Now showing items 917-936 of 4192

 • Thumbnail

  Working situation and social status affecting the age at first marriage in urban areas 

  Phanarat Phanuschutabool; Kanikar Sookasame, advisor (National Institute of Development Administration, 2008)
 • Thumbnail

  WTO & APEC & ASEAN & FTA 

  Unknown author (ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นไทอิงค์, 2005)

  เนิ่นนานทีเดียวกับการพูดถึงเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของการบริการภาคการเงิน ย้อนกลับไปเรื่องเดิม เราผุกพันกับร่างข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Service : GATS) ที่กำหนดไว้ว่าประเทศที่เป็นสมาชิกแกตต์ จะต้องทำการเปิดเสรี โดยข้อผูกพันการเปิดเสรีภาคการค้าบริการ ซึ่งกำหนดรูปแบบของการค้าบริการไว้ 4 รูปแบบด้วยกัน หนึ่ง คือ Cross Border Supply ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทประกันภัยในประเทศอื่น สามารถออกกรมธรรม์ให้กับคนที่ทำประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยในประเทศไทยได้เลย โดยบริษัทประกันแห่งนั้นไม่จำ ...
 • Thumbnail

  ก.ดีอี-ก.วิทย์ ร่วมจัดงานใหญ่ CEBIT ASEAN Thailand 2018 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2018-10-04)

  ก.ดีอี-ก.วิทย์ ร่วมจัดงานใหญ่ CEBIT ASEAN Thailand 2018
 • Thumbnail

  ก.ล.ต.-นิด้า แนะเร่งลงทุนแต่เนิ่น รอเก็บเกี่ยวดอกผลวัยเกษียณ 

  Unknown author (ดอกเบี้ยธุรกิจ, 2015-06-08)

  ก.ล.ต.จับมือนิด้า ศึกษาความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ระบุมีความเชื่อมโยงกันในภาวะวิกฤต พร้อมแนะให้จัดสรรเงินลงทุนแต่วัยเยาว์ เพราะจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายเกษียณอายุอย่างมีความสุขมากและเร็วกว่า
 • Thumbnail

  ก.ล.ต.-นิด้า เผยผลวิจัยการพัฒนาตลาดทุนเป็นจุดเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของศก.ไทย 

  Unknown author (ฐานการพิมพ์, 2014-10-24)

  ก.ล.ต.จัด"SEC Working Paper Forum ครั้งที่ 4"ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ"แนวคิดใหม่ในการพัฒนาตลาดการเงินและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย เพื่อชี้ให้เห็นว่าการมีธรรมาภิบาลที่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพในการจัดการกับความเสี่ยงในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีกว่า
 • Thumbnail

  ก.ล.ต.เดินหน้าเชื่อมตลาดทุนอาเซียน 

  Unknown author (มติชน, 2017-02-16)

  ก.ล.ต.เดินหน้าเชื่อมตลาดทุนอาเซียน
 • Thumbnail

  กงสีฆ่าประเสริฐ 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-11-05)

  ระบบกงสีเป็นตัวอย่างที่ดีมากของปัญหา Principal-Agent Problem ปัญหา Principal-Agent Problem นี้เป็นปัญหาคลาสสิกที่ประสบในทุกองค์กร เพราะแน่นอนในองค์การใหญ่ การที่เจ้าของบริษัทจะบริหารงานเองทั้งหมดเป็นเรื่องยาก และอาจจะขาดความเชี่ยวชาญในการบริหาร การจ้างทีมผู้บริหารมาดูแลบริษัทจึงเป็นแนวปฏิบัติที่พบได้แพร่หลาย
 • Thumbnail

  กฎบัตรอาเซียนกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์ 

  นนท์ธนัย ตลับทอง; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  สถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลาดับหลาย ภูมิภาคของโลกยังต้องเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบดังกล่าวอยู่ แม้กระทั่งภูมิภาคอาเซียน ของเรายังต้องเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์อยู่ เมื่อ ค.ศ.2000 องค์การ สหประชาชาติก็ได้มีการออกอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและได้มีพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญา การต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กเพื่อมาบังคับในการต่อต้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์โดย ประเทศต่างๆได้มีการลงนามและการให้สัตยาบันแก่อนุสัญญารวมถึงพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาเพื่อ บังเกิดผลประโยชน์ในการมุ่งเน้ ...
 • Thumbnail

  กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ศึกษากรณีความรับผิดของผู้จัดหาเลือดมนุษย์ 

  เอมอมรา กฤษณะโลม; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรับผิดของผู้จัดหาเลือด ภายใต้กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยศึกษาความเป็นมา แนวคิดเกี่ยวกับการให้หรือถ่ายเลือด สถานภาพทางกฎหมายของเลือด และพัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการกาหนดขอบเขตความหมายของสินค้า เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ว่าผู้จัดหาเลือดจะต้องรับผิดภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด ตลอดจนเสนอ ...
 • Thumbnail

  กฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

  ณัฐวุฒิ ชัยสายัณห์; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  รัฐออกกฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้แก่มนุษย์โดยนำเอาพฤติกรรมทาง เพศมาเป็นหลักการสำคัญ ซึ่งรัฐคำนึงถึงแต่เพียงเรื่องเพศสัมพันธ์ที่สืบพันธุ์ได้ และใช้แนวคิดดังกล่าว เป็นองค์ประกอบหลักในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้แก่ประชากร รัฐ ไม่ได้ยึดหลักการและแนวคิดในการรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของมนุษย์โดยคำนึงถึง พฤติกรรมที่เกิดจากความรัก ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ที่มีเพศสรีระที่ต่างกัน หรือมนุษย์ที่มีเพศ สรีระเดียวกัน การรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของมนุษย์จึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นกับทุกรูปแบบ ของความรัก ...
 • Thumbnail

  กฎหมายแรงงานในส่วนที่ไม่เป็นธรรมต่อนายจ้าง 

  ฉันท์ชนก คงเฉลิมนนท์; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและบทบัญญัติของกฎหมาย แรงงานในส่วนที่ไม่เป็นธรรมต่อนายจ้างว่าเป็นเช่นไร และ 2. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานให้เกิดความเป็นธรรมต่อนายจ้างเพิ่มขึ้น โดยศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายประเทศต่างประเทศ
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  กนง.คงดอกเบี้ย-หั่นเป้าจีดีพีปีนี้ เศรษฐกิจอ่อนแรงคาดโตแค่ 3.1%-ส่งออกอ่วมส่อติดลบ 2% 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-03-24)

  กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ตามตลาดคาดการณ์ ปรับเป้าหมายจีดีพีปีนี้เหลือโต 3.1% เหตุเศรษฐกิจมีสัญญาณอ่อนแรง การใช้จ่ายชะลอ ส่งออกยังหดตัว ด้านนิด้ากระตุ้นรัฐเร่งลงทุนเบิกจ่ายงบ
 • Thumbnail

  กบฎ[ฏ]เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369 (การกู้อิสรภาพของลาว) 

  ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1994)

  เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์คิดกอบกู้อิสรภาพแยกจากไทย โดยร่วมมือกับเจ้าราชบุตร (โย่หรือโย้) (บุตรเจ้าอนุวงศ์) ซึ่งมีความดีความชอบคราวปราบกบฏอ้ายสาเกียดโง้ง พระบาทสมเด็จรพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าให้เจ้าราชบุตร (โย่) ได้ทำการกบฏครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2369 ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำทัพเข้าจู่โจมฝ่ายไทยและสามารถยึดเมืองนครราชสีมาไว้ได้เมื่อจุลศักราช 1188 (พ.ศ.2369) การกบฏครั้งมีหลักฐานทั้งฝ่ายไทยและลาวได้กล่าวถึงสาเหตุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอในประเด็นของสาเหตุและผล จากเหตุการณ์นั้นในบทความนี้จะมิได้กล่าวถึง
 • Thumbnail

  'กปปส.'บอกการบ้าน'คสช.'แนะบริหารอำนาจยังไงไม่ให้พัง 

  วรพล กิตติรัตวรางกูร (สารสู่อนาคต, 2014-10-28)

  ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 1 ใน 5 แกนนำกปปส.ได้แนะการบริหารประเทศของคสช.ว่า ภารกิจแรกของคสช.คือ ต้องกอบกู้ความเป็นเอกภาพความสามัคคีของคนในชาติกลับคืนมาให้ได้ ถ้าทำไม่สำเร็จประเทศก็จะมีปัญหาต่อไปในอนาคต
 • Thumbnail

  กรธ.ปรับแก้ร่างรธน. ดีกว่าเดินหน้าลุยไฟ 

  ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-02)

  เผยโฉมต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน โดยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย ต่างมีความเห็นตรงกันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำลังจะสร้างปัญหาใหม่ในระยะยาว เพราะจะได้รัฐบาลผสมที่ขาดเสถียรภาพ
 • Thumbnail

  "กรมเจรจาฯ"แนะใช้เอฟทีเอสร้างแต้มต่อดันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขายสู้โควิด 

  Unknown author (ผู้จัดการรายวัน 360 ํ, 2020-04-27)

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศประเมินทิศทางตลาดสินค้าสบู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว มีแน้วโน้มขยายตัว หลังโควิด-19 ระบาด แนะผู้ส่งออกใช้เอฟทีเอสสร้างแต้มต่อ ส่งสินค้าไปขายคู่เจรจาเอฟทีเอ หลังล่าสุดมีถึง 15 ประเทศลดภาษีนำเข้าให้ไทยแล้ว เหลือแค่ 3 ประเทศที่เก็บภาษีสบู่บางประเภท เผยอาเซียนนำโด่งตลาดอันดับหนึ่ง ตามด้วยออสเตรเลียและญี่ปุ่น
 • Thumbnail

  กรมท่องเที่ยว-นิด้าจัดทำมาตรฐานชุมชน 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2016-04-23)

  การร่างเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยกรมการท่องเที่ยว และคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องที่ยวโดยชุมชนให้กับชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือวัดระดับศักยภาพของชมชนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสร้างความน่าเชื่อถือของคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศ
 • Thumbnail

  กรรมาธิการ ป.ป.ช.เมื่อไรจะเลิกตีกัน 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-02-14)

  หน้าที่ของกรรมาธิการ ป.ป.ช.สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่หลักคือ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ที่ผ่านมาพบแต่ข่าวกรรมาธิการทะเลาะกันเอง ขุดคุ้ยแฉกันเองเหมือนเป็นคู่กัดกันมาแต่ชาติปางก่อน ไม่ทราบว่ากรรมาธิการ ป.ป.ช.จะตระหนักหรือไม่ว่าประชาชนเขาเบื่อพฤติกรรมของพวกท่านแค่ไหน
 • Thumbnail

  กรอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

  พรพธู รูปจำลอง; พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)