Now showing items 2057-2076 of 4175

 • Thumbnail

  คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs 

  กระทรวงพาณิชย์. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์, 2012-08)

  หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูล และสรุปวิเคราะห์ข้อผูกพันของข้อตกลงที่ประเทศไทยได้ทกับต่างประเทศ รวมทั้งการออกประกาศกระทรวง/กรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์กฎระเบียบ และแนวทางปฎิบัติในการใช้สิทธิพิเศษฯ ด้านการส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศ และแนวทางปฎิบัติในการใช้สิทธิพิเศษฯ ด้านการนำเข้าของกรมศุลกากร
 • type-icon

  คู่มือการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน 

  กัลยาณี เสนาสุ (สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2017-09)
 • Thumbnail

  คู่มือลงทุนด้านการเกษตรใน สปป. ลาว 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2011)

  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากโครงการศึกษาโอกาสและศักยภาพการลงทุนภาคเกษตรของผู้ประกอบไทยใน สปป.ลาว ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development: ITD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการไปลงทุนด้านการเกษตรใน สปป.ลาว โดยมีข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อเท็จจริงด้านเกษตร ขั้นตอนและวิธีการขอรั บการส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษที่ผู้ลงทุนจะได้รับโอกาสและข้อจำกัดในการลงทุน รวมทั้งกรณีศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน ด้านการผลิตสินค้าเกษตร 8 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ...
 • Thumbnail

  เครือข่ายกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในประเทศไทย 

  ฉกาจ ลอยทอง; จันทรานุช มหากาญจนะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ศรัณย์ จันทร์หาญ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารเกี่ยวกับการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันผ่านเครือข่ายออนไลน์ รวมถึงการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน และเพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์เชิงลึก และการเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า 1) เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ที่มีการรณร ...
 • Thumbnail

  เครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 

  สิทธิชัย คำเฟื่องฟู; วิชชุดา สร้างเอี่ยม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน โดยการวิเคราะห์โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ยั่งยืนในจังหวัดน่าน การศึกษานี้อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญในเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นพัฒนาการของเครือข่ ...
 • Thumbnail

  เครือข่ายผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนในฐานะกลไกเสริมสร้างพลังกระบวนการประชาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีเว็บไซต์จังหวัด 

  อำไพ พงศ์วัฒนธรรม, 2506-; ชาติชาย ณ เชียงใหม่, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 5 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาความเป็นมา วัตถุประสงค์รูปแบบการบริหารองค์กรของเว็บไซต์จังหวัดต่างๆ ของไทยในด้านการจัดองค์การบุคลากร การเงินและเทคโนโลยี (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและชุมชนของเว็บไซต์จังหวัดต่างๆ (3) เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำโดยเว็บไซต์จังหวัด (4) เพื่อศึกษาลักษณะของผู้ใช้บริการเว็บไซต์จังหวัด (5) เพื่อศึกษาผลการจัดทำเว็บไซต์จังหวัดต่อการเสริมสร้างพลังกระบวนการประชาสังคม โดยเน้นถึงผลที่ต่อการเสริมสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการเว็บไซต์จังหวัดต่อกิจกร ...
 • Thumbnail

  เครื่องซักผ้าพกพาแห่งอนาคต 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (เดลินิวส์, 2015-02-18)

  เทคโนโลยีแก็ตเจ็ดตัวใหม่ที่สามารถช่วยให้คุณสามารถซักผ้าได้สะดวก ซักได้โดยไม่ต้องขยี้ผ้า ซักผ้าในอ่างล้างหน้าตามโรงแรมได้เลย โดยไม่ต้องใช้เครื่องซักผ้าใหญ่โต แก็ตเจ็ตเครื่องซักผ้าพกพาตัวที่กำลังพูดถึงนี้มีชื่อว่า โดลฟี่ (Dolfi)
 • Thumbnail

  เครื่องมือในการเรีียนการสอนออนไลน์ในช่วงไวรัสแพร่ระบาด(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-04-15)

  ด้วยสภาวะการณ์บังคับของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ ส่งผลให้บริษัทและหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจำนวนมากทั่วโลกพร้อมใจกันปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยเปลี่ยนจากการประชุมแบบเจอตัวมาเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์(Video Conference)ในทำนองเดียวกัน โรงเรียนและมหาวิทยาลัยก็ถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับตัวมาสอนออนไลน์แทน
 • Thumbnail

  เครื่องมือในการเรีียนการสอนออนไลน์ในช่วงไวรัสแพร่ระบาด(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-04-29)

  เมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเกิดขึ้น Zoom เป็นโปรแกรมสำหรับการประชุมหรือการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทุกคนในช่วงเวลานี้คุ้นเคยเป็นอย่างมาก ซึ่งจุดเด่นของ Zoom ที่ผู้เขียนชอบคือ Zoom เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่สลับซับซ้อน และที่สำคัญ Zoom ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์การประชุมออนไลน์โดยเฉพาะ
 • Thumbnail

  เครื่องมือในการเรีียนการสอนออนไลน์ในช่วงไวรัสแพร่ระบาด(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-05-06)

  เมื่อ Zoom กลายเป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ยอดฮิตของคนจำนวนมากทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชน สิ่งที่ตามมาคือการที่ Zoom กำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักจากคนทั่วโลกในเรื่องของความปลอดภัย ล่าสุดคือรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ เริ่มทยอยออกมาประการแบนการใช้ Zoom แล้ว เช่น รัฐบาลไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา
 • Thumbnail

  เครื่องมือสำหรับช่วยในการเรียนการสอนภาษาจาวาที่สามารถแสดงข้อผิดพลาดเชิงไวยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ 

  กฤติกรณ์ ศรีโสภา; สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  เคล็ดลับความสำเร็จว่าที่วิศวกรคนเก่ง 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2018-02-19)

  เคล็ดลับความสำเร็จว่าที่วิศวกรคนเก่ง
 • Thumbnail

  เคล็ดลับนักพูดระดับโลก : เทเลพรอมพ์เตอร์ 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-10-28)

  เทคโนโลยีที่ช่วยให้บรรดาผู้นำระดับโลกสามารถกล่าวสุนทรพจน์ได้อย่างคล่องแคล่ว เทคโนโลยีนั้นก็คือ เครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์
 • Thumbnail

  เคาะช้อปช่วยชาติ 23 วัน สะพัด 2 หมื่นล. เริ่ม'11 พ.ย.-3 ธ.ค.'ได้ลดภาษี เปิดคนชราบริจาคเบี้ยยังชีพ ล้มประมูลเมล์เอ็นจีวีไร้คนยื่น 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-11-08)

  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติมาตรการช้อปช่วยชาติระหว่างวันที่ 11 พ.ย. ถึง 3 ธ.ค. รวม 23 วัน โดยประชาชนนำค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการในประเทศนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาตามที่ใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน
 • Thumbnail

  โค้งสุดท้ายเศรษฐกิจคึก ดันจีดีพีโต 4.5% 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-10-26)

  ความคึกคักในช่วงใกล้งถึงการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือน ก.พ. 2562 ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ช่วยสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง NIDA จึงคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จีดีพีมีแนวโน้มขยายตัวได้ 4.5%
 • Thumbnail

  โค้งสุดท้ายเศรษฐกิจไทย ลุ้นไครมาส 4 ส่งสัญญาณพุ่งหรือฟุบ!! 

  Unknown author (บริษัท สยามธุรกิจมีเดีย, 2016-10-08)

  เศรษฐกิจไทยในปี 2559 กำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสรุปสุดท้ายของปีหลังจากที่ตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา หลายฝ่ายจะประเมินว่าเศรษฐกิจไทย "ฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ" แม้ในบริบทแห่งข้อเท็จจริงดูจะสวนทางทั้งกับอารมณ์ความรู้สึกและสภาพการณ์ที่สัมผัสได้ก็ตาม ทั้งนี้ก็มีความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานรัฐหรือนักวิชาการต่างก็เห็นพ้องกันว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวขึ้น
 • Thumbnail

  โค้งสุดท้ายเศรษฐกิจไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-12-08)

  จากการวิเคราะห์โดย NIDA Macro Model คาดว่าในปี 2557 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ1 ส่วนในปี 2558 NIDA Macro Forecast คาดว่า GDP ไทยจะขยายตัวร้อยละ 4.3 การฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลจะเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2558
 • Thumbnail

  โครงการการจัดการประชุมการบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งอาเซียน(AHRMF)ครั้งที่ 2 20-22 เมษายน 2537 

  Unknown author (สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 1993)

  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งสหพันธ์องค์การบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งอาเซียนเมื่อปี 2534 โดยร่วมกับสถาบันการจัดการงานบุคคุลแห่งประเทศสิงคโปร์ สถาบันการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศมาเลเซีย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศฟิลิปปินส์และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศอินโดนิเชีย และได้มีการประชุมใหญ่เพื่อสถาปนาสหพันธ์องค์การบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2534
 • Thumbnail

  โครงการจัดตั้งภาคพัฒนาการโยธาของสันนิบาตเทศบาลฯ / โดย สวัสดิ์ แผลงประพันธ์ 

  สวัสดิ์ แผลงประพันธ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  โครงการจัดตั้งภาคพัฒนาการโยธา เป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งโครงการหนึ่งของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานด้านโยธาของเทศบาลต่าง ๆ เกิดผลดียิ่งขึ้น เป็นโครงการที่จะช่วยให้แต่ละเทศบาลได้รู้จักร่วมมือกันปฏิบัติและช่วยเหลือซึ่งกันและกันปฏิบัติงาน ช่วยให้เทศบาลต่าง ๆ ที่เป็นเทศบาลเล็กและมีรายได้น้อย ได้มีโอกาสใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานโยธาของตน