Now showing items 2831-2850 of 3134

 • Thumbnail

  สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ สำหรับทดสอบความแตกต่างของตำแหน่งของประชากร 2 กลุ่ม กรณีความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน 

  วราวัลย์ นิลพัทธ์; สำรวม จงเจริญ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจยนี้ผู้วิจิยได้เสนอสถิติทดสอบบูทสแตรปเฉิน-ลูโดยเปรียบเทียบความสามารถใน การควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และค่าอานาจการทดสอบของสถิติ แบบไม่ใชพารามิเตอร์สาหรับทดสอบความแตกต่างของตำแหน่งของประชากร 2 กลุ่ม กรณีความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากัน กับสถิติทดสอบวิลคอกสัน-แมน-วิทนีย์วิธีคลิฟฟ์ สถิติ ทดสอบบรุนเนอร์-มุนเซล สถิติทดสอบเฉิน-ลูและสถิติทดสอบบูทสแตรปแรงค์เวลซ์ข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษาคร้ังนี้ได้จากการสร้างแบบจำลอง เมื่อข้อมูลมาจากการแจกแจงเอกรูปต่อเนื่องและการ แจกแจงแกมมาขนาดตัวอย่างเท่ากับ (5,10), (10,10), (20,30), (30,30), ...
 • Thumbnail

  สภาพการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับกอง ในจังหวัดพระนคร-ธนบุรี 

  ละม่อม ศรีจันทราพันธุ์; เพ็ญศรี วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ศึกษาการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลใหญ่ระดับกอง จำนวน 8 โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครและธนบุรี ด้วยการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และส่งแบบสอบถามเป็นรายบุคคล
 • Thumbnail

  สภาพการทำงานของสตรีและเด็กในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 

  นภาพร โกศัลวัฒน์; อาชวัน วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานทอผ้า มุ่งศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงานสตรีและเด็ก ลักษณะทั่วไปของการใช้แรงงานสตรีและเด็ก ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุดงาน ค่าล่วงเวลา การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์พิเศษที่ได้รับ ทั้งนี้เพื่อแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้แรงงานสตรีและเด็ สภาพการทำงานของสตรีและเด็ก ลักษณะการจ้างของนายจ้าง กฎหมายแรงงานว่าได้ให้ความคุ้มครองแรงงานสตรีและเด็กมากน้อยเพียงใด แนวโน้มเกี่ยวกับการใช้แรงงานและปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน เมื่อได้ศึกษาข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองแรงงานสตรีและ ...
 • Thumbnail

  สภาพและปัญหาการวิจัยจากเอกสารราชการ 

  เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  เอกสารของทางราชการเป็นที่มาสำคัญยิ่งของข้อมูลในการวิจัย โดยเฉพาะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางราชการ แต่มีอุปสรรคหลายประการที่ทำให้นักวิจัยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเอกสารราชการได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพราะหน่วยราชการต่าง ๆ ยังมีระบบวิธีเก็บรักษาเอกสารที่ไม่เป็นระเบียบ สถานที่เก็บรักษาแคบไม่ปลอดภัย เอกสารชำรุดสูญหายเสมอ นอกจากนั้นประเทศไทยยังขาดหอบรรณสารเพื่อเก็บรักษาเอกสารที่มีค่าอย่างถาวร แม้จะมีกองจดหมายเหตุแห่งชาติก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มที่เพราะขาดคน ขาดเงิน และสถานที่คับแคบ ผู้เขียนเห็นว่าควรจะได้มีวิธีการจัดเก็บเอกสารโดยวิธีต่างกันแล้วแต่ชน ...
 • Thumbnail

  สภาพแวดล้อมขององค์การที่มีอิทธิพลต่อการใช้ Business Intelligence ของ SMEs ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  ชณุตพร ศรีชัย; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การนำ Business Intelligence (BI) มาใช้ในการจัดการสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ได้รับความสนใจและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจกับการใช้ BI โดยใช้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้พัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย โดยการประยุกต์ตัวแบบวิวัฒนาการสารสนเทศ (Information Evolution Model) สำหรับอธิบายคุณลักษณะสภาพแวดล้อมขององค์การที่ อิทธิพลต่อการใช้ BI 4 มิติ ได้แก่ ทุนมนุษย์ (Human Capital), กระบวนการความรู้ (Knowledge process), วัฒนธรรม (Culture) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ...
 • Thumbnail

  สภาวะการติดเชื้อเอดส์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วในจังหวัดพะเยา 

  ทัศนาภรณ์ ภู่จีนาพันธุ์; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ (1) ศึกษาถึงความรู้เรื่องโรคเอดส์, พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์และอัตราการติดเชื้อเอดส์ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้มีความแตกต่างในเรื่องความรู้เรื่องโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ และการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) ในรายที่พบว่ามีการติดเชื้อเอดส์โดยไม่มีอาการ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้ว จากทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา อำเภอละ 2 ตำบล รวมทั้งหมด จำนวน 14 ตำบล ๆ ละ 2 หมู่บ้าน รวมทั้งหมดจำนวน ...
 • Thumbnail

  สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันจากเนื้อในเมล็ดสบู่ดำด้วยตัวทำละลาย 

  ศิริวรรณ ปรียาจิตต์; วิสาขา ภู่จินดา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail

  สมการโครงสร้างแบบจำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจทำศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ไอยวริญ ด่านชัย; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การนำเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม และความตั้งใจทำศัลยกรรมความงามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุ การเห็นคุณค่าตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การนำเสนอตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการศัลยกรรมความงาม และความตั้งใจทำศัลยกรรมความงามบนใบหน้าของผู้ ...
 • Thumbnail

  สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  ธนพล รุ่งเรือง; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะบุคลากรใน อุตสาหกรรมไมซ์กับพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพล ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3) เพื่อเสนอแนะสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้าง พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • Thumbnail

  สมรรถภาพการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสบู่ดำสายพันธุ์ระยองที่ปลูกในดินที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม 

  เพชรไพลิน สุวรรณโชติ; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail

  สมรรถภาพในการบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ไพบูลย์ บุญแสนแผน; สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)
 • Thumbnail

  สมุดบันทึกของนายจีระ บุญมาก 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  สมุดบันทึกของนายจีระ บุญมาก เป็นนักศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เข้าร่วมชุมนุมและถูกยิงเสียชีวิตที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์ หลังเก่าบนถนนราชดำเนิน นักศึกษาที่อยู่บริเวณนั้น นำธงชาติเข้ามาเช็ดเลือดจีระ ห่มร่างด้วยธงชาติ และนำศพขึ้นไปวางบนพานรัฐธรรมนูญที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทำให้ชื่อของ นายจีระ บุญมาก และผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ และได้รับการยกย่องเป็นวีรชนประชาธิปไตยตราบจนทุกวันนี้ , ผู้บริจาควัตถุ : นางละเมียด บุญมาก
 • Thumbnail

  สมุดบันทึกจดหมายของอาจารย์บุญชนะ อัตถากร 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022-03)

  สมุดบันทึกจดหมายของอาจารย์บุญชนะ อัตถากร ซึ่งอาจารย์บุญชนะ อัตถากร เป็นอธิการบดีคนที่ 1 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผู้บริจาควัตถุ : อาจารย์บุญชนะ อัตถากร
 • Thumbnail

  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ : บทศึกษาเฉพาะกรณีภาวะผู้นำทางการบริหาร 

  ชัชสรี บุนนาค; มาลัย หุวะนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาบทบาททางการบริหารของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เพื่อพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้นำทางการบริหารที่มีความสามารถและสร้างรากฐานความเจริญให้แก่ประเทศไทย ผู้เขียนวิเคราะห์โดยยึดภาวะผู้นำแบบประชานิยมเป็นหลัก และเนื่องจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้นำในระดับชาติ ผู้เขียนจึงศึกษาภาวะผู้นำของท่านในฐานะเป็นพฤติกรรมทางการบริหารของไทยโดยทั่วไปด้วย โดยได้ตั้งสมมติฐานไว้ 3 ประการ คือ.-
 • type-icon

  สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

  Unknown author (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  สถาบันดำเนินการต่อเนื่องมานานเกือ5ทศวรรษและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานโลกด้วยแนวทางสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทรงคุณค่าเพื่อสร้างปัญญาเพื่อการเปลียนแปลงอันเป็นหัวใจในการพัฒนาของสถาบันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • type-icon

  สร้างเครือข่ายกับมหาลัยชั้นนำทั่วโลก 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับต่างประเทศมากกว่า 100 ฉบับ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งในทวีป อเมริกา ยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลีย และทวีปเอเชียปัจจุบัน นิด้ามีนักศึกษาต่างชาติกว่า 400 คนจาก 35 ประเทศที่เดินทางมาศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายแห่งการศึกษาที่มีประสิทธิภาพระหว่างประเทศ และสถาบันยังคงแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจ ...
 • type-icon

  สร้างเครือข่ายในภูมิภาค 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 มีเป้าหมายที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตของผู้คนในชนบทสถาบันจึงขานรับด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) จัดโครงการสัมมนานักธุรกิจชั้นนำส่วนภูมิภาค หรือโครงการ NIDA IMET ขึ้น
 • Thumbnail

  สวัสดิการอุตสาหกรรม : ปัจจัยสำคัญที่กำหนดขอบข่ายสวัสดิการอุตสาหกรรมไทย 

  ซ่อนกลิ่น วอกลาง; ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  สังคมอุดมสุขที่ยั่งยืน 

  วลัญชา สุพรรณธริกา; สมพจน์ กรรณนุช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)
 • Thumbnail

  สัญญาประกันภัย : ศึกษากรณีสัญญาประกันภัยอิสรภาพ 

  วิชย จันทรเวคิน; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 . เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑ์ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย 2. เพื่อศึกษาถึงกฎหมายต่างประเทศและประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาประกันภัยและสัญญาประกันตัวในคดีอาญา 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบสัญญา ประกันภัยอิสรภาพกับสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันตัว 4. เพื่อเสนอแนะมาตรการทาง กฎหมายที่เหมาะสมสำหรับระบบประกันอิสรภาพ วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ สัญญาประกันภัย และสัญญาประกันตัว ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ทั้งในระบบ Civil Law อันได้แก่ สหพันธ์ ...