Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศึกษากรณีโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครราชสีมา 

    จริยา ชาตะสุวัจนานนท์; พลอย สืบวิเศษ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหว รูปแบบยุทธวิธีของขบวนการ เคลื่อนไหวทางสังคม การใช้ทรัพยากรของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่แสดงออกมาต่อ สถานการณ์ความขัดแย้ง พร้อมทั้งปจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง ศึกษากรณีโครงการแก้ไขปญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ ...