Now showing items 2268-2287 of 4192

 • Thumbnail

  ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเพื่องานวางแผน 

  ศิรดา แก้วสุจริต; วัลลภ วิมลวณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1983)

  ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเพื่องานวางแผน (The Engineering Data Base for Planning Purpose) เป็นฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของโรงจักรต่าง ๆ ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศไทย ฐานข้อมูลนี้จะให้บริการข่าวสารทางด้านวิศวกรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปใช้ในการวางแผนในขั้นต่าง ๆ การออกแบบโครงสร้างของข้อมูลที่จะเก็บในฐานข้อมูล และวิธีการที่จะนำข้อมูลจากฐานข้อมูลออกมาใช้ได้อาศัยความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักสำคัญ และได้นำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งใช้กับระบบฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ชื่อ DMS 1100 ...
 • Thumbnail

  ดร.เกชา ลาวัลยะวัฒน์ ผู้นำโฉมใหม่ให้เอเพ็ค พลาสติกส์ 

  Unknown author (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1995)

  ปัจจุบันสินค้าต่างๆที่ผลิตขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพลาสติกส์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกส์นั้น มีตั้งแต่ของใช้เล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้าน เครื่องใช้ประจำตัว จนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง ความก้าวหน้า และการเติบโตของอุตสาหกรรม ส่งผลให้วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีแน้วโน้มขยายตัวสูงขึ้นตลอดเวลา
 • Thumbnail

  ดร.แดน มองต่างแดน:บทเรียนการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงเส้นทางการเติบโตที่ไม่แน่นอนของโปรตุเกส 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2018-02-20)

  ดร.แดน มองต่างแดน:บทเรียนการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงเส้นทางการเติบโตที่ไม่แน่นอนของโปรตุเกส
 • Thumbnail

  "ดร.พิริยะ"แนะ"คนรุ่นใหม่" เลือกงานด้วยใจ อยู่กับงานได้นาน 

  Unknown author (เว็บไซต์บ้านเมือง, 2020-05-02)

  ด้วยการเติบโตมาในยุคแห่งเทคโนโลยี คนรุ่นใหม่จึงมีพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนรุ่นเก่า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการทำงาน ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า มีคำแนะนำดีๆ ให้คนรุ่นใหม่ได้เตรียมตัวกับตลาดแรงงานที่กำลังรออยู่ รวมถึงแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานนำไปปรับใช้ เพื่อตอบรับวิถีการทำงานของรุ่นใหม่มากขึ้น
 • Thumbnail

  ดร.พิสิฎฐ ภัคเกษม กรรมการกลุ่มวิสัยทัศน์อาเซียน+3 "จีน"ผู้สร้างโอกาสทองให้"ไทย"ภายใต้กรอบความร่วมมือในภูมิภาค 

  นิตยา กมลวัทนนิศา, มนนิภา สังข์ศักดา. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา, 2002)

  ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม ผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย จนเป็นที่ยอมรับจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยท่านได้เคยกล่าวไว้ราว 10 ปีที่ผ่านมา ว่าจีน จะผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับทวีปอีกครั้ง ซึ่งทุกคนต่างก็ยอมรับความเป็นจริงนี้แล้วในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากองค์กรการค้าโลก หรือ WTO ได้ยอมรับจีนเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการเสริมเคี้ยวเล็บให้จีนแข่งแกร่งยิ่งขึ้น จนหลายคนเกรงว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนของไทย แต่ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม มองว่าจีนจะเป็นผู้สร้างโอกาส ...
 • Thumbnail

  'ดร.ศิวัช'ลุ้นตำแหน่งศาสตราจารย์ นิด้าย้ำไม่ปิดกั้นขอตำแหน่งวิชาการ 

  Unknown author (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-04-05)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชี้แจงกรณีที่ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ยื่นจดหมายร้องทุกข์กับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เรื่องความล่าช้าในการนำเสนอโปรดเกล้าฯตำแหน่งศาสตราจารย์(ศ.) ว่าสภานิด้าได้มีมติอนุมัติตำแหน่งศาสตราจารย์ให้แก่ รศ.ดร.ศิวัช ตั้งแต่การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 10/2557 และได้เสนอเรื่องไปที่สกอ.แล้ว จากนี้เป็นหน้าที่ของสกอ.ที่จะพิจารณาและนำเสนอต่อไป
 • Thumbnail

  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดันไทยเป็นกุญแจสำคัญสู่ประตูอาเซียน 

  Unknown author (2003)

  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ต้องการจะดันไทยให้เทียบเท่ากับจีน โดยจะวางตำแหน่งให้ไทยเป็นเพชรเม็ดที่2 ไม่แพ้ประเทศจีน ซึ่งในภูมิภาคเอเชียจะต้องมีด้วยกัน 2 ขา ขาหนึ่งคือประเทศจีน อีกขาหนึ่งคือไทย โดยจะชี้นำให้ไทยเป็นประตูของอาเซียน ไม่ใช่เป็นแค่ประตูสู่อาเซียน แต่เป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ทะลุถึงเมืองจีนเป็นจิ๊กซอหลักของภูมิภาค เข้ามาลงทุนในประเทศไทยสามารถผลิตส่งออกไปอินโดจีนหรือผลิตไปจีนได้
 • Thumbnail

  ดราม่าชิ้นใหญ่ภายในบริษัทกูเกิล 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-11-07)

  มีดราม่าชิ้นใหญ่เกิดขึ้นภายในบริษัทกูเกิล ที่ทำให้พนักงานของกูเกิลหลายพันคนทั่วโลกนัดรวมตัวกันเพื่อร่วมประท้วงบริษัท
 • Thumbnail

  ดราม่าระหว่างแท็กซี่ Uber กับ Carnegie Mellon University(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-07-08)

  ดราม่าล่าสุดของเท็กซี่ Uber นี้ไม่ใช่ดราม่ากับแท็กซี่ด้วยกันเอง แต่เป็นดราม่าที่ข้ามไปมีกับ Carnegie Mellon University (CMU) ในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทางด้านหุ่นยนต์ ซึ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับโลกเป็นจำนวนมาก
 • Thumbnail

  ดราม่าระหว่างแท็กซี่ Uber กับ Carnegie Mellon University(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-07-15)

  ประเด็นเรื่องดราม่าระหว่างแท็กซี่ Uber กับ Carnegie Mellon University ที่ถูก Uber ดึงตัวอาจารย์และนักวิจัยไปพร้อม ๆ กัน ทำให้มหาวิทยาลัยต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรและเงินทุนวิจัยอย่างหนัก
 • Thumbnail

  ดอนเมืองโทลล์เวย์ พลิกเกมรุก เพิ่มศักยภาพเทคโนโลยี 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2018-02-17)

  ดอนเมืองโทลล์เวย์ พลิกเกมรุก เพิ่มศักยภาพเทคโนโลยี
 • Thumbnail

  ดอยรวก 4 เลนฉิวสวยชิล-ปลอดภัย ทล.ปิดตำนานโค้ง 100 ศพ 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2018-02-16)

  อยรวก 4 เลนฉิวสวยชิล-ปลอดภัย ทล.ปิดตำนานโค้ง 100 ศพ
 • Thumbnail

  ดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย 

  นิรมล อริยอาภากมล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-04-16)

  ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยจะมีจำนวนผู้สูงอายุ 20% ของประชากรทั้งหมด และเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในปี 2579 ดังนั้นจึงเกิดความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการหดตัวทางเศรษฐกิจเพราะจำนวนแรงงานลดลง การหดตัวของอุปสงค์ในประเทศ ปัญหาความยากจนหลังเกษียณอายุ รวมไปถึงความยั่งยืนทางการคลัง
 • Thumbnail

  ดัดโครงลวดเป็นคันรถ ส่งออกสิงคโปร์ 

  Unknown author (บริษัทเจเอ็มทีพับลิชชิ่ง, 2001)

  ใช้เส้นลวดผลิตงานเป็นหลัก เน้นการผลิตรถโดยเริ่มจากง่ายที่สุดคือรถจักรยาน ขยับมาเป็นรถสามล้อ จนกระทั่งพัฒนาสู่รูปอื่นเรื่อยๆโดยเน้นให้มีความเหมือนจริงและสวยงาม อาจจะมีการเล่นสีสัน และลวดลายที่เกิดจากเส้นลวด
 • Thumbnail

  ดันตั้ง บมจ.หาดใหญ่เมดิคอลทัวริซึ่ม 

  Unknown author (ประชาติธุรกิจ, 2019-02-23)

  โรงบาลรัฐบาลและเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวและภาคบริการเจรจาร่วมเตรียมตั้ง บมจ. หาดใหญ่เมดิคอลทัวริซึ่ม ชูเรื่องการท่องเที่ยวพร้อมรักษาพยาบาล
 • Thumbnail

  ดันไทยขึ้นฮับดิจิทัล 

  Unknown author (โพสต์ทูเดย์, 2018-10-04)

  ดันไทยขึ้นฮับดิจิทัล ผนึกกำลังจัดงาน CEBIT ASEAN โชว์ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
 • Thumbnail

  ดันราชมังคลาฯติดอันดับ3อซ. 

  Unknown author (ไทยรัฐ, 2020-05-12)

  "บิ๊กก้อง"ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมที่จะผลักดันให้ราชมังคลากีฬาสถานก้าวขึ้นไปติดท๊อป 3 สนามที่ดีที่สุดของอาเซียนให้ได้ในอนาคต หลังผลโหวตของเเอฟซี ล่าสุดไทยติดอันดับ4เป็นรองอินโดนิเซีย มาเลเซียและออสเตรเลีย
 • Thumbnail

  ดันสระแก้วสู่แหล่งเศรษฐกิจโลก 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2017-07-25)

  ดันสระแก้วสู่แหล่งเศรษฐกิจโลก
 • Thumbnail

  ดากอง ร่างกุ้งเมืองหลวงปัจจุบัน. 

  สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป., 1994)

  พระเจดีย์ชเวดากองด้วยเหตุที่ว่าตั้งอยู่ในดินแดนที่เคยเป็นที่อยู่ของพวกมอญมากอ่น จึงเป็นเจดีย์แบบมอญคือ ไม่มีบันไดขั้นทั้ง 4 ทิศ และส่วนบนสุดใต้ยอดที่เป็นรูปปลีรีเหมือนปลีกล้วย นอกจากนี้เจดีย์ชเวดากองยังเป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนเนินไม่สร้างบนดิน บนเนินรอบๆเจดีย์แห่งนี้จะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นศาลาไม้ต่างๆ และมีคนบูชาอยู๋เสมอ
 • Thumbnail

  ดินแดนอาทิตย์อุทัยกับการท่องเที่ยวฮาลาล 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-10-01)

  รัฐบาลญี่ปุ่นเอาจริงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาล และมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมุสลิมในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเป็นหนึ่งล้านคนหรือร้อยละ 4 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดจากปัจจุบัน