Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรี กรณีศึกษา จังหวัดที่มีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่ง ครบทั้ง 3 ระดับ 

    ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดที่มี นายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่งครบทั้ง 3 ระดับมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดทั้งมีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่งครบทั้ง 3 ระดับ 2) เพี่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดที่มีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่ง ครบทั้ง 3 ระดับ 3) เพื่อคนหาข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขในการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดที่มี นายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่งครบทั้ง 3 ระดับ ...