Now showing items 2874-2893 of 3317

 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวจังหวัดสิงห์บุรี 

  บุญพิทักษ์ คงเขียว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพพลังงานสีเขียวที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ของ จังหวัดสิงห์บุรี นำเสนอยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี รวมไปถึงยุทธศาสตร์ การพัฒนาของกระทรวงพลังงานด้วย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจาก เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารภายในจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์พลังงานจำนวน 27 ท่าน โดยนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อกำหนดเ ...
 • Thumbnail

  รหัสสัญญะที่สำคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: การศึกษาฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 

  ภัทราพร ภูริวังสกุล; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน และศึกษาชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเองของผู้อ่าน วิธีการเก็บข้อมูลใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ หนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จำนวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1, 5, 15 ,17 และ 23 จากจำนวน 23 เล่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้อ่านจำนวน 20 คน ผ่านทฤษฎีการเล่าเรื่อง ทฤษฎีสัญวิทยา ...
 • Thumbnail

  ระดับความต้องการรับการนิเทศงานสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรสาธารณสุข กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

  พรรณี ลิ้มสวัสดิ์; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  ระบบกฎหมายพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะในประเทศไทยกับหลักความเป็นนิติรัฐ 

  สมยศ จันทรสมบัติ; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาประวัติความเป็นมา แนวความคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค์ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศที่กําหนดกรอบของระบบกฎหมายพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ ฉุกเฉินสาธารณะ 2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะของกฎหมายต่างประเทศ และ 3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางและกรอบของระบบ กฎหมายพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างประเทศ เพื่อนํามาปรับใช้ในระบบกฎหมายพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะของ ประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบว่า โดยหลักการของประเทศเสรีประชา ...
 • Thumbnail

  ระบบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  พิชิตชัย กิ่งพวง; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรก คือ เพื่อศึกษาถึงระเบียบ กระบวนการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ประการต่อมา คือ เพื่อศึกษาถึงสถานภาพปัจจุบันของการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย และกรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์ และประการสุดท้าย เพื่อแสวงหากระบวนการในการปฏิบัติ และระเบียบที่เกี่ยวกับการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสถานภาพการคลังในปัจจุบัน โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร ...
 • Thumbnail

  ระบบการจัดหาน้ำสะอาดในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  เดชา เดชาดิลก; เอนก หิรัญรักษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมากที่สุด หน่วยราชการต่าง ๆ ของรัฐได้ช่วยจัดหาแหล่งน้ำหลาย ๆ ประเภทให้กับหมู่บ้าน เช่น ขุดบ่อน้ำ เจาะบ่อบาดาล ขุดสระ สร้างระบบประปา เป็นต้น เพื่อที่ชาวชนบทจะได้มีน้ำสะอาดสำหรับกินและใช้ แต่ความเดือดร้อนเรื่องน้ำก็ยังคงมีอยู่ในบางหมู่บ้าน การศึกษาครั้งนี้ต้องการหาระบบการจัดหาน้ำสะอาดที่ดีที่สุด กล่าวคือต้องการหาดัชนีหรือตัวชี้ (Indicators) ที่บอกว่าหมู่บ้านขาดแคลนน้ำหรือไม่ และดัชนีที่บอกว่าควรสร้างหรือพัฒนาแหล่งน้ำชนิดใด (หากรู้ว่าหมู่บ้านนั้นขาดแคลนน้ำ) ขอบข่ายของการศึกษาจำกัดเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภค ...
 • Thumbnail

  ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร 

  ปฏิพัฒน์ อัครศรีเรือง; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของการบริหารผลปฏิบัติงานในโรงเรียนคาทอลิก 2) เพื่อสร้างตัวแบบระบบการบริหารผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิก 3) เพื่อประเมินตัวแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนคาทอลิกในด้านความเหมาะสมความเป็นไปได้ และประโยชน์ในการนำไปใช้การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานครจำนวน 10 แห่ง ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายจำนวน 20 คน และแจกแบบสอบถามความคิดเห็นครูและบุคลากรจำนวน 60 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสถิติพรรณนา ...
 • Thumbnail

  ระบบค่าตอบแทนในธุรกิจไทย : ผลกระทบต่อผลลัพธ์ระดับบุคคล 

  สโรธร ปุษปาคม; บุษยา วีรกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการออกแบบระบบค่าตอบแทนใน ธุรกจไทยที่มีต่อผลลัพธ์ระดับบุคคล และความพึงพอใจในค่าตอบแทน ตลอดจนศึกษา ผลกระทบของความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่มีต่อผลลัพธ์ระดับบุคคล โดยเก็บข้อมูลด้วย แบบสอบถามที่จัดส่งให้แก่ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 527 องค์การมีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามที่ใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 20.68 ผลการศึกษาพบว่าการออกแบบระบบค่าตอบแทนที่คำนึงถึงความเสมอภาคภายใน ความเสมอภาคภายนอก และความเสมอภาคระหว่างบุคคลมีผลต่อผลลัพธ์ระดบบุคคล ความพึงพอใจในงาน ...
 • Thumbnail

  ระบบตรวจจับการบุกรุกที่ใช้ซิงกูลลาร์แวลูดีคอมโพซิชั่นร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม 

  เจษฎา ขจรฤทธิ์; โอม ศรนิล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)
 • Thumbnail

  ระบบทุนและสินเชื่อในการทำมีดของชุมชนบ้านอรัญญิก ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  สุชาติ แจสุรภาพ; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  ระบบบริหารงานบุคคลของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

  สรศักดิ์ สร้อยสนธิ์; สุรชัย สุพโปฎก, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เป็นการศึกษาถึงระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบที่มีคณะกรรมการระดับชาติ หรือรัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุมการบริหารงานซึ่งมีอยู่หลายระบบ แต่ละระบบก็มีองค์การกลางบริหารงานบุคคลของตน ได้แก่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยควบคุมการบริหารงานบุคคลพนักงานสุขาภิบาล และพนักงานตำรวจอีกด้วย ส่วนการบริหารงานบุคคลในระดับท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารงานบุคคลเป็นผู้กระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารบุคคลในระดับท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ 3 คณะกรรมการ คือ อ.ก.จ. อ.ก.ท.จังหวัด และ อ.ก.ท.เทศบาล ...
 • Thumbnail

  ระบบราชการไทยกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการด้านการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 

  ประยงค์ เต็มชวาลา; อุทัย เลาหวิเชียร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  การวิจัยในกรณีนี้ เป็นความพยายามที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าองค์การระบบราชการ จะมีส่วนสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลอย่างไรบ้างกับความสำเร็จหรือล้มเหลวของการพัฒนาชนบทไทย กรอบแนวความคิดสำหรับการวิจัยในที่นี้คือ ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำนโยบายการพัฒนาชนบทไปสู่การปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของข้าราชการในการบริหารการพัฒนาชนบท ทั้งนี้การศึกษาถึงศักยภาพขององค์การระบบราชการ รวมทั้งทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมของข้าราชการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะขึ้นอยู่กับทัศนคติของข้าราชการที่มีต่อการบริหารการพัฒนาชนบทด้วย.
 • Thumbnail

  ระบบศักดินากับการบริหารราชการ 

  วินัย ชวนประพันธ์; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนมุ่งศึกษาเรื่องราวของระบบศักดินาในประเทศไทยในรูปของประวัติและวิวัฒนาการในแต่ละยุคแต่ละสมัย ตั้งแต่เริ่มเกิดขึ้นและได้วิวัฒนาการมา ตลอดจนการนำระบบศักดินาไปใช้เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของสังคม จนกระทั่งระบบศักดินาต้องถูกยกเลิกไป ในตอนสุดท้ายได้ศึกษาถึงผลอันเกิดจากระบบศักดินาในวงราชการไทยในปัจจุบัน
 • Thumbnail

  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการอะไหล่คงคลัง กรณีศึกษา : โรงงานผลิตขนมเบเกอรี่ 

  สุพรรณ์ ทองเพชร; พัชราภรณ์ เนียมมณี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตขนมเบเกอรี่ที่ใช้เครื่องจักรเป็นฐานหลักในการผลิตทํา ให้โรงงานมีการจัดเก็บอะไหล่ไว้สําหรับซ้อมบำรุงเป็นจำนวนมากจากการศึกษาพบว่าในด้านการ จัดเก็บข้อมูลจะถูกจัดเก็บด้วยโปรแกรมประเภทสเปรดชีตซึ่งค่อนข้างยุ่งยากและเกิดความผิดพลาด ได้ง่ายในการบั่นทุกหรือปรับปรุงข้อมูลรายการอะไหล่ที่มีเป็นจำนวนมากสําหรับการควบคุมและไหล่คงคลังเจ้าหน้าที่คลังให้ความสำคัญกับอะไหล่ทุกรายการและอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นตัวกำหนดจัดส่งซื้อและปริมาณการสั่งจึงทำให้มีอะไหล่บางรายการถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลานานโดยไม่ได้นําไปใช้จึงผลให้ต้นทุนในการเก็บรักษาสูงขึ้ง ...
 • Thumbnail

  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง กรณีศึกษา : โรงงานผลิตปลาหมึกปรุงรส 

  กฤษฎา ชาวบางพรหม; พัชราภรณ์ เนียมมณี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  โรงงานกรณีศึกษามีลักษณะของธุรกิจเป็นแบบการรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งลูกค้าจะออกแบบ และจัดสงบรรจุภัณฑ์มาให้ และเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตยังจัดตารางการผลิตหลักด้วยตนเอง โดยใช้ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงานผู้วางแผนทําให้เกิดปัญหาหลายประการ ได้แก การส่งมอบไม่ทันกำหนดของลูกค้า มีการทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่แผนกผลิตจํานวนมากและ ปริมาณการสังบรรจุภัณฑ์ไม่ตรงกบความต้องการที่ใช้ในการผลิตจริง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนําเสนอ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการจัดตารางการผลิตหลักและการวางแผนความต้องการวัสดุ คงคลังในสวนของบรรจุภัณฑ์แตละรายการโดยวัตถุประสงค์ของก ...
 • Thumbnail

  ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  ต่อสกุล พุทธพักตร์; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในประเด็น “ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” โดยมีวัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อศึกษาลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ และศึกษาประสิทธิผลของการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บนพื้นฐานของการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมทั้งศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติกับประสิทธิผลของการทำหน้าที่องค์กรปกค ...
 • Thumbnail

  ระบบไร้สายโดยใช้ zigbee เพื่อควบคุมและติดตามสถานะเครื่องจักรและเซ็นเซอร์ในโรงงานผ่านเครือข่ายอินเอทร์เน็ต 

  พูนศักดิ์ พรเพิ่มพูน; พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  ระบบการผลิตอัตโนมัติในโรงงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในโรงงานให้เพิ่ม มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติ ยังจำกัดอยู่ที่ระยะทางของ สายเคเบิลที่เชื่อมต่อเครื่องควบคุมเข้ากับเครื่องจักรอัตโนมัติ งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งนำเสนอแนวคิด การพัฒนาระบบแบบระบบฝังตัว (Embedded System) เพื่อควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติจาก ระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และตรวจสอบสถานะภายในโรงงานจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้ง ภายในโรงงาน โดยมุ่งนำเสนอแนวคิดของระบบที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ...
 • Thumbnail

  ราคาเอทานอลกับตลาดมันสำปะหลัง 

  ธนาคาร แผนใหญ่; อัธกฤตย์ เทพมงคล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของราคาเอทานอลที่มีต่อตลาดมันสำปะหลังของประเทศไทย โดยทำการศึกษาระบบสมการเกี่ยวเนื่องระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดมันสำปะหลัง โดยที่ปัจจัยกำหนดอุปสงค์มันสำปะหลังในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ประกอบด้วย อุปสงค์มันสำปะหลังสำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเอทานอล รวมไปถึงภาคการส่งออก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าราคาเอทานอลมีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ ปริมาณผลผลิตและราคามันสำปะหลังภายในประเทศในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อราคาเอทานอลปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1 ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  -