Now showing items 582-601 of 4192

 • Thumbnail

  Nationalism and development : an economic perspective of Malay nationalism in Malaysia. 

  A.H. Roslan (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์., 1995)

  บทความนี้มุ่งศึกษาแนวชาตินิยมจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ตามทรรศนะของ Breton ชาตินิยมอาจมองได้ว่าเป็นการลงทุนกับชนชาติหรือชาติพันธ์ในการนี้พรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่มีนโยบายชาตินิยมจะใช้การลงทุนเป็นเครื่องมือทำให้ทรัพย์สินความมั่งคั่งที่กลุ่มชนชาติหรือชาติพันธ์ครอบครองอยู่ขยายขอบเขตกว้างขึ้น นโยบายชาตินิยมนี้แม้จะทำให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มชนชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งเท่านั้น นโยบายชาตินิยมเช่นที่ว่านี้กลับทำให้รายได้ของชนภายในกลุ่มยิ่งไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น
 • Thumbnail

  Neoliberal morality in Singapore : how family policies make state and society 

  Teo, Youyenn (Routledge, 2011)

  Using the case study of Singapore, this book examines the production of a set of institutionalized relationships and ethical meanings that link citizens to each other and the state. It looks at how questions of culture and morality are resolved, and how state-society relations are established that render paradoxes and inequalities acceptable, and form the basis of a national political culture.
 • Thumbnail

  Nepotism in Patronage System and The Effectiveness of Local Administrative Organization : A Case Study of The Local Administrative Organization in Muang District of Nakhon Ratchasima Province 

  Torsakul Puttapak; Suvicha Pouaree (NIDA, 9/12/19)

  The research deliberated on “Nepotism in patronage system and the effectiveness of local administrative organizations by the case study of those are in Muang district of Nakhon Ratchasima province.” It aims to study on local politic under nepotism patronage system which replicates to the work effectiveness of the organizations. The approach implemented under the conformations of “Qualitative Research” with text studies and the “Observation” for data from political activities in the area and the interview. The interview was completed in 2 conducts ...
 • Thumbnail

  Netflix แห่งอาเซียนได้แค่ฝัน Hooq ประกาศปิดบริการแล้ว 

  Unknown author (ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, 2020-05)

  สตรีมมิง Hooq ที่เน้นลูกค้าหลักในแถบอาเซียนได้ประกาศปิดกิจการแล้ว หลังดำเนินงานมาได้ 5 ปี และมียอดผู้ใช้ที่น่าพอใจทีเดียว HOOQ เริ่มดำเนินกิจการในปี 2015 และเกิดจากการก่อตั้งโดย Singtel จากสิงคโปร์ ร่วมด้วย Sony Pictures และ Warner Bros. นอกจากนั้น ยังมีความร่วมมือกับ Hotstar ของ Disney และ Grab กับ VideoMax ของอินโดนิเซีย โดย HOOQ ให้บริการความบันเทิงหลายรูปแบบ มีทั้งหนัง และซีรีส์จากฮอลลีวูด รวมถึงรายการทิ้งถิ่นอย่างซีรีส์ กับหนังฮิตๆจากเกาหลี และญี่ปุ่น เพื่อหวังดึงดูดลูกค้าท้องถิ่น นอกจากนั้นก็ยังมีการผลิตเนื้อหาของตัวเองด้วย จนตลอด 5 ปี ...
 • Thumbnail

  New perspectives on the history and historiography of Southeast Asia : continuing explorations 

  Aung-Thwin, Michael.; Hall, Kenneth R. (Routledge, 2011)

  Using a unique "old–new" treatment, this book presents new perspectives on several important topics in Southeast Asian history and historiography. Based on original, primary research, it reinterprets and revises several long-held conventional views in the field, covering the period from the "classical" age to the twentieth century. Chapters share the approach to Southeast Asian history and historiography: namely, giving "agency" to Southeast Asia in all research, analysis, writing, and interpretation.
 • Thumbnail

  News Normal : ความท้าทายสำหรับ CFO ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2558-09-21)

  "New Normal" คือ บริบทใหม่ของเศรษฐกิจและธุรกิจที่เต็มไปด้วยความผันผวน ทำให้ธุรกืจภายใต้เศรษฐกิจบริบทใหม่นี้ ไม่ได้เป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจและธุรกิจแบบเดิมในอดีตอีกต่อไป ดังนั้น CFO ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ตัดสินใจทางการเงินของบริษัทก็จะได้รับผลกระทบที่เกิดจากบริบทที่เปลี่ยนแปลงนี้
 • Thumbnail

  NIDA BUSINESS SCHOOL ชูมาตรฐานการสอนระดับโลก 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2016-07-25)

  ความตั้งใจของ NIDA BUSINESS SCHOOL ที่พยายามทำให้สถาบันมีความล้ำสมัยในด้านการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากรที่มาเข้ารับการศึกษาให้มีวิสัยทัศน์รอบด้าน นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต
 • Thumbnail

  NIDA BUSINESS SCHOOL ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติในหลวง 89 พรรษา 

  Unknown author (บริษัท อินโฟร์เควสท์, 2016-09-29)

  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงการตอบแทนสังคม และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระชนมายุครบ 89 พรรษา NIDA BUSINESS SCHOOL จึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, บริษัทไทยโฮย่าเลนซ์ จำกัด และโรงพยาบาลรามคำแหง จัดกิจกรรม "โครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติในหลวง 89 พรรษา" เพื่อจัดทำมอบแว่นตาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 สถานี จำนวน 40 ราย เจ้าหน้าที่พนักงานเขต 5 เขต จำนวน 38 ราย และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 90 ราย
 • Thumbnail

  NIDA BUSINESS SCHOOL สถาบันการศึกษามาตรฐานระดับโลก 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2015-08-01)

  NIDA BUSINESS SCHOOL สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจระดับประเทศ ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันยุคสมัยรวมถึงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 • Thumbnail

  NIDA model ปฏิรูปประเทศไทย 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  โมเดลปฏิรูปประเทศไทย 15 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง, การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างมาตรฐานจริยธรรมผู้บริหารประเทศ, กระบวนการยุติธรรม, การบริหารราชการแผ่นดิน, การศึกษา, โครงสร้างเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม, ข้อมูลข่าวสาร, ความเหลื่อมล้ำทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม, การปราบปรามการค้ามนุษย์, การท่องเที่ยว, สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ และพลังงาน
 • Thumbnail

  NIDA World Class นวัตกรรม 'การศึกษาระดับโลก' 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-04-20)

  "รศ.ดร.ประดิษฐ์" กล่าวถึงแผนงานในขณะนี้ว่า กำลังขับเคลื่อนทุกคณะให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรสากลต่างๆ เช่น NASPPA และ TedQual คาดว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะนิด้าเปิดสอนจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากลใน 4-5 ปี และไม่เกิน 8 ปี ทุกคณะจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อก้าวสู่การเป็น NIDA World Class ที่มีนวัตกรรมการศึกษาระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบ
 • Thumbnail

  NIDA จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ชี้สื่อทุกแขนง และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศปรับกลยุทธ์ สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ สู้ศึกธุรกิจยุค 5G ก่อนถึงทางตัน 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2019-03-14)

  รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ นิด้า เปิดเผยข้อมูลในการประชุมว่า ปัจจุบันดิจิทัลเข้ามามีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยนำระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างรวดเร็ว และในด้านของสถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี พยายามหาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อาจารย์และบุคลากรต้องเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ
 • Thumbnail

  'NIDA'เสริมแกร่งผนึก 'Hull University' ยกระดับหลักสูตร 'Logistics' ขยายฐานต่างชาติ 

  Unknown author (Transport Journal, 2019-08-01)

  นิด้าเปิดแผนการศึกษา ป.โท-ป.เอก ชูความต่างหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นำเข้าสู่คณะสถิติประยุกต์ มุ่งพัฒนามุมมองเชิงลึก เพื่อการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร นักวิเคราะห์/นักวิชาการ ขณะเดียวกันจับมือ Hull University แห่งอังกฤษ เปิดหลักสูตร Double Degree ยกระดับผู้เรียนไทย-ต่างชาติ พร้อมขยายฐานตลาดในอาเซียน
 • Thumbnail

  Non-cognitive skills and labor market outcomes : evidences from Thailand 

  Ponlapat Rattana-ananta; Pungpond Rukumnuaykit (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  This study consists of both theoretical and empirical parts. In the theoretical part, the definitions of non-cognitive skills and similar proposed concepts are revealed as individual psychological characteristics that signal the skills or abilities to provide individual or improve group “effort,” and these characteristics can be observed through one’s personality, traits, behaviours, habits, and attitudes. A review of existing effort-inclusive economic models and psychological theories of motivation confirmed that effort involves both ...
 • Thumbnail

  Non-Tariff Measures in China: Cases of Thailand-China Fruit Trade and CCC Mark Requirements on Industrial Products 

  Julawadee Worasakyothin; Vilailuk Tiranutti (International Institute for Trade and Development, 2007-11)
 • Thumbnail

  Nonparametric comparison of regression functions in two samples 

  Pimtong Srihera; Pachitjanut Siripanich, advisor (National Institute of Development Administration, 2004)
 • Thumbnail

  Official Japanese assistance for development to Southeast Asian countries and Japanese investment in the region. 

  ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)

  Japan has increasingly become the major economic partner of the ASEAN countries. As for ASEAN , it is clear that Japan is the strongest foreign investor.Futhermore,it is obvious that,apart from Austraria, Japan is the only critical developed country within reasonable distance of the region. Japan considers herself very much a part of Asia.Her foreign policy mentions expricitly that, as an ASEAN nation. She has the greatest interest in her relationships with Southeast Asia countries.Inbact Japan looks to Southeast Asia as her sphere of influence ...
 • Thumbnail

  On approximating K-Most probable explanations of Bayesian networks using genetic algorithms 

  Nalerk Sriwachirawat; Surapong Auwatanamongkol, advisor (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail

  On modeling and estimation for faired survival data with covariates 

  Chutatip Tansathit; Anex Hiranraks, advisor (National Institute of Development Administration, 2004)
 • Thumbnail

  One Belt One Road เชื่อม CLMVT โอกาสจีนและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 

  สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (บางกอกทูเดย์, 2561-11-02)

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดงานสัมมนา One Belt One Road กับการเดินหน้าของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT) ในงานได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของ One Belt One Road ว่าปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วม 103 ประเทศ หัวใจหลักของยุทธศาสตร์นี้ คือการเติบโตร่วมกันของทุกประเทศเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมประสานกันของระบบการเงิน ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นจะต้องยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อให้สามารถค้าขายได้และเป็นการส ...