Now showing items 957-976 of 4193

 • Thumbnail

  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการดำรงชีพสู่ความยั่งยืน : ศึกษากรณีของชุมชนบ้านใจดี ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ณัฐฑิณี รตานนท์; อาแว มะแส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งความเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพของคนในชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการดำรงชีพ และผลของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเลือกยุทธวิธีการดำรงชีพสู่ความยั่งยืน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยตามแนวทางเชิงคุณภาพ ในลักษณะของกรณีศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีของชุมชนบ้านใจดี ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การรวบรวมข้อมูลทำโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants Interview) คือ แกนนำและสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีประสบการณ์สูง ...
 • Thumbnail

  กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลในจังหวัดขอนแก่น 

  สุนทรชัย ชอบยศ; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  กระบวนการสื่อสารเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

  อุรพี จุลิมาศาสตร์; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, 2018)

  การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารเพื่อผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ข้อ 1. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารในการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  2. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารในการคัดค้านพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  และ 3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 3 รูปแบบ ประกอบด้วย  การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ (Qualitative Content Analysis) ที่ได้จาก การเก็บกฤตภา ...
 • Thumbnail

  กระบวนการสื่อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย 

  กฤษฎา มอมุงคุณ; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย มีวัตถุประสงค์การ วิจัย 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาวางแผนการสื่อสารการแพทย์แผนไทย 2) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการยอมรับ การแพทย์แผนไทย โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ประกอบการแห่งละ 1 คน จาก 3 องค์กร ได้แก่ โกมารภัจจ์สหคลินิก, บริษัท กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์แบบผสมผสานด้านโรคมะเร็งสกลนคร(วัดคำประมง) พร้อมด้วยผู้มารับบริการท ...
 • Thumbnail

  กระบวนการสื่อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผู้ดำเนินรายการเจาะข่าวตื้นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) 

  บุษลักษณ์ บัตรมาก; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผู้ดําเนินรายการเจาะข่าว ตื้นและรายการวีอาร์โซ (VRZO)” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 9) ศึกษาถึงกระบวนการสื่อสารของผู้ดําเนินรายการเจาะข่าวตื้นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) ;) เพื่อศึกษาการสร้างคาแรกเตอร์ของผู้ดําเนินรายการเจาะข่าวตื้นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้ดําเนินรายการเจาะข่าวตื้น และรายการวีอาร์โซ (VRZO) จํานวน 4 คน และการศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ระยะเวลา 8 เดือน ...
 • Thumbnail

  กระบวนพิจารณาและความรับผิดทางอาญาของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายสะสม 

  ชญาธร ยุติธรรมวงษ์; วัชรชัย จิรจินดากุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนพิจารณาและความรับผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ถูกทำร้ายสะสม (Battered Woman Syndrome: BWS) โดยผู้เขียนได้แบ่งประเด็นกฎหมายเพื่อวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1 การนำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญในกระบวนพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ 2 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ในการศึกษานี้ได้นำแนวคิดจากทฤษฎีวงจรความรุนแรง (Cycle Theory of Violence) และทฤษฎีความสิ้นหวังอันเกิดจากการเรียนรู้ ...
 • Thumbnail

  กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะกับปัญหาของสายการบิน (1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-03-14)

  สมาร์ทแบ็ก คือกระเป๋าเดินทางที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นแก็ดเจ็ดสารพัดประโยชน์สำหรับนักเดินทาง บนตัวของสมาร์ทแบ็กมีช่องให้เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ และโมบายแอพที่มาคู่กันกับสมาร์ทแบ็กก็มีฟีเจอร์น่าสนใจต่างๆ มากมาย
 • Thumbnail

  กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะกับปัญหาของสายการบิน (2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-03-21)

  สมาร์ทแบ๊กเริ่มรุกเข้ามาสู่วแวดวงของกระเป๋าเดินทาง โดยในปี ค.ศ.2013 มีหนุ่มชาวอาร์เจนตินากับเพื่อนๆ เกิดทำกระเป๋าเดินทางหายระหว่างเดินทาง ทำให้เกิดความคิดว่ามันน่าจะดีหากกระเป๋าเดินทางจะมีฟีเจอร์ที่ทำให้เจ้าของสามารถติดตามหากระเป๋าที่สูญหายได้ เหตุนี้เองจึงทำให้บริษัทต่างๆ เริ่มหันมาสนใจผลิตสมาร์ทแบ๊กในรูปแบบกระเป๋าเดินทางกันมากขึ้น
 • Thumbnail

  กระเป๋าเดินทางอัจฉริยะกับปัญหาของสายการบิน (3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-03-28)

  ปัญหาของสมาร์ทแบ๊กที่พบคือ สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ห้ามนำสมาร์ทแบ๊กโหลดใต้เครื่องหากสมาร์ทแบ๊กนั้นไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ โดยกฎนี้เพิ่งเริ่มมีผลเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากสมาร์ทแบ๊กเหล่านี้โดยมากถูกสร้างมาให้มีแหล่งพลังงานสำรองให้เจ้าของไว้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงหนึ่งในความปลอดภัยหากมีการโหลดสมาร์ทแบ๊กลงใต้เครื่อง
 • Thumbnail

  กลไกการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ 

  ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง (บริษัท ณ.ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง, 2006)

  บทความฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ช่วยวิจัย ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการพัฒนาความสามารถการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่ คุรจักรพงษ์ อินทสร, คุณนภากาค์ บุญมัติ, และคุณปรเมศวร์ เอี่ยมอุไร
 • Thumbnail

  กลไกการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ 

  ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง (บริษัท ณ.ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง, 2006)

  KRDL เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาประยุกต์แห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ปี1998 เกิดจากการรวมกัน(Merge) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Institute) และกลุ่มวิจัยและพัฒนาของสถาบันระเบียบวิทยาศาสตร์ (R&D Group of Institute of Systems Science)
 • Thumbnail

  กลไกในการระงับข้อพิพาทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษาเฉพาะกรณีละเมิดพันธกรณีด้านการค้าและการลงทุน 

  พุทธชาติ บุญกล่อม; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนกาลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) แต่กลไกการระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในปัจจุบัน ยังไม่ ครอบคลุมกรณีที่เกิดข้อพิพาทอันมีสาเหตุมาจากประเทศสมาชิกละเมิดพันธกรณีด้านการค้าและการ ลงทุนตามความตกลงระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งอ าจมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นภายหลังความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจนี้แม้จะมีกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ที่ระบุหลักการระงับข้อพิพาทไว้ใน หมวดที่ 8 แต่ก็เป็นเพียงบทบัญญัติที่กาหนดวิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีไว้อย่างกว้างๆ ไม่มี สภาพบังคับที่ชัดเจนแก่ ...
 • Thumbnail

  กลไกและเครื่องมือการควบคุมราคา 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-01-21)

  การควบคุมราคาสินค้าหรือบริการในระบบเศรษฐกิจนั้น มีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เพราะการควบคุมราคาเป็นมาตรการที่มีลักษณะฝืนการทำงานของกลไกตลาด การใช้มาตรการลักษณะนี้มักจะต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะมาอธิบายได้ว่า กลไกตลาดไม่สามารถทำงานได้ จึงต้องอาศัยบทบาทของรัฐเข้าไปเป็นผู้ควบคุมหรือกำหนดราคา
 • Thumbnail

  กลต.ดันกองทุนอาเซียน ปรับกฎเหณฑ์ใหม่ เชื่อมโยงตลาดภูมิภาค 

  Unknown author (ข่าวหุ้น, 2017-02-16)

  จุดยืนการทูตเวียดนามต่อปัญหาในทะเลจีนใต้
 • Thumbnail

  กลต.อาเซียนแห่แก้กฎ รองรับตลาดทุนเติบโต 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2017-02-17)

  กลต.อาเซียนแห่แก้กฎ รองรับตลาดทุนเติบโต
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  กชกร จุลศิลป์; วรรักษ์ สุเฌอ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 2) ประเมินศักยภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น และ 3) เสนอแนะกลยุทธ์การจัดการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 406 คน และเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง ...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การเติบโตด้วย M&A 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-10-10)

  การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ หรือที่รู้จักคุ้นหูกันว่า M&A เป็นช่องทางการขยายธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก โดยรูปแบบของการทำธุรกรรม M&A อาจได้ได้จำกัดเฉพาะในประเทศ แต่อาจจะออกไปซื้อหรือควบรวมกับธุรกิจต่างประเทศ หรืออาจมีบริษัทข้ามชาติเข้ามาเจรจาขอทำ M&A กับธุรกิจในประเทศโดยมึทั้งในรูปแบบของการถือหุ้น การเข้าซื้อกิจการ และการร่วมทุนกัน
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศกับการได้มาซึ่งความสามารถทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาการพัฒนารถรางไฟฟ้าในอินโดนีเซีย 

  จักรพงษ์ อินทสร, ปรเมศวร์ เอี่ยมอุไร (บริษัทแอสแควร์ แมกกาซีน., 2006)

  บทความนี้คณะผู้วิจัยขอนำเสนอ กลยุทธ์การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ กรณีศึกษา การพัฒนารถรางไฟฟ้าในอินโดนิเซียโดยละเอียดของบทความ ไม่ได้นำเสนอความไฮเทคของรถไฟแต่จะนำเสนอ หลักการ การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่าง เพราะปัจจุบันประเทศไทยเอง กำลังอยู่ระหว่างศึกษาการสร้างทางรถไฟฟ้าอีกหลายสายในกรุงเทพฯ ดังนั้นบทความนี้จึง เป็นความพยายามที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าพื่อนำเสนอให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกยางพาราไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ 

  พัณณินอร ศิริสุวัฒน์; ธีรศักดิ์ จินดาบถ (วารสารนักบริหาร. 33,2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 40-48, 2013)
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-22)

  กลยุทธ์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นหลักซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ยั่งยืน ทั้งยังส่งผลกระทบในทางลบต่อแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย ฉะนั้นเราจะมีกลยุทธ์อย่างไรในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด