• Thumbnail

    ก.ดีอี-ก.วิทย์ ร่วมจัดงานใหญ่ CEBIT ASEAN Thailand 2018 

    ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เดลินิวส์, 2018-10-04)

    ก.ดีอี-ก.วิทย์ ร่วมจัดงานใหญ่ CEBIT ASEAN Thailand 2018
  • Thumbnail

    ก.ล.ต.-นิด้า เผยผลวิจัยการพัฒนาตลาดทุนเป็นจุดเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของศก.ไทย 

    ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ฐานการพิมพ์, 2014-10-24)

    ก.ล.ต.จัด"SEC Working Paper Forum ครั้งที่ 4"ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ"แนวคิดใหม่ในการพัฒนาตลาดการเงินและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย เพื่อชี้ให้เห็นว่าการมีธรรมาภิบาลที่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพในการจัดการกับความเสี่ยงในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีกว่า
  • Thumbnail

    ก.ล.ต.-นิด้า แนะเร่งลงทุนแต่เนิ่น รอเก็บเกี่ยวดอกผลวัยเกษียณ 

    ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ดอกเบี้ยธุรกิจ, 2015-06-08)

    ก.ล.ต.จับมือนิด้า ศึกษาความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ระบุมีความเชื่อมโยงกันในภาวะวิกฤต พร้อมแนะให้จัดสรรเงินลงทุนแต่วัยเยาว์ เพราะจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายเกษียณอายุอย่างมีความสุขมากและเร็วกว่า
  • Thumbnail

    ก.ล.ต.เดินหน้าเชื่อมตลาดทุนอาเซียน 

    ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (มติชน, 2017-02-16)

    ก.ล.ต.เดินหน้าเชื่อมตลาดทุนอาเซียน
  • Thumbnail

    กฎบัตรอาเซียนกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์ 

    นนท์ธนัย ตลับทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    สถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลาดับหลาย ภูมิภาคของโลกยังต้องเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบดังกล่าวอยู่ แม้กระทั่งภูมิภาคอาเซียน ของเรายังต้องเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์อยู่ เมื่อ ค.ศ.2000 องค์การ สหประชาชาติก็ได้มีการออกอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและได้มีพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญา การต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กเพื่อมาบังคับในการต่อต้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์โดย ประเทศต่างๆได้มีการลงนามและการให้สัตยาบันแก่อนุสัญญารวมถึงพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาเพื่อ บังเกิดผลประโยชน์ในการมุ่งเน้ ...
  • Thumbnail

    กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ศึกษากรณีความรับผิดของผู้จัดหาเลือดมนุษย์ 

    เอมอมรา กฤษณะโลม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรับผิดของผู้จัดหาเลือด ภายใต้กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยศึกษาความเป็นมา แนวคิดเกี่ยวกับการให้หรือถ่ายเลือด สถานภาพทางกฎหมายของเลือด และพัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการกาหนดขอบเขตความหมายของสินค้า เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ว่าผู้จัดหาเลือดจะต้องรับผิดภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด ตลอดจนเสนอ ...
  • type-icon

    กฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

    ณัฐวุฒิ ชัยสายัณห์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    รัฐออกกฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้แก่มนุษย์โดยนำเอาพฤติกรรมทาง เพศมาเป็นหลักการสำคัญ ซึ่งรัฐคำนึงถึงแต่เพียงเรื่องเพศสัมพันธ์ที่สืบพันธุ์ได้ และใช้แนวคิดดังกล่าว เป็นองค์ประกอบหลักในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้แก่ประชากร รัฐ ไม่ได้ยึดหลักการและแนวคิดในการรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของมนุษย์โดยคำนึงถึง พฤติกรรมที่เกิดจากความรัก ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ที่มีเพศสรีระที่ต่างกัน หรือมนุษย์ที่มีเพศ สรีระเดียวกัน การรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของมนุษย์จึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นกับทุกรูปแบบ ของความรัก ...
  • Thumbnail
  • Thumbnail

    กนง.คงดอกเบี้ย-หั่นเป้าจีดีพีปีนี้ เศรษฐกิจอ่อนแรงคาดโตแค่ 3.1%-ส่งออกอ่วมส่อติดลบ 2% 

    ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-03-24)

    กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ตามตลาดคาดการณ์ ปรับเป้าหมายจีดีพีปีนี้เหลือโต 3.1% เหตุเศรษฐกิจมีสัญญาณอ่อนแรง การใช้จ่ายชะลอ ส่งออกยังหดตัว ด้านนิด้ากระตุ้นรัฐเร่งลงทุนเบิกจ่ายงบ
  • Thumbnail

    กบฎ[ฏ]เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369 (การกู้อิสรภาพของลาว) 

    ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1994)

    เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์คิดกอบกู้อิสรภาพแยกจากไทย โดยร่วมมือกับเจ้าราชบุตร (โย่หรือโย้) (บุตรเจ้าอนุวงศ์) ซึ่งมีความดีความชอบคราวปราบกบฏอ้ายสาเกียดโง้ง พระบาทสมเด็จรพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าให้เจ้าราชบุตร (โย่) ได้ทำการกบฏครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2369 ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำทัพเข้าจู่โจมฝ่ายไทยและสามารถยึดเมืองนครราชสีมาไว้ได้เมื่อจุลศักราช 1188 (พ.ศ.2369) การกบฏครั้งมีหลักฐานทั้งฝ่ายไทยและลาวได้กล่าวถึงสาเหตุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอในประเด็นของสาเหตุและผล จากเหตุการณ์นั้นในบทความนี้จะมิได้กล่าวถึง
  • Thumbnail

    'กปปส.'บอกการบ้าน'คสช.'แนะบริหารอำนาจยังไงไม่ให้พัง 

    วรพล กิตติรัตวรางกูร (สารสู่อนาคต, 2014-10-28)

    ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 1 ใน 5 แกนนำกปปส.ได้แนะการบริหารประเทศของคสช.ว่า ภารกิจแรกของคสช.คือ ต้องกอบกู้ความเป็นเอกภาพความสามัคคีของคนในชาติกลับคืนมาให้ได้ ถ้าทำไม่สำเร็จประเทศก็จะมีปัญหาต่อไปในอนาคต
  • Thumbnail

    กรธ.ปรับแก้ร่างรธน. ดีกว่าเดินหน้าลุยไฟ 

    ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-02)

    เผยโฉมต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน โดยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย ต่างมีความเห็นตรงกันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำลังจะสร้างปัญหาใหม่ในระยะยาว เพราะจะได้รัฐบาลผสมที่ขาดเสถียรภาพ
  • Thumbnail

    กรมท่องเที่ยว-นิด้าจัดทำมาตรฐานชุมชน 

    ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สยามรัฐ, 2016-04-23)

    การร่างเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยกรมการท่องเที่ยว และคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องที่ยวโดยชุมชนให้กับชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือวัดระดับศักยภาพของชมชนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสร้างความน่าเชื่อถือของคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศ
  • Thumbnail

    กรอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

    พรพธู รูปจำลอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
  • Thumbnail

    กระจงในคติชนของมลายู-อินโดนีเซีย : การวิเคราะห์อีกแนวหนึ่งและลักษณะสำคัญของโฉมหน้าตัวเอกเจ้าเล่ห์แสนกลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

    สุกัญญา ภัทราชัย. (มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1986)

    การศึกษานิทานพื้นบ้านเรื่องกระจง-ตัวเอกเจ้าเล่ห์แสนกล ของอินโดนิเชีย ได้เคยมีผู้ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีและระเบียบวิธีที่หลากหลาย ในบทความเรื่องนี้ผู้เชียนได้ใช้แนวพินิจหลายแนว เริ่มด้วยการเก็บรวบรวมและแปลนิทานเรื่องกระจงโดยใช้ทฤษฎีประวัติ และแพร่กระจายของนิทานและจบด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างซึ่งให้สมมติฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบุคลิกภาพของชาวอินโดนิเชีย
  • Thumbnail

    กระจายอำนาจไม่ใช่'ลดอำนาจ'ชูโมเดล'สภาพลเมือง'ฐานปฏิรูป 

    ศักรินทร์ เข็มทอง (กรุงเทพธุรกิจ, 2015-02-14)

    การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง นอกจากจะช่วยให้'อำนาจส่วนกลาง'ไม่ใหญ่โตชวนให้นักกการเมืองกระทำทุจริต'แล้ว ยังเป็นทิศทางการสร้างความเจริญ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประชาชนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วโลก
  • Thumbnail

    กระชับมิตร 

    ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-05-03)

    ทวีโชค ศรีพิณเพราะ ประธานชมรมฟุตบอล NIDA MPA 29 FC นำคณะนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร MPA สถาบันนิด้า แข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับทีมเดลินิวส์ และทีมอารามบอย เอฟซี โดยมี อภิชัย รุ่งเรืองกุล รองบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และดร.จุฑาพล เมตตาสัตย์ เข้าของสนามฟุตบอลเพลย์บอล ร่วมด้วย
  • Thumbnail
  • Thumbnail
  • Thumbnail