Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประสิทธิภาพการดูดติดผิวไอออนทองแดงของถ่านชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ 

    กุลธิดา สะอาด; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การเตรียมถ่านชีวภาพโดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นตัวกระตุ้น เพื่อนา มาศึกษาประสิทธิภาพการดูดติดผิว และร้อยละการกา จัดไอออนทองแดงใน น้า เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ รวมถึงศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของถ่าน ชีวภาพที่เตรียมขึ้น โดยเทคนิคฟูริเออร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ทา การวาง แผนการทดลองโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างมาใช้ในการทดลอง โดยใช้รูปแบบการทดลอง 5 x 3 Factorial Arrangement (3 ซ้ำ ) แบ่งเป็นชนิดของถ่านชีวภาพ ได้แก่ เปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด กะลามะพร้าว เมล็ดลาไย เปลือกขนุน และปริมาณถ่านชีวภาพ ...