• Thumbnail

  ส.ส.ไม่สังกัดพรรค! สัดส่วน 200-เขต 250 คน'สหรัฐ'จุ้นบี้ไทยเลือกตั้ง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สารสู่อนาคต, 2014-12-25)

  พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงผลการประชุมว่า กมธ.ยกร่างฯ ได้พิจารณาเรื่องระบบการเลือกตั้งและผู้นำการเมืองที่ดี โดยเชิญนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญในเรือ่งข้อดีข้อเสีย และความเหมาะสมที่ควรใช้กับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สคต,ลาวเผย มูลค่าการค้าไทย-ลาว ขยายตัวสูง ภายใต้กรอบ ACMECS และ GMS 

  [ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง] (บริษัทเนคเอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2006)

  นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา อัครราชฑูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการะพาณิชย์) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เผยว่าสภาวะการค้าระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2549(ม.ค.-มิ.ย.49) มีมูลค่าการค้ารวมถึง 777.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 30,251.17 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 73.20 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงทั้งสองฝ่าย
 • Thumbnail

  สตรีชนบทกับการเข้ารับบริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรี 

  วาณี ทัพพะปุรณะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะปัจจุบัน และการพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรีของหน่วยงานของรัฐ ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกอบรมสตรีชนบทในหมู่บ้านที่เลือกศึกษา และปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการฝึกอบรมของสตรีชนบท.
 • Thumbnail

  สถานภาพการเรียนการสอนภาษาลาวภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  สาริสา อุ่นทานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2005)

  บทความนี้กล่าวถึงสถานภาพการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร1 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร2 ภาษาและวฒนธรรมลาว และวรรณคดีลาวซึ่งภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ นับตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา2540 เป็นต้นมา พบว่า วิชาภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร1 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด ทั้งนี้คณาจารย์ผู้สอนภาษาลาวได้ปรับปรุงเนื้อหาเอกสารประกอบ การสอนในรายวิชาภาษาลาวใหม่ และร่วมกันวิจัยเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมลาว พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาลาวให้ทันสมัย
 • Thumbnail

  สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทยหลังกลับจากการทำงานต่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบตามประสบการณ์ประเทศที่ไป 

  กนกพร มโนรัตนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)

  สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทยหลังกลับจากการทำงานต่างประเทศศึกษาเปรียบเทียบตามประสบการณ์ประเทศที่ไป มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ / 1. ศึกษาถึงสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทย หลังกลับจากการทำงานต่างประเทศ / 2.เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างแรงงานที่ไปทำงานประเทศไต้หวันกับประเทศอื่น ๆ / ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแรงงานไทยที่กลับจากการทำงานต่างประเทศที่ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จำนวนตัวอย่าง ทั้งสิ้น 120 ชุด โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงโดยกระจายตามพื้นที่ ...
 • Thumbnail

  สถานภาพและบทบาทของปอเนาะในสังคมไทย : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

  ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2005)
 • Thumbnail

  สถานภาพและบทบาทของสตรีไทย : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

  พิมลพรรณ วยาจุต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาในครอบครัวซึ่งภรรยามิได้ออกไปทำงานนอกบ้านกับครอบครัวซึ่งภรรยาออกไปทำงานนอกบ้าน (2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวซึ่งภรรยาออกไปทำงานนอกบ้าน (3) เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของสามีซึ่งภรรยาออกไปทำงานนอกบ้าน (4) เพื่อศึกษาปัญหาในการดำรงชีวิตของครอบครัวซึ่งสามีและภรรยาต่างออกไปทำงานนอกบ้านกับครอบครัวซึ่งภรรยามิได้ออกไปทำงานนอกบ้าน
 • Thumbnail

  สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

  ภัทร ไวยรัชพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมไปถึงการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของรัฐและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมถึงการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตลอดถึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่แล้วและกฎหมายที่จะบัญ ...
 • Thumbnail

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อวดโฉมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ หวังสร้างฐานงานวิจัย เปิดช่องทางนักลงทุนรับ AEC 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-10-20)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า เปิดเผยว่า นิด้าได้เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จึงได้สร้างห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอร์มันตร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลอาเซียนและเอเชีย สำหรับผู้ที่สนใจ ทั้งนักวิจัยและนักธุรกิจที่กำลังมองหาช่องทางลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
 • Thumbnail

  สถาบันผู้นำและการปกครองตัวเองของชาวเขาเผ่าแม้ว : บทศึกษาเฉพาะกรณีแม้วที่บ้านขุนสถาน อำเภอน้อย จังหวัดน่าน 

  ภักดี ชมภูมิ่ง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงรูปลักษณะของการปกครองตนเองของชาวเขาเผ่าแม้ว ที่มาของอำนาจในการปกครอง ผู้ที่ใช้อำนาจในการปกครอง สถานะของหัวหน้าเผ่า ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ในการปกครองและฐานะทางการปกครองของประชาชนชาวแม้ว รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองของพวกชาวเขา โดยมุ่งพิจารณาในด้านสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ศาสนา ลัทธิความเชื่อ และความสัมพันธ์ระหว่างแม้วกับบุคคลภายนอก ตลอดจนความสัมพันธ์ในระหว่างแม้วในหมู่บ้านเดียวกันควบคู่กันไป การที่ผู้เขียนเลือกศึกษาชาวเขาเผ่าแม้ว เพราะชาวเขาเผ่ ...
 • Thumbnail

  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง : ศึกษากรณีกระบวนการรวมหน่วยงาน 

  สัณห์ จิตรปฏิมา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ศึกษาปัญหาการรวมวิทยาลัยการทัพบกกับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูง ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ผู้เขียนได้ศึกษาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ภารกิจ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา การกำหนดจำนวนและโควต้า วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก การจัดอัตรา และหลักสูตรการศึกษา ต่อจากนั้นได้พิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบกและโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในด้านการดำเนินงานของกรมยุทธการทหารบก การศึกษาพิจารณาฝ่ายอำนวยการ การดำเนินการของกองทัพบก การพิจารณาปัญหาในการดำเนินงาน ...
 • Thumbnail

  สถิติทดสอบเพื่อคัดเลือกตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

  พลากร สีน้อย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สธ.ถกหาทางออก ปม'บัตรทอง'วันนี้ นักวิชาการเสนอร่วมจ่ายค่ารักษาส่วนเกิน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-12-29)

  คณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) เตรียมประชุมเพื่อหาทิศทางการปรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
 • Thumbnail

  'สนช.'เปิดใจปมรวย โชว์บัญชีทรัพย์สิน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (มติชน, 2014-11-13)

  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ให้ความเห็นถึงกรณี การยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในการทำหน้าที่ สนช. ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแต่ละท่านเห็นด้วยและพร้อมที่จะแสดงบัญชีทรัพย์สิน เพื่อความโปร่งใสและความสบายใจแก่ทุกฝ่าย
 • Thumbnail

  สนช.ซักเดือด 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สารสู่อนาคต, 2015-01-17)

  นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน เป็นหนึ่งในกมธ.ซักดถามที่ขอปิดไมค์ เนื่องจากอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงในฐานะผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมมาตอบข้อซักถามด้วยตัวเอง กลับมอบให้อดีตรัฐมนตรีมาแทน เหมือนเป็นการล้วงข้อสอบไปเตรียมตอบในวันแถลงปิดคดี ทำให้รายการถอดถอนนี้ นายทวีศักดิ์แจ้งเกิดเหมือนกัน
 • Thumbnail

  สนช.ยังคาใจ 5 ข้อ ขอส.ว.สรรหายกเข่ง-ชงกรธ.แก้ นายกฯ ปลื้มอันดับโปร่งใสดีขึ้น 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-02-07)

  หลังจากที่ สนช.ได้ประชุม อภิปรายให้ความเห็นร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ขั้นตอนต่อไป กมธ.พิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อทำเป็นรายงานเสนอต่อ กรธ.ต่อไป ซึ่งกมธ.เห็นว่าเนื้อหาภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญถือว่าดี มีกลไกป้องกันการทุจริต แต่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุง 4-5 ประเด็น
 • Thumbnail

  "สนธิลิ้ม" ชีวิตที่ "คุ้มค่ามนุษย์" ! (ตอนหนึ่ง) 

  ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2016-09-17)

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ข่าวศาลฎีกาพิพากษาจำคุก "สนธิ ลิ้มทองกุล" เป็นวลา 20 ปี ไม่รอลงอาญา ในคดีผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการทำเอกสารรายงานการประชุมเท็จค้ำประกันเงินกู้แบงก์พันล้าน ได้แพร่สะพัดเหมือนไฟลามทุ่ง ถูกนำเสนอเป็นข่าวเด่น-ข่าวดัง-ข่าวร้อน ตามสื่อต่างๆ ในเวลาต่อมา มีทั้งคนทับถมซ้ำเติมด้วยความสะใจ มีทั้งคนเสียใจ เศร้าใจ และคนเห็นใจ
 • Thumbnail

  สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน (กระทรวงการต่างประเทศ, 2011)