Now showing items 2710-2729 of 4192

 • Thumbnail

  บ.ญี่ปุ่นรุกบริการอีเพย์เมนท์อาเซียน 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2018-02-20)

  บ.ญี่ปุ่นรุกบริการอีเพย์เมนท์อาเซียน
 • Thumbnail

  บทความพิเศษ : วิธีการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

  ดนุวศิน เจริญ (เทลคอม เจอร์นัล, 2014-11-14)

  การดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคง และประโยชน์สาธารณะอื่น พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 การออกใบอนุญาตนั้นต้องดำเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่
 • Thumbnail

  บทบาทการลงทุนภาครัฐ (Public Investment) กับการพัฒนาประเทศ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-02-20)

  บทบาทของรัฐทางด้านการลงทุนรวมทั้งรูปแบบการลงทุนของรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรในปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยภาครัฐเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • Thumbnail

  บทบาทของกรมศุลกากรในด้านการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอินโดจีน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม) 

  ล้วน ปางสุข. (บริษัทธรรมนิติ, 1989)

  หลังจากที่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อเร็วๆนี้ ทางรัฐบาลก็ได้ประกาศที่จะให้ภาคอีสานเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังอินโดจีน เพื่อเป็นการสวนนโยบายที่จะเปิดอินโดจีนให้เป็นตลาดการค้า ดังนั้นในฐานะที่กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญการที่จะช่วยให้เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุสู่จุดหมายได้ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกลับกลุ่มประเทศอินโดจีน อันได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม บทความที่จะกล่าวต่อไปจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรมศุลกากรกับการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอินโดจีน และรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ประสง ...
 • Thumbnail

  บทบาทของกรมศุลกากรในด้านการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอินโดจีน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม) 

  ล้วน ปางสุข. (บริษัทธรรมนิติ, 1989)

  หลังจากที่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อเร็วๆนี้ ทางรัฐบาลก็ได้ประกาศที่จะให้ภาคอีสานเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังอินโดจีน เพื่อเป็นการสานนโยบายที่จะเปิดอินโดจีนให้เป็นตลาดการค้า ดังนั้นในฐานะที่กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการช่วยให้เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุสู่จุดมุ่งหมายได้ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอินโดจีน อันได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม บทความที่กล่าวต่อไปจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรมศุลกากรกับการค้าระหว่างไทยกับกล่มประเทศอินโดจีน และรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ประสงคืจ ...
 • Thumbnail

  บทบาทของกรมศุลกากรในด้านการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอินโดจีน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม) 

  ล้วน ปางสุข (บริษัทธรรมนิติ, 1989)

  หลังจากที่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น ทางรัฐบาลได้ประกาศที่จะให้ภาคอีสานเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังอินโดจีน เพื่อเป็นการสานนโยบายที่จะเปิดอินโดจีนให้เป็นตลาดการค้า ดังนั้นในฐานะที่กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยให้เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุสู่จุดมุ่งหมายได้ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับ กลุ่มประเทศอินโดจีน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม
 • Thumbnail

  บทบาทของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากร : ศึกษาเฉพาะกรณีกระเช้าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 

  บุษบา ศิวะสมบูรณ์; วิวัฒน์ชัย อัตถากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  การศึกษาเรื่องบทบาทของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากร : ศึกษาเฉพาะกรณีกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นี้ มุ่งที่จะทำความเข้าใจกับบทบาทประชาชนในการจัดการทรัพยากรภายในท้องถิ่น ซึ่งบทบาทนี้แสดงออกมาโดยการรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มการเมืองที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มนี้พยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายในการจัดการทรัพยากรของรัฐให้เป็นประโยชน์กับกลุ่มของตนและท้องถิ่น โดยอาศัยกรอบคิดเกี่ยวกับการรวมตัวในลักษณะกลุ่มการเมืองที่ไม่เป็นทางการ ตลอดจนทฤษฎีเสริมอื่น ๆ เพื่อตีความและอธิบายปร ...
 • Thumbnail

  บทบาทของกองทัพไทยต่อการส่งกลับผู้อพยพชาวกัมพูชากลับมาตุภูมิ 

  วัลลภ จิตตฤกษ์ (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 1992)

  จากปัญหาทางการเมืองภายในกัมพูชา เมื่อ 17 ม.ค.18-7ม.ค.22 ที่รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยนำโดย นายพล พต ปกครองกัมพูชา ทำให้มีประชาชนกัมพูชาอพยพเข้ามาในประเทศไทย 34,044 คน (ปัจจุบันได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ 3 หมดแล้ว) และต่อเมามื่อ 7 ม.ค.22 จนถึงปัจจุบันที่รัฐบาล เฮง สัมริน โดยความช่วยเหลือของเวียดนามเข้ายึดครองกัมพูชา ได้มีคลื่นประชาชน และทหารกัมพูชาอพยพเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมาก จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินกรรวิธีส่งไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่3 แล้ว 197,561 คน และยังคงเหลืออาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 385,947 คน ในพื้นที่อพยพต่างๆ
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการต่อต้านผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย 

  สมศักดิ์ สาตรรอด; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

  ผู้เขียนได้ค้นคว้าถึงทฤษฎีและการปฏิบัติต่าง ๆ ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ศึกษาถึงอำนาจหน้าที่และบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานภาพของจังหวัดเลยซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการก่อการร้าย หรือเหมาะสมต่อการแทรกซึมและก่อการร้าย ผู้เขียนได้เสนอเรื่องในวิทยานิพนธ์ตามลำดับเริ่มแต่นโยบายการรุกรานของคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีต่อประเทศไทย ตลอดจนวิธีการแทรกซึมและก่อการร้ายในชนบท แล้วกล่าวถึงลักษณะและสภาพทั่ว ๆ ไปของจังหวัดเลย เน้นจุดอ่อนต่อการแทรกซึมและพฤติการณ์แทรกซึม ต่อจากนั้นจึงศึกษาอำนาจหน้าที่ซึ่งมีอยู่ตามตัวบทกฎหมาย และการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของไทยอันเป็น ...
 • Thumbnail

  บทบาทของข้อมูลข่าวสารในเศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์(1) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-15)

  การพัฒนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการติดต่อสื่อสารทำให้ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ (data,News and Information)กลายเป็นปัจจัยที่ทรงพลัง มีมูลค่าและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจ
 • Thumbnail

  บทบาทของข้อมูลข่าวสารในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์(จบ) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-22)

  ระบบเศรษฐกิจที่หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษบกิจได้มาก เราจึงมักจะเห็นความแตกต่างของการรับรู้ วิเคราะห์และแปลข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันในประเทศที่มีระดับของการพัฒนาที่แตกต่างกัน รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าได้
 • type-icon

  บทบาทของครูด้านผู้นำทางคุณธรรมจริยธรรมในทัศนะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  อุทิศ ทาหอม; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  บทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน: ศึกษากลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 

  ทิพย์วิมล แสงสุวรรณ; วิชชุดา สร้างเอี่ยม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างและการจัดการของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี อธิบายบทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชนของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน จากการวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดความยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้อาศัยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ตลอดจนนำเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา ...
 • Thumbnail

  บทบาทของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: ศึกษาเปรียบเทียบไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

  ธนพร เทียนประเสริฐ; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของทุนมนุษย์ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียและเปรียบเทียบบทบาทของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย วิธีการศึกษาได้ใช้ สมการการผลิตที่สะท้อนถึงผลกระทบมูลภัณฑ์ทุน และทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ข้อมูลเก็บรวบรวมมาจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติของประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และธนาคารโลก แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยสมการ 2 ประเภท คือ สมการ เส้นตรงและสมการคอบบ์-ดักลาส
 • Thumbnail

  บทบาทของนักจัดรายการเพลงที่มีต่อเยาวชนในกรุงเทพมหานคร 

  เบญจพร ใช้พินิจ; ชัยพร พิบูลศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  บทบาทของบรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของวิศวกรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

  สมบัติ กุสุมาวลี; ชาติชาย ณ เชียงใหม่, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  บทบาทของประชาสังคมในการร่วมผลักดันมาตรการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาโดยรัฐ 

  ยศกร วรรณวิจิตร; ณัฐฐา วินิจนัยภาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษาในครังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของประชาสงคมในการร่วมผลักดันมาตรการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาที่มีสิทธิบัตรใน 3 ขั้นได้แก่ขั้นกำหนดปัญหาและวาระนโยบาย (Problem Identification and Agenda Setting) ขั้นก่อรูปนโยบาย (Policy Formulation) และขั้นนกําหนดนโยบาย (Policy Adoption) ช่วงเวลาในการศึกษาเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นเรียกร้องให้มีการ ประกาศใช้นโยบายการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาที่มีสิทธิบัตรนําโดยภาคประชาสังคมในปีพ.ศ. 2542 จนถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ที่มีการประกาศใช้นโยบายการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ...
 • Thumbnail

  บทบาทของผู้นำสตรีในการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

  จริยา วีระหงส์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผย 

  มานะ สังขวิจิตร; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  ประเทศไทยกำลังถูกรุกรานโดยไม่เปิดเผยจากพวกคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นการกระทำที่มีแผนการระยะยาว แต่มีการปฏิบัติอันแน่นอนเพื่อแทรกซึม บ่อนทำลาย และก่อการร้าย เพื่อนำไปสู่การปฏิวัติล้มล้างในที่สุด รัฐบาลได้พยายามป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผยนี้ในหลายระดับ วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษารายละเอียดเฉพาะการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งได้แก่จังหวัดและอำเภอ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า และรับผิดชอบโดยตรงต่อการป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผย การโฆษณาชวนเชื่อ แทรกซึม บ่อนทำลายและการก่อการร้าย ตลอดจนทำการปฏิวัติ