• Thumbnail
 • Thumbnail

  องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จังหวัดมหาสารคาม 

  ศรัณย์ เจริญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาและการรวมตัวเป็นองค์กรชาวบ้าน อนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาระดับและผลของการมีส่วนร่วมขององค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ ป่าชุมชนโคกหนองโน จังหวัดมหาสารคาม และศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่วม ขององค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จังหวัด มหาสารคาม การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) ใช้วิธีการ ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (documentary ...
 • Thumbnail

  องค์การรัฐสภาอาเซียน 

  พิเชษฐ์ กิติสิน (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา, 1991)

  องค์การรัฐสภาอาเซียน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ASEAN Inter-Parliamentary Organization หรือเรียกกันทั่วไปว่า "AIPO" ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนิเชีย มาเลเชีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย
 • Thumbnail

  องค์การรัฐสภาอาเซียน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร., 1996)

  รัฐสภาไทยในปัจจุบัน ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กการัฐสภาระหว่างประเทศ 3 องค์การ คือ สหภาพรัฐสภา ( Inter- Pariamentary Union (IPU)) สหภาพสมาชิกรัฐสภา เอเชียแปซิฟิก (Asia - Pacific Parliamentarians' Union (APPU)) และองค์การัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Organization (AIPO)) ซึ่งทั้ง 3 องค์กรนี้ต่างก็มุ่งที่จะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และสร้างสันติภาพให้เกิดแก่โลกด้วยกันทั้งสิ้น
 • Thumbnail

  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปริญญาโทของนักศึกษาภาคพิเศษ กทม. คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  กุลวดี ตริยานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางด้านส่วนตัว องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ องค์ประกอบทางด้านการเรียน องค์ประกอบด้านการปรับตัว ปัญหาส่วนตัว กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสรัางสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาภาคพิเศษ กทม. รุ่น 1 คณะพัฒนาสังคม จำนวน 122 คน
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  อจ.นิด้าเผยผลสำรวจค่าจ้างขั้นต่ำไม่พอกิน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-06-10)

  ผศ.สุจิตรา ชำนิวิกรณ์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ได้ดำเนินการศึกษาเรื่องค่าจ้างลอยตัวโดยส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากสถานประกอบการจำนวน 212 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แรงงานร้อยละ 60.63 เห็นว่าค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บ. ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย เนื่องจากมีภาระหนี้สินต้องกู้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและผ่อนสินค้า
 • Thumbnail

  อดีตกมธ.เตือน'กรธ.'อย่างดึงศาลไปยุ่งเกี่ยว'การเมือง' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2015-12-14)

  นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ(กมธ.) กล่าวถึงข้อเสนอของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่จะให้ประมุขของศาล 3 ศาล เป็นผู้หาทางออกให้ประเทศ ว่าไม่สมควร เพราะจะเป็นการดึงศาลยุติธรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไป ทั้งนี้เพื่อดำรงความศรัทธาและความเชื่อถือเป็นหลักไว้องค์กรหนึ่ง
 • Thumbnail

  'อดุม'ฟันธงรัฐหนีไม่พ้น กระจายอำนาจเปิดทางท้องถิ่นจัดการตนเอง 

  โต๊ะข่าวการเมือง (ฐานการพิมพ์, 2016-07-03)

  จากเวทีสัมมนาร่างรพะราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การบริหารงานบุคคลองค์กรบริหารท้องถิ่น พ.ศ....ฉับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น: ภายใต้ยุคสมัยการปฏิรูปประเทศ"
 • Thumbnail

  อธิการบดีแนะวุฒิสภายึดหลักนิติฯ ตั้งรัฐบาลใหม่ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-28)

  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แนะสมาชิกวุฒิสภาให้ยึดหลักนิติศาสตร์ในการคลี่คลายปัญหาประเทศ หารัฐบาลใหม่มาบริหารแก้วิกฤตประเทศ
 • Thumbnail

  อนาคตอาเซียนจะไปรอดหรือไม่ 

  กวี บ้านไท (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2002)

  กล่าวถึงอนาคตของอาเซียนภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 ซึ่งอาเซียนจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ และเตรียมตัวให้ทันเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก ซึ่งอาเซียนต้องแข่งขันกับจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยบทความนี้จะกล่าวถึงอยู่2ประเด็น คือ 1.ประเด็นเรื่องการร่วมมือกันด้านความมั่นคง และการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และประเด็นที่สองคือเรื่องเศรษฐกิจ และความพยายามที่จะทำให้อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีให้ได้โดยเร็วที่สุด
 • type-icon

  อนาคตอุตฯ ยานยนต์อาเซียน รวมตัวต่อสู้-ไทยยังได้เปรียบ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัทฐานเศรษฐกิจ, 2000)

  อุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียนในวันนี้ เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น คนทำงานในอุตสาหกรรมนี้เริ่มค้นพบกลยุทธ์ใหม่ ที่ช่วยให้ทำงานคล่องได้กว่าแต่ก่อน แต่อย่างไรก็ตามอนาคตของอุตสาหกรรมประเภทนี้ยังคงต้องการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากบรรดาผู้ที่ใกล้ชิด ทั้งรัฐบาลและบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JAMA (Japan Automotive Manufacturers Associates) ได้วิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคนี้ว่า ปัจจุบันตลาดรถยนต์ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับแนว ...
 • Thumbnail

  อนุสรณ์ 'ศึกร่มเกล้า' ชัยชนะซ่อนลึกของ 'พ่อค้าเถื่อน' 

  รุ่งอรุณ สุริยามณี (บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป., 1988)

  อมตะวาจาที่แฝงไว้ด้วยความจริงประโยคหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้คนเราบังเกิดความรู้สึกนึกคิดไปในทางสลดหดหู่ รวมทั้งบังเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นอันน่าปลาบปลื้มปิติยินดียิ่งพร้อมๆ กันนั้นคงไม่พ้นคำกล่าวที่ว่า "สงครามเป็นทั้งผู้ทำลายและผู้สร้างสรรค์" ความหมายในส่วนแรกเป็นจริงทันทีที่เสียงปืนนัดแรกแผดก้องกังวาน ณ บ้านร่มเกล้า ขณะที่ความหมายส่วนที่สองกำลังคืบคลานเป็นจริงในไม่ช้า อยากมี "ร่มเกล้า" อีกไหม น่าเชื่อว่าหลายคนอยากให้มันเกิดขึ้นอีก เพราะผลแบกรับจากสงครามสามสิ่งสำคัญที่ตามติดมาคือ เงิน เงิน เงิน
 • Thumbnail

  อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับคนงานทำงานบ้าน : ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบทางกฎหมาย ในการที่ประเทศไทยจะให้สัตยาบัน 

  รัชต์ บุราทร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ลูกจ้างทำงานบ้านเป็นแรงงานที่พบเห็นได้ทั่วไป เป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดอาชีพหนึ่งในสังคม โดยทั่วไปแล้วแรงงานที่ประกอบอาชีพเหล่านี้มักถูกเรียกว่า “คนรับใช้” หรือ“คนใช้” ก็จะเป็นที่ เข้าใจกันว่าเป็นคนที่มีหน้าที่คอยรับใช้ ทางานบ้านโดยทาหน้าที่อย่างแม่บ้าน เช่น ทาความสะอาด ทาอาหาร ซักผ้ารีดผ้า ดูแลรับใช้คนในบ้าน กฎหมายแรงงานของประเทศไทยเรียกลูกจ้างเหล่านี้ว่า ลูกจ้างทางานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย แต่ก็มิได้ให้คาจากัดความหรือ คานิยามไว้อย่างชัดแจ้ง แต่โดยการตีความของศาลฎีกา ศาลได้ถือเอาลักษณะในการทางานว่ามีการ ประกอบ ...
 • Thumbnail

  อบต.ฝึกคนไม่เก่งพอ แรงศรัทธาน้อย 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์, 2014-11-14)

  องค์กรที่เป็นเสาเข็มของประเทศ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเราไม่สามารถปฏิรูปบทบาทหน้าที่และความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เราก็คงไม่สามารถที่จะเห็นประเทศไทยปฏิรูปได้เช่นกัน
 • Thumbnail

  อพท.ชู 5 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว พัฒนาท้องถิ่น-สร้างมูลค่าทรัพยากร 

  ธนิสา ตันติเจริญ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-02-01)

  การท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนปี 2559-2563 ขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยที่ชัดเจน และมุ่งสะท้อนการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งให้ชุมชนเกิดการกระจายรายได้สูชุมชนอย่างแท้จริงและนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
 • Thumbnail

  อยากมี 'ร่มเกล้า'อีกมั้ย? 

  รุ่งอรุณ สุริยามณี (บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป., 1988)

  บ้านร่มเกล้าที่เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างไทย-ลาวไม่ได้กว้างขวางมากมายอะไรนัก จากแนวแม่น้ำ 2 สายที่ต่างฝ่ายต่างยึดถือคนละเส้นปล่อยเนื้อที่ว่างตรงกลางที่ทำให้ต้องรบราฆ่าฟันกันเพียงราวๆ 80 ตารางกิโลเมตร วัดตามคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วแทบจะไม่มีประโยชน์เลย ในแง่ยุทธศาสตร์การทหารก็ไม่ได้สลักสำคัญแต่ประการใด แล้วเหตุไฉนเรื่องของบ้านร่มเกล้าไทย-ลาวจึงพูดกันไม่รู้เรื่อง
 • Thumbnail

  อย่ามองประชาธิปไตยด้านเดียว 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-09-12)

  พล.อ.ประยุทธ์ เชิญฝ่ายการเมืองร่วม กรธ. และสภาขับเคลื่อนฯ ลั่นหากไม่มาก็ไม่มีสิทธิวิจารณ์ให้เสียหาย อย่ามองเรื่องประชาธิปไตยอย่างเดียวหรือสืบทอดอำนาจ ต้องแก้ปัญหาของประเทสชาติได้ด้วย
 • Thumbnail

  อย่าไปบ้ากันมากกับผลสอบ PISA 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-12-12)

  โครงการจัดสอบนักเรียนนานาชาติ PISA มีประเทศเข้าร่วมการทดสอบ 70 ปรเทศ และกลุ่มเศรษฐกิจโดยการทดสอบนี้เป็นการทดสอบศักยภาพของเด็กอายุ 15 ปี ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพ ความเท่าเทียมและปรสิทธิภาพของระบบโรงเรียนในแต่ละประเทศ ซึ่งจะสะท้อนคุณภาพของประชาชนที่จะเป็นกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไร
 • Thumbnail

  อรัญประเทศ : ประตูสู่กัมพูชา. 

  สมหมาย ภักดีชาติ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา, 2002)

  อรัญประเทศเป็นเมืองชายแดนติดกับกัมพูชา ด้านทิศตะวันออกสุดของจังหวัด คือสสระแก้ว เดิมเรียกว่า "บ้านหินแร่" และได้เปลี่ยนเป็นอรัญประเทศ เมื่อพ.ศ.2393 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ต่อมาถูกลดฐานะจากเมืองให้เป็นกิ่งอำเภอ และเป็นอำเภออรัญประเทศ เมื่อ พ.ศ.2453 จึงนับว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่ง