Now showing items 2854-2873 of 3464

 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

  นพวรรณ หล่อปัญญากิจการ; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของการทาง พิเศษแห่งประเทศไทย เป็นการศึกษาในเชิงสังคมวิทยา โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารและข้อมูลจาก การสัมภาษณ์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ และดูแลรักษาพื้นที่ แนวคิด ทฤษฎี ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทความ และงานวิจัยต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ที่ได้มีทางยกระดับและการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษและประสบความสำเร็จมาแล้ว เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษฯ เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

  สุพิชญา กันกา; ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ตามมาตรา 77 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพของกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งกฎหมายที่ดี มีคุณภาพ และมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน โดยผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย ได้แก่ การเสนอให้มีการจัดทำร่าง กฎหมายรองรับมาตรา 77 ในรูปแบบของพระราชบัญญัติแทนการใช้มติคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน การให้ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายที่ควรจัดทำ RIA ไม่ใช่มีเพีย ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ 

  ธัญธิดา รัตนวิเชียร; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์เรื่องการสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะหฺ์ความเหมาะสมและปัญหาการสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทาง จอภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะนําไปสู่บทสรุป และข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน รวมถึงการปรับปรุง พัฒนา ให้การสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพมีความเหมาะสมและมีความ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ : ศึกษากรณีผลกระทบจากแผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมาภิบาลและการค้าของสหภาพยุโรป 

  ลภัสรดา ปาณะสิทธิ์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ตลอดจนผลกระทบจาก การบังคับใช้แผนปฏิบัติการ EU FLEGT ต่ออุตสาหกรรมไม้และการส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ของประเทศไทย 2. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ ป่าไม้ และอุตสาหกรรมการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของไทย 3. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และ หลักการสําคัญของแผนปฏิบัติการ EU FLEGT รวมถึงกระบวนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การทําไม้ตามข้อตกลง FLEGT VPA ของประเทศอินโดนีเซียในฐานะที่เป็นประเทศแรกในภูมิภาค อาเซียนที่ได้รับใบอนุญาต FLEGT ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย 

  ปรีดิ์เกษม ปรัชญพฤทธิ์; ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

           การโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงบประมาณของฝ่ายบริหาร เนื่องจากเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของหน่วยรับงบประมาณเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล หรือความต้องการของประชาชน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม้ว่าการโอนงบประมาณรายจ่ายจะมีลักษณะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้พิจารณาใ ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาในอาเซียน 

  พีรพงศ์ เกิดมงคล; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  สำหรับการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง ประเทศในเรื่องทางอาญาในอาเซียน” ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดทั่วไปที่เกี่ยวข้อง กับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาในอาเซียน เพื่อศึกษารูปแบบและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาระหว่างประเทศกับประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง ในรูปแบบพหุภาคีและทวิภาคี เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบและหลักเกณฑ์ความร่วมมือระหว่าง ประเทศดังกล่าวกับสหภาพยุโรป ตลอดจน เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือ ระหว่างประเทศ จากการศึกษาพบสภาพปัญหา ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคำนิยามและกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

  สุรศักดิ์ มีบัว; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคำนิยามและกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ผู้เขียนได้ทาการศึกษาการกำหนดคำนิยาม การแบ่ง ขนาดของวิสาหกิจ หลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบ และบทบัญญัติกฎหมายที่มีผลต่อการส่งเสริม SMEs ของไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายของเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ จากการศึกษา พบว่าในปัจจุบันคำนิยาม SMEs ของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ยังมีปัญหาทางกฎหมายหลายประการ ได้แก่ การแบ่ง ขนาดของวิสาหกิจซึ่งไม่มีการแยกคำนิยามวิสาหกิจขนาดจิ๋ว (Micro Enterprises) ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับราคาลดลงของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 

  ปราโมทย์ สุวรรณแก้ว; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาและความสัมพันธ์ของปัญหาทาง กฎหมายในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของหน่วยงานรัฐ โดยศึกษาถึง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักกรรมสิทธิ์และกระบวนการเวนคืนเพื่อค้นหาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ เหมาะสมในการนำวิธีการแก้ปัญหามาใช้บังคับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยวิธีการศึกษา กฎหมายเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของต่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายเวนคืนมีความ ยุ่งยากและซับซ้อนมีปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยจะทำการศึกษาเฉพาะปัญหาทางกฎหมายในกรณี ที่ดินถูกเวนคืนบางส่วนและที่ดินส่วนที่เหลือราคาลดลงต้องกำหนด ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  เชาวลิต จันมณี; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไปในบางกรณีต้องมีการวางหลักประกันซองหรือหลักประกันการเสนอราคาไว้เพื่อประกันความ เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารายละเอียดปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของสถานะทางกฎหมายของหลักประกัน การเสนอและปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องคดีเกี่ยวกับการวางหลักประกันการเสนอราคา และปัญหาเกี่ยวกับประเภทสัญญาประกวดราคา และปัญหาเกี ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเรื่องความยินยอมของผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตจากสมองตายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  ณัฐวีร์ อสิพงษ์; เกียรติพร อำไพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความยินยอมของผู้บริจาค อวัยวะที่เสียชีวิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางการปลูกถ่ายอวัยวะขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) หรือ WHO และมาตรการทางกฎหมายของบางประเทศ เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ายังขาดหลักเกณฑ์เริ่มต้นของกฎหมายที่กำนดผู้ที่มีอำนาจขั้นตอนและวิธีการให้ความ ยินยอมในการบริจาคอวัยวะกับกฎหมายการให้ความยินยอมในการบริจาคอวัย ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดฐานภาษีและอัตราภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 

  ธรรมนิจ เพ็ชรจำรัส; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีมรดกตาม พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม และ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ว่าจะสามารถทำได้ตามเจตนารมณ์ดังกล่าวหรือไม่ โดยผู้เขียน ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีมรดกและร่างกฎหมายภาษีมรดกของประเทศไทยในอดีต ประกอบกับกฎหมายภาษีมรดกในต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายภาษีของประเทศฝรั่งเศส และ พระราชบัญญัติภาษีมรดก ค.ศ. 1984 ของประเทศอังกฤษ จากการศึกษาพบว่า ปัญหาของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 คือ การกำหนดฐานของภาษีการรับมรด ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาการพนันออนไลน์ 

  อรพิณ ปานเกษม; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงนิยามความหมายตลอดจนรูปแบบต่าง ๆ ของการโฆษณาการพนันออนไลน์และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาการพนันออนไลน์ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน 2. ศึกษาและค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดความรับผิดสำหรับการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับการโฆษณาการพนันออนไลน์ และ 3. ศึกษาและค้นหาแนวทางที่เหมาะสมใน การกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับการโฆษณาการพนันออนไลน์ โดยวิธีการศึกษานั้นเป็นการศึกษานิยามความหมายตลอดจนถึงรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ ของโฆษณาการพนันออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึงการศึกษาความหมาย ความเป็นมา รูปแบบ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

  พัชร หงสยาภรณ์; นเรศร์ เกษะประกร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกีฬา องค์กรควบคุมและ ดูแลการจัดสวัสดิการ หลักเกณฑ์และมาตรการจัดสวัสดิการของนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายกีฬา องค์กรกีฬาและสวัสดิการนักกีฬาของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษากฎหมายของนักกีฬาอาชีพเพื่อเปรียบเทียบกับนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย วิธีที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 : ศึกษากรณีโครงสร้าง การมีส่วนร่วม และสิทธิบางประการของเกษตรกร 

  พิมพิกา เสลานนท์; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นองค์กรทางการเกษตรที่ถูกจัดต้องขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ คุ้มครองรักษาผลประโยชน์และปกปักษ์รักษาสิทธิเกษตรกร รวมถึงเป็นเวทีระดับชาติของเกษตรกรใน การสะท้อนปัญหาในภาคเกษตรกรรมให้รัฐบาลรับทราบปัญหาความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อให้มีการดําเนินการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด โดย ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการศึกษาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพ.ศ.2553 ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย 

  รัฐชัย วงษ์ทอง; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทำงกฎหมายของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย เพื่อศึกษาหาแนวทำงในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโรงแรมของไทย ให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาปัญหาการจำแนกประเภทกิจการของการประกอบธุรกิจโรงแรม การกำหนดมาตรฐานบางประการ และมาตรการคุ้มครองธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายโรงแร ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายในงานดนตรีกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ศึกษากรณีการเรียบเรียงเพลงขึ้นใหม่ 

  อัจฉริยาพร ชัยชนะ; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาในเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาขอบเขตการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานเพลงที่ เรียบเรียงขึ้นใหม่ (Covered Song) 2. ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน งานเพลงต้นฉบับ และงานเพลงที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 3. เสนอ แนวทางการตีความการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยศึกษา องค์ประกอบของเพลง การดัดแปลงเพลง การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เพลง ขอบเขตการตีความพระราช บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยที่วงการเพลงมีความเปลี่ยนแปลงในด้านของการเผยแพร่ กล่าวคือ เดิมค่ายเพลงจะเป็น ผู้ผลิตเพลงและเป็น ...
 • Thumbnail

  ปัญหาสถานะทางกฎหมายในที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  พรหมภัสสร พลคง; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ 2. ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ สถานะทางกฎหมายในที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างป ระเทศ 3. ศึกษาถึงสถานะของที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4. ศึกษาถึงข้อเสนอแนะเพื่อ นำมาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยให้มีความชัดเจนต่อไป จากการศึกษา พบว่า ที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะจัดซื้อที่ดินมาจากเงินงบประมาณของแผ่นดิน จัดซื้อที่ดินมาจากงบประมาณของตนเอง ...
 • Thumbnail

  ปัญหาสิทธิในการเลือกตั้งของพระสงฆ์ 

  ประวีณ พันธุ์พิพัฒน์; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิพลเมืองและหลักสิทธิทางการเมือง ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยแนวคิดและ ความสําคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย และศึกษาแนวคิด การใช้สิทธิเลือกตั้งของพระสงฆ์ในประเทศไทย รวมถึงศึกษาแนวคิดการใช้สิทธิเลือกตั้งของพระสงฆ์ ในประเทศศรีลังกา ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และประเทศกัมพูชา เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบการใช้สิทธิเลือกตั้งของพระสงฆ์ในประเทศศรีลังกา ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และประเทศกัมพูชา เพื่อนํามาแนะแนวทางทาง ...
 • Thumbnail

  ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในร้านรับซื้อของเก่า เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

  นภาภรณ์ แสงสุวอ; วรางคณา ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทำงานของคนงานในร้านรับซื้อของเก่า 2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในร้านรับซื้อของเก่า และ 3) เสนอแนะแนวทาง การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในร้านรับซื้อของเก่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ร้านรับซื้อของเก่า ในพื้นที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 31 แห่ง และคนงานจำนวน 125 คน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่กำหนด โดยใช้แบบสอบถามกึ่ง สัมภาษณ์และแบบตรวจประเมินร้านรับซื้อของเก่า วิเคราะห์ข้อมู ...