Now showing items 41-60 of 2526

 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนข้าราชการกับปริมาณงาน : ศึกษาจากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง 

  กอบกุล กาญจนถวัลย์; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง มีปลัดจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา มี 3 แผนกคือ แผนกจ่าจังหวัด แผนกผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น และแผนกเสมียนตราจังหวัด การที่ผู้เขียนเลือกศึกษาหน่วยงานนี้เพราะจังหวัดระยองเป็นจังหวัดค่อนข้างเล็ก มีปริมาณงานน้อย สามารถศึกษาได้ภายในเวลาอันจำกัด ปลัดจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้งานดีขึ้น
 • Thumbnail

  ค่าทดแทนของลูกจ้างที่ประสพอันตรายในการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานของกรมแรงงานในจังหวัดพระนคร-ธนบุรี 

  ประทีป คลังทอง; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การศึกษาเรื่องนี้มุ่งเน้นถึงเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงาน จากการศึกษากฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานปรากฏว่า กฎหมายค่าทดแทนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถให้ความคุ้มครองและให้ประโยชน์ทดแทนแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างแท้จริง ข้อบกพร่องของกฎหมายนี้ยังเป็นอุปสรรคขัดข้องต่อการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามต้องการได้ ผู้เขียนได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และวิธีการดำเนินงานในเรื่องนี้ไว้ใหม่ คือ.-
 • Thumbnail

  การบินพาณิชย์ : การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจัดระเบียบราชการ / สืบ ทรรพมัทย์ 

  สืบ ทรรพมัทย์; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การบินพลเรือนมีลักษณะเป็นกิจการทางการเมืองโดยมีการดำเนินงานเกี่ยวข้องอยู่กับต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้าในลักษณะตอบแทนกันระหว่างประเทศ ฉะนั้นการบินพลเรือนไม่ควรรวมหรือขึ้นอยู่กับการบินทหาร การจัดระเบียบราชการงานบินพลเรือนของไทยแยกออกเป็นกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม และกรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศ นอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาข้อยุ่งยากหลายประการดังผู้เขียนได้กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์แล้ว ยังขัดต่อเจตน์จำนงของรัฐบาลที่มีนโยบายให้แยกการบินพลเรือนออกจากการบินทหาร และยังเป็นการจัดโครงร่างของหน่วยงานที่ไม่ประสานกัน ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอิ ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานของฝ่ายสาธารณสุข เทศบาลนครกรุงเทพ 

  สนอง ยุตตานนท์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ผู้เขียนมุ่งศึกษาเฉพาะกระบวนการบริหารงานของฝ่ายสาธารณสุข เทศบาลนครกรุงเทพ ในแง่ของการจัดบริการสาธารณสุขแก่ชุมชนโดยมุ่งศึกษาในสาระ 10 ประการ คือ.-
 • Thumbnail

  การบริหารงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู : ศึกษาเฉพาะกรณี : โครงการผลิตครูปริญญาและครูประกาศนียบัตร 

  สุริยัน นนทศักดิ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ศึกษาถึงวิวัฒนาการของการฝึกหัดครู เริ่มตั้งแต่โรงเรียนการฝึกหัดครูสมัยรัชกาลที่ 5 เหตุผลที่ต้องให้มีการพัฒนาการศึกษาซึ่งเกี่ยวกับการผลิตครู ศึกษาถึงแผนการศึกษาของชาติและการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้ทราบปริมาณงานซึ่งกรมการฝึกหัดครูจะต้องรับผิดชอบ พิจารณาโครงการพัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดครูซึ่งมี 3 โครงการ แต่เลือกศึกษาเฉพาะ 2 โครงการที่เกี่ยวกับการผลิตครู โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงาน พร้อมกับวิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ แล้วชี้แจงให้เห็นว่าโครงการทั้ง 2 ได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด พร้อมกับเปรียบเทียบ ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

  มนัส บ่างสมบูรณ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานของกรมวิสามัญศึกษาซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงานระดับมัธยมศึกษา ผู้เขียนแบ่งการพิจารณาออกเป็นส่วน ๆ ว่ามีความสัมพันธ์หรือจำเป็นก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือไม่เพียงไร ในตอนแรกกล่าวถึงประวัติการศึกษาของไทยสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนที่สองกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของกรมวิสามัญศึกษา การบริหารงานของกรมวิสามัญศึกษาด้านบริหารและด้านวิชาการ ตลอดจนอุปกรณ์การสอน วิธีการสอน หลักสูตร แบบเรียนและปัญหาต่าง ๆ จากผลของการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้สรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อแ ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานบุคคลของคุรุสภา : บทศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครู 

  สุทิน เอมะพัฒน์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์มุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุรุสภากับข้าราชการครู โดยพิจารณาถึงการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษข้าราชการครู และการออกจากข้าราชการครู โดยศึกษาดูว่าคุรุสภาปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคที่ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุรุสภากับกระทรวงศึกษาธิการว่าใกล้ชิดเพียงใด ควรเพิ่มกิจกรรมอะไรบ้าง.
 • Thumbnail

  การบริหารงานในหน้าที่ของพนักงานกสิกรรมและพนักงานข้าวจังหวัดและอำเภอ 

  ผสม เพชรจำรัส; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งชี้ให้เห็นปัญหาสถานการณ์และข้อขัดข้องต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลและนักบริหารงานส่งเสริมการเกษตรในระดับสูงได้ทราบถึงข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ทางการบริหารทั้งทางด้านเกษตรกรและด้านการบริหารงานของรัฐบาลอันเป็นกลไกที่จะช่วยให้การบริหารงานพัฒนาการเกษตรในโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจของชาติว่าสามารถประสบผลสำเร็จเพียงใดหรือไม่ และถ้ามีปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ก็จะแก้ไขได้โดยวิธีใดบ้าง.
 • Thumbnail

  การทะเบียนราษฎรในหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย 

  สมนึก ชูวิเชียร; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนราษฎรนั้นเพื่อประโยชน์ในการเกณฑ์ทหารป้องกันประเทศ ในการเก็บภาษี ในการเกณฑ์พลเมืองเพื่อทำกิจการบางอย่าง เพื่อทราบสถิติจำนวนราษฎร เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมพลเมืองเพื่อความปลอดภัยของประเทศ ด้วยเหตุที่การทะเบียนราษฎรมีความสำคัญต่อระบบการปกครอง ทางราชการจึงได้ปรับปรุงแก้ไขการจดทะเบียนราษฎรตลอดมา ส่วนใหญ่แก้ไขในรูปของการจัดระบบงาน
 • Thumbnail

  การดำเนินการสอบแข่งขันวิชาข้าราชการพลเรือนชั้นตรี 

  วินิต ทรงประทุม; สวัสดิ์ สุคนธรังษี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ความมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อให้ทราบอย่างแน่ชัดถึงสภาพและปัญหาในการดำเนินการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนชั้นตรีว่ามีอยู่อย่างไร การปรับปรุงการสอบควรจะทำหรือไม่อย่างไร และในทัศนะของกรรมการสอบแข่งขันชั้นตรีทั่วประเทศมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อสภาพปัญหาและการปรับปรุงการดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรีดังกล่าว เพื่อสามารถนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางและประกอบการพิจารณาปรับปรุงการสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการศึกษา ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยเฉพาะการดำเนินการสอบแข่งขันชั้นตรี ลักษณะและทัศนคติของกรรมการสอบแข่งขันช้นตรี ...
 • Thumbnail

  การประชาสัมพันธ์ของข้าราชการฝ่ายปกครองระดับอำเภอในจังหวัดอ่างทอง 

  ไพฑูรย์ บุญวัฒน์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้โดยพิจารณาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในทัศนะของข้าราชการฝ่ายปกครอง จากผลการศึกษาปรากฏว่ามีปัญหาสำคัญ ๆ ทำให้การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้เขียนเห็นสมควรแก้ไข คือ
 • Thumbnail

  การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

  ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ความมุ่งหมายในการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหูเป็นตาของรัฐบาล หรือเป็นมือของฝ่ายบริหารในการปกครองตำบลและหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดแนวความคิด และความพยายามที่จะปูพื้นฐานประชาธิปไตยขั้นมูลฐานในระดับหมู่บ้านอีกด้วย ส่วนความมุ่งหมายในการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนปัจจุบัน ก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยแก่ประชาชนโดยการปฏิบัติ จากการศึกษาปรากฎว่าการเลือกตั้งสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและในปัจจุบันไม่บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติในทางพัฒนาของผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

  ทีป ทิพรังกร; ทินพันธุ์ นาคะตะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งค้นความจริงเกี่ยวกับทัศนคติในการพัฒนาของผู้นำท้องถิ่น เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทัศนคติของผู้นำท้องถิ่นยังเป็นทัศนคติของประชาชนในสังคมแบบกึ่งพัฒนา และการศึกษาย่อมทำให้ทัศนคติของบุคคลมีลักษณะพัฒนาแล้วมากขึ้น
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชนบท 

  จำรูญ มีขนอน; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยสนาม โดยมุ่งศึกษาถึงทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ทุกคนในโรงเรียนแพทย์ทั้ง 3 แห่ง คือ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จากผลการศึกษาปรากฏว่าการสาธารณสุขของไทยเราได้เจริญก้าวหน้าตามแบบอารยประเทศ แต่ในการให้บริการแก่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ในชนบทยังไม่ทั่วถึง เพราะขาดแคลนแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามหาทางแก้ไขตลอดมา แต่ไม่บังเกิดผลดีเท่าที่ควร.
 • Thumbnail

  การจัดสวัสดิการของกรมตำรวจ 

  ประภา ถิรพันธ์; เพ็ญศรี วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  กรมตำรวจได้จัดตั้งแผนกสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2493 ขึ้นตรงต่อกองจเรตำรวจ แผนกสวัสดิการนี้มีหน้าที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือตำรวจและครอบครัวในกรณีที่ประสบความเดือดร้อนทุกข์ยากต่าง ๆ จัดการฌาปนกิจศพข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมทั้งดำเนินการในเรื่องทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และการจัดสหกรณ์รูปต่าง ๆ ขึ้นในกรมตำรวจ ต่อมาเมื่อปี 2496 แผนกสวัสดิการนี้ขึ้นอยู่กับส่วนบัญชาการของกองบัญชาการจเรตำรวจ และมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก คือ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร สถานที่ราชการ และโรงเรียนของตำรวจ ...
 • Thumbnail

  การวิจัยทางสังคมศาสตร์ต่างวัฒนธรรม : ศึกษาวิเคราะห์จากการวิจัยของคณะวิจัยชาวต่างประเทศที่มีนักวิจัยไทยเป็นผู้ช่วย 

  ธวัช วิชัยดิษฐ; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ เพื่อสำรวจดูว่าเทคนิคในการวิจัยของชาติตะวันตกอันเป็นวิธีการที่ทันสมัยนั้นจะสามารถนำมาใช้ในสังคมไทยที่มีสภาพสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างไปจากชาติตะวันตกได้มากน้อยหรือไม่ เพียงใด จากผลการศึกษาปรากฏว่าการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศที่มีนักวิจัยไทยเป็นผู้ช่วย ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานได้มาก ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยโดยตรง และในส่วนที่เกี่ยวกับความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พฤติกรรมของสังคม และภาษา ฉะนั้นความสำเร็จของงานวิจัยสภาพทางสังคมศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ย่อมขึ้นอยู่กับความรอบรู้ท ...
 • Thumbnail

  งานประชาสัมพันธ์ของรัฐ : บทศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงของกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น 

  ถวัลย์ กิตติศรีสุวรรณ; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เลือกศึกษาเฉพาะการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงกองประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดขอนแก่นแต่เพียงแห่งเดียว เพราะจะสามารถทำให้ทราบบทบาทและความสำคัญในการปฏิบัติงานของสถานีอื่น ๆ ว่า จะดีกว่าสถานีวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำอย่างไร และจะสามารถทราบถึงการปฏิบัติงานได้ว่าได้ผลเป็นประการใด แหล่งการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 จังหวัดขอนแก่น จากผลการศึกษาปรากฏว่าโดยทั่วไปการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งในด้านการจัดรายการ และในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนรับฟังข่าวสารมากขึ้นนั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และหน่วยงานต่าง ๆ ...
 • Thumbnail

  วิวัฒนาการของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการฝ่ายพลเรือนของจีน 

  จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  จากการศึกษาปรากฏว่า จีนได้นำระบบการสอบแข่งขันมาเป็นวิธีหนึ่งในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการก่อนประเทศทั้งหลาย เพราะในเวลาที่จีนเริ่มใช้ระบบสอบนั้นยุโรปกำลังอยู่ในสมัยมืดมัว.
 • Thumbnail

  สถาบันผู้นำและการปกครองตัวเองของชาวเขาเผ่าแม้ว : บทศึกษาเฉพาะกรณีแม้วที่บ้านขุนสถาน อำเภอน้อย จังหวัดน่าน 

  ภักดี ชมภูมิ่ง; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงรูปลักษณะของการปกครองตนเองของชาวเขาเผ่าแม้ว ที่มาของอำนาจในการปกครอง ผู้ที่ใช้อำนาจในการปกครอง สถานะของหัวหน้าเผ่า ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ในการปกครองและฐานะทางการปกครองของประชาชนชาวแม้ว รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองของพวกชาวเขา โดยมุ่งพิจารณาในด้านสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ศาสนา ลัทธิความเชื่อ และความสัมพันธ์ระหว่างแม้วกับบุคคลภายนอก ตลอดจนความสัมพันธ์ในระหว่างแม้วในหมู่บ้านเดียวกันควบคู่กันไป การที่ผู้เขียนเลือกศึกษาชาวเขาเผ่าแม้ว เพราะชาวเขาเผ่ ...
 • Thumbnail

  ระบบศักดินากับการบริหารราชการ 

  วินัย ชวนประพันธ์; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนมุ่งศึกษาเรื่องราวของระบบศักดินาในประเทศไทยในรูปของประวัติและวิวัฒนาการในแต่ละยุคแต่ละสมัย ตั้งแต่เริ่มเกิดขึ้นและได้วิวัฒนาการมา ตลอดจนการนำระบบศักดินาไปใช้เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมของสังคม จนกระทั่งระบบศักดินาต้องถูกยกเลิกไป ในตอนสุดท้ายได้ศึกษาถึงผลอันเกิดจากระบบศักดินาในวงราชการไทยในปัจจุบัน