Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    อาเซียน : โอกาสทางการแข่งขันของไทย 

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา, 2013-11-21)

    แฟ้มวิดีทัศน์การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “อาเซียน: โอกาสทางการแข่งขันของไทย” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมของประเทศไทยในการแข่งขัน และเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์จากภาควิชาการและภาคธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและโอกาสการแข่งขันของประเทศไทย