Now showing items 21-40 of 4192

 • Thumbnail
 • Thumbnail

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก: เส้นทางสาย R9 

  สักกรินทร์ นิยมศิลป์, หัวหน้าโครงการวิจัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2011-11)

  งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจัดตั้ง AEC ที่มีต่อเมือง/ชุมชนตามแนว EWEC โดยเมืองที่ศึกษา ได้แก่ จังหวัดตาก (อำเภอแม่สอด) พิษณุโลก ขอนแก่น และมุกดาหาร ในประเทศไทย แขวงสะหวันนะเขตในสปป.ลาว และจังหวัดกวางจิ จังหวัดถัวเทียน–เว้ และนคร ดานังในเวียดนาม
 • Thumbnail

  ปรากฎการณ์โลกร้อนกับการค้าระหว่างประเทศ 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2011-11)

  ปรากฏการณ์โลกร้อนซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลมาจากการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากจากกิจกรรมมนุษย์นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก วัฏจักร ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งประชาคมโลกได้ตระหนักถึง ภัยอันตรายที่ภาวะโลกร้อนอาจก่อให้เกิดขึ้นจึงได้เกิดความร่วมมือในการบรรเทาภาวะโลกร้อนระดับ นานาชาติและระดับภูมิภาค อีกทั้งแต่ละประเทศได้พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้มาตรการ ที่เกิดจากความร่วมมือดังกล่าวโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบนโยบายของรัฐ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและ มาตรการทางการค้า ...
 • Thumbnail

  โอกาสและความท้าทายต่อการลงทุนในกัมพูชา ลาว เวียดนาม 

  สันติ ท่องแก้ว, หัวหน้าโครงการวิจัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2010-07)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการ เข้าไปลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน ศึกษาโครงสร้างกลยุทธ์การลงทุน ศึกษาการสนับสนุนและ ส่งเสริม SMEs ในการเข้าไปลงทุนในประเทศ CLV จากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนโอกาสทาง ธุรกิจของSMEs ไทยในการลงทุนใน CLV
 • Thumbnail

  มาตรฐานแรงงานกับข้อตกลงการค้าเสรีของสหรัฐอเมริกา: นัยต่อประเทศกำลังพัฒนา 

  ทัชชมัย ฤกษะสุต (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2011)

  การศึกษาครอบคลุมเฉพาะบทว่าด้วยแรงงานของ FTA ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ 4 กลุ่มประเทศคู่ ค้าคือ ออสเตรเลีย ชิลี กลุ่มประเทศอเมริกากลาง และปานามาเพื่อทราบถึงแนวทางของสหรัฐอเมริกาในการ กำหนดเงื่อนไขด้านแรงงานกับประเทศคู่ค้า และนัยของบทว่าด้วยแรงงานดังกล่าวที่มีต่อมาตรฐานแรงงาน หลักของ ILO และศึกษากฎหมายภายในของเวียดนาม บังกลาเทศ กัมพูชา และไทย เพื่อพิจารณาความ สอดคล้องของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศกับมาตรฐานแรงงานหลักของ ILO
 • Thumbnail

  ข้าวของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ภาษาลาว] 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2008)
 • Thumbnail

  คู่มือลงทุนด้านการเกษตรใน สปป. ลาว 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2011)

  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากโครงการศึกษาโอกาสและศักยภาพการลงทุนภาคเกษตรของผู้ประกอบไทยใน สปป.ลาว ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development: ITD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการไปลงทุนด้านการเกษตรใน สปป.ลาว โดยมีข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อเท็จจริงด้านเกษตร ขั้นตอนและวิธีการขอรั บการส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษที่ผู้ลงทุนจะได้รับโอกาสและข้อจำกัดในการลงทุน รวมทั้งกรณีศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน ด้านการผลิตสินค้าเกษตร 8 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ...
 • Thumbnail

  จรรยาบรรณทางการค้า บนเส้นทางสู่การปฏิบัติ: แรงขับเคลื่อนจากแบรนด์ การต่อต้านของโรงงานและสิทธิของแรงงาน 

  Philip S., Robertson Jr. (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2011)

  มาตรฐานจรรยาบรรณเป็นข้อกำหนดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า และอุตสากรรม ส่งออกอื่นๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อที่จะให้โรงงานเคารพในสิทธิของ คนงาน เช่น กำหนดให้คนงานต้องมีเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม และให้นายจ้างต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในเรื่องค่าจ้างและสภาพการจ้างเป็นอย่างน้อย ข้อกำหนดในมาตรฐานจรรยาบรรณ ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณร่วมที่กำหนดโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้-เสีย หรือมาตรฐานจรรยาบรรณ ของแบรนด์เอง ล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อตกลงในอนุสัญญา ...
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจสปาไทย 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจโรงแรม 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจโรงพยาบาล 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจร้านอาหารไทย 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจการศึกษา 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : ธุรกิจนำเที่ยว 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2010)
 • Thumbnail

  โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัฒน์ 

  อักษรศรี พานิชสาส์น, หัวหน้าโครงการวิจัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2011-07)

  งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญทางเศรษฐกิจของจีนต่อพลวัตเศรษฐกิจโลกและความสำคัญต่อไทย เพื่อจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาทบทวนด้านกำลังคนในส่วนของการศึกษาและการวิจัยของรัฐ เพื่อรองรับการขยายตัวของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน และบทบาทของจีนที่จะมีต่อพลวัตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต การศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นวิธีการวิจัยเชิงบูรณาการ ประกอบด้วย ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  จีน : หนึ่งประเทศ หลายมณฑล หลากกฎเกณฑ์ 

  อักษรศรี พานิชสาส์น; ธานี ชัยวัฒน์; จุฬวดี วรศักดิ์โยธิน; อวยพร สุธาทองไทย; อมรมาศ จิตรรังสรรค์ (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2006)

  รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจจีนเน้นข้อมูลเชิงลึกในระดับมณฑล โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 18 มณฑล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและมณฑลพื้นที่ศึกษา และศึกษาสินค้าที่เป็นผลประโยชน์ของไทยในการค้าขายกับมณฑลจีนภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมบริการของจีน ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมขนส่ง/โลจิสติกส์ คณะนักวิจัยศึกษาวิเคราะห์ โดยวิธีวิจัยเอกสารโดยเฉพาะเอกสารรายงาน China Statistical Yearbook 2005 และ Provincial Statistical ...
 • Thumbnail

  ระบบการปกครองท้องถิ่นของราชอาณาจักรกัมพูชา 

  พินสุดา วงศ์อนันต์ (สถาบันพระปกเกล้า, 2013)
 • Thumbnail

  ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศเนอการาบรูไนดารุสสลาม 

  นิชานท์ สิงหพุทธางกูร (สถาบันพระปกเกล้า, 2013)
 • Thumbnail

  ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 

  ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ (สถาบันพระปกเกล้า, 2013)