Now showing items 3684-3703 of 4192

 • Thumbnail

  วิจัยสะท้อน3ยุค??? องค์กร กกต. (1) จาก'ฮีโร่'ถึง'เซตซีโร่' 

  Unknown author (สี่พระยาการพิมพ์, 2016-09-14)

  กรณีเกี่ยวกับองค์กรอิสระ อย่าง "กกต." หรือ "คณะกรรมการการเลือกตั้ง" ที่มีกระแสข่าวว่า...เกิดความขัดแย้งขึ้น จนอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ รวมถึงมีการจุดกระแสให้บางส่วนราชการจัดการเลือกตั้งแทน กกต. กรณีนี้ กระแสเหล่านี้ ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไป
 • Thumbnail

  วิถีการดำเนินชีวิตของชาวชนบทในกระแสโลกาภิวัฒน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนไทยพวน ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

  เกรียงศักดิ์ อ่อนละมัย; ชัยพร พิบูลศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)
 • Thumbnail

  วิถีชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

  สุนันท์ธนา แสนประเสริฐ; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (1997)

  งานวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและวิเคราะห์แนวโน้มวิถีชีวิตของผู้ประกอบการค้าในส่วนของการประกอบอาชีพและการปฏิบัติด้านสุขลักษณะ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วม ทั้งที่บ้านและที่แผงลอยจำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการค้าจำนวน 19 คน และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 2 สระบุรี จำนวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษามีความยากจนก่อนเข้าสู่อาชีพตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยมีมูลเหต ...
 • Thumbnail

  วิถีชีวิตและการพัฒนาตนเองของนักหนังสือพิมพ์ที่ประสบความสำเร็จ 

  โอภาส เพี้ยนสูงเนิน; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  วิถีชีวิตอันสันติของชุมชนบ้านตลิ่งชัน. 

  กองบรรณาธิการรูสมิแล. (กองบรรณาธิการรูสมิแล., 2000)

  เรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญและส่งผลสะเทือนไปทั่วชุมชนในภาคใต้เมื่อเร็วๆ นี้ก็คือโครงการท่อส่งก๊าซและโรงงานแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบกับผู้ดำเนินโครงการนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ ทำให้มีผู้ตั้งคำถามกันมากว่า เหตุใดคนปักษ์ใต้จึงต้องออกมาคัดค้านกันจนสุดชีวิตต่อสิ่งที่ฝ่ายบริหารบ้านเมืองเรียกว่าเป็น "การพัฒนา"
 • Thumbnail

  วิถีทรรศน์ในวรรณกรรมลาว : กวีนิพนธ์ 

  พรสวรรค์ สุวรรณธาดา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย, 2005)

  บทความนี้เสนอข้อมูล ด้านการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนลาว ระหว่างปีค.ศ.1979-1985 (พ.ศ.2522-2528) ผ่านการศึกษาจากงานกวีนิพนธ์ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบเดิมมาเป็น "ระบบสังคมนิยม" โดยวิเคราะห์บทกวีนิพนธ์ลาวจากวารสาร"อัมมะสิบ" (วันนะสิน) ของ สปป.ลาวในช่วงเวลาดังกล่าวกับอีกส่วนหนึ่งจากการตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยอ่านกวีนิพนธ์ลาว
 • Thumbnail

  วิถีพอเพียง-ธรรมชาติบำบัด พลิกฟื้นสมดุลลดภาวะโลกร้อน 

  ดำรงพันธ์ ใจห้าว (กรุงเทพธุรกิจ, 2007-08-13)

  ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการสาขาพัฒนาสังคมภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่าการจะรับมือกับปัญหาโลกร้อนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ก่อน เนื่องจากมนุษย์เป็นสาเหตุหลักของปัญหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังเกิดจากความโลภของมนุษย์ซึ่งถูกกระตุ้นให้บริโภคจนเกิดสังคมวัตถุนิยมขึ่น ความฟุ้งเฟ้อ การบริโภคเกินพอดี เผาผลาญทรัพยากรเพื่อสนองความต้องการ จนทำให้โลกไม่สามารถรักษาสมดุลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ อย่างไรก็ตามสูตรสำเร็จในการลดอุณหภูมิโลกร้อนไม่เพียงเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมเท่านั้น ...
 • Thumbnail

  วิธีการขัดเกลาทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่นโดยสถาบันครอบครัวในกรุงเทพมหานคร 

  สมบูรณ์ จิตชาญวิชัย; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  วิธีการสื่อสารและการธำรงอยู่ของกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย 

  ชนกานต์ รักชาติ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารที่ผู้นำกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย ใช้ในการสร้างและการธำรงอยู่ของเครือข่าย รวมไปถึงศึกษาวิธีการสื่อสารภายในกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้นำกลุ่มและแฟนคลับผู้ติดตามจานวน 30 คน จากศิลปิน 6 วง วงละ 5 คน แบ่งเป็นแฟนคลับ 4 คนและผู้นำ 1 คน
 • Thumbnail

  วิธีการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่(ตอนจบ) 

  ดนุวศิน เจริญ (เทลคอม เจอร์นัล, 2014-11-01)

  วิธีการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการประมูลและการประกวด การคัดเลือกผู้ชนะในการประกวดมีความโปร่งใสน้อยกว่าการประมูล แต่ไม่ว่าคณะกรรมการปฏิรูปจะเลือกวิธีใดก็ตาม หวังว่าวิธีที่เลือกมาคงจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
 • Thumbnail

  วิบากกรรม'ประชาชน'ผลที่เกิดจากการไม่มีส่วนร่วม. 

  เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์. (กองบรรณาธิการโลกสีเขียว, 1998)

  ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ปตท.กลับปฏิเสธทางเลือกที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยการทำประชาพิจารณ์โดยอ้างว่าสัญญาทุกอย่างผูกมัดให้ต้องสร้าง ไม่อาจแม้แต่ชะลอโครงการ เพราะหากโครงการล่าช้า จะต้องเสียค่าปรับในจำนวนเงิน สูงถึง 40 ล้านบาทต่อวัน อีกทั้งการอนุมัติโครงการของรัฐบาลและการเซ็นสัญญาผูกมัดทางธุรกิจในครั้งนั้น เกิดขึ้นภายใต้กลไกของกฎหมายในรัฐธรรมนูญฉบับเก่า ซึ่งไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ต้องทำประชาพิจารณ์เพื่อยืนยันการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนการอนุมัติโครงการ
 • Thumbnail

  วิพากษ์ปฏิรูปตำรวจ ล้มเหลว-จับต้องได้? 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2018-07-30)

  มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) จัดเสวนาการปฏิรูปประเทศไทย หัวข้อ "การปฏิรูปตำรวจ" โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธาน มปท.และผู้ร่วมก่อตั้งพรรคร่วมพลังประชาชาติไทย (รปช.) นายบรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และนายคำนูณ สิทธิสมาน กรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ร่วมเสวนา
 • Thumbnail

  วิพากษ์โมเดล'กรธ.'แบนคนทุจริตลงเลือกตั้ง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-11-11)

  ความคิดเห็นของนักวิชาการและอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีแนวคิดจะกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งว่าต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยกระทำทุจริตต่อหน้าที่
 • Thumbnail

  วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 

  ทีมหน้าต่างการเงิน (บริษัทมีเดียแอสโซซิเอตเต็ด, 1994)

  คงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันแล้วว่าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนา สำหรับธุรกิจทุกแขนง แต่จะมีผู้ที่มีความสามารถสักกี่คนที่เข้ามาพัฒนาวงการคอมพวเตอร์ของไทยให้ก้าวไกลไปในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งสำหรับผู้หญิงด้วยแล้ว น้อยคนนักที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ในวงการไอทีได้ วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ผู้หญิงเก่งที่มาพร้อมกับความสามารถ นอกจากดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน โดยเจ้าตัวไม่เคยคาดคิดมาก่อน เพราะเท่าที่ผ่านมานายกสมาคมคนก่อนๆจะมาจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรืออาจารย์มหาวิทยาลัย
 • Thumbnail

  "วิวัฒน์ชัย" ชี้หลังโควิด-19 โจทย์ใหญ่กว่า แนะต้องเปลี่ยนรัฐบาลไม่เช่นนั้นประเทศลำบากแน่ 

  Unknown author (ผู้จัดการออนไลน์, 2020-04-28)

  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ร่วมสนทนาในรายการ"คนเคาะข่าว" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง"นิวส์วัน" ได้เสนอแนวทางฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-19 ในการจัดระเบียบใหม่ ในโจทย์ใหม่ และบริบทประเทศไทยใหม่ อย่างน้อย 5 เรื่องที่ต้องทำ
 • Thumbnail

  วิวัฒนาการการควบคุมโรงเรียนจีน 

  พิชัย รัตนพล; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ศึกษาถึงลักษณะการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยในสมัยปัจจุบันโดยเสนอให้เห็นว่า ชาวจีนมีบทบาทต่อการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย รวมทั้งลักษณะการจัดดำเนินการศึกษาภาษาจีนทั่วไป ศึกษาถึงการควบคุมโรงเรียนจีนสมัยก่อนประกาศใช้ พ.ร.บ. โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 โดยเสนอให้เห็นทั้งปัจจัยหรืออิทธิพลที่มีต่อการกำหนดนโยบายและมาตรการในการควบคุม ศึกษาการควบคุมโรงเรียนจีนสมัยประกาศใช้ พ.ร.บ. โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 จนถึงสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การควบคุมโรงเรียนจีนระหว่างสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในแต่ละระยะ ...
 • Thumbnail

  วิวัฒนาการของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการฝ่ายพลเรือนของจีน 

  จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  จากการศึกษาปรากฏว่า จีนได้นำระบบการสอบแข่งขันมาเป็นวิธีหนึ่งในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการก่อนประเทศทั้งหลาย เพราะในเวลาที่จีนเริ่มใช้ระบบสอบนั้นยุโรปกำลังอยู่ในสมัยมืดมัว.
 • Thumbnail

  วิษณุ แย้มคุยปปช. แบ่ง 3 กลุ่มยื่นบัญชีลั่นไม่มีทางใช้ม.44 เข้าข่ายแทรกแซง! 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2018-12-07)

  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เกี่ยวกับการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ในเรื่องนี้ พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า กล่าวว่า นิด้าได้ทำหนังสือหารือไปยัง ป.ป.ช.กรณีในวันที่ประกาศ ป.ป.ช.มีผลบังคับใช้ กรรมการสภาสถาบันที่กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งและต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ถือเป็นผู้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศหรือไม่ และป.ป.ช.มีหนังสือตอบกลับมาว่า ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสภา และกรรมการสภาสถาบันที่ครบวาระและต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะได้ผู้ดำรงตำแหน่งใ ...
 • Thumbnail

  วิษณุส่งคสช.คัด กรธ.-สปท. ประกาศชื่อวันนี้ 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2015-10-05)

  หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไปทาบทามบุคคลต่างๆ ให้มาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) จำนวน 21 คน และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) จำนวน 200 คนนั้น ล่าสุดนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรํบมนตรี เตรียมนำรายชื่อผู้ได้รับการทาบทามเป็น กรธ.และ สปท.เสนอต่อที่ประชุม คสช. เพื่อให้นายกรํฐมนตรีชี้ขาดก่อนจะประกาศรายชื่อต่อไป
 • Thumbnail

  วิสัยทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำ-ข้าราชการเกี่ยวกับการก้าวสู่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลธรรมรัฐภายใต้กลไกและกติกาการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองพุทธศักราช 2540 

  สุทัศน์ สิงหเสนี; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1999)

  การศึกษาวิสัยทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำ-ข้าราชการเกี่ยวกับการก้าวสู่ภาพลักษณ์ ของรัฐบาลธรรมรัฐนั้น มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาระดับวิสัยทัศน์ของชนชั้นนำข้าราชการว่ามีวิสัยทัศน์หรือไม่ หากมีมีในระดับแคบ-สั้นหรือกว้าง-ไกล และศึกษาทิศทางวิสัยทัศน์ของชนชั้นนำ-ข้าราชการว่ามีทิศทางในแง่ดีหรือแง่ร้าย รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับและทิศทางของวิสัยทัศน์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มข้าราชการระดับสูง ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 6-11 จากกระทรวงทบวงต่างๆ 14 กระทรวงใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ...