• Thumbnail

  นวัตกรรมการสื่อสารความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "ยักษ์" 

  ดารายา บัวทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนีมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็นไทย ในภาพยนตร์ แอนิเมชั่นเรื่อง “ยักษ์” ทั้งในด้านเนื้อหาและการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ และศึกษานวัตกรรม การสื่อสารที่ใช้ในการนำเสนอความเป็นไทย งานวิจัยนีเป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพแหล่งข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ DVD ภาพยนตร์แอนิเมชั่น “ยักษ์” หนังสือ “ยักษ์ Yak The Giant King” (Concept Art) ที่เล่าถึงเบื้องหลังการผลิตอย่างสมบรูณ์และกลุ่มผู้รับสารที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญและทำงานอยู่ในวงการผลิตแอนิเมชั่นในประเทศไทย
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี 

  ปาณิสรา วัฒนพฤกษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องธรรมะทีวี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ผ่าน ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี และศึกษาเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีไปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย
 • Thumbnail

  นวัตกรรมทางวิธีคิดเพื่อการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิสาโล 

  วศิน ประดิษฐศิลป์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษานวัตกรรมการสื่อสาร (รูปแบบการสื่อสาร) ศาสนาของพระไพศาล วิสาโล และ 2) วิเคราะห์หาระบบความคิดเชิงจิตวิทยา (การคิดแบบ วิพากษ์และแบบสร้างสรรค์) แบบปุถุชน ที่มีผลต่อรูปแบบการสื่อสารศาสนาของพระไพศาล วิ สาโล ทาการศึกษาผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นเครื่องมือในการวิจัย
 • Thumbnail

  นวัตกรรมระดับดีมากดินน้ำมันจากข้าว ห้ามเลือดในกระดูกระหว่างผ่าตัด 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ผู้จัดการรายวัน360, 2018-02-16)

  นวัตกรรมระดับดีมากดินน้ำมันจากข้าว ห้ามเลือดในกระดูกระหว่างผ่าตัด
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  นวัตกรรมสร้างภูมิป้องกัน เด็กถูกล่อลวง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โพสต์ทูเดย์, 2018-02-20)

  นวัตกรรมสร้างภูมิป้องกัน เด็กถูกล่อลวง
 • Thumbnail

  นวัตกรรมสังคม : กรณีศึกษาโครงการของท้องถิ่นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

  อลงกรณ์ คูตระกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณี การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2556 

  คริษฐ์ ลิ้มตระกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่อง นวัตกรรมอินเตอร์เน็ตมีมในการสื่อสารทางการเมืองไทย: ศึกษากรณีการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและประเภทของอินเทอร์เน็ตมีมที่ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้านร่าง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ในปี พ.ศ. 2556 2) เพื่อศึกษาช่องทางการสื่อสารของอินเทอร์เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ.2556 และ 3) เพื่อศึกษาผลของนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีมในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองต่อการคัดค้าน ...
 • Thumbnail

  นักการเมืองเชื่อปลดล็อก สัญญาณสู่ความปรองดอง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-05-29)

  นักการเมืองและนักวิชาการ ได้แสดงความคิดเห็นภายหลังที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เตรียมยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ให้บุคคลที่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศสามารถออกนอกประเทศได้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทิศทางสู่ความปรองดอง
 • Thumbnail

  "นักธุรกิจ+ต่างชาติ"นำหน้า ปฏิรูปการศึกษา"สูตรใหม่"ไฉไลจริงหรือ?? 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2017-06-03)

  การปฏิรูปการศึกษาไทยกำลังก้าวเข้าสู่เสียทีภายใต้กำกับของ"รัฐบาล คสช." โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ มื่อรัฐบาลลูงตู่ใช้อำนาจในการตั้ง "25 อรหันต์" ขึ้นมาเป็นกรรมการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งดึงทุนใหญ่เข้ามาร่วมวง เปิดช่องให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้ามาผลิตคนป้อนอุตสาหกรรมยุคไทยแลนด์ 4.0 แบบบายพาสหลังจากมีคำสั่งนี้ออกมา มีทั้งเสียงของนักวิชาการ
 • Thumbnail

  นักปกครอง-นักการทูต : คุณสมบัติพิเศษของนายอำเภอชายแดนไทย-มาเลเซีย. 

  กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1991)

  เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการปกครองให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอทางชายแดนภาคใต้นั้น ต้องพิจารณาคุณสมบัตืพิเศษดีเด่นเฉพาะตัว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยละเอียดอ่อนหลายประการประกอบเป็นสำคัญ อาทิเช่น ด้านความมั่นคง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอื่นๆด้วย
 • Thumbnail

  นักวชาการจี้เปลี่ยนตัว กก.ประเมิน สสส. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-10-26)

  หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของ สสส. จำนวน 7 คน จากการตรวตสอบพบว่า กรรมการบางคนเคยเป็นกรรมการของ สสส. มาก่อน ซึ่งจะทำให้ผลการประเมินอาจจะเกิดความเอนเอียงได้ ซึ่งไม่เป็นผลดี
 • Thumbnail

  นักวิชาการ'ชงตั้ง'บรรษัทประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2016-02-10)

  นักวิชาการเสนอให้มีการจัดตั้งบรรษัทประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับประกันสุขภาพกลุ่มของภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้สิ่งที่ดีขึ้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนอีกด้วย
 • Thumbnail

  'นักวิชาการ'ชี้จุดเสี่ยงหากแก้รธน. 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-03-20)

  มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์และกระแสกดดันจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคสังคม วิชาการรวมถึงภาคการเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้พุ่งเป้าไปที่ 21 กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ว่าจะมีท่าทีอย่างไรหลังจากที่ได้รับข้อเสนอจาก คสช.ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการให้มี ส.ว.เปลี่ยนผ่าน 5 ปี จำนวน 250 คน มีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ควบคุมฝ่ายบริหารด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งทางภาควิชาการก็ได้แสดงความกังวลต่อประเด็นต่างๆ เหล่านี้
 • Thumbnail

  นักวิชาการ'นิด้า-จุฬา' จี้ปฏิรูป'สสส.' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-10-29)

  นักวิชาการสนับสนุนให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดยเฉพาะการทำงานที่มีขอบเขตตาม พ.ร.บ.และไม่ต้องกว้างแบบครอบจักรวาล
 • Thumbnail

  'นักวิชาการ-หมอ' จี้รัฐ ปฏิรูปใช้จ่ายงบ '30 บาท' 

  สิทธิชัย นครวิลัย; วิศิษฏ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-04-17)

  "หลักประกัน สปสช. กลายเป็นนโยบายเสพติดของประชาชนไปแล้ว เจ็บป่วยเล็กน้อยก็หาหมอ รัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่กล้าปรับเปลี่ยนแก้ไข" รัฐต้องชี้แจงต่อประชาชนถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อแก้ไขระเบียบการใช้จ่ายเงินที่ถูกที่ควร "ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยเฉพาะ 30 บาทรักษาทุกโรคเปรียบเสมือนเรือโนอาที่คนไทยทั้งประเทศรับบริการจากโรงพยาบาลอย่างทั่วถึง ถ้าปล่อยให้การบริหารเป็นอย่างในปัจจุบันโดยไม่เปลี่ยนแปลงเชื่อว่าระบบสุขภาพไทยจะล่มลงแน่นอน ดัชนีที่ทำให้เชื่อว่าจะเกิดขึ้นคือการขาดทุนของโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง"
 • Thumbnail

  นักวิชาการชี้ช่องอปท.เก็บภาษี เพิ่มรายได้-ลดการพึ่งพางบรัฐ 

  โต๊ะข่าวการเมือง (ฐานการพิมพ์, 2015-04-12)

  รัฐบาลควรปฏิรูประบบการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. โดยควรเน้นการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระจากภาครัฐส่วนกลางอย่างแท้จริง ตลอดจนติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจได้อย่างแท้จริง
 • Thumbnail

  นักวิชาการซัดรัฐแก้ค้ามนุษย์เหลว 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สยามรัฐ, 2015-02-09)

  'นิด้า'ซัดปัญหาความรุนแรงค้ามนุษย์ในไทยเกิดจากรัฐขาดนโยบายชัดเจน-ไร้ระบบจัดการ ที่ผ่านมาทำได้แค่เพียงสัญลักษณ์ประกาศเป็นวาระแห่งชาติปี 47 แล้วไม่สานต่อ ส่งผลให้ไทยรั้งอันดับต่ำสุดในสายตาชาวโลก
 • Thumbnail

  นักวิชาการนิด้าเสนอยุบ'อบจ.'นำร่องเลือกผู้ว่าฯ บางจังหวัดโยกอปท.พ้นสังกัดมหาดไทย 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (มติชน, 2014-10-31)

  การขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้อปท.ต้องรอให้มีสภานิติบัญญัติและสภาปฏิรูป โดยหลายฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและหาข้อยุติ ในอนาคตต้องจัดทำประมวลกฎหมายท้องถิ่น เปลี่ยนผู้กำกับดูแลจากกระทรวงมหาดไทย เป็นสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ โดยต้องกระจายอำนาจถึงตัวประชาชนอย่างแท้จริง
 • Thumbnail

  นักวิชาการวิพากษ์บทสรุปกรธ. 'นายกฯ คนนอก'ไม่ต่าง'คปป.' 

  ดารากร วงศ์ประไพ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-03-23)

  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ได้ข้อสรุปแม่น้ำ 4 สาย ที่เสนอให้กรธ.มีการบัญญัติในบทเฉพาะกาลในหลายเรื่องหลายประเด็น ซึ่งมีความเห็นจากฝั่งนักวิชาการที่ได้แสดงความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวไว้หลายข้อ