Now showing items 4441-4460 of 7340

  Subject
  การเลี้ยงสัตว์ [1]
  การเลือกซื้อสินค้า [1]
  การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม [1]
  การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่ายไม่คืนที่ [1]
  การเลือกตั้ง [5]
  การเลือกตั้ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย [1]
  การเลือกตั้ง -- การทุจริต [1]
  การเลือกตั้ง -- ไทย [4]
  การเลือกตั้ง -- ไทย -- นครราชสีมา [6]
  การเลือกตั้ง -- ไทย -- นครศรีธรรมราช [1]
  การเลือกตั้งท้องถิ่น [1]
  การเลือกตั้งท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย [1]
  การเลือกปฏิบัติทางด้านค่าจ้าง [1]
  การเลือกรูปแบบการขนส่ง [1]
  การเล่าเรื่อง [3]
  การเล่าเรื่องข้ามสื่อ|สัมพันธบท|การสร้างตัวบท [1]
  การเวนคืนที่ดิน [1]
  การเวนคืนที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย [1]
  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย [1]
  การเสริมสร้างสุขภาวะ [1]