Now showing items 2810-2829 of 3464

 • Thumbnail

  ปัญหาการจัดประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

  คณวัฒน์ เจริญหิรัญ; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดประเภท ภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะกรณีการจัดประเภท ภาพยนตร์ในส่วนของการควบคุมภาพนตร์ (Ban) การจัดเรตติ้งภาพยนตร์ (Film Ratings) และ คณะกรรมการพิจรณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อต้องการที่จะศึกษาว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด ประเภทภาพยนตร์ของประเทศไทย ในปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวยังคงเหมาะสมกับสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยที่มีการตรากฎหมายขึ้นหรือไม่ รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์การจัดประเภท ภาพยนตร์ของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการจำกัดสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  สิริกร สายสิน; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงความหมาย ขอบเขตและข้อจำกัดบางประการ ของการจำกัดสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ 2. ศึกษา เปรียบเทียบการจำกัดสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญตาม กฎหมายต่างประเทศ 3. วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบุคคลหรือคณะ บุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
 • Thumbnail

  ปัญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

  พิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการตรวจสอบการ จับกุมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดยศึกษาแนวทางปฏิบัติของกระบวนการจับกุมเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมายทั้งของ ประเทศไทยและของต่างประเทศ รวมถึงวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ ตรวจสอบการจับกุมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัว พ.ศ. 2553 เนื่องจากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตามพระราชบัญ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการตรวจสอบการใช้อำนาจชี้มูลความผิดทางวินัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยศาลปกครอง 

  กฤษณี มหาวิรุฬห์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการชี้มูลความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทราบการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและการดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตในต่างประเทศ และ เพื่อให้ทราบปัญหาการตรวจสอบการใช้อํานาจในการชี้มูลความผิดทางวินัยของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยศาลปกครองพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา โดยมี สมมติฐานในการศึกษาคือ ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตการใช้อํานาจในการชี้มู ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการนำนโยบายของผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวพม่าไปปฏิบัติในจังหวัดระนอง 

  เจตน์ ธนวัฒน์; ประเสริฐ รักไทยดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

  การศึกษาเรื่องปัญหาการนำนโยบายของผู้หลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติในจังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาระสำคัญของนโยบายและมาตรการปฏิบัติของรัฐบาลไทยที่มีต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายในภาพรวม ตั้งแต่ปี 2524-2539 และเพื่อศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานสัญชาติพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 ไปปฏิบัติจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2539 ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การวิจัยเอกสารโดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งกา ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการนำระบบไต่สวนมาใช้กับคดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

  วิสุทธิ์ สุนทรวิภาต; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในระบบวิธีพิจารณาคดีของ ประเทศไทยกับประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนี ผู้เขียนได้ทำการศึกษาถึงปัญหาในการนำระบบ วิธิพิจารณาความแบบกล่าวหาและระบบวิธีพิจารณาความแบบไต่สวนมาใช้กับคดีปกครองที่อยู่ในเขต อำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในประเทศไทย อังกฤษ และเยอรมนี รวมทั้งได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการในการพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง และหลักการในวิธี พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะเป็นคดีปกครองในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และหลักการในวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาใ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการบริหารงานจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนกลาง 

  สุจินต์ เจริญยิ่ง; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ผู้เขียนมุ่งศึกษางานการจัดเก็บภาษีเงินได้จากบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นหน้าที่ของกองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการควบคุมการจัดเก็บทั่วราชอาณาจักร แต่ผู้เขียนจำกัดศึกษาเฉพาะการบริหารงานในส่วนกลาง โดยเฉพาะการบริหารงานในกองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • Thumbnail

  ปัญหาการบริหารงานส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเทศไทย 

  ศิริ ผาสุก; ไพเราะ ไพรอนันต์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เป็นการศึกษาการบริหารงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมของรัฐ เฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งในรูปที่เป็นตัวบทกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษาการบริหารงานตามแผนทั้งในรูปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และศึกษาการบริหารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเท่านั้น ส่วนปัญหาการบริหารอื่น ๆ ผู้เขียนมิได้นำมากล่าวถึง.
 • Thumbnail

  ปัญหาการบริหารงานโภชนาการของประเทศไทย 

  เบญจวรรณ รัชดานุรักษ์; ทัศนีย์ มุสิกไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เนื่องจากงานโภชนาการเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง นอกจากเป็นการดำเนินงานของหน่วยราชการฝ่ายต่าง ๆ แล้ว ยังครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานของหน่วยงานเอกชน ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอีกหลายหน่วย ผู้เขียนวิทยานิพนธ์จะได้จำกัดขอบเขตการศึกษาโดยพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องปัญหาการประสานงานโภชนาการระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากผลการศึกษาปรากฏว่าสำหรับประเทศไทย มีการดำเนินงานด้านโภชนาการอยู่ในหน่วยราชการหลายหน่วย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย แต่งานนี้ยังไม่เกิดผลเป็นที่พอใจ เพราะยังขาดการประส ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการบังคับจำนองเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาบังคับคดี 

  ธีระพล พิมลกิจรักษ์; ประพิน นุชเปี่ยม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การบังคับจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) เป็นการใช้สิทธิที่มีอยู่ของผู้รับจำนอง แต่การใช้สิทธิของผู้รับจำนองเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาบังคับคดีไปแล้ว ไม่สามารถทำได้ แม้ความเป็นทรัพยสิทธิยังคงมีอยู่ ตามแนวคำพิพากษาฎีกา (ประชุมใหญ่) ทำให้เกิดประเด็นปัญหาทางกฎหมายถึงการรองรับความเป็นทรัพยสิทธิจำนองตาม ป.พ.พ. ว่าสิทธิจำนองเป็นทรัพยสิทธิหรือไม่ และปัญหาว่าการบังคับจำนองตาม ป.พ.พ. เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไปแล้ว จะสามารถบังคับจำนองได้หรือไม่ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงศึกษาถึงหลักการและแนวคิดว่าด้วยความเป็นทรัพ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน 

  กิตตาพงษ์ ช่ำชอง; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดี อาญาเด็กและเยาวชน ได้มุ่งเน้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการด้าเนินคดีอาญา การคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงศึกษาและ วิเคราะห์การบังคับใช้มาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนทั้งในส่วนของประเทศ ไทยและของต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติทางกฎหมายในส่วนของการบังคับใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนนั้น ยังมีข้อบกพร่องและปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในส่วนของ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ต 

  กรรณิการ์ รอดมา; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกเต็ก บนอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาวิเคราะห์แนงทางการบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศและกฎหมาย ประเทศไทยตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศ และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาตังกล่าว เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสื่อลามกเต็กบนอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับประเทศไทย จากการศึกษาพบว่พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาสื่อลามกเด็กบน อินเทอร์เน็ดเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถใช้สื่อตังกล่าวในการเผยแพร่ และเข้าถึงเนื้อหาลา ามกเหล่านี้ ไต้โดยง่าย ทำให้จำนวนของสื่อลามกเ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

  พระคทาวุธ คเวสกธมโม (เพ็งที); บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  ดุษฎีนิพนธ์นี้ เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ใน 3 ประเด็น คือ สถานะและผู้แทนของวัด ที่ดินวัด และข้อพิพาททางปกครองคณะสงฆ์ ผลที่ได้จากการศึกษามีดังต่อไปนี้ ประเด็นที่หนึ่ง สถานะของวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมากับสำนักสงฆ์ ตามมาตรา 31 วรรคแรก  ถือเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน ตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายตามที่ได้ปรากฏในรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ทั้งยังเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีที่สมมติว่านิติบุคคลเป็นบุคคล  ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษาแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

  ประยูร ศรีประสาธน์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  การปฏิบัติงานในหน้าที่ของสภาการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นหนักไปทางด้านการปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย แต่ผลปรากฏว่าสภาการศึกษาแห่งชาติหาได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กฎหมายบัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ไม่ ผู้เขียนจึงได้นำเรื่องนี้มาศึกษาค้นคว้า และก็ปรากฏว่ามีปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ คือ.-
 • Thumbnail

  ปัญหาการปฏิบัติตามโครงการทำบัตรประจำตัวประชาชน 

  ประกิต เทพชนะ; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  การออกพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้ราษฎรได้มีหลักฐานไว้แสดงตนเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและผลประโยชน์ของราษฎร และเพื่อสะดวกแก่การตรวจตราควบคุมการแทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่การที่ประชาชนไปติดต่อขอทำบัตรกับเจ้าหน้าที่มักจะปรากฏว่าไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้า ระเบียบการปฏิบัติงานยุ่งยาก มีระเบียบและพิธีการมากเกินไป และผลงานที่ออกมาก็มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร เครื่องมือเครื่องใช้ของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับเวลาเป็นต้น ผู้เขียนจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการประสานงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 

  สันติ เกรียงไกรสุข; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการประสานงานในส่วนภูมิภาค ในแง่การร่วมมือกันปฏิบัติจัดทำโครงการจังหวัดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแผนกต่าง ๆ ศึกษาสาเหตุของปัญหา โดยศึกษาถึงการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคปัจจุบันว่า มีศูนย์กลางการปกครองบริหารและเอกภาพในการปกครองบังคับบัญชาหรือไม่ ตลอดจนลักษณะการเหลื่อมล้ำและขัดแย้งไม่เป็นแบบเดียวกันของบทบัญญัติบางมาตรา แล้วเสนอวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่มีต่อการติดต่อราชการ การควบคุมและเอกภาพในการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

  พิมพ์พร เห็นสว่าง; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและความเป็นมาของกฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปัญหาและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยกับต่างประเทศ และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่ากฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนีที่เป็นวิสาห ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ "กฎ" ต่อศาลปกครอง 

  อนุรักษ์ ศุภลักษณ์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับ “กฎ” ถึงแนวความคิดในการตรา องค์กรที่มีอำนาจ สถานะ ประเภท ผลทางกฎหมาย การพิจารณาแยกความแตกต่าง และอายุความ ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข นำมาปรับใช้ และนำไปสู่ บทสรุปและข้อเสนอแนะในปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับ “กฎ” ต่อศาลปกครอง โดยเป็นการศึกษาโดย วิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากหลักกฎหมาย เอกสารประเภทต่าง ๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และนำข้อมูลมาดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนำมาเป็น หลักเกณฑ์มาตรฐานของลักษณะของ “กฎ” จากการศึกษาพบว่าอำนาจพิจาร ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง 

  เอกวิทย์ ธีรวิโรจน์; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  ปัญหาการระงับข้อพิพาทในคดีที่ราชพัสดุ 

  ชนากานต์ ธีระชัยมหิทธิ์; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาการระงับข้อพิพาทในคดีที่ราชพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ราชพัสดุ ข้อความคิด เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในคดีที่ดิน ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานเกี่ยวการจัดตั้งองค์กรศาลหรือตุลาการ อำนาจศาลปกครองและศาลยุติธรรม ตลอดจนระบบกฎหมายและนิติวิธีทางกฎหมาย รวมถึง การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองและการขัดกันของอำนาจศาล ตลอดจนการแก้ไขการขัดกันของอำนาจศาลในระบบศาลคู่ จากการศึกษาพบว่า ที่ราชพัสดุเป็นที่ดินของรัฐที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะ ...