Now showing items 4016-4035 of 4192

 • Thumbnail

  อ.ส.ค. จับมือ นิด้า มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-11-29)

  องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ร่วมมือกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จะร่วมือกันพัฒนางานหลัก 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ บุคลากร และกิจกรรมเชิงวิชาการ
 • Thumbnail

  องค์กรควบคุมในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย 

  วรินชนันท์ ศรีเรืองพันธ์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเหตุผล ความจำเป็น และรูปแบบและโครงสร้างเหมาะสมในการจัดตั้งองค์กรควบคุมในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เนื่องจากปัจจุบันองค์กรควบคุมในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นองค์กรในลักษณะคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 (ยกเลิก) และใช้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 21 ปีแล้วแล้ว ทำหน้าที่ควบคุมผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ...
 • Thumbnail

  องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จังหวัดมหาสารคาม 

  ศรัณย์ เจริญศิริ; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาและการรวมตัวเป็นองค์กรชาวบ้าน อนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาระดับและผลของการมีส่วนร่วมขององค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ ป่าชุมชนโคกหนองโน จังหวัดมหาสารคาม และศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่วม ขององค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จังหวัด มหาสารคาม การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) ใช้วิธีการ ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (documentary ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  องค์กรที่เหมาะสมในการดูแลสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรร 

  ไพฑูรย์ เร่งพัฒนพิบูล; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้มีองค์กรมากขึ้นมาเพื่อดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรต่อจากผู้จัดสรรที่ดินคือ นิติบุคลลหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร หรือมีองค์กรใดๆ เข้ามาทำหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคฯ เพราะในอดีตปัญหาการปล่อยทิ้งสาธารณูปโภคฯ ภายหลังจากที่ผู้จัดสรรที่ดินไม่ได้ดูแลโครงการจัดสรร ทำให้เกิดปัญหากับผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ที่ต้องการสาธารณูปโภคโดยลำพัง เนื่องจากไม่มีสถานะทางกฎหมายและไม่มีอำนาจทางกฎหมายหรือมาตรการใดๆ บังคับกับบุคคลภายนอก หรือผู้ซื้อที่ดินจัดสรรด้วยกันเอง ...
 • Thumbnail

  องค์การรัฐสภาอาเซียน 

  Unknown author (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร., 1996)

  รัฐสภาไทยในปัจจุบัน ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กการัฐสภาระหว่างประเทศ 3 องค์การ คือ สหภาพรัฐสภา ( Inter- Pariamentary Union (IPU)) สหภาพสมาชิกรัฐสภา เอเชียแปซิฟิก (Asia - Pacific Parliamentarians' Union (APPU)) และองค์การัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Organization (AIPO)) ซึ่งทั้ง 3 องค์กรนี้ต่างก็มุ่งที่จะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และสร้างสันติภาพให้เกิดแก่โลกด้วยกันทั้งสิ้น
 • Thumbnail

  องค์การรัฐสภาอาเซียน 

  พิเชษฐ์ กิติสิน (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายผลิตเอกสารรัฐสภา, 1991)

  องค์การรัฐสภาอาเซียน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ASEAN Inter-Parliamentary Organization หรือเรียกกันทั่วไปว่า "AIPO" ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนิเชีย มาเลเชีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปริญญาโทของนักศึกษาภาคพิเศษ กทม. คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  กุลวดี ตริยานนท์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางด้านส่วนตัว องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ องค์ประกอบทางด้านการเรียน องค์ประกอบด้านการปรับตัว ปัญหาส่วนตัว กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสรัางสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาภาคพิเศษ กทม. รุ่น 1 คณะพัฒนาสังคม จำนวน 122 คน
 • Thumbnail

  อจ.นิด้าเผยผลสำรวจค่าจ้างขั้นต่ำไม่พอกิน 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-06-10)

  ผศ.สุจิตรา ชำนิวิกรณ์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ได้ดำเนินการศึกษาเรื่องค่าจ้างลอยตัวโดยส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากสถานประกอบการจำนวน 212 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แรงงานร้อยละ 60.63 เห็นว่าค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บ. ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย เนื่องจากมีภาระหนี้สินต้องกู้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและผ่อนสินค้า
 • Thumbnail

  อดีตกมธ.เตือน'กรธ.'อย่างดึงศาลไปยุ่งเกี่ยว'การเมือง' 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2015-12-14)

  นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ(กมธ.) กล่าวถึงข้อเสนอของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่จะให้ประมุขของศาล 3 ศาล เป็นผู้หาทางออกให้ประเทศ ว่าไม่สมควร เพราะจะเป็นการดึงศาลยุติธรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไป ทั้งนี้เพื่อดำรงความศรัทธาและความเชื่อถือเป็นหลักไว้องค์กรหนึ่ง
 • Thumbnail

  'อดุม'ฟันธงรัฐหนีไม่พ้น กระจายอำนาจเปิดทางท้องถิ่นจัดการตนเอง 

  โต๊ะข่าวการเมือง (ฐานการพิมพ์, 2016-07-03)

  จากเวทีสัมมนาร่างรพะราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การบริหารงานบุคคลองค์กรบริหารท้องถิ่น พ.ศ....ฉับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น: ภายใต้ยุคสมัยการปฏิรูปประเทศ"
 • Thumbnail

  อธิการบดีแนะวุฒิสภายึดหลักนิติฯ ตั้งรัฐบาลใหม่ 

  Unknown author (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-28)

  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แนะสมาชิกวุฒิสภาให้ยึดหลักนิติศาสตร์ในการคลี่คลายปัญหาประเทศ หารัฐบาลใหม่มาบริหารแก้วิกฤตประเทศ
 • Thumbnail

  อธิการมทร.พระนคร ฮึ่มฟ้องคนปล่อยข่าว แก้เกณฑ์เอื้อปม 60 ปี 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2018-09-27)

  อธิการบดีนิด้าไขก๊อก ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องให้อธิการบดีที่มีอายุ 60 ปีลาออกจากตำแหน่ง สาเหตุที่ตนเองลาออกเพราะอยากขอต่ออายุราชการเพื่อสอนหนังสือและทำวิจัย
 • Thumbnail

  อธิการฯ นิด้า แจงระงับโพลนาฬิกาหรู ชี้ขัดจรรยาบรรณตั้งคำถามประชาชน 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2018-02-06)

  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้าได้จัดกิจกรรมพบประชาคมนิด้า เพื่อชี้แจงกรณีระงับการเผยแพร่ผลนิด้าโพล ประเด็นยืมนาฬิกาหรู ทำให้นายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ นิด้า อดีตผู้อำนวยการนิด้าโพลลาออกจากตำแหน่ง โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้ารับฟัง
 • Thumbnail

  อนค.พุ่ง-ปชป.พ่าย 

  พันธศักดิ์ รักพงษ์ (สำนักพิมพ์มติชน, 2019-03-28)

  ปรากฏการณ์พรรคอนาคตใหม่ (อนค.)ที่ขายภาพหัวหน้าพรรค ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สามารถกวาด ส.ส.30 เขต และ 58 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รวมกันทะลุ 88 คน ซึ่งในสนามการเมืองเชื่อว่า อนค.ถือเป็นพรรคที่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งน้อยที่สุด หากเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ยกตัวเองเป็นสถาบันการเมือง มีอายุเก่าแก่มากที่สุดของประเทศ แต่ได้ ส.ส.แค่ 56 คน แพ้ยับเยินที่สุด จนกลายเป็นเงื่อนไขให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคต้องประกาศลาออกทันที
 • Thumbnail

  อนาคตของบิตคอยน์ จากผู้ก่อตั้งสตาร์บัคส์(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-02-07)

  ฮาวเวิร์ด ชูลท์ซ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของสตาร์บัคส์ ได้ให้ความเห็นว่า ตัวเขามีความเชื่อว่าสกุลเงินดิจิทัลจะได้รับการยอมรับและมีประโยชน์อย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเขาระบุว่า เทรนด์ของโลกเราที่กำลังมุ่งสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่หลายฝ่ายเชื่อว่ามีความปลอดภัยสูง ซึ่งเขาก็เชื่อว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นจะช่วยยกระดับของสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างมีนัยสำคัญ
 • Thumbnail

  อนาคตของบิตคอยน์ จากผู้ก่อตั้งสตาร์บัคส์(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-02-14)

  อย่างไรก็ดี ฮาวเวิร์ด ชูลท์ซ ไม่คิดว่าบิตคอยน์จะสามารถทดแทนสกุลเงินจริงๆ ได้ในวันนี้หรือแม้แต่ในอนาคตเองก็ตาม และถึงเขาจะดูมีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีเบื้องหลังบิตคอยน์อย่างบล็อกเชนพอสมควร แต่ที่ร้านสตาร์บัคส์ของเขาก็ยังไม่เปิดให้ลูกค้าสามาถใช้สกุลเงินดิจิทัลในการจับจ่ายใช้สอยได้ โดยเขาระบุว่า ทางสตาร์บัคส์จะไม่นำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ รวมถึงไม่มีการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลด้วย
 • Thumbnail

  อนาคตอาเซียนจะไปรอดหรือไม่ 

  กวี บ้านไท (บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, 2002)

  กล่าวถึงอนาคตของอาเซียนภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 ซึ่งอาเซียนจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ และเตรียมตัวให้ทันเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก ซึ่งอาเซียนต้องแข่งขันกับจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยบทความนี้จะกล่าวถึงอยู่2ประเด็น คือ 1.ประเด็นเรื่องการร่วมมือกันด้านความมั่นคง และการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และประเด็นที่สองคือเรื่องเศรษฐกิจ และความพยายามที่จะทำให้อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีให้ได้โดยเร็วที่สุด
 • type-icon

  อนาคตอุตฯ ยานยนต์อาเซียน รวมตัวต่อสู้-ไทยยังได้เปรียบ 

  Unknown author (บริษัทฐานเศรษฐกิจ, 2000)

  อุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียนในวันนี้ เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น คนทำงานในอุตสาหกรรมนี้เริ่มค้นพบกลยุทธ์ใหม่ ที่ช่วยให้ทำงานคล่องได้กว่าแต่ก่อน แต่อย่างไรก็ตามอนาคตของอุตสาหกรรมประเภทนี้ยังคงต้องการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากบรรดาผู้ที่ใกล้ชิด ทั้งรัฐบาลและบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JAMA (Japan Automotive Manufacturers Associates) ได้วิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคนี้ว่า ปัจจุบันตลาดรถยนต์ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับแนว ...