Now showing items 2871-2890 of 3134

 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 3-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 3 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 4-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 4 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 5-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 5 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 6-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 6 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 7-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 7 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 8-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 8 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 9-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 9 ปี 2020
 • Thumbnail

  สาเหตุของการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณีเด็กและเยาวชนที่ต้องโทษอยู่ในสถานฝึกและอบรมบ้านกรุณา 

  สุฑาทิพย์ จันทรวิศรุต; สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดินระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน : กรณีศึกษาเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง 

  วิวัฒน์ ฤทธิมา; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  สำนักงานจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดองค์การและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ประจักษ์จิตต์ อภิวาท; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1981)

  ปัญหาสำคัญในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ก็คือปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและเอกภาพในการบริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมอำนาจของการบริหารราชการได้อย่างแท้จริง การบริหารงานยังขาดการประสานงาน ทั้งนี้เป็นด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่มีอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยราชการต่าง ๆ ในจังหวัดได้อย่างเต็มที่ ก็มีผลทำให้ไม่สามารถประสานนโยบายและคำสั่งจากส่วนกลางกับการปฏิบัติงานของหน่วยราชการในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามแผนและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องต้องกัน ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นปัญหาสำคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน
 • Thumbnail

  สำนักงานเศรษฐการจังหวัด 

  สมชาย คงเวช; มัลลี เวชชาชีวะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งและดำเนินงานของเศรษฐการจังหวัด แสดงให้เห็นความสำคัญของสำนักงานเศรษฐการจังหวัด วัตถุประสงค์และนโยบายจัดตั้ง การจัดรูปและลักษณะขององค์การ การจัดระบบงานและการบริหารงานของสำนักงานเศรษฐการจังหวัด ตลอดจนวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบัน
 • Thumbnail

  สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการทำเกลือสินเธาว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

  สโรชินี ศิริวัฒนา; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  โดยที่การสูบน้ำเกลือใต้ตินขึ้นทำเกลือสินเธาว์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครนั้น ไต้ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อการจัตการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ไม่ว่จะเป็นการแพร่กระจาย ความเคีม การยุบตัวของพื้นดินอย่างกว้างขวาง การปนเปื้อนของแหล่งน้ำบนผิวติน รวมถึงระบบ นิเวศชาดสมดุล เป็นตัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้เกลือ สินเธาว์ในอุตสาหกรรมและความต้องการของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการบางราย ลักลอบผสิตเกลือสินเราวันอกระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำการสูบน้ำเกลือใต้ดินขึ้นมาทำเกลือสินเธาว์ รวมถึงการลักลอบผลิตนอ ...
 • Thumbnail

  สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ 

  วรพรรณ เชื้อสุนทรโสภณ; ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป็นมาของสิทธิชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองบริเวณพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ตลอดจนศึกษาหลักเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ เช่นกฎหมายประเทศออสเตรเลีย และกฎหมายอินเดีย  เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับบริบททางกฎหมายไทย นอกจากนี้ยังมีการศึกษา และวิเคราะห์สภาพปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในทางสังคมไทย รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์กฎหมายในปัจจุบัน  จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทาง ...
 • Thumbnail

  สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน: ศึกษาความเหมาะสมของการใช้ทฤษฎีของ Elinor Ostrom ในประเทศไทย 

  อรทัย อินต๊ะไชยวงค์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 จนถึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และสิทธิชุมชนได้รับการออกแบบ ตามรัฐธรรมนูญให้มีสภาพบังคับใช้ได้ทันที แต่ในทางปฏิบัติหลักการสิทธิชุมชนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับการตระหนักอย่างแท้จริง
 • Thumbnail

  สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาชนบท : การศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบทลุ่มแม่น้ำแม่กลอง 

  ชวลิต ปัญญาลักษณ์; ทินพันธุ์ นาคะตะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าบรรดาสื่อมวลชนที่พบในท้องถิ่นชนบทปัจจุบันมีบทบาทต่อการพัฒนาชนบทมากน้อยเพียงใด โดยศึกษาว่าสื่อมวลชนแต่ละประเภทมีเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทมากน้อยเพียงใด มีลักษณะการเข้าถึงชนบทมากน้อยเพียงใด และมีความสัมพันธ์ระหว่างการมีเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบท และการมีลักษณะการเข้าถึงชาวชนบทอย่างไร โดยศึกษาสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และภาพยนตร์กลางแปลง และจากการศึกษาผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
 • Thumbnail

  สื่อเพื่อการบริหารการพัฒนา : กรณีการจัดตั้งศูนย์วีดีโอเทปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ศาลาอีสานเขียว 

  สมาน งามสนิท; อรุณ รักธรรม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  วิทยานิพนธ์เรื่อง "สื่อเพื่อการบริหารการพัฒนา : กรณีการจัดตั้งศูนย์วีดิโอเทปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ศาลาอีสานเขียว" นี้ เป็นการขยายการศึกษาต่อจากการที่โครงการอีสานเขียวได้สร้างศาลาอีสานเขียวไว้ในหมู่บ้านเป้าหมาย โครงการศาลาอีสานเขียวนั้นเมื่อได้สร้างศาลาอีสานเขียวเสร็จแล้วยังไม่มีกำหนดการใช้สอยประโยชน์ของศาลาอีสานเขียวให้ชัดเจนแต่อย่างไร การศึกษานี้จึงศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์วีดิโอเทปขึ้นที่ศาลาอีสานเขียว เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ และ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับนักบริหารการพัฒนาจะได้ใช้ในการบริหารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสั ...
 • Thumbnail

  สื่อโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้าหนักกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

  สิริญญา ลิมโพธิ์ทอง; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักของผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคกับทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้าหนัก 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อ สังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้า ...
 • Thumbnail

  สุขภาพองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ 

  ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  สุขาภิบาล : การศึกษาถึงสิทธิของประชาชนในการปกครองตนเอง 

  ธงชัย ทรงประศาสน์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นการศึกษาเรื่องของสุขาภิบาลในแง่สิทธิของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองว่าการปกครองรูปนี้ช่วยให้ประชาชนได้ใช้สิทธิในการปกครองตนเองเพียงใด โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ของประชาชนชาวไทยในการจัดการปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการของการปกครองรูปสุขาภิบาล วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีสุขาภิบาล ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสุขาภิบาลกับราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่างพอสรุปได้ว่า สุขาภิบาลที่ทางราชการได้จัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นต่าง ๆ เกือบ 600 แห่งนี้ ยังมิได้ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิหรือได้ฝึกหัดในการปกครองตนเองสักเท่าใด ...
 • Thumbnail

  ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ 

  ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล (สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  หนังสือเล่มนี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา "คส 7307 : ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (CI 7307 : User Interface and Interaction Design)" ของสาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื้อหาส่วนใหญ่ถูกรวบรวมมาให้เหมาะสมสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยจะไม่ลงลึกถึงแง่มุมด้านธุรกิจหรือเทคนิคการตลาดซึ่งอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของหนังสือเล่มนี้