรยาบรรณเป็นข้อกำหนดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า และอุตสากรรม ส่งออกอื่นๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อที่จะให้โรงงานเคารพในสิทธิของ คนงาน เช่น กำหนดให้คนงานต้องมีเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม และให้นายจ้างต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในเรื่องค่าจ้างและสภาพการจ้างเป็นอย่างน้อย ข้อกำหนดในมาตรฐานจรรยาบรรณ ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณร่วมที่กำหนดโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้-เสีย หรือมาตรฐานจรรยาบรรณ ของแบรนด์เอง ล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อตกลงในอนุสัญญา ...
 • Thumbnail

  จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนำเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  เทียนทิพย์ เดียวกี่; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาของการนำเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ 2) สร้างแนวทางจริยธรรมในการนำเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม และ 3) ศึกษาแนวความคิดเห็นจากแนวทางจริยธรรมการนำเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ซึ่งศึกษาจากเอกสาร และการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  จำนวน 16 คน  แบ่งออกเป็นตัวแทนนักข่าวพลเมือง 4 คน  ตัวแทนกลุ่มนักข่าววิชาชีพ จำนวน 4 คน ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการด้ ...
 • Thumbnail

  จะเกิดอะไรขึ้น...เมื่อรถยนต์มีสมอง 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-05-06)

  โลกเทคโนโลยีแห่งศตวรรษนี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ กลายเป็นสมาร์ทกันไปหมด เช่น สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอทช์ สมาร์ททีวี หรือสมาร์ทคาร์ ก็เริ่มมีให้เห็นแล้ว ซึ่งสมาร์ทคาร์นี้ได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาบูรณาการกับนวัตกรรมทางด้านรถยนต์
 • Thumbnail

  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสามารถโหลดข้อมูลเข้าสู่สมองมนุษย์ได้ 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-01-13)

  บทความที่น่าสนใจบทความหนึ่งจาก Harvard Business Review โดยกล่าวถึง 8Tech Trends to Watch in 2016 แนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี พ.ศ. 2559 ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจของบทความนี้ที่ได้กล่าวถึงก็คือ Augmented Knowledge แปลเป็นภาษาไทยว่า "ความรู้เสริม" คือการสอนให้คอมพิวเตอร์เข้าใจมนุษย์เราได้
 • Thumbnail

  จัด MDA2018 หนุนไทยเป็นเมดิคัลฮับเอเชีย 

  Unknown author (แนวหน้า, 2018-02-16)

  จัด MDA2018 หนุนไทยเป็นเมดิคัลฮับเอเชีย
 • Thumbnail

  จัดคาราวานบิ๊กไบก์ไทยมาเลย์ 

  Unknown author (ข่าวสด, 2561-07-29)

  จัดคาราวานบิ๊กไบก์ไทยมาเลย์
 • Thumbnail

  จัดงานแสดงอุตฯพลาสติกก.ย.นี้ 

  Unknown author (มติชน, 2018-02-21)

  จัดงานแสดงอุตฯพลาสติกก.ย.นี้