Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารงานพัสดุ : ศึกษาเฉพาะกรณี : การเก็บรักษาพัสดุเปรียบเทียบระหว่างคลังอะไหล่ยนต์ คลังพัสดุกองตำรวจน้ำ กับ คลังอะไหล่เครื่องจักรกล บริษัทดีทแฮล์ม จำกัด 

    กุลธร เศรษฐจันทร; มัลลี เวชชาชีวะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1974)

    ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีการเก็บรักษาพัสดุระหว่างคลังพัสดุของอะไหล่ยนต์ กองบังคับการกองตำรวจน้ำ และคลังอะไหล่เครื่องจักรกล บริษัทดีทแฮล์ม จำกัด ผู้เขียนศึกษาเฉพาะในเรื่องการจัดสายงานและหน้าที่คลัง แบบและชั้นการเก็บรักษา การวางแผนการเก็บรักษา การใช้พื้นที่ การกำหนดทิศทางการจัดวางพัสดุ ระบบการแจ้งที่เก็บ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การสำรวจที่เก็บและการจ่ายพัสดุ ในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้เขียนได้ตั้งสมมติฐานไว้ 2 ประการ คือ ประการแรก การเก็บรักษาพัสดุของคลังอะไหล่ยนต์ กองบังคับการกองตำรวจน้ำนั้น คำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดในการเก็บรักษาน้อยกว่าการเก็บรักษา ...