Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  ความคืบหน้าการดำเนินงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 3 (กระทรวงต่างประเทศ, 2012)

  ประมวลข้อมูลจากการบรรยายของผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็น AEC ในปี 2558 ของสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
 • Thumbnail

  ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ฉบับย่อ) 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 3 (กระทรวงต่างประเทศ, 2011-12)
 • Thumbnail

  อุปสรรคและปัญหาของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อน เข้าสู่ปี ๒๐๑๕ เพื่อเป็นหนึ่งเดียวในเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 3 (กระทรวงต่างประเทศ, 2012)

  บทความกล่าวถึงการพยายามดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามแผนงานในแผนพิมพ์เขียว (AEC Blueprint) ซึ่งเป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อมุ่งไปสู่ AEC ปัจจุบัน ไทยมีความคืบหน้าในการดำเนินการภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับมาตรการที่ไทยและอาเซียนยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานฯ ส่วนใหญ่เกิดจากความล่าช้าในการให้สัตยาบันของแต่ละประเทศ ทำให้ความตกลงบางฉบับยังไม่มีผลบังคับใช้ ความล่าช้าในการแก้ไขกฎหมายในประเทศเพื่อดำเนินการตามพันธกรณี ความล่าช้าในการปรับปรุงเรื่องการสร้างความโปร่งใสทางการค้า ...