Now showing items 2484-2503 of 4192

 • Thumbnail

  นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย และการค้ากับสหรัฐอเมริกา 

  รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ; สมบูรณ์ ศิริประชัย (โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2009)
 • Thumbnail

  นโยบายการค้าสหรัฐฯต่อภูมิภาคเอเชียและอาเซียน 

  Unknown author (ธุรกิจก้าวหน้า. 6,67 (ก.พ.37) 52-56, 1994)

  นับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดี จอร์จ บุช ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยแบบส่วนตัวในฐานะเป็นแขกของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เดินทางมาเยือนเมืองไทยก่อนจับเครื่องบินต่อไปยังกรุงโตเกียวเพื่อเปิดการเจรจาการค้ากับรัฐบาลญี่ปุ่นต่อไป
 • Thumbnail

  นโยบายการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า บทวิเคราะห์ด้านสังคมจิตวิทยา ศึกษาเฉพาะกรณี : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 

  Unknown author (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร., 1990)

  แนวนโยบายรัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้แถลงว่านโยบายการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าของรัฐบาล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินนโยบายต่างประเทศซึ่งยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และการใช้การต่างประเทศในการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยดำเนินการปรับปรุงความสัมพันธ์ทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะการขยายตลาดการค้าระหว่างกัน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และไมตรีจิตกับประเทสเพื่อนบ้านให้อยู่ร่วมกันโดยสันติและสมานฉันท์ ในลักษณะที่ตอบสนองผลประโยชน์ร่วมกัน
 • Thumbnail

  นโยบายที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อและขายสินค้าในกรณีที่อุปทานมีจำนวนจำกัด และอุปสงค์มีจำนวนไม่จำกัด 

  บรรเจิด อารีกุลชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายที่ดีที่สุด ในการซื้อและขายสินค้าโดยถือเอาผลกำไรสูงสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน ตัวแบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการค้าขายสินค้าทุกชนิด เมื่อโครงสร้างด้านการตลาดของสินค้าดังกล่าวมีอุปสงค์ไม่จำกัดและมีอุปทานจำกัด การเลือกคำตอบที่ดีที่สุดจากตัวแบบจำลองใช้เทคนิคการเลือกแบบพลวัตร (Dynamic programming) การประยุกต์ตัวแบบจำลองใช้กับปัญหาจริงในที่นี้ได้นำเอากรณีการค้าข้าวโพดส่งออกของประเทศไทยมาเป็นตัวอย่าง.
 • Thumbnail

  นโยบายพลังงานหมุนเวียนของญี่ปุ่นกับโอกาสของผู้ประกอบการไทย 

  Unknown author (2018-02-20)

  นโยบายพลังงานหมุนเวียนของญี่ปุ่นกับโอกาสของผู้ประกอบการไทย
 • Thumbnail

  นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (1) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-22)

  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทย ที่หน่วยเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ แรงงาน หรือบุคคลทั่วไปในระบบเศรษฐกิจต้องตระหนักและปรับตัวรองรับ คือ รัฐจะมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจทั้งในแง่ของเม็ดเงินที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง และนโยาบายหรือมาตรการภาครัฐมีแนวโน้มที่มีลักษณะเป็นการกำหนดจากบนลงล่างมากขึ้น
 • Thumbnail

  นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (จบ) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-29)

  การดำเนินนโยบาย สามารถเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการของภาครัฐในส่วนที่ภาคเอกชนสามารถทำได้ดีกว่า มีประสิทธภาพสูงกว่า
 • Thumbnail

  นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

  ณัฐกริช เปาอินทร์ (โรงพิมพ์รัตนไตร, 2018)
 • Thumbnail

  นโยบายอีอีซี เชื่อมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-08-06)

  ประเด็นที่น่ากังวลของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ก็คือ การบริหารเศรษฐกิจในเรื่องการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน ปัญหาก็คือ การกระจุกตัวของความเจริญ และการขยายตัวของรายได้ต่อหัวของประชากรได้เพียงในพื้นที่เป้าหมายเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลต่อพื้นที่ใกล้เคียงและนอกพื้นที่ให้เติบโตได้ตามผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
 • type-icon

  นโยบายอุตมะในการดำเนินงานเขื่อนภูมิพล 

  อวยชัย มิตรทองแท้; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงปริมาณน้ำที่เหมาะสม ที่จะปล่อยไปเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานในแต่ละสภาวะของปริมาณน้ำในเขื่อนในคาบเวลาหนึ่ง เพื่อให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานเขื่อนเฉลี่ยในระยะยาวมีค่าต่ำสุด ค่าใช้จ่ายที่จะพิจารณาในที่นี้จะพบว่าเป็น 2 ประเภทคือ ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าและความเสียหายในด้านเกษตรกรรม เนื่องจากปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีมากกว่าหรือน้อยกว่าความต้องการทางเกษตรกรรม
 • Thumbnail

  นวัตกรรม-มูลค่าเพิ่ม-มาตรฐาน คาถาดันส่งออกโตยั่งยืน 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2560-07-06)

  นวัตกรรม-มูลค่าเพิ่ม-มาตรฐาน คาถาดันส่งออกโตยั่งยืน
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี 

  ปาณิสรา วัฒนพฤกษ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องธรรมะทีวี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ผ่าน ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี และศึกษาเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีไปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรู้และตัดสินใจทำประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดา เนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการ ตัดสินใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และการตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับการรับรู้เรื่องการประกันวินาศภัยของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับ การตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5) เพื่อศึกษากลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัยในการ ...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการสื่อสารความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "ยักษ์" 

  ดารายา บัวทอง; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนีมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็นไทย ในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์” ทั้งในด้านเนื้อหาและการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ และศึกษานวัตกรรม การสื่อสารที่ใช้ในการนำเสนอความเป็นไทย งานวิจัยนีเป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพแหล่งข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ DVD ภาพยนตร์แอนิเมชั่น “ยักษ์” หนังสือ “ยักษ์ Yak The Giant King” (Concept Art) ที่เล่าถึงเบื้องหลังการผลิตอย่างสมบรูณ์และกลุ่มผู้รับสารที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญและทำงานอยู่ในวงการผลิตแอนิเมชั่นในประเทศไทย
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการสื่อสารผ่านแอพลิเคชั่น (Application) ของรายการเกมโชว์โซเชี่ยล ช่องไทยรัฐทีวี 32 กับการตอบสนองของผู้ชม 

  ชวภณ คารมภ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครัง; นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ ือศึกษา กระบวนการสร้างสรรค์รายการแบบใช้สื อสมัยใหม่ผ่านการตอบสนอง (Interactive) โดยใช้แอพลิ เคช ัน 2) เพ ือศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมรายการเกมโชว์แบบตอบสนอง (Interactive) ที มีต่อรายการ เกมโชว์โซเชี ยล ทางช่องไทยรัฐทีวี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการเกมโชว์โซเช ียล โปรดิวเซอร์รายการเกมโชว์โซเช ียลและทีมงานท ี่เกี ยวข้อง ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้เครื องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เกี ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจที ...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมทางวิธีคิดเพื่อการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 

  วศิน ประดิษฐศิลป์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษานวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล และ 2) วิเคราะห์หาระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบ วิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปุถุชน ที่มีผลต่อรูปแบบการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิ สาโล ทาการศึกษาผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นเครื่องมือในการวิจัย
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  นวัตกรรมระดับดีมากดินน้ำมันจากข้าว ห้ามเลือดในกระดูกระหว่างผ่าตัด 

  Unknown author (ผู้จัดการรายวัน360, 2018-02-16)

  นวัตกรรมระดับดีมากดินน้ำมันจากข้าว ห้ามเลือดในกระดูกระหว่างผ่าตัด
 • Thumbnail

  นวัตกรรมสร้างภูมิป้องกัน เด็กถูกล่อลวง 

  Unknown author (โพสต์ทูเดย์, 2018-02-20)

  นวัตกรรมสร้างภูมิป้องกัน เด็กถูกล่อลวง
 • Thumbnail

  นวัตกรรมสังคม : กรณีศึกษาโครงการของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

  อลงกรณ์ คูตระกูล; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)