Now showing items 2136-2155 of 3087

 • Thumbnail

  ค่านิยมพื้นฐานด้านการพึ่งตนเองของนักศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

  เสาวภาคยิ์ ขำรักษา; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมพื้นฐานด้านการพึ่งตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยตั้งเป็นสมมติฐานว่านักศึกษาที่มีค่านิยมพื้นฐานด้านการพึ่งตนเองสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมพื้นฐานด้านการพึ่งตนเองของนักศึกษากับตัวแปรเพศหลักสูตรการศึกษา การจูงใจของอาจารย์และรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานด้านการพึ่งตนเองให้กับนักศึกษา เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประกอบการกำหนดนโนบายและวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมในก ...
 • Thumbnail

  ค่านิยมในการทำงานของคนไทยในทัศนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

  วัชรพล ศุภจักรวัฒนา; พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  ค่านิยมในระบบอาวุโสของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทย 

  อุทัย บุญประเสริฐ; สมพร แสงชัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์มีความมุ่งหมายที่จะค้นคว้าในเรื่องค่านิยมในระบบอาวุโสในสังคมไทย โดยทำการศึกษาจากนักบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้เขียนอธิบายถึงเรื่องค่านิยมในระบบอาวุโส ผลกระทบของค่านิยมในระบบอาวุโส ระบบอาวุโสและระบบคุณธรรม และแนวความคิดสำหรับการวิจัยและการวัดค่านิยมในระบบอาวุโส และอธิบายถึงกระบวนการวิจัยโดยละเอียด ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงองค์ประกอบในระบบอาวุโสตามความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทำการแยกแยะลักษณะองค์ประกอบในระบบอาวุโส ตามแนวความคิดสำหรับการวิจ ...
 • type-icon

  ค้นหา ยกระดับ โฆษณาไทย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  เมื่อวงการโทรทัศน์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาพยนตร์โฆษณามีผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น สถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รวบรวมภาพยนตร์โฆษณา 10 เรื่องเด่นในแต่ละปี เพื่อเขียนเป็นบทความลงในวารสาร ต่อมาได้พัฒนาจนกลายเป็นการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมประจำปี2519 และใน พ.ศ.2524 ได้ขยายเป็นการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย หรือ TACT Award
 • type-icon

  ค้นหา สืบเสาะ รวบรวม ศูนย์ข่าวจีระ บุญมาก 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 ประชาชนชุมนุมขับไล่เผด็จการบนถนนราชดำเนิน เหตุการณ์ทวีความรุนแรงและจบลงด้วยการสลายการชุมนุมในคืนวันที่ 17 พฤษภาคม หลังจากนั้นมีผู้ร่วมชุมนุมบาดเจ็บ ถูกจับกุมและสูญหาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์ข่าว จีระ บุญมาก”เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการสืบหาคนหาย โดยให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นอาสาสมัครตลอด24ชั่วโมง
 • Thumbnail

  งานประชาสัมพันธ์ของรัฐ : บทศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงของกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น 

  ถวัลย์ กิตติศรีสุวรรณ; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เลือกศึกษาเฉพาะการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงกองประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดขอนแก่นแต่เพียงแห่งเดียว เพราะจะสามารถทำให้ทราบบทบาทและความสำคัญในการปฏิบัติงานของสถานีอื่น ๆ ว่า จะดีกว่าสถานีวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำอย่างไร และจะสามารถทราบถึงการปฏิบัติงานได้ว่าได้ผลเป็นประการใด แหล่งการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 จังหวัดขอนแก่น จากผลการศึกษาปรากฏว่าโดยทั่วไปการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งในด้านการจัดรายการ และในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนรับฟังข่าวสารมากขึ้นนั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และหน่วยงานต่าง ๆ ...
 • Thumbnail

  งานแปลงรูป (Transformative Works)  

  ชมพูนุช ศิริสวัสดิ์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานแปลงรูป (Transformative Works) เป็นหลักการที่ถูกนำมาใช้ในการตัดสินคดีลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา แยกต่างหากจากงานดัดแปลง (Derivative Works) ซึ่งก่อให้เกิดการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างพื้นที่ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ในการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงต่อยอดเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ได้ โดยต่อยอดมาจากงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่เดิม (Copyrighted Works)  โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้หลัก Transformative Works ดังกล่าวในการตัดสินคดีทำให้เห็นถึงมุมมองของกฎหมายลิขสิทธิ์ในแง่มุมของการคุ้มครองงานดัด ...
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ปี 2556 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ปี 2556
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ปี 2557 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ปี 2557
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ปี 2557 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ปี 2557
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 ปี 2558 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 ปี 2558
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 ปี 2558 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 ปี 2558
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 ปี 2559 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 ปี 2559
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 16 ปี 2559 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 16 ปี 2559
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 ปี 2560 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 ปี 2560
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 ปี 2560 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 ปี 2560
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 19 ปี 2561 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 19 ปี 2561
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 ปี 2561 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 ปี 2561
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ปี 2562 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ปี 2562
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 22 ปี 2562 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 22 ปี 2562