Now showing items 2337-2356 of 3318

 • Thumbnail

  ทฤษฎีพื้นฐานและสถานภาพการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของประเทศไทย (2541-2555) 

  ปาริชาติ หอมเกษร; รุจิระ โรจนประภายนต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฎีพื้นฐานจากแนวทางการศึกษาและอธิบายสถานภาพการศึกษาการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ได้นำบทความเรื่อง “การสร้างแบบจำลองการสื่อสารระหว่างบุคคลจากการวิเคราะห์ด้วยมุมมองทางทฤษฎีพื้นฐาน” (Stamp, 1999) มาเป็นต้นแบบในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสาร CSR ที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2541-2555 จำนวน 94 ฉบับ งานวิจัยฉบับนีมี้คำถามนำวิจัย 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 มีการศึกษาการสื่อสารคว ...
 • Thumbnail

  ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น และระดับความเชี่ยวชาญสำหรับสายงานด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  สุรีรัตน์ ปะจิ๊; นิธินันนท์ ธรรมกากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  ตำแหน่งงานด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems: IS) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ต่างกัน ซึ่งทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำเป็นมี 3  ประเภท คือ technical skills, business skills และ soft skills งานวิจัยนี้ศึกษาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานทางด้าน IS/IT โดยเลือกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยและพนักงานในบริษัทเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความเชี่ยวชาญที่มี ณ ปัจจุบันและที่คาดหวังของแต่ละทักษะถูกนำมาวิเคราะห์หาทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน และ Paired T-tests ถูกใช้ในการหา ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา ออนไลน์ 

  นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ โฆษณาออนไลน์ 2. เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค และ3. เพื่อศึกษา พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภค โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) ใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research Method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีช่วงอายุ ระหว่าง 18-68 ปี ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามทฤษฎีเจเนอร์เรชั่น ได้แก่กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ อายุระหว่าง 50-68 ปี เจเนอร์ เรชั่นเอ็กซ์ ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ 

  ศุภกร จูฑะพล; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้ง นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการ ดำเนินชีวิต และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติ ต่อการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่มีต่อความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ และ 3) เพื่อศึกษาตัวแปรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ความคล่องดิจิทัล งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัย เชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างดิจิทัลเนทีฟ ผู้มีอายุ 15-24 ปี และมีประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน 402 คน ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM25 ผ่านสื่อยูทูบ 

  อาสภา รัตนมุ่งเมฆา; จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา "ทัศนคติพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจ ของผู้ชมละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ผ่านสื่อยูทูบ" ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลผู้วิจัย ได้กำหนดประชากรของการศึกษาครั้งนี้จากจำนวนของผู้ติดตามแฟนเพจเฟสบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับ ละครซีรีส์ช่อง GMM 25 ทั้งหมด 5แฟนเพจ จำนวน 400คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ระดับ การศึกษา ปริญญาตรีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษารายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท และโสด ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของช่างฝีมือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

  สุภา ศรีรักษ์; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ศึกษาเพื่อทราบทัศนคติของช่างฝีมือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าช่างฝีมือเหล่านั้นจะมีลักษณะสภาพความเป็นจริงอย่างไรบ้าง เริ่มต้นวิทยานิพนธ์เป็นการเสนอแนวความคิดและความเป็นมาของการฝึกช่างฝีมือของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ทัศนคติของช่างฝีมือต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเสนอการเปรียบเทียบการใช้ความรู้ทางวิชาชีพปฏิบัติงานแยกตามกลุ่ม บุคคล และหน่วยต้นสังกัด ตลอดจนเปรียบเทียบโดยแยกพิจารณาตามสาขาวิชาชีพ และรุ่นที่สำเร็จการศึกษา.
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักศึกษาต่อผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการเปิดเสรีในอาเซียนด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานสายอาชีพ ICT 

  ปภากร อุบลศรี; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัตนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 2) ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ จากการเปิดเสรี ในอาเซียนด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานสายอาชีพ ICT 3) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ ทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการเปิดเสรีในอาเซียนด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน สายอาชีพICT ประชากรของการศึกษา คือ นักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ใน สถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับการจัดระดับโดย QSworld University Rankings ให้เป็น 100 อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักศึกษาต่อร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัย พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยและสุขภาวะของนักศึกษา 

  เบญจพร บัวสำลี; สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาต่อร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัย พฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยและสุขภาวะของนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 2) ศึกษาการใช้บริการและโอกาสที่จะใช้ บริการร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาต่อไปในอนาคต 3) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลกับทัศนคติของนักศึกษาต่อร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเหล้ารอ ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีสถาบันราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร 

  รัตนภูมิ ศรีวิชัยมูล; กรวีร์ ศรีกิจการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อการดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทย 

  ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์; สมพงศ์ เกษมสิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เพื่อศึกษาให้ทราบถึงทัศนคติหรือความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยทั่ว ๆ ไป ว่านักศึกษาโดยส่วนรวมจะมีทัศนคติ หรือความคิดเห็นอย่างไรต่อการดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทย และได้ตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทยจะยังไม่เป็นประชาธิปไตย ตราบใดที่การดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทยยังขาดคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการทางการเมือง การมีพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามหลักการของประชาธิปไตย และการมีความสมดุลย์แห่งการใช้อำนาจของสถาบันท ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

  ศิริกาญจน์ ยิ้มสรวล; กรวีร์ ศรีกิจการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1999)
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชนบท 

  จำรูญ มีขนอน; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยสนาม โดยมุ่งศึกษาถึงทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ทุกคนในโรงเรียนแพทย์ทั้ง 3 แห่ง คือ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จากผลการศึกษาปรากฏว่าการสาธารณสุขของไทยเราได้เจริญก้าวหน้าตามแบบอารยประเทศ แต่ในการให้บริการแก่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ในชนบทยังไม่ทั่วถึง เพราะขาดแคลนแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามหาทางแก้ไขตลอดมา แต่ไม่บังเกิดผลดีเท่าที่ควร.
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลของรัฐที่มีต่อการทำแท้งและกฎหมายทำแท้ง 

  สิริเกษ กองจันทึก; กรวีร์ ศรีกิจการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร 

  รุ่งระวี รุกเขต; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักเรียนเตรียมทหารในการเลือกเหล่าทัพ 

  เจือ จันทร์เพ็ญ; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ปัญหาเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าเหล่าทัพต่าง ๆ ณ โรงเรียนเตรียมทหารสืบเนื่องมาจากผลของการรวมโรงเรียนเตรียมในราชการกองทัพบก เรือ อากาศ และปัจจุบันรวมการศึกษาของนักเรียนเพื่อเตรียมเข้าศึกษาในชั้นสูงของทหารและตำรวจถึง 6 เหล่า อาชีพทั้ง 6 นี้ มีลักษณะของงาน วิถีทางในการดำเนินชีวิต เกียรติภูมิ สถานะในทางสังคม เศรษฐกิจ และอำนาจต่างกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อมีการคัดเลือกเข้าเหล่าทัพต่าง ๆ แล้ว มักมีการสับเปลี่ยนเหล่าระหว่างนักเรียนอยู่เสมอ การคัดเลือกก็ไม่อาจปฏิบัติไปตามหลักการความสามารถ และหลักการบรรจุอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะความต้องการของ ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีต่อข้อเสนอโครงการจัดทำสัญลักษณ์ตัวแทนเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี 

  เพ็ญศรี มหาศิวะกุล; กรวีร์ ศรีกิจการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)
 • Thumbnail

  ทัศนคติของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  วิจิตรา ชัยศรี; ประเสริฐ รักไทยดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  เป็นการศึกษาถึงปัจจัยด้านอายุ อาชีพ การเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม และภูมิลำเนาเดิมที่แตกต่างกันว่า จะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นในผลกระทบมิติต่าง ๆ คือ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามประเพณี การศึกษาในเรื่องนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับหัวหน้าครัวเรือน จำนวน 162 ครัวเรือน ในเขตอำเภอเมือง จำนวน 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน ที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังได้ทำการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้นำท้องถิ่น เพื่อที่จะทราบถึงผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยว.
 • Thumbnail

  ทัศนคติของประชาชนต่อการใช้อาวุธปืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

  ศิริพร เพ็งจันทร์; เกษมศาสต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนไทยพุทธและไทยมุสลิมต่อการ ใช้อาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และค้นหานโยบายหรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการ ใช้อาวุธปื นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบกันในพื้นที่หมู่ 1 บ้านไอกูบู (มุสลิม) หมู่ 6 บ้านควน (พุทธ) และ หมู่ 9 บ้านตลิ่งสูง (ผสม) ตาบลสุไหงปาดี อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามจาก ชาวบ้านจานวน 279 คน โดยความหาสัมพันธ์จากค่าความถี่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่า คะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถาม ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของประชาชนต่อข้าราชการอำเภอ ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านท่าไห ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

  ประวัน สัตย์ธีรานนท์; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  ผู้เขียนได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของหน่วยที่ทำการศึกษาเช่น สภาพภูมิประเทศ การคมนาคม การปกครอง ลักษณะการประกอบอาชีพตลอดจนลักษณะพิเศษบางประการของหมู่บ้าน อธิบายถึงหัวหน้าครอบครัวในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล ศึกษาประสบการณ์จากการรับฟังข่าวจากบุคคลที่ทำการติดต่อสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข่าวเกี่ยวแก่อำเภอให้ประชาชนได้ทราบความเป็นไปของอำเภอ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการติดต่อ และสัมพันธ์กับข้าราชการ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับข้าราชการ ตลอดจนศึกษาผลงานของข้าราชการและการร่วมมือระหว่างประชาชนกับข้าราชการ และทัศนคติต่ออาชีพและความประพฤติของข้าราชการ โดยศึกษาถึ ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กรุงเทพมหานคร 

  ศิริลักษณ์ เจริญรัมย์; วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และ 3) เสนอแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลแบบสอบถามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เขต ซึ่งประชาชนต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สุ่มตัวอย่างแบบโควตา ได้แก่ เขตพญาไท จตุจักร บางซื่อ ราชเทวี ห้วยขวาง บางกะปิ พระโขนง สะพานสูง ...