Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงสื่อมวลชนโดยรัฐบาล 

    จริยา คงมา; ณัฐฐา วินิจนัยภาค, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การศึกษาเรื่อง “มาตรการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงสื่อมวลชนโดยรัฐบาล” มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุที่รัฐบาลทุกสมัยพยายามเข้ามาแทรกแซงสื่อ2) เพื่อศึกษารูปแบบ ที่รัฐบาลใช้ในการแทรกแซงสื่อ 3) เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการแทรกแซงสื่อ และ 4) เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการแทรกแซงสื่อโดยรัฐบาล การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีศึกษา 2 รูปแบบ คือ การศึกษาจากเอกสารและการศึกษา ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผลการศึกษาประเด็นที่ 1 สาเหตุที่ทำให้รัฐบาลทุกสมัยพยายามเข้ามาแทรกแซงสื่อพบว่า ต้องการใช้ส ...