Now showing items 1-11 of 11

 • Thumbnail

  การคงอยู่ของกลุ่มอาชีพนอกการเกษตร : กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

  ปรียา เกิดโชคชัย; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  การบริหารงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู : ศึกษาเฉพาะกรณี : โครงการผลิตครูปริญญาและครูประกาศนียบัตร 

  สุริยัน นนทศักดิ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ศึกษาถึงวิวัฒนาการของการฝึกหัดครู เริ่มตั้งแต่โรงเรียนการฝึกหัดครูสมัยรัชกาลที่ 5 เหตุผลที่ต้องให้มีการพัฒนาการศึกษาซึ่งเกี่ยวกับการผลิตครู ศึกษาถึงแผนการศึกษาของชาติและการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้ทราบปริมาณงานซึ่งกรมการฝึกหัดครูจะต้องรับผิดชอบ พิจารณาโครงการพัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดครูซึ่งมี 3 โครงการ แต่เลือกศึกษาเฉพาะ 2 โครงการที่เกี่ยวกับการผลิตครู โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงาน พร้อมกับวิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ แล้วชี้แจงให้เห็นว่าโครงการทั้ง 2 ได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด พร้อมกับเปรียบเทียบ ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

  มนัส บ่างสมบูรณ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานของกรมวิสามัญศึกษาซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงานระดับมัธยมศึกษา ผู้เขียนแบ่งการพิจารณาออกเป็นส่วน ๆ ว่ามีความสัมพันธ์หรือจำเป็นก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือไม่เพียงไร ในตอนแรกกล่าวถึงประวัติการศึกษาของไทยสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนที่สองกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของกรมวิสามัญศึกษา การบริหารงานของกรมวิสามัญศึกษาด้านบริหารและด้านวิชาการ ตลอดจนอุปกรณ์การสอน วิธีการสอน หลักสูตร แบบเรียนและปัญหาต่าง ๆ จากผลของการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้สรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อแ ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ทหารและครอบครัวทหารที่ไปช่วยสหประชาชาติทำการรบ ณ ประเทศเกาหลี 

  ทิพย์สุดา ศรลัมพ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  รัฐบาลได้จัดตั้งมูลนิธิช่วยทหารและครอบครัวทหารที่ไปช่วยสหประชาชาติ ทำการรบ ณ ประเทศเกาหลีขึ้นเมื่อ พ.ศ.2493 แต่การปฏิบัติงานของมูลนิธิไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยสมบูรณ์ วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของมูลนิธินี้เพื่อจะทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทราบถึงกลไกในการปฏิบัติงานสงเคราะห์ว่ามีการประสานงาน การสังคม การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาที่ได้ประสบมาในการปฏิบัติงาน
 • Thumbnail

  การบริหารงานในหน้าที่ของพนักงานกสิกรรมและพนักงานข้าวจังหวัดและอำเภอ 

  ผสม เพชรจำรัส; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งชี้ให้เห็นปัญหาสถานการณ์และข้อขัดข้องต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลและนักบริหารงานส่งเสริมการเกษตรในระดับสูงได้ทราบถึงข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ทางการบริหารทั้งทางด้านเกษตรกรและด้านการบริหารงานของรัฐบาลอันเป็นกลไกที่จะช่วยให้การบริหารงานพัฒนาการเกษตรในโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจของชาติว่าสามารถประสบผลสำเร็จเพียงใดหรือไม่ และถ้ามีปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ก็จะแก้ไขได้โดยวิธีใดบ้าง.
 • Thumbnail

  การประเมินผลโครงการนันทนาการเด็ก ณ สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปราณี 

  แม้นเดือน เอี่ยมบรรณพงษ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลโครงการนันทนาการเด็ก ณ สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี รวมทั้งศึกษาข้อจำกัดในโครงการฯ ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนหญิง ณ สนามฝึกฯ บ้านปรานี เฉพาะที่เคยเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาที่ทำการศึกษา คือ ธันวาคม 2530 - ธันวาคม 2532 (ครอบคลุมโครงการ 4 ระยะ) จำนวน 14 คน (10 เปอร์เซ็นต์) โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่กำหนด ...
 • Thumbnail

  การประเมินผลโครงการพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพเด็กระยะที่ 2 (2531-2533) ใน 28 จังหวัด 

  ยุทธนา วิปุลากร; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  โครงการพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพเด็กระยะที่ 2 เป็นโครงการซึ่งได้ขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 28 จังหวัด ต่อจากในระยะแรก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เพียง 9 จังหวัดเท่านั้น โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพตามที่กำหนดเป็นมาตรฐานการให้การดูแลสุขภาพเด็กแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง.
 • Thumbnail

  การพัฒนานโยบายเกี่ยวกับชุมชนแออัด 

  ปราณี พนมเริงไชย; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1989)

  สภาพปัญหาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ยังเป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติ ทั้งที่รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหาชุมชนแออัดเท่าที่ได้ดำเนินการติดต่อกันมานับเป็นเวลานานเกือบ 3 ทศวรรษ แต่ยังไม่ส่งผลตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ เหตุผลที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะจากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนแออัด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังมิได้ลดจำนวนลง ในทางตรงข้ามปริมาณชุมชนแออัดและปัญหากลับเพิ่มมาก ประเด็นดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยกำหนดแนวการศึกษาเพื่อทดสอบว่าการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับชุมชนแออัดยังมีข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ หากไม่ใช่เนื่องมาจากการกำหนดนโยบาย ก็คงเนื่องมาจากการนำนโยบ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาการขายบริการทางเพศของเด็กและเยาวชนชายเร่ร่อน : ศึกษาเฉพาะกรณีสีลมและพัทยา 

  ทวีคูณ มาลยาภรณ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการขายบริการทางเพศของเด็กและเยาวชนชายเร่ร่อน : ศึกษาเฉพาะกรณีสีลมและพัทยา กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กและเยาวชนชายเร่ร่อนขายบริการทางเพศทั้งสีลมและพัทยา รวม 75 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงภูมิหลังกระบวนการ สาเหตุ สภาพความเป็นอยู่ ทัศนคติ เป้าหมายในอนาคตของเด็กกลุ่มนี้
 • Thumbnail

  สตรีชนบทกับการเข้ารับบริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรี 

  วาณี ทัพพะปุรณะ; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะปัจจุบัน และการพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสตรีของหน่วยงานของรัฐ ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกอบรมสตรีชนบทในหมู่บ้านที่เลือกศึกษา และปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการฝึกอบรมของสตรีชนบท.
 • Thumbnail

  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปริญญาโทของนักศึกษาภาคพิเศษ กทม. คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  กุลวดี ตริยานนท์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางด้านส่วนตัว องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ องค์ประกอบทางด้านการเรียน องค์ประกอบด้านการปรับตัว ปัญหาส่วนตัว กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสรัางสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาภาคพิเศษ กทม. รุ่น 1 คณะพัฒนาสังคม จำนวน 122 คน