Now showing items 3418-3437 of 4192

 • Thumbnail

  ยกเครื่อง'การเมือง-กฎหมาย-เหลื่อมล้ำ'ฉบับ'นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย' 

  Unknown author (มติชน, 2014-11-15)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ได้นำเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศ'นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศ' ซึ่งมีรายละเอียดและเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 15 ด้าน
 • Thumbnail

  ยกระดับมาตรฐานการวิจัยไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในยุคเเห่ง disruption 

  Unknown author (บริษัท บางกอกโพสต์, 2018-12-19)

  เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สถบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพเเละคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มสาขาวิชาชีพบริการวิจัยสาขาการวิจัยเเละพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการเเละเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศเเละระดับสากล การรับรอคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยนี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนักวิจัยเอง และเป็นประโยชน์ต่องค์กรวิจัยด้วย
 • Thumbnail

  ยกระดับมาตรฐานการวิจัยไทยสู่ระดับสากลกับ "คุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัย" 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2017-11-24)

  การพัฒนาประเทศให่สามารถพึ่งพาตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ จำเป็นต้องมี "การวิจัย"เป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศ เนื่องจากการวิจัยเป็นการสร้าง และพัฒนาความรู้ในมิติต่างๆ ที่จะทำให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทวงที สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคืการมหาชน) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย และสำรวจความคิดเห็นสาขาการวิจัย และพัฒนาขึ้นเพื่อเป็น ...
 • Thumbnail

  ยกระดับมาตรฐานการวิจัยไทยสู่ระดับสากลกับ"คุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัย" ครั้งแรกในประเทศไทย 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-11-24)

  การพัฒนาประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ จำเป็นต้องมี"การวิจัย" เป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศ
 • type-icon

  ยักษ์ซีเมนต์โลก กลืนโรงปูนอาเซียน 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ. 26-28 พ.ย.41 น.1,17,18, 1998)

  ธุรกิจการผลิตปูนซีเมนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลในประเทศต่างๆ ของอาเซียนพยายามที่จะปกป้องให้เป็นธุรกิจของคนในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่และใช้ในการก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อการพัฒนาประเทศ ประเทศต่างๆ ในอาเซียนส่วนใหญ่เริ่มสร้างอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ช่วงก่อนและสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยก่อนหน้านั้นปูนซีเมนต์ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากโรงงานของฝรั่งซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปูนซีเมนต์ได้ก่อน หลังจากที่ประเทศในแถบเอเชียเริ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ขอ ...
 • Thumbnail

  ยาขนานใหม่ "พิโกไฟแนนช์" แก้หนี้นอกระบบ 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-01-10)

  กระทรวงการคลังคาดหวังว่าพิโกไฟแนนซ์เป็นพระเอกมาช่วยหนี้ให้นอกระบบหมดไป หรือลดน้อยลง หากทำได้ทุกจังหวัด หรือบางจังหวัดมีพิโกไฟแนนซ์ 2-3 ราย อาจเห็นพิโกไฟแนนซ์ถึง 100 รายทั่วประเทศ
 • Thumbnail

  ย้ำความสำคัญของความยั่งยืน 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-01-14)

  Corporate Governance หรือ CG และ Corporate Social Responsibility หรือ CSR ทั้ง 2 อย่างนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในหลักแนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของกิจการใน 3 ด้านหลัก ที่เรียกว่า ESG ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ด้านสังคม จะมุุ่งที่เสถียรภาพของสังคม ความเท่าเทียมกัน การรักษาวัฒนธรรม และด้านบรรษัทภิบาล บริษัทควรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายและแนวทางที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและกิจการ ทำให้แนวคิดการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการนี้ จึงควรเป็นเ ...
 • Thumbnail

  ยิ่งเหนี่ยวรั้ง ยิ่งสั่นคลอน 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-02-01)

  ในยุคแห่งการสื่อสารโดยไม่รู้ตัวคนสามัญทั่วไปพลันรู้สึกว่า ตนเองมีอำนาจมากขึ้น ด้วยความจริงว่าข้อมูลข่าวสารคือแหล่งของอำนาจ อำนาจเมื่่อถูกขับเคลื่อนออกไปแล้วก็จะเป็นพลังในการสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลง ส่วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเช่นไรนั้นยากที่จะประเมินให้แม่นยำได้ บางครั้งอาจเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ใช้อำนาจ แต่บางครั้งกลับปรากฎในทางตรงข้าม โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือบูรณาการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและทรงประสิทธิภาพที่สำคัญคือ สามัญชนสามารถเข้าถึงและใช้เครื่องมือเหล่านั้นกันแทบทุกคนและสามารถเชื่อมต่อถึงกันอ ...
 • Thumbnail

  ยุคหลังเฟซบุ๊ก (Post-Facebook Era) (1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-08-08)

  ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญที่น่าจับตามองเกิดขึ้นในโลกเทคโนโลยี คือการที่มูลค่าตลาดหรือราคาหุ้นของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่างเฟซบุ๊กตกลงอย่างมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว ผู้เขียนคิดว่าน่าจะเกิดมากจากสาเหตุแรก คือ การแถลงผลประกอบการของเฟซบุ๊กในไตรมาสที่เพิ่งผ่านมานี้เอง
 • Thumbnail

  ยุคหลังเฟซบุ๊ก (Post-Facebook Era) (2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-08-15)

  สาเหตุเรื่องที่ 2 ที่ทำให้เฟซบุ๊กตกวูบอย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับเดวิด เวห์เนอร์ ประธานฝ่ายการเงินของเฟซบุ๊ก ที่ได้ออกมายอมรับถึงจำนวนผู้ใช้งานจริงๆ ของเฟซบุ๊กที่มีอยู่ประมาณ 2.5 พันล้านคน ทำให้นักลงทุนเกิดอาการไม่มั่นใจจนต้องขายหุ้นกันยกใหญ่ เป็นเพราะวิธีการนับจำนวนผู้ใช้ที่เป็นเปลี่ยนไปจากเดิม
 • Thumbnail

  ยุคหลังเฟซบุ๊ก (Post-Facebook Era) (3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-08-22)

  สาเหตุเรื่องสุดท้ายที่ผู้เขียนคิดว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หุ้นเฟซบุ๊กตก คือ ประเด็นฉาวของเฟซบุ๊กกับบริษัทวิจัยข้อมูล Cambridge Analytica
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์ OBOR พลิก "ค้าชายแดน" สู่ "ค้าข้ามแดน 

  สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (สยามธุรกิจ, 2561-11-03)

  นายหยาง หยาง ที่ปรึกษาด้านการเมืองและสารสนเทศสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ "One Belt One Road กับโอกาสของประเทศในกลุ่ม CLMVT" โดยได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของ One Belt One Road ว่ามีประเทศเข้าร่วม 103 ประเทศ หัวใจหลักของยุทธศาสตร์นี้คือ การเติบโตร่วมกันของทุกประเทศโดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ เข้าด้วยกันทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านการค้า ประเทศ CLMVT ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ซึ่งประเทศจีนถือว่าเป็นคู่ค้าหลักมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นถึง 70% ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ...
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของบรูไน 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2018-02-15)

  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของบรูไน
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-02)

  ซะกาต (Zakat) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะสามรถช่วยลดปัญหาความยากจน และความไม่เท่าเทียมทางรายได้ของประชาชนในพื้นที่ การตั้งกองทุนและการใช้ซะกาตสามารถเป็นใช้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมทางศาสนาของประชาชน เป็นหนึ่งในแนวทางช่วยลดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-03-02)

  การที่ประเทศพม่าได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษานั้นเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่พัฒนาแล้วในการสร้างความเป็นมิตร การเข้าไปช่วยเหลือด้านการศึกษาผ่านการให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศเพื่อนบ้านนั้น นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแล้ว ก็ยังถือเป็นการลงทุนที่สำคัญของประเทศที่ต้อกงารต้องการมีทบาทต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศพม่า
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์ดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนใน EEC 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2561-07-31)

  ยุทธศาสตร์ดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนใน EEC
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวจังหวัดสิงห์บุรี 

  บุญพิทักษ์ คงเขียว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพพลังงานสีเขียวที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ของ จังหวัดสิงห์บุรี นำเสนอยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี รวมไปถึงยุทธศาสตร์ การพัฒนาของกระทรวงพลังงานด้วย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจาก เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารภายในจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์พลังงานจำนวน 27 ท่าน โดยนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อกำหนดเ ...
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์และกลไกการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย 

  ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ ผู้วิจัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2009)

  การเจรจาการค้าในเวทีการค้าโลกมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ รวมถึงกลยุทธ์ที่ทวีความซับซ้อน ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องและหวังผลไปข้างหน้า อันจะช่วยให้การเจรจาการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยมีการศึกษาอย่างแพร่หลายและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเจรจาทางค้าอย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วมมากขึ้น ความสำเร็จต่างๆในด้านนี้ย่อมมีส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ รวมถึงการยกระดับอำนาจต่อรอง และสร้างความเป็นธรรมภายใต้สถานการณ์การค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประเด็นที่สำคัญที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ ...
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์และกลไกการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย 

  ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะผู้วิจัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2009)

  ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์อาเซียนต่อพม่า 

  กวี บ้านไท (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2006)

  ความสัมพันธ์อาเซียน - พม่า กำลังหน้าสิ่วหน้าขวาน หลังจากที่ปล่อยให้มันเรื้อรังเป็นเวลา เกือบ7ปี พม่ายังไม่แสดงความพร้อมในการตอบสนองข้อเรียกร้องของอาเซียน ในหลายๆประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลดปล่อย นางออง ซาน ซูจี กับนักโทษการเมืองอื่นๆ และการปฎิรูปการเมือง นอกจากนั้นอาเซียนยังรู้สึกว่าพม่าไม่สนใจใยดีกับอาเซียนเท่าไร่นัก เพราะพุดอะไรไป ก็ได้แต่บอกปัด ไม่เหมือนกับเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ทำให้อาเซียนรู้สึกเบื่อหน่ายมาก เท่าที่ผ่านมาพม่าให้ความสำคัญจีนกับอินเดียมากกว่า มาในช่วงสองปีหลัง ความอดทนของอาเซียนเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากต้องเอา ...