Now showing items 2097-2116 of 3814

 • Thumbnail

  ทปอ.ให้ 27 มหา'ลัยรับตรง ใช้ข้อสอบกลางคัดเด็กประเดิมปีการศึกษา'59 แก้ปัญหาวิ่งรอกสอบ 

  Unknown author (แนวหน้า, 2014-10-27)

  ที่ประชุมทปอ.มีมติเห็นชอบให้ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกทปอ.ทั้ง 27 แห่ง ดำเนินการรับตรงกลางร่วมกันโดยใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนามาจากข้อสอบสามัญ 7 วิชา และเพิ่มอีก 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมเป็น 9 วิชา เชื่อว่าระบบนี้จะทำให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ขึ้น และนักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบในทุกมหาวิทยาลัยอีกต่อไป
 • Thumbnail

  ทรงเจ้าเข้าหวย 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-07-09)

  คนไทยกับเรื่องของผีสางนางไม้และการทรงเจ้าเข้าผีเป็นสิ่งที่คู่กันจริงๆ จนแยกออกจากกันไม่ได้ ทุกเพศทุกอาชีพทุกชนชั้น ไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้อง คนไทยก็พร้อมที่จะโยงไปในเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งสิ้น แม้แต่การเสนอข่าวของสื่อหลักต่างๆ ก็จะใส่เนื้อหาความเชื่อเหล่านี้เข้าไปด้วย ได้มีงานวิจัยประเมินธุรกิจหวยใต้ดินในประเทศไทยว่า ในปี 2544 มีมูลค่าเงินหมุนเวียนถึงกว่า 5 แสนล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 3 ของจีดีพีเลยทีเดียว
 • Thumbnail

  ทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีศึกษา SMEs ไทย 

  Unknown author (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2010)

  การศึกษาฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการอธิบายประเด็นต่างๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการค้าและการพัฒนาของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีทรัพย์สินทางปัญญาในมิติทางด้านการค้า การลงทุน และรวมไปถึงการกำหนดโครงสร้างตลาดที่เหมาะสมของตลาดทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นนวัตกรรม และกำหนดนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวสินค้า นอกจากนั้น การกำหนดนโยบายการแข่งขันที่คิดถึงผลประโยชน์โดยส่ ...
 • Thumbnail

  ทรัมป์ ปิดฉาก ทีพีพี วาระอาร์เซ็ป ขยับ อาเซียนได้ไทยได้ 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2016-11-26)

  ทรัมป์ ปิดฉาก ทีพีพี วาระอาร์เซ็ป ขยับอาเซียนได้ ไทยได้
 • Thumbnail

  'ทรัมป์'ผงาด โอกาสทองเอเชีย 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-11-15)

  ผลการเลือกตั้งของสหรัฐที่นายทรัมป์คว้าชัยสะท้อนว่าคนอเมริกันเกินกว่า 50% ต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่นโยบายเศรษฐกิจของนายทรัมป์ไม่มีรายละเอียดหรือความชัดเจนว่าเป็นอย่างไร เมื่อประเมินความเป็นไปได้ด้านนโยบายเศรษฐกิจของนายทรัมป์แล้ว หากนำมาใช้จริงก็ไม่น่าจะสร้างความทัดเทียมในสังคมให้เกิดขึ้น ทั้งยังไม่น่าจะทำให้สหรัฐเกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจที่ดี
 • Thumbnail

  ทฤษฎีความเสี่ยงหลายปัจจัย และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-11)

  ในการลงทุนทางการเงินใดๆ สิ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณาคือผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนควบคู่กัน โดยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์ได้หลายวิธี เช่น การวัดความแปรปรวนของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในอดีต หรือการวัดจากความแปรปรวนร่วมของผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบกับผลตอบแทนตลาดหรือที่เรียกว่าค่าเบต้า ซึ่งเป็นการวัดเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นระบบ โดยความเสี่ยงทั้งสองประเภทนี้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนการเงินอย่างแพร่หลายในช่วงที่ผ่านมา
 • type-icon

  ทฤษฎีตลาดทุนและกระบวนการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (เอ็มแอนด์เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2018-01)
 • Thumbnail

  ทฤษฎีพื้นฐานและสถานภาพการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของประเทศไทย (2541-2555) 

  ปาริชาติ หอมเกษร; รุจิระ โรจนประภายนต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฎีพื้นฐานจากแนวทางการศึกษาและอธิบายสถานภาพการศึกษาการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ได้นำบทความเรื่อง “การสร้างแบบจำลองการสื่อสารระหว่างบุคคลจากการวิเคราะห์ด้วยมุมมองทางทฤษฎีพื้นฐาน” (Stamp, 1999) มาเป็นต้นแบบในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสาร CSR ที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2541-2555 จำนวน 94 ฉบับ งานวิจัยฉบับนีมี้คำถามนำวิจัย 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 มีการศึกษาการสื่อสารคว ...
 • type-icon

  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 

  ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (โรงพิมพ์ไตรรัตน์ นนทบุรี, 2018-08)
 • Thumbnail

  ทฤษฎีสัญญา(Contract Theory) 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-11-14)

  ทฤษฎีสัญญาเป็นสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในบริบทของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย แต่กลับไม่ไได้มีการศึกษากันมากนักในประเทศเรา สาขานี้อธิบายถึงการทำสัญญาของตัวแทนทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อตัวแทนเหล่านั้นต่างมีข้อมูลที่ไม่สมมาตรระหว่างกัน หรือพูดง่ายๆ คือ รู้เราไม่รู้เขา โดยจุดเริ่มต้นทฤษฎีจะอธิบายว่า เหตุใดสัญญาจึงมีหลายแบบ และช่วยให้เราออกแบบสัญญาที่ดีเพื่อสร้างองค์กรที่ดีได้อย่างไร
 • Thumbnail

  'ทวีศักดิ์'เตือนร่างรธน.เปิดช่องเอกชนต้าน 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2015-05-27)

  นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ติงร่างรํฐธรรมนูญเน้น'ประชาสังคม' เพิ่มอำนาจให้ประชาชนมากไป อาจเสี่ยงต่อการสร้างความขัดแย้งกับเอกชน เนื่องจากกลุ่มทุนยังมีอิทธิพลต่อทุกภาคส่วนในสังคม ยังต้องมีการมาพูดคุยกัน และอาจถึงทางตันอีกครั้งหนึีง
 • Thumbnail

  ทะลุคนทะลวงข่าว : สีสันการเลือกตั้งหลังปฏิวัติ 

  Unknown author (ข่าวสด, 2019-02-24)

  โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ผู้สมัครหน้าใหม่รุ่นใหม่ไฟแรง กับความคิด และทัศนคติที่เปลี่ยนไป
 • Thumbnail

  ทักษะทางการเงินกับการพัฒนาตลาดการเงิน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-08)

  การที่จะพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เราควรสร้างรากฐานในเรื่องทักษะทางการเงินให้กับคนในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก เพราะหากคนในประเทศมีความรู้และมีทักษะทางการเงินที่ดีแล้ว ก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย
 • Thumbnail

  ทันเศรษฐกิจ : สังคมออนไลน์...และความอิจฉาริษยา นัยอันตรายต่อการพัฒนาทรัพยากร 

  ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ (โพสต์ทูเดย์, 2017-10-30)

  สังคมไทยที่มีแต่การแข่งขัน กดดันลูก สังคมในอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าเด็กที่กำลังเติบโดเป็นผู้ใหญ่ที่ต่อให้ฉลาด แต่ต้องวนเวียนอยู่กับกรอบความคิดที่ต้องแข่งขันตลอดชีวิต
 • Thumbnail

  ทัวริสต์แห่ชมมหกรรมเครื่องเงินน่าน 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2017-02-17)

  ทัวริสต์แห่ชมมหกรรมเครื่องเงินน่าน
 • Thumbnail

  ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ 

  ศุภกร จูฑะพล; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้ง นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการ ดำเนินชีวิต และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติ ต่อการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่มีต่อความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ และ 3) เพื่อศึกษาตัวแปรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ความคล่องดิจิทัล งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัย เชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างดิจิทัลเนทีฟ ผู้มีอายุ 15-24 ปี และมีประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน 402 คน ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของช่างฝีมือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

  สุภา ศรีรักษ์; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ศึกษาเพื่อทราบทัศนคติของช่างฝีมือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าช่างฝีมือเหล่านั้นจะมีลักษณะสภาพความเป็นจริงอย่างไรบ้าง เริ่มต้นวิทยานิพนธ์เป็นการเสนอแนวความคิดและความเป็นมาของการฝึกช่างฝีมือของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ทัศนคติของช่างฝีมือต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเสนอการเปรียบเทียบการใช้ความรู้ทางวิชาชีพปฏิบัติงานแยกตามกลุ่ม บุคคล และหน่วยต้นสังกัด ตลอดจนเปรียบเทียบโดยแยกพิจารณาตามสาขาวิชาชีพ และรุ่นที่สำเร็จการศึกษา.
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีสถาบันราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร 

  รัตนภูมิ ศรีวิชัยมูล; กรวีร์ ศรีกิจการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อการดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทย 

  ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์; สมพงศ์ เกษมสิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เพื่อศึกษาให้ทราบถึงทัศนคติหรือความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยทั่ว ๆ ไป ว่านักศึกษาโดยส่วนรวมจะมีทัศนคติ หรือความคิดเห็นอย่างไรต่อการดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทย และได้ตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทยจะยังไม่เป็นประชาธิปไตย ตราบใดที่การดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทยยังขาดคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการทางการเมือง การมีพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามหลักการของประชาธิปไตย และการมีความสมดุลย์แห่งการใช้อำนาจของสถาบันท ...