Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหมากขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตเทศบาลตำบลไตรรัฐ* ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

    คทาเทพ พงศ์ทอง; สุพรรณี ไชยอำพร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อนำเสนอตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมชุมชนบ้านหมาก ขาม* และบ้านหมากม่วง* ในเขตต าบลไตรรัฐ* อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี2) เพื่อศึกษาการจัดการ วัฒนธรรมของชุมชน 3) เพื่อศึกษาทัศนะของประชาชนในชุมชนต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม การวิจัยนี้ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 30 คน และใช้การ วิเคราะห์ตีความ ควบคู่บริบทและใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม