Now showing items 1965-1984 of 3484

 • Thumbnail

  ธปท.จับตาดบ.โลกปรับบวก/นักเศรษฐศาสตร์เชื่อศก.ปีนี้โต 4% พิษการค้าจีน-สหรัฐกระทบศก.ไทยปี 62 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2018-11-23)

  ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ต้วเลขการส่งออกของเดือนตุลาคม 2561 ที่กลับมาเป็นบวกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากช่วงสิ้นปีการซื้อขายจะมากเป็นพิเศษ และช่วงนี้ราคาสินค้าเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น ดังนั้นตัวเลขส่งออกหลังจากนี้ไปจะเป็นบวกและทั้งปีเชื่อว่าขยายตัวได้ถึงร้อยละ 8 อย่างแน่นอน
 • Thumbnail

  ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

  ศิวพา สิรจามร; จำลอง โพธิ์บุญ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  ธุรกิจสัตว์เลี้ยงบูมตามเทรนด์สูงอายุ 

  Unknown author (โพสต์ทูเดย์, 2018-02-16)

  ธุรกิจสัตว์เลี้ยงบูมตามเทรนด์สูงอายุ
 • Thumbnail

  ธุรกิจไทยปรับตัวรับแรงกระทบจากคลื่นเทคโนโลยี 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2019-03-11)

  ในยุคปัจจุบันทุกอย่างอยู่ในโซเชียลมีเดีย ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ต้องมีความสามารถในการปรับ Business Model ท่ามกลางการเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Airbnb Uber Lines ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านได้ภายในไม่กี่ปี หรือแม้แต่ธุรกิจดิจิทัล เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภาคเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกมากๆ เพราะดิจิทัลเข้ามาทำลายกำแพงเก่าๆ ของการทำธุรกิจ ทำให้โมเดลธุรกิจเปลี่ยนไป
 • Thumbnail

  นวัตกรรม-มูลค่าเพิ่ม-มาตรฐาน คาถาดันส่งออกโตยั่งยืน 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2560-07-06)

  นวัตกรรม-มูลค่าเพิ่ม-มาตรฐาน คาถาดันส่งออกโตยั่งยืน
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรู้และตัดสินใจทำประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดา เนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการ ตัดสินใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และการตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับการรับรู้เรื่องการประกันวินาศภัยของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับ การตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5) เพื่อศึกษากลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัยในการ ...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการสื่อสารความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "ยักษ์" 

  ดารายา บัวทอง; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนีมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็นไทย ในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์” ทั้งในด้านเนื้อหาและการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ และศึกษานวัตกรรม การสื่อสารที่ใช้ในการนำเสนอความเป็นไทย งานวิจัยนีเป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพแหล่งข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ DVD ภาพยนตร์แอนิเมชั่น “ยักษ์” หนังสือ “ยักษ์ Yak The Giant King” (Concept Art) ที่เล่าถึงเบื้องหลังการผลิตอย่างสมบรูณ์และกลุ่มผู้รับสารที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญและทำงานอยู่ในวงการผลิตแอนิเมชั่นในประเทศไทย
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี 

  ปาณิสรา วัฒนพฤกษ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องธรรมะทีวี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ผ่าน ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี และศึกษาเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีไปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย
 • Thumbnail

  นวัตกรรมทางวิธีคิดเพื่อการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 

  วศิน ประดิษฐศิลป์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษานวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล และ 2) วิเคราะห์หาระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบ วิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปุถุชน ที่มีผลต่อรูปแบบการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิ สาโล ทาการศึกษาผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นเครื่องมือในการวิจัย
 • Thumbnail

  นวัตกรรมระดับดีมากดินน้ำมันจากข้าว ห้ามเลือดในกระดูกระหว่างผ่าตัด 

  Unknown author (ผู้จัดการรายวัน360, 2018-02-16)

  นวัตกรรมระดับดีมากดินน้ำมันจากข้าว ห้ามเลือดในกระดูกระหว่างผ่าตัด
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  นวัตกรรมสร้างภูมิป้องกัน เด็กถูกล่อลวง 

  Unknown author (โพสต์ทูเดย์, 2018-02-20)

  นวัตกรรมสร้างภูมิป้องกัน เด็กถูกล่อลวง
 • Thumbnail

  นวัตกรรมสังคม : กรณีศึกษาโครงการของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

  อลงกรณ์ คูตระกูล; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณี การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 

  คริษฐ์ ลิ้มตระกูล; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่อง นวัตกรรมอินเตอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณีการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมที่ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้านร่าง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 2) เพื่อศึกษาช่องทางการสื่อสารของอินเทอร์เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ.2556 และ 3) เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองต่อการคัดค้าน ...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมใหม่สาดโคลนการเมือง? 

  ชลธิชา รอดกันภัย (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-12-05)

  คลิปที่นักวิชาการมาโพสต์ให้ดูเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า "เรากำลังเข้าสู่ยุคที่ศัตรูของเราสามารถทำให้เราพูดได้ตลอตเวลา" นั่นแปลว่าในทางการเมือง ถ้าเราถูกตัดต่อคำพูดแย่ๆลงไป คนที่ได้ชมคลิปก็มีแนวโน้มสูงที่จะเชื่อว่าเราพูดจริงๆ
 • Thumbnail

  นักการเมืองเชื่อปลดล็อก สัญญาณสู่ความปรองดอง 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-05-29)

  นักการเมืองและนักวิชาการ ได้แสดงความคิดเห็นภายหลังที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เตรียมยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ให้บุคคลที่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศสามารถออกนอกประเทศได้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทิศทางสู่ความปรองดอง
 • Thumbnail

  "นักธุรกิจ+ต่างชาติ"นำหน้า ปฏิรูปการศึกษา"สูตรใหม่"ไฉไลจริงหรือ?? 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2017-06-03)

  การปฏิรูปการศึกษาไทยกำลังก้าวเข้าสู่เสียทีภายใต้กำกับของ"รัฐบาล คสช." โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ มื่อรัฐบาลลูงตู่ใช้อำนาจในการตั้ง "25 อรหันต์" ขึ้นมาเป็นกรรมการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งดึงทุนใหญ่เข้ามาร่วมวง เปิดช่องให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้ามาผลิตคนป้อนอุตสาหกรรมยุคไทยแลนด์ 4.0 แบบบายพาสหลังจากมีคำสั่งนี้ออกมา มีทั้งเสียงของนักวิชาการ
 • Thumbnail

  นักปกครอง-นักการทูต : คุณสมบัติพิเศษของนายอำเภอชายแดนไทย-มาเลเซีย. 

  กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1991)

  เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการปกครองให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอทางชายแดนภาคใต้นั้น ต้องพิจารณาคุณสมบัตืพิเศษดีเด่นเฉพาะตัว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยละเอียดอ่อนหลายประการประกอบเป็นสำคัญ อาทิเช่น ด้านความมั่นคง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นๆด้วย
 • Thumbnail

  นักวชาการจี้เปลี่ยนตัว กก.ประเมิน สสส. 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-10-26)

  หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของ สสส. จำนวน 7 คน จากการตรวตสอบพบว่า กรรมการบางคนเคยเป็นกรรมการของ สสส. มาก่อน ซึ่งจะทำให้ผลการประเมินอาจจะเกิดความเอนเอียงได้ ซึ่งไม่เป็นผลดี
 • Thumbnail

  นักวิชาการ"ค้าน"ยกร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบ"บัตรทอง" เชื่อ สนช.ปัดตก เหตุผิดพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังชัดเจน 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2018-09-15)

  นักวิชาการระบุไม่มีความจำเป็นต้องยกร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบ"บัตรทอง" แนะทางออกเหมาะสมหาแหล่งเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยการเพิ่มภาษีสรรพสามิตทั้งระบบ เก็บให้ครบทั้งเบียร์-สุรา-ยาสูบ-ยาเส้น รวมทั้งเครื่องดื่มน้ำอัดลม สินค้าทำลายสุขภาพ