• Thumbnail

  ยกระดับมาตรฐานการวิจัยไทยสู่ระดับสากลกับ"คุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัย" ครั้งแรกในประเทศไทย 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-11-24)

  การพัฒนาประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ จำเป็นต้องมี"การวิจัย" เป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศ
 • Thumbnail

  ยกเครื่อง'การเมือง-กฎหมาย-เหลื่อมล้ำ'ฉบับ'นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (มติชน, 2014-11-15)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ได้นำเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศ'นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศ' ซึ่งมีรายละเอียดและเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 15 ด้าน
 • type-icon

  ยักษ์ซีเมนต์โลก กลืนโรงปูนอาเซียน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ฐานเศรษฐกิจ. 26-28 พ.ย.41 น.1,17,18, 1998)

  ธุรกิจการผลิตปูนซีเมนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลในประเทศต่างๆ ของอาเซียนพยายามที่จะปกป้องให้เป็นธุรกิจของคนในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่และใช้ในการก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อการพัฒนาประเทศ ประเทศต่างๆ ในอาเซียนส่วนใหญ่เริ่มสร้างอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ช่วงก่อนและสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยก่อนหน้านั้นปูนซีเมนต์ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากโรงงานของฝรั่งซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปูนซีเมนต์ได้ก่อน หลังจากที่ประเทศในแถบเอเชียเริ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ขอ ...
 • Thumbnail

  ยาขนานใหม่ "พิโกไฟแนนช์" แก้หนี้นอกระบบ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-01-10)

  กระทรวงการคลังคาดหวังว่าพิโกไฟแนนซ์เป็นพระเอกมาช่วยหนี้ให้นอกระบบหมดไป หรือลดน้อยลง หากทำได้ทุกจังหวัด หรือบางจังหวัดมีพิโกไฟแนนซ์ 2-3 ราย อาจเห็นพิโกไฟแนนซ์ถึง 100 รายทั่วประเทศ
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของบรูไน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กรุงเทพธุรกิจ, 2018-02-15)

  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของบรูไน
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-02)

  ซะกาต (Zakat) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะสามรถช่วยลดปัญหาความยากจน และความไม่เท่าเทียมทางรายได้ของประชาชนในพื้นที่ การตั้งกองทุนและการใช้ซะกาตสามารถเป็นใช้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมทางศาสนาของประชาชน เป็นหนึ่งในแนวทางช่วยลดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-03-02)

  การที่ประเทศพม่าได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษานั้นเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่พัฒนาแล้วในการสร้างความเป็นมิตร การเข้าไปช่วยเหลือด้านการศึกษาผ่านการให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศเพื่อนบ้านนั้น นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแล้ว ก็ยังถือเป็นการลงทุนที่สำคัญของประเทศที่ต้อกงารต้องการมีทบาทต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศพม่า
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวจังหวัดสิงห์บุรี 

  บุญพิทักษ์ คงเขียว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพพลังงานสีเขียวที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ของ จังหวัดสิงห์บุรี นำเสนอยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี รวมไปถึงยุทธศาสตร์ การพัฒนาของกระทรวงพลังงานด้วย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจาก เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารภายในจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์พลังงานจำนวน 27 ท่าน โดยนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อกำหนดเ ...
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์อาเซียนต่อพม่า 

  กวี บ้านไท (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2006)

  ความสัมพันธ์อาเซียน - พม่า กำลังหน้าสิ่วหน้าขวาน หลังจากที่ปล่อยให้มันเรื้อรังเป็นเวลา เกือบ7ปี พม่ายังไม่แสดงความพร้อมในการตอบสนองข้อเรียกร้องของอาเซียน ในหลายๆประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลดปล่อย นางออง ซาน ซูจี กับนักโทษการเมืองอื่นๆ และการปฎิรูปการเมือง นอกจากนั้นอาเซียนยังรู้สึกว่าพม่าไม่สนใจใยดีกับอาเซียนเท่าไร่นัก เพราะพุดอะไรไป ก็ได้แต่บอกปัด ไม่เหมือนกับเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ทำให้อาเซียนรู้สึกเบื่อหน่ายมาก เท่าที่ผ่านมาพม่าให้ความสำคัญจีนกับอินเดียมากกว่า มาในช่วงสองปีหลัง ความอดทนของอาเซียนเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากต้องเอา ...
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์และกลไกการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย 

  ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ ผู้วิจัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2009)

  การเจรจาการค้าในเวทีการค้าโลกมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ รวมถึงกลยุทธ์ที่ทวีความซับซ้อน ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องและหวังผลไปข้างหน้า อันจะช่วยให้การเจรจาการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยมีการศึกษาอย่างแพร่หลายและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเจรจาทางค้าอย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วมมากขึ้น ความสำเร็จต่างๆในด้านนี้ย่อมมีส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ รวมถึงการยกระดับอำนาจต่อรอง และสร้างความเป็นธรรมภายใต้สถานการณ์การค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประเด็นที่สำคัญที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ ...
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์และกลไกการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย 

  ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะผู้วิจัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2009)

  ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • Thumbnail

  'ยูเอฟเอ็ม'ปรับทิศทางใหม่เปิดทางโต 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1996)

  บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตแป้งข้าวสาลีรายแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มทำการผลิตแป้งข้าวสาลีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2507 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล เพื่อผลิตแป้งข้าวสาลีทดแทนการนำเข้า โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้บริโภคอาหารจากแป้งข้าวสาลีที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ในราคาถูกและมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ
 • Thumbnail

  รถติด แก้ไม่ได้ แก้ไม่ถูก หรือไม่กล้าแก้ 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-11-07)

  ที่ผ่านมา ประเทศไทยพยายามแก้ปัญหาการจราจรผ่านการเพิ่มจำนวนสาธารณูปโภคด้านการคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะดป็นการสร้างถนนบ้าง การสร้างสะพานข้ามแยกบ้าง ทางด่วนยกระดับครอบทับไปบนถนนปกติบ้าง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้านอุปทานทั้งสิ้น ถามว่าช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ คำตอบก็คงจะช่วยได้บ้างนิดๆ หน่อยๆ แต่ก็แลกมาด้วยต้นทุนมากมาย
 • Thumbnail

  รถติด แก้ไม่ได้ แก้ไม่ถูก หรือไม่กล้าแก้(2) 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-02-06)

  ประเทศไทยมีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์รวมทุกอย่าง เป็นทั้งเมืองท่าที่สำคัญที่สุด และยังเป็นเมืองหลวง ซึ่งในทางผังเมืองแล้วถือว่าผิดมาก การรวมศูนย์แบบ One-Stop Service ไม่ดีในแง่ของผังเมือง ถ้าเมืองๆ หนึ่งมีฟังก์ชั่นเยอะ หมายความว่าผู้คนประเทศนี้ที่จะต้องเข้ามาทำธุรกรรมตามแต่ละฟังก์ชั่นนั้นๆ ก็ต้องแห่แหนมาในเมืองเดียวกันหมด ความแออัดมันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา แล้วปัญหารถติดก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
 • Thumbnail

  รธน. ถอยหลังปมสิทธิ-เสรีภาพ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-01-31)

  บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และอดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า โครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ที่กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ของกรธ.ถือว่ามีความล้าหลังไปอย่างมาก เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญ 2540 และรัฐธรรมนูญ 2550 ทั้งนี้นายบรรเจิด เห็นว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงในหลายประเด็น
 • Thumbnail

  'รบ.บิ๊กตู่'แถลงผลงาน 1 ปี 'นักวิชาการ'วิพากษ์ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-12-27)

  ทรรศนะของนักวิชาการ กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และคณะรัฐมนตรี แถลงสรุปผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี
 • Thumbnail

  รพ.บำรุงราษฎร์ผนึกกำลัง51โรงพยาบาลต่อยอดเทคโนดลยีนวัตกรรมสู่การแพทย์4.0 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ประชาชาติธุรกิจ, 2017-07-26)

  รพ.บำรุงราษฎร์ผนึกกำลัง51โรงพยาบาลต่อยอดเทคโนดลยีนวัตกรรมสู่การแพทย์4.0
 • Thumbnail

  'รศ.ดร.พิชาย'ชมทหารปราบอาวุธ แนะเร่งเชือดคนเอี่ยวโกงจำนำข้าว 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (แนวหน้า, 2014-10-30)

  รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า สิ่งที่คสช.ทำได้ดี และมีประสิทธิภาพคือ การติดตามจับกลุ่มก่อการร้ายแดง และอาวุธสงครามนานาชนิด
 • Thumbnail

  'รศ.นิด้า' เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เก็ต ออน เทคโนโลยี, 2015-01-01)

  ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมพบปะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์สังคม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
 • Thumbnail

  รองนายกฯสั่ง กกท. เดินหน้าดึง โมโตจีพี มาไทย 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ข่าวสด, 2016-11-15)

  รองนายกฯสั่ง กกท. เดินหน้าดึง โมโตจีพี มาไทย