Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทยหลังกลับจากการทำงานต่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบตามประสบการณ์ประเทศที่ไป 

    กนกพร มโนรัตนา; ประเสริฐ รักไทยดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)

    สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทยหลังกลับจากการทำงานต่างประเทศศึกษาเปรียบเทียบตามประสบการณ์ประเทศที่ไป มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ / 1. ศึกษาถึงสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานไทย หลังกลับจากการทำงานต่างประเทศ / 2.เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างแรงงานที่ไปทำงานประเทศไต้หวันกับประเทศอื่น ๆ / ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแรงงานไทยที่กลับจากการทำงานต่างประเทศที่ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จำนวนตัวอย่าง ทั้งสิ้น 120 ชุด โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงโดยกระจายตามพื้นที่ ...