Now showing items 2445-2464 of 3318

 • type-icon

  ประกันต้นทุนการผลิตเพื่อชาวนาไทย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ชาวนาส่วนใหญ่ยังคงยากจนเพราะทำนาได้เพียงปีละ1ครั้งหากเกิดน้ำท่วมหรือฝนแล้งชาวนาจะสูญเสียต้นทุนและรายได้ทั้งหมดแม้ว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันท่วงทีชาวนาต้องกู้เงินเพื่อทำนาครั้งใหม่เกิดหนี้สินทับถมมากขึ้นทางออกจึงอยู่ที่“การประกันต้นทุนการผลิต”วิธีการนี้เป็นข้อเสนอหนึ่งของนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือให้ชาวนามีโอกาสประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับต้นทุนและมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรความยากจนต่อไปในอนาคต
 • Thumbnail

  ประกาศนียบัตร Smart Cities - Clean Energy Project : NIDA SMART COMPACT CITY 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  CERTIFCATE of APPRECIATION Smart Cities - Clean Energy Project "NIDA SMART COMPACT CITY" , 22 February 2017
 • type-icon

  ประชาธิปไตยเบ่งบาน สรรหาอธิการบดี โดยคนในสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ในระยะแรกของการก่อตั้ง ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาล ต่อมาสภาสถาบันมีมติ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2516 ให้มีการสรรหาอธิการบดีโดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสถาบัน
 • Thumbnail

  ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

  สุวิตา มะมา; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  ศึกษาวิจัยเรื่องประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนบ้านอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม และ 3) เพื่อศึกษาผลลัพธ์จากการใช้แนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนบ้านอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใช้วิธีการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ...
 • type-icon

  ประวัติการก่อตั้งสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาผู้มีความรู้ด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ นับจากเริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน สถาบันดำรงความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารการพัฒนา ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันได้ปฏิบัติงานในระดับบริหารกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย
 • Thumbnail

  ประสบการณ์การท่องเที่ยวและพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์กลุ่มดิจิทัลเนทีพและดิจิทัลอิมมิแกรนด์ 

  ภาพพิมพ์ เพชรศิริ; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวและการแสวงหา ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มดิจิทัล เนทีฟ และกลุ่มดิจิทัลอิมมิแกรนด์ รวมทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test One-way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า (1) ประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย พบว่า กลุ่ม ดิจิทัล เนทีฟ มีประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมากกว่ากลุ่มดิจิทัลอิมมิแกรนด์ ...
 • Thumbnail

  ประสบการณ์สนามบินของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  อัศวิน ศรีทองพิมพ์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก ประสบการณ์สนามบินของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประสบการณ์สนามบินของชาวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มาเดินทางและใช้บริการสนามบินในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 30 ท่าน โดยแบ่งเป็น 15 ท่านที่เคยใช้บริการผ่านกระบวนการเดิน ทางเขาและออก 4 คร้ังและอีก 15 ท่าน ที่ใช้บริการผ่านกระบวนการเดินทางเข้าและออก 2 คร้ัง (โดยกำหนดการผ่านกระบวนการเข้าหรือออกเท่ากับหนึ่งคร้ัง) ...
 • Thumbnail

  ประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา 

  วัฒนา ประสานทอง; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนระดับ มัธยมศึกษาในการพัฒนาการด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย วิธีวิทยาในการวิจัย คือปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling ) เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้เรียนที่เคยผ่านการเรียนแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในช่วงปีการศึกษา 2548-2556 โดยกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลักคือ 1) รุ่นที่จบมาแล้วเมื่อ 1-2 ปี ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนเขตบางกะปิ 

  ดวงพร โสติถิมานนท์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2002)
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

  ประธาน ดาบเพชร; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึษาประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในแยกเป็นสองส่วน โดยศึกษาทางทฤษฎีส่วนหนึ่ง และจากข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่ง แล้วจึงนำผลการศึกษาทางทฤษฎีมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อเท็จจริง ซึ่งกระทำโดยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์บรรดาหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการแต่ละแห่งที่เลือกมาเป็นตัวอย่าง ผู้เขียนได้เน้นพิจารณาในเรื่องลักษณะการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้แก่ ความมุ่งหมายของการตรวจสอบ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ ประโยชน์ของการตรวจสอบ และความจำเป็นผู้ตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีอิสระ ประเภทของงานตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบต่อความบกพร่องของการตรวจสอบภายใน
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลการนำนโยบายป้องปรามทุจริตเลือกตั้งขององค์กรกลางไปปฏิบัติการ : วิจัยปฏิบัติการเรื่องการนำระบบข่าวสารข้อมูลด้านกว้างและด้านลึกเพื่อแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในข่ายเบาะแสละเมิดกฎหมายเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  สาคร บุญอาจ; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้เข้าไปร่วมปฏิบัติการในพื้นที่ทดลองเป็นเวลา 1 เดือน โดย มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงผลของการนำระบบข่าวสารข้อมูลด้านกว้างและด้านลึกเพื่อแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในข่ายเบาะแสละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการนำนโยบายป้องปรามทุจริตเลือกตั้งขององค์กรกลางไปปฏิบัติ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างคือ หัวคะแนนของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในข่ายเบาะแสละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง.
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับกลางโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สุเนตร์ ทัศณศร; วีระพล สุวรรณนันต์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลการปฏิบัติตามนโยบายรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตยขององค์กรกลาง : กรณีวิจัยปฏิบัติการ : ศึกษาเฉพาะโครงการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยชาวชนบทไทยเขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  สุภาพร เกียรติบัณฑิต; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  เป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรคือ ต้องการให้การเลือกตั้งมีความสุจริต บริสุทธิ์และยุติธรรม จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่เป็นผู้ตรวจสอบซึ่งมีลักษณะเป็นกลางหรือเรียกว่า "องค์กรกลาง" ทำหน้าที่สอดส่องดูแลการเลือกตั้ง รณรงค์ เผยแพร่และปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งอย่างแท้จริง.
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลการฝึกอบรมคุณธรรมข้าราชการครูกรุงเทพมหานครหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง 

  พระมหาพินิต จันทร์เสนะ; กรวีร์ ศรีกิจการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

  ฉัตรชัย ศิริสมบูรณ์ลาภ; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือองค์ประกอบที่ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม (2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 (3) เพื่อศึกษามิติโครงสร้างองค์การด้านความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอำนาจ หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และ (4) เพื่อเสนอประสิทธิผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การในด้านการบริหารงาน ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลของการจัดที่อยู่ที่ทำกินใหม่ในโครงการพัฒนา : ศึกษากรณีการขยายท่าเรือน้ำลึกสงขลา 

  ธราพงศ์ ศรีสุชาติ; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1999)
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลของการนำนโยบายป้องปรามทุจริตเลือกตั้งของโครงการ ทมก ไปปฏิบัติ : กรณีวิจัยปฏิบัติการ เขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครราชสีมา 

  มัฆวาฬ สุวรรณเรือง; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการดำเนินการวิจัยปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำนโยบายป้องปรามทุจริตเลือกตั้งของโครงการ ท.ม.ก. ไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ที่อยู่ในสถานการณ์ของการรณรงค์เลือกตั้ง โดยปฏิบัติการตามรูปแบบ (Model) ใหม่ที่มีประสิทธิผลสูง เหมาะสมต่อสถานการณ์การเลือกตั้งของไทยมากที่สุด
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลของการบริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ดุสิต ทองสาย; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1998)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพการดำเนินงานของการบริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ประสิทธิผลของกิจกรรมการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลผลของการดำเนินกิจกรรมการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลที่ได้จากการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน โดยนำผลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป / การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลของการพัฒนาจิตเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  อดิศา วสวานนท์; ดุจเดือน พันธุมนาวิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

       การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาจิตเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมทัศนคติที่ดีที่จะดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาการมองโลกในแง่ดี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อศึกษาสาเหตุสมทบทางด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 และ 5 จำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 472 คน ซึ่งเป็นนักเรียนเพศชาย จำนวน 211 คน (ร้อยละ 44.7) นักเรียนเพศหญิง จำนวน 261 คน (ร้อยละ 55.3) เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลของการเรียกค่าเสียหายเบื้องต้นตามสิทธิ ภายใต้การคุ้มครองของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถของโรงพยาบาลตำรวจ 

  จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สองประการ คือ ประการแรก เพื่อค้นหาประสิทธิผลของการเรียกค่าเสียหายเบื้องต้นตามสิทธิ ภายใต้การคุ้มครองของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถของโรงพพยาบาลตำรวจ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยมอบอำนาจให้โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้จัดเก็บค่าเสียหายเบื้องต้นแทนตน ประการที่สอง เพื่อค้นหาแนวทางในการปรับปุรง และพัฒนาระบบการเรียกค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใต้การคุ้มครองของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น /ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตการศึกษาไว้ 2 ด้าน คือ ศึกษาจากเอกสาร (Document) เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของระบบย่อย ...