Now showing items 2138-2157 of 3464

 • Thumbnail

  การเรียนรู้ระดับบุคคลและระดับทีมขององค์กร กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

  กิตติยา อินทกาญจน์; วิชัย อุตสาหจิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางปฏิบัติขององค์กรตามปัจจัยที่สนับสนุนให้ เกิดการเรียนรู้ขององค์กร 2) ศึกษากิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กร และ 3) ศึกษา รูปแบบการเรียนรู้ระดับบุคคล และระดับทีมขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติโดยเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยการ 1) สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในลักษณะการสัมภาษณ์แบบกึ่ง โครงสร้าง 2) สนทนากลุ่มตัวแทนสมาชิกของแต่ละแผนกขององค์กร และ 3) ทอดแบบสอบถาม พนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้างาน/ ผู้บริหารระดับต้น ผลการศึกษาพบว่า 1) แนวทางการปฏิบัติขององค์กรตามปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการ ...
 • Thumbnail

  การเรียนรู้โครงสร้างเบย์เซียนเน็ตเวิร์คด้วย Genetic algorithm โดยใช้โครโมโซมรูปแบบ Directed Acyclic Graph 

  สมพล สุนัยรัตนาภรณ์; พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail

  การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

  ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ความมุ่งหมายในการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหูเป็นตาของรัฐบาล หรือเป็นมือของฝ่ายบริหารในการปกครองตำบลและหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดแนวความคิด และความพยายามที่จะปูพื้นฐานประชาธิปไตยขั้นมูลฐานในระดับหมู่บ้านอีกด้วย ส่วนความมุ่งหมายในการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนปัจจุบัน ก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยแก่ประชาชนโดยการปฏิบัติ จากการศึกษาปรากฎว่าการเลือกตั้งสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและในปัจจุบันไม่บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ...
 • Thumbnail

  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 : ศึกษาเฉพาะกรณีการเตรียมการและการดำเนินการเลือกตั้งของกระทรวงมหาดไทย 

  บุเรศ ศุภกาญจน์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ผู้เขียนได้ตั้งสมมติฐานว่า การเตรียมการและดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 นั้น ยังไม่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะดวกแก่ผู้เลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมควรที่จะได้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผู้เขียนจึงได้ศึกษาการบริหารงานในด้านการเตรียมการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับส่วนกลางแยกศึกษากิจการที่สำคัญ ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของราชการบริหารส่วนกลาง อันได้แก่ การเตรียมการเกี่ยวกับกฎหมาย การเตรียมด้านงบประมาณ การวางแนวทางปฏิบัติในการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัตร ...
 • Thumbnail

  การเลือกปฏิบัติและความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิง : กรณีลูกจ้างเอกชนในวิชาชีพชั้นสูง 

  นวลพรรณ ไม้ทองดี; วุฒิเทพ อินทปัญญา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วัดสัดส่วนของการเลือกปฏิบัติทางค่าจ้างของลูกจ้าง เอกชนที่ทำงานในวิชาชีพชั้นสูงในประเทศไทย 2) แก้ปัญหาข้อมูลมีอคติในการวิเคราะห์ความ แตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิง และ 3) เสนอแนะแนวทางในการลดสัดส่วนการเลือก ปฏิบัติ สำหรับวิธีการวิจัยนั้น จะใช้วิธีการของ Heckman (1979) เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลมีอคติ (Selectivity Bias) ในการประมาณการสมการค่าจ้างและวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าจ้างระหว่าง ชายและหญิง อีกทั้งยังได้ประยุกต์ใช้วิธีการแยกความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิงตาม แนวคิดของ Neuman and Oaxaca (2005) ...
 • Thumbnail

  การเลือกส่วนประกอบบนใบหน้าการ์ตูนแบบอัตโนมัติโดยใช้มุมมองมนุษย์ 

  จตุรงค์ มไหสวริยะ; ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอวิธีการเลือกรูปร่างของส่วนประกอบต่าง ๆ บนใบหน้าการ์ตูนที่ ใกล้เคียงกับใบหน้าคนในรูปถ่ายเพียงรูปเดียวโดยไม่ต้องพึ่งการตัดสินใจของมนุษย์ วิธีการจะ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการสกัดคุณสมบัติของรูปร่างของส่วนประกอบต่าง ๆ บนใบหน้าคนในรูปถ่าย และขั้นตอนการจำแนกชนิดหรือแบบของแต่ละส่วนประกอบเพื่อน นำไปใช้ คัดเลือกรูปร่างของส่วนประกอบนั้น ๆ บนใบหน้าการ์ตูน ตัวแบบที่ใช้จำแนกถูกสร้างขึ้นจากข้อมูล เรียนรู้ที่ได้จากการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญในการเลือกรูปร่างของส่วนประกอบต่าง ๆ บนใบหน้า การ์ตูนจากรูปถ่ายของบุคคล ผลการทดลองประ ...
 • Thumbnail

  การเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท 

  อมรภัค ทับทิมทวีโชค; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในด้านต่าง ๆ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 จาก 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอมโนรมย์ อำเภอวัดสิงห์ อำเภอสรรพยา อำเภอหันคา อำเภอสรรคบุรี อำเภอหนองมะโมงและอำเภอเนินขาม จำนวน 27,593 คน ตัวอย่างที่ใช้ใน ...
 • Thumbnail

  การเลือกใช้และออกแบบสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค : กรณีศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์ 

  ยุทธพล คุณวงศ์วิวัฒน์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจยัคร้ังนี้ศึกษาเกี่ยวกบัการเลือกใช้และการออกแบบสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ รับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค กรณีศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการ เลือกใช้และการออกแบบสื่อโฆษณาของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของสื่อ โฆษณาของบ้านทาวน์เฮาส์ที่มีผลต่อการรับรู้และทศันคติของผูบ้ริโภคโดยงานวิจัยได้ใช้วิธีการ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview) กบักลุ่มตัวอย่างที่เป็นฝ่ายการตลาดของ โครงการบ้านทาวน์เฮาส์ จำนวน 5 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างผ ...
 • Thumbnail

  การเลื่อนชั้นตำแหน่งนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ 

  ปรีชา ศรีวาลัย; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการคัดเลือกนายทหารชั้นประทวนเพื่อเลือกเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อทราบว่าระบบการเลื่อนนายทหารประทวนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในกองทัพอากาศขณะนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด และการที่นายทหารชั้นประทวนลาออกจากราชการเป็นจำนวนมากนั้นทำให้กองทัพอากาศขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างใด
 • Thumbnail

  การเล่าเรื่องของภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดนิยมในบริบทสากล 

  ปิยะฉัตร วัฒนพานิช; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชันยอดนิยม ในบริบทสากลเรื่อง “Frozen” “ผจญภัยแดนคํสาปราชินีหิมะ และโครงสร้างการเล่าเรื่องใน ภาพยนตร์แอนิเมชันตัอย่าง จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ Frozen, Toy Story 3, Despicable Me 2, Shrek 2 และ Finding Nemo โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์ ประกอบการสัมภาษณ์นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ที่มาของเรื่อง ดัดแปลงเนื้อเรื่องโดยใช้แนวคิดแบบ Innovation จาก นิทานพื้นบ้านเรื่อง Snow Queen เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง ...
 • Thumbnail

  การเล่าเรื่องข้ามสื่อในการ์ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ 

  กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิชย์; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องการเล่าเรื่องข้ามสื่อในการ์ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ โดยศึกษา การเล่าเรื่องของสื่อหนังสือการ์ตูน และสื่อภาพยนตร์ และเปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อวิเคราะห์ ถึงวิธีการเล่าเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของสื่อที่จะนำเสนอ จากการ์ตูนจำนวน 3 เรื่องคือ “The 13 Quiz Show” อย่อ่านชะตาจะขาด” และ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ภาพยนตร์จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ “13 เกมสยอง” ภาพยนตร์สั้น “11 Earthcore” ภาพยนตร์สั้น “12 Begin” สี่แพร่ง ตอน “ยันต์สั่งตาย” และ หลุดสี่หลุด ตอน “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” และ การ์ตูนออนไลน์ คือ “14 ...
 • Thumbnail

  การเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

  พินทุสร โพธิ์อุไร; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1) ประเมินความสำเร็จโครงการชุมชนน่าอยู่ด้านผลลัพธ์ชุมชนเข้มแข็ง และผลลัพธ์ด้านสุขภาพตามเป้าหมาย 10 ปี สสส. ในพื้นที่ภาคเหนือของสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) 2) ศึกษาการเสริมพลังชุมชนที่ส่งผลต่อการเกิดผลลัพธ์ชุมชนเข้มแข็ง และผลลัพธ์ด้านสุขภาพตามเป้าหมาย 10 ปี สสส. ในพื้นที่ดังกล่าว และ 3) นำเสนอตัวแบบที่เหมาะสมของการเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การศึกษาใช้การวิจัยแบบผสม การวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนน่าอยู่ โดยใช้แบบสอบถาม 1 ชุดต่อ 1 ชุมชน ...
 • Thumbnail

  การเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 

  จารุวรรณ พิลา; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบเรื่องการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลการตระหนักรู้ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลภาพลักษณ์ต่อจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านการ ...
 • Thumbnail

  การเสริมสร้างรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศก 

  ภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการของการรู้เท่าทันสื่อ กระบวนการ เสริมสร้างการรู้เท่าทนั สื่อ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศก
 • Thumbnail

  การเสริมสร้างลักษณะผู้ประกอบการในชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองนาคา ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

  พระชานิ โกสลฺโล (ศิรินอก); สุพรรณี ไชยอำพร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาความหมาย คุณลักษณะของผู้ประกอบการในชุมชน 2) ศึกษาวิธีและแหล่งเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้ประกอบการในชุมชน 3) ศึกษาปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขการเสริมสร้างลักษณะผู้ประกอบการในชุมชน ส่วนการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interviews) เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการในชุมชน จำนวน 15 คน ในการศึกษาวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลการศึกษาพบว่า
 • Thumbnail

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย : ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

  สุภาพร ชัยฤกษ์; จุรี วิจิตรวาทการ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและ ธรรมาภิบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาค่านิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยของประชาชน และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างวัฒนธรรม ประชาธปไตยให้แก่ประชาชนและเยาวชนและ 3) เสนอแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรม ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนและเยาวชนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอยาง เยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการในจังหวัดกระบี่ และข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมลสำคัญ ซึ่งเป็นประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เนื้อหาและ ...
 • Thumbnail

  การแบ่งชั้นสีโดยใช้ระยะทางระหว่างสีที่ติดกันตามแกนสีที่มีความแปรปรวนสูงสุด 

  เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล; สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  อุณากุล อภิวนัสบดี; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินการรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของนักท่องเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่มีการรับรู้และคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน และลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) เพื่อจำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความแตกต่างของลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ...
 • Thumbnail

  การแบ่งส่วนภาพโดยใช้โครงข่าย Bayesian ร่วมกับ Gaussian Mixture Model 

  จิตรวดี ไชยกาญจน์; สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)
 • Thumbnail

  การแปลงข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความแปรปรวนไม่เท่ากันสำหรับแผนแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

  ญาดาภา โชติดิลก; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  งานวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของวิธีการแก้ปัญหาความแปรปรวนไม่เท่ากัน ด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบบ็อกซ์ – ค็อกซ์และวิธีการถ่วงน้ำหนัก โดยจำลองข้อมูลในแผนแบบ การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์กำหนดปัจจัยการทดลองคงตัวและจ นวนซ้ำในแต่ละวิธีทดลองเท่ากัน โดยกำหนดจำนวนทรีตเมนต์ (k) และจำนวนซ้ำของหน่วยทดลองในแต่ละทรีตเมนต์ (n) เป็นดังนี้ (k, n) = (3, 5), (3, 10), (5, 10), (5, 12), (5, 20) กำหนดค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ความแปรปรวนแตกต่างกันน้อย (ไม่เกิน 2 เท่าของค่าความแปรปรวนน้อยที่สุด) แตกต่างกันปาน กลาง (ไม่เกิน 5 เท่าของค่าความแปรปรวนน้อยที่สุด ...