Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

    ขนิษฐา ยาวะโนภาส; วิสาขา ภู่จินดา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน สถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลาก ลดคาร์บอน ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของผู้บริโภค เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ฉลากลดคาร์บอน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อเป็น แนวทางในการรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน ซึ่ง กลุ่มตัวอยางที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 380 คน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม นอกจากนี้ได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน ภาครัฐ 2 หน่วยงานและบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน ...