Now showing items 2473-2492 of 4192

 • Thumbnail

  ธนาธร ปลุกม็อบไม่ขึ้น? 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-02-20)

  ในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา คำถามทางการเมืองที่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพันธุ์แท้การเมืองไทยพูดถึงมากที่สุดคือ พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบหรือไม่ จากคดีการกู้ยืมเงิน และหากพรรคถูกยุบ ประเทศจะเผชิญกับความขัดแย้งทางการเมือง การชุมนุมประท้วง และจบลงด้วยการรัฐประหารเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
 • Thumbnail

  ธปท.จับตาดบ.โลกปรับบวก/นักเศรษฐศาสตร์เชื่อศก.ปีนี้โต 4% พิษการค้าจีน-สหรัฐกระทบศก.ไทยปี 62 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2018-11-23)

  ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ต้วเลขการส่งออกของเดือนตุลาคม 2561 ที่กลับมาเป็นบวกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากช่วงสิ้นปีการซื้อขายจะมากเป็นพิเศษ และช่วงนี้ราคาสินค้าเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น ดังนั้นตัวเลขส่งออกหลังจากนี้ไปจะเป็นบวกและทั้งปีเชื่อว่าขยายตัวได้ถึงร้อยละ 8 อย่างแน่นอน
 • Thumbnail

  ธปท.เปิดทางธ.กสิกรไทยเข้าถือหุ้นแบงก์ในอินโดฯ40% 

  Unknown author (แนวหน้า, 2020-04-16)

  นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย และประธานกรรมการ บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (KVision) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 บริษัท กสิกร วิชั่น ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นธนาคารแมสเปี้ยน (PT Bank Maspion Indonesia Tbk) ประเทศอินโดนิเซีย ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็น 40% ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงสุดที่สำนักงานกำกับดูแลธุรกิจของอินโดนิเซีย (Otoritas Jasa Keuangan หรือ OJK) อนุญาตภายใต้กฎการถือครองหุ้นธนาคารในอินโดนิเซียโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นธนาคารพาณิชย์ โดยเป็นการเพิ่มสัดส่วนจากที่ธนาคารกสิกรไทยมีอยู่เดิม 9.99% ตั้งแต่ปี 2560
 • Thumbnail

  ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

  ศิวพา สิรจามร; จำลอง โพธิ์บุญ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

  ณัชทิชา จันทร์อินทร์; จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่การแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงเสนอแนวทางในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีเก็บรวบรวมข้อมูล ...
 • Thumbnail

  ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

  นฤมล สุยะราช; จันทรานุช มหากาญจนะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงทัศนคติของนายกเทศมนตรี และ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลที่มีต่อการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล 2) ศึกษาถึงวิธีปฏิบัติ ของเทศบาลในการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาล และ 3) ศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษา ในเทศบาลทัง้ 4 แห่งของอาเภอธัญบุรี ประกอบด้วย เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองสนนั่ รักษ์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และเทศบาลตาบลธัญบุรี วิธีการศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์จากนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล รวมถึงการศึกษาจากเอกสาร
 • Thumbnail

  ธรรมาภิบาลล่มสลายในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-06-29)

  การสรรหาและคัดเลือก สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ผ่านมาสร้างรอยด่างให้แก่การปกครองของรัฐไทยอย่างใหญ่หลวง เพราะมิได้ดำเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารบ้านเมืองที่ดี ปราศจากหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกที่สามารถตรวจสอบได้ ไร้ความโปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วม และปราศจากความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และที่สำคัญคือ คณะกรรมการสรรหาเลือกตนเองและเครือญาติเข้าไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวนมาก อันเป็นการกระทำที่ขัดกันของผลประโยชน์อย่างชัดเจน ยิ่งกว่านั้น เมื่อมีผู้ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการกระทำดังกล่าวต่อองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายแล ...
 • type-icon

  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม 

  สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (สำนักพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018-07)
 • type-icon

  ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ หน่วยที่ 8 การตลาดในธุรกิจดิจิทัล 

  ปราโมทย์ ลือนาม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2018-03)
 • Thumbnail

  ธุรกิจไทยปรับตัวรับแรงกระทบจากคลื่นเทคโนโลยี 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2019-03-11)

  ในยุคปัจจุบันทุกอย่างอยู่ในโซเชียลมีเดีย ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ต้องมีความสามารถในการปรับ Business Model ท่ามกลางการเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Airbnb Uber Lines ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านได้ภายในไม่กี่ปี หรือแม้แต่ธุรกิจดิจิทัล เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภาคเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกมากๆ เพราะดิจิทัลเข้ามาทำลายกำแพงเก่าๆ ของการทำธุรกิจ ทำให้โมเดลธุรกิจเปลี่ยนไป
 • Thumbnail

  ธุรกิจสัตว์เลี้ยงบูมตามเทรนด์สูงอายุ 

  Unknown author (โพสต์ทูเดย์, 2018-02-16)

  ธุรกิจสัตว์เลี้ยงบูมตามเทรนด์สูงอายุ
 • Thumbnail

  นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย และการค้ากับสหรัฐอเมริกา 

  รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ; สมบูรณ์ ศิริประชัย (โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2009)
 • Thumbnail

  นโยบายการค้าสหรัฐฯต่อภูมิภาคเอเชียและอาเซียน 

  Unknown author (ธุรกิจก้าวหน้า. 6,67 (ก.พ.37) 52-56, 1994)

  นับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดี จอร์จ บุช ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยแบบส่วนตัวในฐานะเป็นแขกของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เดินทางมาเยือนเมืองไทยก่อนจับเครื่องบินต่อไปยังกรุงโตเกียวเพื่อเปิดการเจรจาการค้ากับรัฐบาลญี่ปุ่นต่อไป
 • Thumbnail

  นโยบายการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า บทวิเคราะห์ด้านสังคมจิตวิทยา ศึกษาเฉพาะกรณี : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 

  Unknown author (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร., 1990)

  แนวนโยบายรัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้แถลงว่านโยบายการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าของรัฐบาล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินนโยบายต่างประเทศซึ่งยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และการใช้การต่างประเทศในการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยดำเนินการปรับปรุงความสัมพันธ์ทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะการขยายตลาดการค้าระหว่างกัน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และไมตรีจิตกับประเทสเพื่อนบ้านให้อยู่ร่วมกันโดยสันติและสมานฉันท์ ในลักษณะที่ตอบสนองผลประโยชน์ร่วมกัน
 • Thumbnail

  นโยบายที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อและขายสินค้าในกรณีที่อุปทานมีจำนวนจำกัด และอุปสงค์มีจำนวนไม่จำกัด 

  บรรเจิด อารีกุลชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายที่ดีที่สุด ในการซื้อและขายสินค้าโดยถือเอาผลกำไรสูงสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน ตัวแบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการค้าขายสินค้าทุกชนิด เมื่อโครงสร้างด้านการตลาดของสินค้าดังกล่าวมีอุปสงค์ไม่จำกัดและมีอุปทานจำกัด การเลือกคำตอบที่ดีที่สุดจากตัวแบบจำลองใช้เทคนิคการเลือกแบบพลวัตร (Dynamic programming) การประยุกต์ตัวแบบจำลองใช้กับปัญหาจริงในที่นี้ได้นำเอากรณีการค้าข้าวโพดส่งออกของประเทศไทยมาเป็นตัวอย่าง.
 • Thumbnail

  นโยบายพลังงานหมุนเวียนของญี่ปุ่นกับโอกาสของผู้ประกอบการไทย 

  Unknown author (2018-02-20)

  นโยบายพลังงานหมุนเวียนของญี่ปุ่นกับโอกาสของผู้ประกอบการไทย
 • Thumbnail

  นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (1) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-22)

  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทย ที่หน่วยเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ แรงงาน หรือบุคคลทั่วไปในระบบเศรษฐกิจต้องตระหนักและปรับตัวรองรับ คือ รัฐจะมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจทั้งในแง่ของเม็ดเงินที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง และนโยาบายหรือมาตรการภาครัฐมีแนวโน้มที่มีลักษณะเป็นการกำหนดจากบนลงล่างมากขึ้น
 • Thumbnail

  นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (จบ) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-29)

  การดำเนินนโยบาย สามารถเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการของภาครัฐในส่วนที่ภาคเอกชนสามารถทำได้ดีกว่า มีประสิทธภาพสูงกว่า
 • Thumbnail

  นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

  ณัฐกริช เปาอินทร์ (โรงพิมพ์รัตนไตร, 2018)
 • Thumbnail

  นโยบายอีอีซี เชื่อมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-08-06)

  ประเด็นที่น่ากังวลของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ก็คือ การบริหารเศรษฐกิจในเรื่องการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน ปัญหาก็คือ การกระจุกตัวของความเจริญ และการขยายตัวของรายได้ต่อหัวของประชากรได้เพียงในพื้นที่เป้าหมายเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลต่อพื้นที่ใกล้เคียงและนอกพื้นที่ให้เติบโตได้ตามผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น