Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

    กนกพร ศรีสวรรค์; กิตติ บุนนาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) ศึกษาปัจจัยตัวแปรอิสระที่ส่งผล ต่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3) เพื่อศึกษาระดับความเหมาะสมและความถูกต้องของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ 4) จัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม