Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

    กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 4 (กระทรวงต่างประเทศ, 2012)

    เอกสารได้กล่าวถึง เป้าหมาย สาระสำคัญของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กลไกของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และความคืบหน้าของการดำเนินการ