• Thumbnail

  Nationalism and development : an economic perspective of Malay nationalism in Malaysia. 

  A.H. Roslan (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์., 1995)

  บทความนี้มุ่งศึกษาแนวชาตินิยมจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ตามทรรศนะของ Breton ชาตินิยมอาจมองได้ว่าเป็นการลงทุนกับชนชาติหรือชาติพันธ์ในการนี้พรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่มีนโยบายชาตินิยมจะใช้การลงทุนเป็นเครื่องมือทำให้ทรัพย์สินความมั่งคั่งที่กลุ่มชนชาติหรือชาติพันธ์ครอบครองอยู่ขยายขอบเขตกว้างขึ้น นโยบายชาตินิยมนี้แม้จะทำให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มชนชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งเท่านั้น นโยบายชาตินิยมเช่นที่ว่านี้กลับทำให้รายได้ของชนภายในกลุ่มยิ่งไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น
 • Thumbnail

  Neoliberal morality in Singapore : how family policies make state and society 

  Teo, Youyenn (Routledge, 2011)

  Using the case study of Singapore, this book examines the production of a set of institutionalized relationships and ethical meanings that link citizens to each other and the state. It looks at how questions of culture and morality are resolved, and how state-society relations are established that render paradoxes and inequalities acceptable, and form the basis of a national political culture.
 • Thumbnail

  New perspectives on the history and historiography of Southeast Asia : continuing explorations 

  Aung-Thwin, Michael.; Hall, Kenneth R. (Routledge, 2011)

  Using a unique "old–new" treatment, this book presents new perspectives on several important topics in Southeast Asian history and historiography. Based on original, primary research, it reinterprets and revises several long-held conventional views in the field, covering the period from the "classical" age to the twentieth century. Chapters share the approach to Southeast Asian history and historiography: namely, giving "agency" to Southeast Asia in all research, analysis, writing, and interpretation.
 • Thumbnail

  News Normal : ความท้าทายสำหรับ CFO ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2558-09-21)

  "New Normal" คือ บริบทใหม่ของเศรษฐกิจและธุรกิจที่เต็มไปด้วยความผันผวน ทำให้ธุรกืจภายใต้เศรษฐกิจบริบทใหม่นี้ ไม่ได้เป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจและธุรกิจแบบเดิมในอดีตอีกต่อไป ดังนั้น CFO ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ตัดสินใจทางการเงินของบริษัทก็จะได้รับผลกระทบที่เกิดจากบริบทที่เปลี่ยนแปลงนี้
 • Thumbnail

  NIDA BUSINESS SCHOOL ชูมาตรฐานการสอนระดับโลก 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2016-07-25)

  ความตั้งใจของ NIDA BUSINESS SCHOOL ที่พยายามทำให้สถาบันมีความล้ำสมัยในด้านการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากรที่มาเข้ารับการศึกษาให้มีวิสัยทัศน์รอบด้าน นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต
 • Thumbnail

  NIDA BUSINESS SCHOOL ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติในหลวง 89 พรรษา 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท อินโฟร์เควสท์, 2016-09-29)

  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงการตอบแทนสังคม และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระชนมายุครบ 89 พรรษา NIDA BUSINESS SCHOOL จึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, บริษัทไทยโฮย่าเลนซ์ จำกัด และโรงพยาบาลรามคำแหง จัดกิจกรรม "โครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติในหลวง 89 พรรษา" เพื่อจัดทำมอบแว่นตาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 สถานี จำนวน 40 ราย เจ้าหน้าที่พนักงานเขต 5 เขต จำนวน 38 ราย และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 90 ราย
 • Thumbnail

  NIDA BUSINESS SCHOOL สถาบันการศึกษามาตรฐานระดับโลก 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สยามรัฐ, 2015-08-01)

  NIDA BUSINESS SCHOOL สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจระดับประเทศ ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันยุคสมัยรวมถึงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 • Thumbnail

  NIDA World Class นวัตกรรม 'การศึกษาระดับโลก' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-04-20)

  "รศ.ดร.ประดิษฐ์" กล่าวถึงแผนงานในขณะนี้ว่า กำลังขับเคลื่อนทุกคณะให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรสากลต่างๆ เช่น NASPPA และ TedQual คาดว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะนิด้าเปิดสอนจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากลใน 4-5 ปี และไม่เกิน 8 ปี ทุกคณะจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อก้าวสู่การเป็น NIDA World Class ที่มีนวัตกรรมการศึกษาระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบ
 • Thumbnail

  Non-cognitive skills and labor market outcomes : evidences from Thailand 

  Ponlapat Rattana-ananta (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  This study consists of both theoretical and empirical parts. In the theoretical part, the definitions of non-cognitive skills and similar proposed concepts are revealed as individual psychological characteristics that signal the skills or abilities to provide individual or improve group “effort,” and these characteristics can be observed through one’s personality, traits, behaviours, habits, and attitudes. A review of existing effort-inclusive economic models and psychological theories of motivation confirmed that effort involves both ...
 • Thumbnail

  Non-Tariff Measures in China: Cases of Thailand-China Fruit Trade and CCC Mark Requirements on Industrial Products 

  Julawadee Worasakyothin; Vilailuk Tiranutti (International Institute for Trade and Development, 2007-11)
 • Thumbnail

  Nonparametric comparison of regression functions in two samples 

  Pimtong Srihera (National Institute of Development Administration, 2004)
 • Thumbnail

  Official Japanese assistance for development to Southeast Asian countries and Japanese investment in the region. 

  ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)

  Japan has increasingly become the major economic partner of the ASEAN countries. As for ASEAN , it is clear that Japan is the strongest foreign investor.Futhermore,it is obvious that,apart from Austraria, Japan is the only critical developed country within reasonable distance of the region. Japan considers herself very much a part of Asia.Her foreign policy mentions expricitly that, as an ASEAN nation. She has the greatest interest in her relationships with Southeast Asia countries.Inbact Japan looks to Southeast Asia as her sphere of influence ...
 • Thumbnail

  On approximating K-Most probable explanations of Bayesian networks using genetic algorithms 

  Nalerk Sriwachirawat (National Institute of Development Administration, 2006)
 • Thumbnail

  On modeling and estimation for faired survival data with covariates 

  Chutatip Tansathit (National Institute of Development Administration, 2004)
 • Thumbnail

  Online Communication Network and Factors Influencing to Daily life Cycling in Bangkok 

  Saran Chanhan (NIDA, 9/18/17)

  This research aims to study communication in campaigning daily bicycle-using via online network, to examine lifestyle patterns, media exposure, attitude, and bicycle-using behaviors of online users, and to explore predictive factors of daily bicycle using.  Mix-methods research was conducted by content analysis, in depth interview and survey questionnaires. From in depth interview and content analysis, it is found that 1)   online network with direct campaign on daily bicycle-using will disseminate content and members’ participation via  positive ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Organizational commitment of the staff of the PTT Group 

  Chaiyanant Panyasiri (National Institute of Development Administration, 2008)
 • Thumbnail

  Outlier detection and parameter estimation in multivariate multiple regression (MMR) 

  Paweena Tangjuang (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  Outlier detection in Y-direction for multivariate multiple regression data is interesting since there are correlations between the dependent variables which is one cause of difficulty in detecting multivariate outliers, furthermore, the presence of the outliers may change the values of the estimators arbitrarily. Having an alternative method that can detect those outliers is necessary so that reliable results can be obtained. The multivariate outlier detection methods have been developed by many researchers. But in this study, Mahalanobis ...
 • Thumbnail

  Parental caregiving among the sandwich generation in Bangkok metropolitan area 

  Orathai Vejbhumi (National Institute of Development Administration, 2009)
 • Thumbnail