Now showing items 2639-2658 of 3134

 • Thumbnail

  พฤติกรรมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟพรีเมียม : กรณีศึกษาผู้บริโภคในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 

  วิมล รุ่งสัจบริรักษ์; ณัฐชยา เฉลยทรัพย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการบริโภคน้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ของนักศึกษา 

  พัชรี สุวรรณเกิด; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ โดยข้อมูลที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา กลุ่มวิชาที่ศึกษา พฤติกรรมการบริโภค และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคน้ำสมุนไพรผสมวานหางจระเข้ อีกทั้งทำการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของน้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตร เฉพาะ 3 สูตร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ที่เคยบริโภคน้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ ซึ่งมีขนาดตัวอย่าง จำนวน 315 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ค่าสถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

  สินีนุช ม่วงกล่ำ; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2001)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

  สมเจตน์ สดเอี่ยม; รพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึงพอใจ ต่อทีวีดิจิทัลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  อชิระ ดวงหอม; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชม ความต้องการ และความพึง พอใจต่อทีวีดิจิทัลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ เก็บ ข้อมูล จำนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงสำรวจกระทำโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS ใช้สถิติ t-test, One Way – Anova ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมรายการทีวีดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า 25 ปี มีระดับ การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท ผลการ ทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ผู้ชมที่มีลักษณะทางประชากรด้าน รายได้แตกต่างกัน ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นของกลุ่มโอตาคุ 

  นภัค จิตศานติกุล; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิ เมชั่นของกลุ่มโอตาคุ” มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อภาพยนตร์แอนิเมชั่น ของกลุ่มโอตาคุ (2) เพื่อศึกษาการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นของกลุ่มโอตาคุ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัย 3 รูปแบบประกอบกันคือ (1) การสังเกต (Observation) โดยสังเกตในฐานะผู้สังเกตอย่างไม่ได้มีส่วน ร่วมโดยสมบูรณ์ในงาน Thailand Comic Con 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทดูแลผิวของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ 

  มันตาภรณ์ อนะวัชพงษ์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ประเภทดูแลผิว (skincare) ของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชั่นวาย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางประเภทดูแลผิวของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่ เจนเนอเรชั่นวาย 2) เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทดูแลผิวด้านคุณสมบัติ บุคลิกภาพและคุณค่าที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชั่นวาย 3) เพื่อศึกษา ความต้องการของผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่เจนเนอเรชั่นวายเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอางประเภทดูแลผิว งานวิจัยนี้ได้ใช ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ; ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และปัจจัยทางจิตที่พยากรณ์ภาวะโรคซึมเศร้า 

  ครองรัตน์ ดุลลาพันธ์; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเสพติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเปรียบเทียบทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะโรคซึมเศร้า 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเสพติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเปรียบเทียบทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะโรคซึมเศร้า และ 3) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเสพติดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเปรียบเทียบทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะโรคซึมเศร้า การวิจัยในครั้งนี้เป็นการว ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  เอมิกา เหมมินทร์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จาก การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม โดยมีประชากรเป็าหมายคือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 15- 44 ปี ในกรุงเทพมหานคร ที่มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และใช้เป็นประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน ข้อมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลจากตัวอย่าง 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบ 3 ขั้น (Three–stage Sampling) ใช้ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น และใช้สถิติ Chi-Square ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของคนในกรุงเทพมหานคร 

  กฤษณี เสือใหญ่; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ความพึงพอใจและ การนำไปใช้ประโยชน์ ของคนในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง สำรวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีประชากรเป้าหมายคือผู้ที่มีบัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลจากตัวอย่าง 399 คน จาก การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และใช้สถิติf-Test (One–Way ANOVA) t-Test ผลการศึกษาพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหาน ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ปิยวัฒน์ ปัญญา; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นการศึกษาถึงพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผล ต่อการตัดสินใจลงทุนและพฤติกรรมของนักลงทุน จากการศึกษาส่วนแรกพบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มีรอบการซื้อขายถี่ มีวัตถุประสงค์หลัก ในการลงทุนคือต้องการกําไรส่วนต่างของราคา โดยนักลงทุนรายย่อยให้ความสําคัญกับการใช้ ปัจจัยจุลภาคในการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด และมีการตอบสนองต่ออิทธิพลภายนอกในสัดส่วน ที่สูง ซึ่งแสดงถึงความไม่เป็นผู้มีเหตุผล ต่างจากทฤษฎีการเงินดั้งเดิม นอกจากนี้ ในส่วนของ การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  สุจิตรา หนูมี; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาถึงอิทธิพลของประสบการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความทรงจำ ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุยและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 300 คน ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่นที่ไปชมคอนเสิร์ต 

  ธีรพัฒน์ พร้อมมูล; ชัยพร พิบูลศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2000)
 • Thumbnail

  พฤติกรรมและทัศนคตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครหลังการเกิดวิฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 

  ศลิษา ธีรานนท์; เจริญชัย เอกมาไพศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไป พฤติกรรมการตัดสินใจเดินทาง ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ทัศนคติและภาพลักษณ์ที่มีต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557 2) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและ3) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่มีต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเมืองพ.ศ. 2556-2557กับพฤติกรรมการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้า โดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ...
 • Thumbnail

  พลวัตการปฏิรูประบบราชการ: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจและวาทกรรม 

  ชลธิชา ชัยศิริรัตน์; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาการปฏิรูประบบราชการของไทยซึ่งดำรงอยู่ต่อเนื่องยาวนานควบคู่ไปกับบริบททางสังคมและการเมืองไทยมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ได้ฉายภาพให้เห็นพลวัตของการปฏิรูประบบราชการ ที่มีความเคลื่อนไหวในมิติต่างๆ อยู่ตลอดเวลา มีการใช้ถ้อยแถลงที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย และมีปฏิบัติการทางวาทกรรมอย่างสลับซับซ้อน การศึกษาเรื่องพลวัตการปฏิรูประบบราชการ: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจและวาทกรรม เป็นการศึกษาการก่อตัวของวาทกรรมการปฏิรูประบบราชการ บริบทและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลให้เกิดการก่อตัวความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจในการปฏิรูประบบราชการ การดำรงอยู่ ...
 • Thumbnail
 • type-icon

  พอเพียงอย่างเพียงพอ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  ปีพ.ศ.2540เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงส่งผลให้ทั้งประชาชนและรัฐบาลทบทวนแนวทางการใช้ชีวิตและการพัฒนาประเทศครั้งใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจากนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับสนองพระราชดำริและนำไปขยายผลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงได้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในปีพ.ศ.2547
 • Thumbnail

  พัฒนาการ กระบวนการบริหารจัดการและผลกระทบจากการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

  สุนิสา สัจจาเฉลียว; สุรสิทธิ์ วชิรขจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาเรื่อง "พัฒนาการ กระบวนการบริหารจัดการและผลกระทบจากการดำเนินงาน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีอำเภอนาโยง จงัหวัด ตรัง" มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทออาหมื่นศรี2) ศึกษากระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีและ 3) ศึกษาผลกระทบจาก การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีการศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีและที่ปรึกษา ...