Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เสนอเพิ่มสิทธิลดภาษี RMF 

    คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-05-29)

    จากการวิจัยพบว่า หากต้องการให้ความเป็นอยู่หลังเกษียณไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก ควรมีอัตราการลงทุนเพื่อวัยเกษียณมากกว่า 30% ของรายได้ ฉะนั้น การกำหนดเพดานสิทธิลดหย่อนภาษีไว้ที่ไม่เกิด 15% ของรายได้ อาจจะไม่เพียงพอสำหรับวัยเกษียณ ภาครัฐจึงควรเพิ่มเพดานให้สูงขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เพิ่มอัตราการลงทุน