Now showing items 3050-3069 of 3814

 • Thumbnail

  ส.ส.ไม่สังกัดพรรค! สัดส่วน 200-เขต 250 คน'สหรัฐ'จุ้นบี้ไทยเลือกตั้ง 

  Unknown author (สารสู่อนาคต, 2014-12-25)

  พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงผลการประชุมว่า กมธ.ยกร่างฯ ได้พิจารณาเรื่องระบบการเลือกตั้งและผู้นำการเมืองที่ดี โดยเชิญนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญในเรือ่งข้อดีข้อเสีย และความเหมาะสมที่ควรใช้กับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สคต,ลาวเผย มูลค่าการค้าไทย-ลาว ขยายตัวสูง ภายใต้กรอบ ACMECS และ GMS 

  [ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง] (บริษัทเนคเอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2006)

  นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา อัครราชฑูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการะพาณิชย์) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เผยว่าสภาวะการค้าระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2549(ม.ค.-มิ.ย.49) มีมูลค่าการค้ารวมถึง 777.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 30,251.17 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 73.20 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงทั้งสองฝ่าย
 • Thumbnail

  สงครามการค้า ใครได้-ใครเสีย 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-04-09)

  ขึ้นชื่อว่าสงคราม แม้ว่าจะเป็นสงครามการค้าล้วนแต่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย รวมทั้งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย
 • Thumbnail

  'สจล.+นิด้า' บุกวิศวการเงิน ปั๊มคนเสิร์ฟตลาดผู้เชี่ยวชาญฟินเทค 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2018-09-20)

  ข่าวการปรับตัวของสถาบันการเงินที่ปรับลดจำนวนพนักงาน พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้รับกับ disruption ที่เกิดขึ้น นับเป็นสัญญาณสำคัญที่ทำให้กลุ่มแรงงานต้องเร่งเติมเต็มทักษะและองค์ความรู้ของตัวเองให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
 • Thumbnail

  สตรีชนบทกับการเข้ารับบริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรี 

  วาณี ทัพพะปุรณะ; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะปัจจุบัน และการพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรีของหน่วยงานของรัฐ ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกอบรมสตรีชนบทในหมู่บ้านที่เลือกศึกษา และปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการฝึกอบรมของสตรีชนบท.
 • Thumbnail

  สตาร์ทอัพเด็กน้อยสตาร์ทอัพวัยรุ่น(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-04-24)

  ในช่วงเกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาวงการสตาร์ทอัพ ถือเป็นเรื่องอุบัติใหม่ที่ทำผลงานได้ดี เป็นกระแสร้อนแรงที่พูดถึงทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อปี ค.ศ.2018 ได้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการสำรวจเจ้าของสตาร์ทอัพที่อายุน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยแบ่งตามรัฐต่างๆ สามอันดับแรกที่เจ้าของตาร์ทอัพมีอายุน้อยที่สุด ได้แก่ รัฐลุยเซียนา มีอายุที่ 7 ขวบ รัฐมิสซูรี ที่ 8 ขวบ และรัฐเวอร์จิเนีย ที่ 9 ขวบ
 • Thumbnail

  สตาร์ทอัพเด็กน้อยสตาร์ทอัพวัยรุ่น(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-05-01)

  ผู้เขียนได้อ่านบทความที่พูดถึงบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Bridge ซึ่งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพนี้เป็นวัยรุ่นอายุเพียง 15 ปี ชื่อ Rafael Soh โดยบริษัทของเขาทำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยเขามุ่งหวังว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นมันจะต้องทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและสามารถแก้ปัญหาการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่วัยรุ่นสิงคโปร์อย่างพวกเขาประสบอยู่ให้ได้
 • Thumbnail

  สถานภาพการเรียนการสอนภาษาลาวภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  สาริสา อุ่นทานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2005)

  บทความนี้กล่าวถึงสถานภาพการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร1 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร2 ภาษาและวฒนธรรมลาว และวรรณคดีลาวซึ่งภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ นับตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา2540 เป็นต้นมา พบว่า วิชาภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร1 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด ทั้งนี้คณาจารย์ผู้สอนภาษาลาวได้ปรับปรุงเนื้อหาเอกสารประกอบ การสอนในรายวิชาภาษาลาวใหม่ และร่วมกันวิจัยเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมลาว พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาลาวให้ทันสมัย
 • Thumbnail

  สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทยหลังกลับจากการทำงานต่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบตามประสบการณ์ประเทศที่ไป 

  กนกพร มโนรัตนา; ประเสริฐ รักไทยดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)

  สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทยหลังกลับจากการทำงานต่างประเทศศึกษาเปรียบเทียบตามประสบการณ์ประเทศที่ไป มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ / 1. ศึกษาถึงสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทย หลังกลับจากการทำงานต่างประเทศ / 2.เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างแรงงานที่ไปทำงานประเทศไต้หวันกับประเทศอื่น ๆ / ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแรงงานไทยที่กลับจากการทำงานต่างประเทศที่ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จำนวนตัวอย่าง ทั้งสิ้น 120 ชุด โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงโดยกระจายตามพื้นที่ ...
 • Thumbnail

  สถานภาพและบทบาทของปอเนาะในสังคมไทย : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

  ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2005)
 • Thumbnail

  สถานภาพและบทบาทของสตรีไทย : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

  พิมลพรรณ วยาจุต; สนิท สมัครการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาในครอบครัวซึ่งภรรยามิได้ออกไปทำงานนอกบ้านกับครอบครัวซึ่งภรรยาออกไปทำงานนอกบ้าน (2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวซึ่งภรรยาออกไปทำงานนอกบ้าน (3) เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของสามีซึ่งภรรยาออกไปทำงานนอกบ้าน (4) เพื่อศึกษาปัญหาในการดำรงชีวิตของครอบครัวซึ่งสามีและภรรยาต่างออกไปทำงานนอกบ้านกับครอบครัวซึ่งภรรยามิได้ออกไปทำงานนอกบ้าน
 • Thumbnail

  สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

  ภัทร ไวยรัชพานิช; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินแผ่นดินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมไปถึงการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดของรัฐและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมถึงการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและคุ้มครองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตลอดถึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่แล้วและกฎหมายที่จะบัญ ...
 • Thumbnail

  สถานะองค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย 

  จิรายุ ชาติประสพ; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานะองค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษา ไทย โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสถานะองค์ความรู้ทางด้านเครือข่าย 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยที่ผ่านมา 3. เพื่อศึกษา ทิศทางแนวโน้มในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่าย โดยเลือกศึกษาจากผลงานวิจัยด้านเครือข่ายความ ร่วมมือที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งคัดเลือกจากวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎี บัณฑิต ...
 • Thumbnail

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ "นิด้า" สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล 

  Unknown author (บริษัท บางกอกโพสต์, 2018-01-22)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เป็นสถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำที่มีปัญญาคู่คุณธรรม โดยมุ่งเน้นผลิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านการบริหาร การพัฒนา "สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง" ให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในระดับสากลอย่างยั่งยืน
 • Thumbnail

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อวดโฉมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ หวังสร้างฐานงานวิจัย เปิดช่องทางนักลงทุนรับ AEC 

  Unknown author (บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-10-20)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า เปิดเผยว่า นิด้าได้เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จึงได้สร้างห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอร์มันตร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลอาเซียนและเอเชีย สำหรับผู้ที่สนใจ ทั้งนักวิจัยและนักธุรกิจที่กำลังมองหาช่องทางลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
 • Thumbnail

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ "นิด้า" สถาบันที่มีศักยภาพของประเทศ เพื่อแข่งขันในระดับสากล 

  Unknown author (บริษัท บางกอกโพสต์, 2018-01-08)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ "นิด้า" ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของทางสถาบันฯ เมื่อวนที่ 19 พฤศจิกายน 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ โดยนำความรู้และคุณธรรมมาสร้างปัญญา สร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "นิด้า" จึงเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพของประเทศและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 • Thumbnail

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 

  Unknown author (บริษัท บางกอกโพสต์, 2018-01-15)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา เป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา(สูงกว่าปริญญาตรี)ในสาขวิชทางด้านการบริหารการพัฒนา ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอื่น และความเป็นเลิศในภารกิจหลัก คือ งานด้านการวิจัย การจัดการศึกษา และการให้บริการด้านวิชาการ
 • Thumbnail

  สถาบันผู้นำและการปกครองตัวเองของชาวเขาเผ่าแม้ว : บทศึกษาเฉพาะกรณีแม้วที่บ้านขุนสถาน อำเภอน้อย จังหวัดน่าน 

  ภักดี ชมภูมิ่ง; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงรูปลักษณะของการปกครองตนเองของชาวเขาเผ่าแม้ว ที่มาของอำนาจในการปกครอง ผู้ที่ใช้อำนาจในการปกครอง สถานะของหัวหน้าเผ่า ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ในการปกครองและฐานะทางการปกครองของประชาชนชาวแม้ว รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองของพวกชาวเขา โดยมุ่งพิจารณาในด้านสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ศาสนา ลัทธิความเชื่อ และความสัมพันธ์ระหว่างแม้วกับบุคคลภายนอก ตลอดจนความสัมพันธ์ในระหว่างแม้วในหมู่บ้านเดียวกันควบคู่กันไป การที่ผู้เขียนเลือกศึกษาชาวเขาเผ่าแม้ว เพราะชาวเขาเผ่ ...
 • Thumbnail

  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง : ศึกษากรณีกระบวนการรวมหน่วยงาน 

  สัณห์ จิตรปฏิมา; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ศึกษาปัญหาการรวมวิทยาลัยการทัพบกกับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูง ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ผู้เขียนได้ศึกษาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ภารกิจ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา การกำหนดจำนวนและโควต้า วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก การจัดอัตรา และหลักสูตรการศึกษา ต่อจากนั้นได้พิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบกและโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในด้านการดำเนินงานของกรมยุทธการทหารบก การศึกษาพิจารณาฝ่ายอำนวยการ การดำเนินการของกองทัพบก การพิจารณาปัญหาในการดำเนินงาน ...