• Thumbnail

  ส.ส.ไม่สังกัดพรรค! สัดส่วน 200-เขต 250 คน'สหรัฐ'จุ้นบี้ไทยเลือกตั้ง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สารสู่อนาคต, 2014-12-25)

  พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงผลการประชุมว่า กมธ.ยกร่างฯ ได้พิจารณาเรื่องระบบการเลือกตั้งและผู้นำการเมืองที่ดี โดยเชิญนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญในเรือ่งข้อดีข้อเสีย และความเหมาะสมที่ควรใช้กับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สคต,ลาวเผย มูลค่าการค้าไทย-ลาว ขยายตัวสูง ภายใต้กรอบ ACMECS และ GMS 

  [ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง] (บริษัทเนคเอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2006)

  นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา อัครราชฑูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการะพาณิชย์) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เผยว่าสภาวะการค้าระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2549(ม.ค.-มิ.ย.49) มีมูลค่าการค้ารวมถึง 777.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 30,251.17 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 73.20 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงทั้งสองฝ่าย
 • Thumbnail

  สงครามการค้า ใครได้-ใครเสีย 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-04-09)

  ขึ้นชื่อว่าสงคราม แม้ว่าจะเป็นสงครามการค้าล้วนแต่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย รวมทั้งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย
 • Thumbnail

  สตรีชนบทกับการเข้ารับบริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรี 

  วาณี ทัพพะปุรณะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะปัจจุบัน และการพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรีของหน่วยงานของรัฐ ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกอบรมสตรีชนบทในหมู่บ้านที่เลือกศึกษา และปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการฝึกอบรมของสตรีชนบท.
 • Thumbnail

  สถานภาพการเรียนการสอนภาษาลาวภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  สาริสา อุ่นทานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2005)

  บทความนี้กล่าวถึงสถานภาพการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร1 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร2 ภาษาและวฒนธรรมลาว และวรรณคดีลาวซึ่งภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ นับตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา2540 เป็นต้นมา พบว่า วิชาภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร1 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด ทั้งนี้คณาจารย์ผู้สอนภาษาลาวได้ปรับปรุงเนื้อหาเอกสารประกอบ การสอนในรายวิชาภาษาลาวใหม่ และร่วมกันวิจัยเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมลาว พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาลาวให้ทันสมัย
 • Thumbnail

  สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทยหลังกลับจากการทำงานต่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบตามประสบการณ์ประเทศที่ไป 

  กนกพร มโนรัตนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)

  สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทยหลังกลับจากการทำงานต่างประเทศศึกษาเปรียบเทียบตามประสบการณ์ประเทศที่ไป มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ / 1. ศึกษาถึงสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทย หลังกลับจากการทำงานต่างประเทศ / 2.เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างแรงงานที่ไปทำงานประเทศไต้หวันกับประเทศอื่น ๆ / ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแรงงานไทยที่กลับจากการทำงานต่างประเทศที่ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จำนวนตัวอย่าง ทั้งสิ้น 120 ชุด โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงโดยกระจายตามพื้นที่ ...
 • Thumbnail

  สถานภาพและบทบาทของปอเนาะในสังคมไทย : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

  ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2005)
 • Thumbnail

  สถานภาพและบทบาทของสตรีไทย : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

  พิมลพรรณ วยาจุต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาในครอบครัวซึ่งภรรยามิได้ออกไปทำงานนอกบ้านกับครอบครัวซึ่งภรรยาออกไปทำงานนอกบ้าน (2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวซึ่งภรรยาออกไปทำงานนอกบ้าน (3) เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของสามีซึ่งภรรยาออกไปทำงานนอกบ้าน (4) เพื่อศึกษาปัญหาในการดำรงชีวิตของครอบครัวซึ่งสามีและภรรยาต่างออกไปทำงานนอกบ้านกับครอบครัวซึ่งภรรยามิได้ออกไปทำงานนอกบ้าน
 • Thumbnail

  สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

  ภัทร ไวยรัชพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมไปถึงการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของรัฐและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมถึงการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตลอดถึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่แล้วและกฎหมายที่จะบัญ ...
 • Thumbnail

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ "นิด้า" สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท บางกอกโพสต์, 2018-01-22)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เป็นสถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำที่มีปัญญาคู่คุณธรรม โดยมุ่งเน้นผลิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านการบริหาร การพัฒนา "สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง" ให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในระดับสากลอย่างยั่งยืน
 • Thumbnail

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อวดโฉมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ หวังสร้างฐานงานวิจัย เปิดช่องทางนักลงทุนรับ AEC 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-10-20)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า เปิดเผยว่า นิด้าได้เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จึงได้สร้างห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอร์มันตร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลอาเซียนและเอเชีย สำหรับผู้ที่สนใจ ทั้งนักวิจัยและนักธุรกิจที่กำลังมองหาช่องทางลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
 • Thumbnail

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ "นิด้า" สถาบันที่มีศักยภาพของประเทศ เพื่อแข่งขันในระดับสากล 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท บางกอกโพสต์, 2018-01-08)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ "นิด้า" ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของทางสถาบันฯ เมื่อวนที่ 19 พฤศจิกายน 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ โดยนำความรู้และคุณธรรมมาสร้างปัญญา สร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "นิด้า" จึงเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 • Thumbnail

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท บางกอกโพสต์, 2018-01-15)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา เป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา(สูงกว่าปริญญาตรี)ในสาขวิชทางด้านการบริหารการพัฒนา ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอื่น และความเป็นเลิศในภารกิจหลัก คือ งานด้านการวิจัย การจัดการศึกษา และการให้บริการด้านวิชาการ
 • Thumbnail

  สถาบันผู้นำและการปกครองตัวเองของชาวเขาเผ่าแม้ว : บทศึกษาเฉพาะกรณีแม้วที่บ้านขุนสถาน อำเภอน้อย จังหวัดน่าน 

  ภักดี ชมภูมิ่ง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงรูปลักษณะของการปกครองตนเองของชาวเขาเผ่าแม้ว ที่มาของอำนาจในการปกครอง ผู้ที่ใช้อำนาจในการปกครอง สถานะของหัวหน้าเผ่า ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ในการปกครองและฐานะทางการปกครองของประชาชนชาวแม้ว รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองของพวกชาวเขา โดยมุ่งพิจารณาในด้านสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ศาสนา ลัทธิความเชื่อ และความสัมพันธ์ระหว่างแม้วกับบุคคลภายนอก ตลอดจนความสัมพันธ์ในระหว่างแม้วในหมู่บ้านเดียวกันควบคู่กันไป การที่ผู้เขียนเลือกศึกษาชาวเขาเผ่าแม้ว เพราะชาวเขาเผ่ ...
 • Thumbnail

  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง : ศึกษากรณีกระบวนการรวมหน่วยงาน 

  สัณห์ จิตรปฏิมา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ศึกษาปัญหาการรวมวิทยาลัยการทัพบกกับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูง ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ผู้เขียนได้ศึกษาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ภารกิจ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา การกำหนดจำนวนและโควต้า วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก การจัดอัตรา และหลักสูตรการศึกษา ต่อจากนั้นได้พิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบกและโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในด้านการดำเนินงานของกรมยุทธการทหารบก การศึกษาพิจารณาฝ่ายอำนวยการ การดำเนินการของกองทัพบก การพิจารณาปัญหาในการดำเนินงาน ...
 • Thumbnail

  สถิติทดสอบเพื่อคัดเลือกตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

  พลากร สีน้อย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สธ.ถกหาทางออก ปม'บัตรทอง'วันนี้ นักวิชาการเสนอร่วมจ่ายค่ารักษาส่วนเกิน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-12-29)

  คณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) เตรียมประชุมเพื่อหาทิศทางการปรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
 • Thumbnail

  สธวท สร้างทายาททางธุรกิจนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บางกอกทูเดย์, 2018-02-19)

  สธวท สร้างทายาททางธุรกิจนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน