Now showing items 3127-3146 of 3318

 • Thumbnail

  ฮิวริสติกส์สำหรับการจัดตารางเวลาสอบ : กรณีศึกษาคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  อรอนงค์ ดอกจันรี; สุดา ตระการเถลิงศักดิ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการ พัฒนาฮิวริสติกส์ในการแก้ปัญหาการจัดตารางเวลาสอบ โดย พิจารณาเงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่เงื่อนไขหลักและเงื่อนไขรอง เงื่อนไขหลักเป็นเงื่อนไขที่มีความ จําเป็นต้องปฏิบัติตามให้ได้ตามเงื่อนไขนี้ในขณะที่ เงื่อนไขรองเป็นเงื่อนไขที่มีความต้องการจะทํา ตามเงื่อนไขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เงื่อนไขหลัก 2 ประการคือไม่มีนักศึกษาคนใดต้องสอบ มากกว่าหนึ่งวิชาในคาบเวลาสอบเดียวกันและนักศึกษาภาคพิเศษ (Special program) ต้องสอบใน คาบเวลาที่กําหนดไว้เท่านั้น เงื่อนไขรองคือการจัดตารางเวลาสอบให้ระยะห่างระหว่างคาบการ สอบของนักศึกษาอยู่ห่างกันมากที่สุด ...
 • Thumbnail

  เกณฑ์และสถิติทดสอบในการเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุกรณีที่ไม่สามารถสร้างตัวแบบเต็มรูป 

  นันทพร บุญสุข; จิราวัลย์ จิตรถเวช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบในการวิเคราะห์การถดถอย 3 เกณฑ์ คือเกณฑ์ ซีพี เกณฑ์ข้อสนเทศของอาไคเคะ และเกณฑ์ข้อสนเทศของเบส์และเสนอการปรับเกณฑ์ซีพีในกรณี ที่ไม่สามารถสร้างตัวแบบเต็มรูปได้เนื่องจากตัวแปรอิสระที่นำมาพิจารณามีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ การคัดเลือกตัวแบบโดยใช้เกณฑ์ซีพีที่ปรับแล้วที่นำเสนอ นำมาเปรียบเทียบกับการคัดเลือกตัวแบบโดยใช้เกณฑ์ข้อสนเทศของอาไคเคะ และเกณฑ์ข้อสนเทศของเบส์ โดยใช้วิธีการจำลองข้อมูล กำหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 25 , 50 และ 100 นอกจากนี้ได้นำเสนอสถิติทดสอบซีพีที่ ปรับแล้วเพื่อใช้ในการทดสอบค้นหากลุ ...
 • Thumbnail

  เข็มกลัดเน็กไทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  เข็มกลัดเน็กไทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : คุณวิริยะ โฆษิตานนท์
 • Thumbnail

  เครือข่ายกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในประเทศไทย 

  ฉกาจ ลอยทอง; จันทรานุช มหากาญจนะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หล์ก 3 ประการคือ ประการแรกเพื่อศึกษากระบวนการสร้าง เครือข่ายความสัมพันธ์และผลกระทบของกระบวนการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีผลต่อ ศักยภาพการบริหารงานเทศบาล ประการที่สองเพื่อศึกษามูลเหตุและเงื่อนไขที่ทําให้เกิดการสร้าง เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับภาคส่วนต่างๆ และประการที่ สามเพื่อศึกษาปัจจัย ส่งเสริมและอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายที่มีผลต่อการบริหารงานเทศบาลโดยมีสมมติฐานของ การวิจัยว่า เทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีรูปแบบการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับภาคส่วน ต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับการบริหารงานท้องถิ่น ...
 • Thumbnail

  เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ศรัณย์ จันทร์หาญ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารเกี่ยวกับการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันผ่านเครือข่ายออนไลน์ รวมถึงการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน และเพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์เชิงลึก และการเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า 1) เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ที่มีการรณร ...
 • Thumbnail

  เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

  ธีรพล พงษ์บัว; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 2) ศึกษารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรมี ดังนี้ 1) บริบทพื้นที่ คือ ปัญหาเรื่องน้ำสำหรับการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี ...
 • Thumbnail

  เครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 

  สิทธิชัย คำเฟื่องฟู; วิชชุดา สร้างเอี่ยม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน โดยการวิเคราะห์โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ยั่งยืนในจังหวัดน่าน การศึกษานี้อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญในเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นพัฒนาการของเครือข่ ...
 • Thumbnail

  เครือข่ายผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนในฐานะกลไกเสริมสร้างพลังกระบวนการประชาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีเว็บไซต์จังหวัด 

  อำไพ พงศ์วัฒนธรรม, 2506-; ชาติชาย ณ เชียงใหม่, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 5 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาความเป็นมา วัตถุประสงค์รูปแบบการบริหารองค์กรของเว็บไซต์จังหวัดต่างๆ ของไทยในด้านการจัดองค์การบุคลากร การเงินและเทคโนโลยี (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและชุมชนของเว็บไซต์จังหวัดต่างๆ (3) เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำโดยเว็บไซต์จังหวัด (4) เพื่อศึกษาลักษณะของผู้ใช้บริการเว็บไซต์จังหวัด (5) เพื่อศึกษาผลการจัดทำเว็บไซต์จังหวัดต่อการเสริมสร้างพลังกระบวนการประชาสังคม โดยเน้นถึงผลที่ต่อการเสริมสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดต่อกิจกร ...
 • Thumbnail

  เครื่องมือสำหรับช่วยในการเรียนการสอนภาษาจาวาที่สามารถแสดงข้อผิดพลาดเชิงไวยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ 

  กฤติกรณ์ ศรีโสภา; สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  เงินอุดหนุนเทศบาล 

  ประเสริฐ บุญซื่อ; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ผู้เขียนมุ่งศึกษาเรื่องของเงินอุดหนุนเทศบาลในประเทศไทยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากไหน มีหลักการจัดสรรแบ่งปันให้แก่เทศบาลต่าง ๆ อย่างไร และเทศบาลจะนำเงินไปใช้จ่ายในทางใดบ้าง โดยจำกัดขอบเขตศึกษาเฉพาะเงินอุดหนุนที่แท้จริง 3 ประเภท คือ เงินอุดหนุนเทศบาลเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป เงินอุดหนุนพิเศษเฉพาะกิจการ และเงินอุดหนุนการศึกษา.
 • Thumbnail

  เทคนิคการบริหารงานบุคคล : การศึกษาเฉพาะกรณีการจัดสวัสดิการโดยฝ่ายสวัสดิการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 

  ชูเกียรติ กาญจนชาติ; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1974)

  มุ่งศึกษางานสวัสดิการในโรงงานยาสูบ ซึ่งฝ่ายสวัสดิการรับผิดชอบงานหลักโดยตรงเท่านั้น เช่น กิจการให้กู้ยืมเงินโดยแผนกทุนสงเคราะห์ การจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์ให้แก่พนักงานโดยแผนกเคหะสงเคราะห์ การช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงานยาสูบโดยแผนกห้องสมุด การช่วยเหลือทางพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินงานทางด้านฌาปนกิจโดยแผนกพิธีการสงเคราะห์ การออกหนังสือนิตยสารและบริการห้องสมุดโดยแผนกห้องสมุด รวมทั้งกิจการดนตรีเพื่อความบันเทิงของพนักงานโดยแผนกดนตรี การศึกษานี้เพื่อจะหาความจริงว่า งานสวัสดิการที่ฝ่ายสวัสดิการประสบความสำเร็จอย่างดีจนเป็นที่สนใจของร ...
 • Thumbnail

  เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิก : ความเป็นอยู่ เป็นมา และเป็นไป 

  อำนาจ หาญไฟฟ้า; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • type-icon

  เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

 • Thumbnail

  เทศบาลกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

  วิทยา อุบลพงษ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  ศึกษาแนวความคิดและปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเรื่องแนวความคิดได้มีการศึกษาบุคคลสำคัญทั้งที่เป็นรัฐบุรุษ นักการเมือง นักปกครอง นักบริหาร และนักเศรษฐศาสตร์ทั่ว ๆ ไป ศึกษาบทบาทของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และในการกระจายอุตสาหกรรมออกไปภูมิภาคต่าง ๆ แล้วพิจารณาบทบาทของเทศบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรม พิจารณาอุปสรรคข้อขัดข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล เปรียบเทียบระหว่างการประกอบการของเทศบาลกับเอกชน ผู้เขียนยังได้ศึกษาบรรยากาศเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม วิธีการสร้างมาตรการจูงใจให้เอกชนมาลงทุนในกิจ ...
 • Thumbnail

  เทศบาลนครหลวง : การศึกษามูลเหตุของการจัดตั้งรูปแบบ และปัญหาการบริหาร 

  อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ผู้เขียนมุ่งศึกษาให้ครอบคลุมขอบเขตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 • Thumbnail

  เนื้อสารของโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุ และความหมายของ "สุขภาพ" 

  รตน แดงรัตนวงศ์; รุจิระ โรจนประภายนต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีคำถามนำวิจัย 2 ประเด็นดังนี้ 1) เนื้อสารในโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุมีการโน้มน้าวใจอย่างไร (ตามทฤษฎีการคิดขยายรายละเอียด (Elaborate Likelihood Model) และ 2) การให้ความหมายของคำว่าสุขภาพในโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุนั้นเป็นอย่างไร และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภทการวิจัยชั้นสำรวจ (Exploratory Research) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้1) การวิเคราะห์ตัวบท (Text Analysis) ประกอบด้วยเนื้อสารโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุในสื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 30 ชิ้น และ 2) ...
 • Thumbnail

  เปรียบเทียบความยุติธรรมตะวันตกกับพระพุทธศาสนาเถรวาทและกฎหมายไทย 

  พระคทาวุธ คเวสกธมโม (เพ็งที); บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นมา ความหมาย และรูปแบบของความ ยุติธรรม 2) ศึกษาแนวคิดความยุติธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 3) ศึกษาเปรียบเทียบความ ยุติธรรมของตะวันตกกับพระพุทธศาสนาและกฎหมายไทย ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดความยุติธรรมตะวันตกในสมัยโบราณได้ยึดติดอยู่กับพระเจ้าแต่ใน เวลาต่อมาความยุติธรรมก็คือกฎหมายเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการผดุงความยุติธรรมของสังคมร่วม กันแต่ในปัจจุบันนี้สังคมตะวันตกได้ยึดถือความยุติธรรมตามสำนักกฎหมายบ้านเมือง โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของหลักความยุติธรรม (หลักกฎหมายทั่วไป) และความยุติธรรมได้แปรสภาพมาเป็ ...
 • Thumbnail

  เลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ : การสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนผ่านเล่าเรื่องข้ามสื่อใบริบทชายรักชาย 

  ศักย์ศรณ์ ศรีประสงค์; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อ(2) ศึกษาสัมพันธบท ของการเล่าเรื่องข้ามสื่อ และ (3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตัวบทในการเล่าเรื่องข้ามสื่อ เพื่อ สร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ในบริบทชายรักชาย โดยใช้วิธีวิจัยเชิง คุณภาพประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยผลการวิจยัพบว่า (1) รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพื่อสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ ในบริบทชายรักชาย แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่การเล่าเรื่องด้วยภาพประกอบข้อความ ...
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ กรณีศึกษากลุ่มป่าตะวันออก 

  อธิราช ทวีปฏิมากร; อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การบริหารจัดการกลุ่มป่าตะวันออกในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นระบบการแก้ปัญหาที่ขาดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรอื่นอย่างทรัพยากรน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไม่อาจหลีกลี่ยงได้ ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจะต้องสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่งแนวทางดังกล่าวคือ แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ (Payment For Ecosystem Service) แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ เป็นแนวคิดที่วางอยู่บนหลักการ ...
 • Thumbnail

  เสถียรภาพและความมั่นคงของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

  วสุรัตน์ กลิ่นหอมรื่น; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  นับแต่ก่อตั้งกยศ. มีผู้ที่เป็นหนี้เสียเป็นจำนวนมาก ในปี 2556 มีผู้กู้ที่มาชำระเพียง 72.97% มีหนี้ค้างชำระ 25,073 ล้านบาท (34.72%) และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี ปัญหาเช่นนี้ส่งผลต่อสถานะเงินกองทุน และกองทุนอาจจะล้มละลายหรือมีเงินกองทุนติดลบได้ในอนาคตอันใกล้ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการเงินของ กยศ. และผลกระทบจากปัจจัยต่างๆเช่น 1.การได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 2.ระยะเวลาที่ได้รับเงินงบประมาณ 3.อัตราส่วนของผู้กู้ต่อจำนวนนักเรียน 4.อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 5.สัดส่วนของผู้ที่มาชำระหนี้ 6.อัตราการว่างงาน ...