Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารงานเรือนจำกลางบางขวาง 

    กลืน สีตะธนี; สมพงศ์ เกษมสิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

    เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นในเรื่องนโยบาย และการปฏิบัติตามแผนการจัดองค์การ และเจ้าหน้าที่ว่าได้ดำเนินไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยเฉพาะการบริหารงานเกี่ยวกับผู้ต้องขัง นโยบายของการราชทัณฑ์ปัจจุบันมิได้มุ่งแต่เพียงป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องโทษแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีเจตน์จำนงที่จะเสริมสร้างให้ผู้ถูกคุมขังสามารถสำนึกตนรู้จัดผิดชอบชั่วดี และสามารถออกไปประกอบอาชีพ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมได้ภายหลังการปลดปล่อย ในการบริหารนี้จึงจำต้องมีการวางแผนปฏิบัติโดยละเอียดให้สอดคล้องกับนโยบาย.