Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

    จงกลนี เกตุแก้ว; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

    วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้มี 4 ประการคือ เพื่อต้องการทราบ 1. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว 3. เพื่อปัญหาและอุปสรรคซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ 4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.